#5084: Röda Kvarn

lurslaqen len lZ-lllilarn len I ll lluv. ll. li, nu irl ll lllll Illa) em.

Entré 35 öre.

(Kuponger gälla.) Manskap och skolungdom 25 öre. M" Undvik om möjligt översittningl

Icke för barn. Icke för barn.

QE

Pnognm.

 

 

Musik av ggligljjkgglem. lllnllnislr: llällen llllllEltll ull har l. llllll-llllllllt.

W lllll lltlltlll: llll llllllll BEEN-Hittills.

LaI Rochelle.

Naturbild.

BETTY VNANSEN-skådespelet

 

n . V-
i! X.
Ä.
l

     

Skådespel i 4 akter utgivet av NORDISK FILMS COMP.vv

HUVUDPERSONER:

Annamaria von Haller. . . . f

Greta, hennes dotter.

Frieda von Haller, hennes tant.
Henrik Storm, fil. dzr., ingenjör.
Gerharld, Wenzel, iniormator.

Annamaria von lHlallery änka. till
godsägaren von Haller, och hennes
dotter, den 17-åriga Greta., föra på,
den avsides liggande egendomen en
lugn och sorglös tillvaro. De höra
blott av den stora pulserande världen
genom brev och lokaltidningens
knapphändiga meddelande om världs-
händelserna.

Det mäste. därför väcka det högsta.
intresse hos dem, då de få höra, att
-en av regeringen tillsatt järnvägs-
kommission kommit till trakten. lo-
kaltidningen upplyser att kommissio-
nen lhar till uppgift att undersöka
mejlrgireterna för anläggande av en
järnväg tvärs igenom den bergåls,-som
ligger intill det Hallerska familje-
godset Langenhof. Kommissionens
ledare är den för sin skicklighet och
energi .anseddc ingenjören dzr Storm.

I spetsen för yen skara väninnor
drager Greta, så snart hon erfarit ny-
heten, upp i bergen för att 1hälsa på
Ikommissionsrnleldlemmarne. Greta
träffar dzr Storm och hennes 17-åri-
ga, lättantändliga lhljärta har snart
råkat i brand för den ståtlige ingen-
jören. Hon yheder honom och de öv-
riga medlemmarnle att följa med till
Langenhof- lHenrik Storm presente-
ras för Annamaria von lHleller. Hen-
nes väldiga, sanna kvinnlighet inta-N
ger honom, så han få minuter efter
sammanträffandet intet ögonblick
kan tvivla på arten av de känslor, han
hyser för henne. lOcih varma talande
blickar sade honom att hans känslor
voro besvarade. - - -

.De följande .dagar-ne upptager dzr
Storm kampen mot natur-krafterna.
Han vill åstadkomma denna järnväg,
. men han får snart erfara att han lhar
mäktiga motståndare. Gång på gång
kullkastar naturen hans planer och
beräkningar. lOfta måste han börja

:g Fru BETTY NANSEN.

på nytt. Varje gång knöt han händer-
na i raseri, men det skulle lyckas, det
hade han föresatt sig.

Greta lhar emellertid ej kunnat und-
 att lägga märke till förhållandet
mellan modern och Hlenrik Storm.
Ein gnista .af svartsjiulka vaknar hos
henne- Samtidigt uppstår hos modern
fruktan att Greta med sin friska ung-
dom skall kunna draga Storm till sig.
Hon beslutar därför att de båda skola
resa till huvudstaden. Kanske skulle
det vara bäst för både henne och Gre-
ta om de kunde glömma Henrik
Storm, resonerar hon.

Men efter några dagar uppsök-er
Henrik Storm Annamaria v. Haller i
huvudstaden. Han kan ej undvara
henne längre, han måste få ett avgö-
rande svar. 1 t

"Varför un-dflydde .Ni migl" frågar
han. .Hon försöker leda talet på
Greta, men han avfböljerjvarje sådan
häntydnin-g. .Det är henne, Anna-
maria von Heller han kommit för .att
fria till. lHlon överväger än en 
allt- Han är alltså ej förälskad i
Greta. . . . men Greta l . . . . Måhända
är Gretas kärlek till dzr Storm en
flyktig övergående känsla. Varför
skulle hon då icke lhava lov att räcka
lyckan handen. Bion kränker ju
ingens rättigheter därmed, och hon är
ju själv en människa med hjärta och
känslor.

Annamaria von Haller svarar ja till
Henrik Storms frieri. lGlädjlesti-å-
lande utvecklar han sin Plan för hen-
ne. Han vill söka en veckas permis-
sion och sedan skola de resa bort och
njuta av dleras starka kärlek. Och
skyndsamt ilar han i väg till minis-
tern.

Medan har var borta kommer Greta
hem. På bordet finner hon dlzr Storms
visitkort. Miinnena .om hennes kär-

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Ella Sprange

lek för den man, som plötsligt dök
upr i lhlennes ensamhet på Langenhof,
överväldigade henne- I

--- Jag älskar honom ju, mor, utbri-
ster hon.

Förfärad ransakar modern sitt eget
hjärta.. Hon finner att det är hennes
plikt såsom moder att resignera. -Hon
har ej lov att stjäla sitt barns lycka.
Dä, Henrik Storm segerglad återvän-
der med permission, visar Annamaria
bort honom. I

Tillintetgjord återvänder han till
sitt arbete i bergen. Här får han ett
brev från Annamaria von Hallar. Men
hennes förklaring tillfredsställer ho-
nom ej. . - För att glömma sin sorg
häng-iver han sig odelat åt sitt arbete.
Dag .och natt brinner ljus i hans ruin.
Rastlöst arlbetar han på sitt företag.
Slutligen före-tager fhan i odh för nå-
gra viktiga observationer fen personlig
bestigning av en bergstopp. Ryktet
om hans djärva förehavande når även
Annamaria von Haller. Medan hon
låter dottern resa till en badort, begi-
v.er hon sig själv till .Lange-nhov.
Hon kommer blott för att få lhöra det
fruktansvärda meddelandet: "Dm
Storm lhar förolyckats".

lOch då hon är på väg till bergen,
möter hon tåget av ingenjörer och ar-
betare, som bära sin ledares lik- Ef-
ter att själv någorlunda återvunnit-
fattningen företager hon den tunga
resan till lbadorten för att meddela
den fruktansvärda nyheten för Greta.
Då hon inträder i badhotellets vesti-
bul, stormar dottern emot henne i
spetsen för ett muntert sällskap. Glad
ldrager hon en ung man vid handen
och säger lhänryckt till modern: "Får
jag presentera för dig min fästrnantl7

Moderns offer hade, skett till ingen
nytta.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain