#5087: Röda Kvarn

Entré 4:0 Öre.

.Icke för barn.

 

ltl. 6, 7,30 Och 9 ill man g cm.

(Kuponger 3 kr.) Skolungdom o. manskap 30 öre.

IEQ

Icke för barn.

 

 

föräldrar utsett tilll svärsoir.

valt i hennes ställe.

ter.

PROEHM.

 

 

Sk v SMH-

 

lFlory presenteras fen dag för en
ung löjtnant lKaj Crone, som hennes
[De ha
ju velat bespara lhenne från svårig-
heterna! att själf välja och ha därför
Om valet till-
tredfsställde Flory Ifrågade de ej ef-
Men -Flory finnler föräldrarnas

val dåligt. Hon hållerl (mera. av

 

lkonstimålaren
Vilken hon är hemligt förl-ovad.
värr äro ej utsikterna: att hon :skall
slippa
Bröllopsdagen
Jörgen tröstar henne.
finna
löfte.
och den vitklädda Flory i spetsen tii-

 

lor-

 

LUSTSPHL FRÅN NORDISK lFILMS COMP.

:Kruse med

Ty-

Jörgen

ifrån löjtnanten  lysande.
är redan bestämd.
Han skall nog
på råd. IOch han håller sitt
Då brudtåget med löjtnanten

iDenna gång för oss Nordisk Films

gar in i matsalen möter Florys första
blick - Jörgen. Hans presenterar sig i
i betjäntkläder och förklarar för Flào=
rys moder att han var den nye träd-
gårdsmästaren, som. skulle lhjälipa till
med serveringen.
:ken och låtlsar sig svimma.
som då befinner sig bakom hennes
stol, griper henne och bär henne in i

EDELSTE

 

Flory förstår vin-
.Jörgen

 

Banan. som för oss upp till denna

Comp. till Bayern, där Wedelstein- topp, hör till deI mås-t intressanta
toppen reser sig 1,8001 meter högt bergsbanor som fin-nas, och filmen
äöver halvet mellan Inn- och lSch-lier-- upprullar för oss :harlliganallpmotivi
sjöarna. upptagna .med teknisk fulllandninig.

 

Fabrikör Nortons dotter Alice slkall
tillbringa sommaren vid en mlodärn
badort under uppsikt av sin tant, 
kefru Norton. Vid samma ba-dort vi-
stas- även de båda vännerna ryttmä-
staren Cold och Egil Brude. Bytt-
mästare-n Coldl är gift men vill gär-
na uppträda som unlgkarl, medan Egifl
Bryde, som är un-gikarl, helst vill va-
ra. fri från kvinnornas eftersträvan-
de. -De övereinsikomma därför att
ryttmästaren överlämnar sin vigsel-

ring åt vännen. Det samtal som. där-
under äger rum mellan de båda vvän-
nerna höres emellertid genom en
-slluinp a-v .Alice Norton, som beslutar
spela dem ett spratt. Hon lånar sin
tants vigselring och uplpmanar den
åtskilligt till åren komna lfrölken :Suhi-
att Ikurtisera med ryttmästaren. Un-
der tiden. tager .sig Alice an Egil Bry-
de, som. snart  besegrad. Det straff,
som hon utspekull-erat 
fruktansvärt för honom. Det bestod

FAL

 

som hon visade honom:
"hfllin skatt. Jag längtar lefter dig.
Avreser genast. Jules Norton". Det
bllir klart för Egil Bryde att Alice
alltså är gift och allt hopp år ute.
Men då han ser lAlices man uppröres
han och ser ingen synd i att möta
Alice utan att mannen vet det. iEn
afton inbjuder hon honom att kom.-
lma till sig. Han kommer odkslå. .Men

i. ett brev,

därför plötsligt tändes det elektriska ljuset
och den man, som Egil yBryde tagitV

Lustspeli från Nordisk lFilms Comp.

 

 

 

 

hennes fader.

lilllllllllll: lllillill liliillll ill hill l. Bill-lillllllil.
lill llllilll: lll! lillllll liiili-llilllliil.

ett sidorum. I ett obevakat ögonblick
lyckas de båda älskande undlkormma
5till en rväntande auto-mobil, som för
deml till em i närheten Iboende präst.
Därefter återvända de som äkta ma-
kar till brudens hem. Oclh då föräld-
rarna höra .att föl-föraren ej var en
trädgårldasnrästare utan en konstmåla.
re giva de de unga sin välsignelse.

 

K F L A  G.

för hennes man presenterar sig som
Han fordrar upprät-
telse, att han skall gifta sig med Ali-
ce. Sålunda blev ryttmästarens ring

-orsalk tilll att Egil Bryde nu äger den

skönaste kvinnan på jorden. Men
ryttmiästaren har det mycket svårt

för .att bli kvitt fröken lSuhr, som
efter

hänger honom som en ikard-

borre.

 

 

 

 

Skådespel i 3 akter utgivet av NORålSK FILMS CGMP.
1 HUvUDIwLiLEN.l

VL PSILANDER.

IHUlVU-lnanasonnn .

Det är ett par drag ur en storsinnad mans liv denna film skildrar.

Grant, bankir . . . . . . . . ..
Lilly, hans dotter . . . . ..

.Herr Th. Reese.
Fröken Ahmal Hindling.

Werner, fabrik-or  . . . . 
Paul Holt-k, konstmålare ..

Herr Carl Alstrup.
Herr V. Psilander.

iiur han på dotter-ns bön förlät hennes faders

försnillningar och slutligen avstod från sin egen lycka, då han därmed kunde vinna tvenne ungas lycka.
- Det är en film som utan grella effekter dock griper starkt ech lämnar ett minne efter sig.

AV DELNIN G AR :

Födelsedlalgsfåst på. målarekolan.

"Professor-n kommer.77

Professorn finner vinglasen.

Tvånne goda kamrater.

Lilly i sitt hem.

iBanlkiren ruiner-ad.

Lilly söker trösta.

En :fruktansvärd aning, som be-
sannas.

.Nöt-t

weewee

Bankir Grant .sitter i sitt- arbets-
rum. Hans panna. är fårad. Tunga,
förtvivlade tankar- dväljas iähans
hjärna. Förfelade .spekulationer hade
ruinerat honom1 - och än mer. En
barndomsvän, fabrikör Werner hade
för många år :sedan deponerat 50,000
kr. hos honom. Nu ihade även des-sa
pengar offrets på det vilda börslspe-

let. Grant ser blott en utväg. Men
han dröjer att följa den- för

sin dotter Lilly-sy skull. Illon komr
mer just hem från målanskolan och
ser de mörka .skuggor som äro läg-
rade på hennes älskade faders ansik-
te. Han omtalar med få. ord den
fruktansvärda olycka, som drabbat
hemmet. lHan är ruiner-ad. Hon
söker trösta honom, men han låter ej
trösta sig, ty ännu har han ej omta-
lat det värsta. Han har ej nämnt
att han. är en förs-nillare som när som
hälst kunde kastas i fängelse. Hans
beslut är fattat. Han vill tillstå sitt
brott för henne, men hon skall aldrig
behöva uppleva att  se sin far slä-

9. Själ v uiordstaiikar.

10. I sista minuten.

11. Fabrikör Werners kontor.

12. Paul på Äbesölk.

12. Ett sammanträffande.

14. Ett allvarligt samtal.

15. "Vill det säga. att Er far för-
sniillat även mina pengar."

16. En ädelmodig man.

17. Glädjlebudsikapet.

18. En inbjudning.

19. Fästen hos 11fabrikör Werner.

pais inför domstolen. - Senare på
samma afton smyger sig Lille ut ifrån
sitt rum. .En fruktansvärd aning har
ulplps-tigit hos henne. Hon stannar
framför dörren till sin faders4 rum
och ser in genom; nyckelhålet. yHon
ser honom för-segla ett brev, varefter
han går in i sin sänlgkammare. Hon
störtar in, bryter brevet och .läser till
sin förfäran att hennes far även var
en bedragare. I sista sekunden hin-
ner hon in Itill fadern. nom redan hål-
ler revolfvern vid tinningen. Hon
lyckas förmå fadern att f-ör henne-:s
skull avstå från sin föreslalts. I stäl-
let lovar hon att nästa dag gå och
tala med fabrikör Werner.

Fabrikör lVei-ner åtnjuter i konst-
närskretsar rykte :som en lfrilkostilg.
välgörare. Då Lilly nästa dag kom-
mer till hans kontor, träffar hon sin
gode vän ooh [kamrat Paul. I

iDet blir ett allvarligt samtal mel-
lan fabrikör Werner och Lilly. VVer-
.ner uppröres över att hans pengar
spelats Åbort på börsspekulationer,

2-0. "Vad skulle du säga om att få
mig till sväreoni" "

21. "Varför gav du honom rozsenw

22 Frieriet.

23 Hon begär en dags betänketid.

24 Lilly besöker Paul Holck.

iår. "Vi mäste skiljas."

 .Ett samtal.

27. Paul hör inbrottet avtalas.

28. Lillyy i falbr-ikörens hem.

20. Paul besöker .för att varna.

30. Irvrede.

men småningom veknar hans hjärta
inför Llllys skönhet och blida väsen.

Och slutligen giver han Lilly ett
brev, vari lhan bl.. a. skriver till
Grant . . . för vår gamla. väns-keps

skull och för din förtjusande dotter
skalll allt vara .glömt . . .

En ny tid uppgår för den ruinerade
bankir Grant. .Han -villl på nytt börja
sin affär men på en ny grund och
han finner därvid ett kraftigt stöd i
Lilly.

lSlumpen hade fört Paul och Lilly
närmare-samman. De äro nu ej blOtt
goda kamrater.

Samtidigt har emellertid fabrikör
Werner uppta-git sina gamla förbin-
delser med fabrikör Grant. Och or-
saken därtill är lätt att  Lilly.

En dag friar han till henne. Hon
fbeder om en dags betänketid. Då
betänketiden lär utlupen har hon fat-
tat sitt beslut: hon inser att hon står
i en så stor tacksamhetsskuld till den-
ne man att hon ej kan avslå frieriet.

Hon giver honom .sitt jaord. Sam-

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheten.

331, Det .går upp ett ljus för fabri-
kören.
32. "Man har planlagt 1ett inbrott

här kl. 12."

På post.

iSkurkarna komma.

En strid.

Vådaaskottet.

Paul skall resa tilll utlandet.
.En uppgörelse.

Försoning.

COQONCODCDDCG
wmflicbeXE-l-XCJ

-ma dag avlägger hon ett besök i Pa-
uls hem för att taga avsked. Hon
förklarar att de måste skiljas, men
vägrar att uppgiva någon orsak.

Paul1 är otröstlig. Ensam. strl-.Svar
han omkring i .sta-dens omnejd. Där-
vid kommer han tillfälligtvis att åhö-
ra ett samtal. mellan tre lskiit-lmr, som
avtala att samma. natt klockan 12 för-
öva ett inbrott i fabrikör Werners
villa. Paul är först tveksam omv han
skall varna. Werner är ju hans. se-
ger-rike rival. Hans bättre känslor
vakna dock och han besöker därför
fabrikören och omtalar det han hört.

De båda männen bereda sig att gi-
va skurkarna ett varmt mottagande.
Paul störtar emot dem, fabrik-ör- Wer-
ner avfyrar ett skott -det träffar
Paul. Men detta skott betyder lyc-
kan förI Lilly och Paul, ty .fabrikör 1
Werner erfar nu att Lilly skänkt hoQ
nom sin hand, ej .av kärlek utan av
tacksamhet. Och han beslutar att l-e-
löna den uppoffring Paul har gjort
med en ännu större: han löser Lilly
från hennes löfte.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain