#5081: Röda Kvarn

PR ogrm.

. Musik av smislm-kgslgm liulinisterf: tiken Bllltlll 11th han J. Bttll-litllil.

 

 

 

En sommardag i Vinccnlueskloycn.

Vincennes är som bekant en lite
n stad, belägen strax öster om Paris
och förbunden med denne

järn- och spårväg.

a,

Ruby

f-llv

"Flyktingar lfrån Belglenquälmte- erövrade kanoner.

Tyska fältplcster i arbete.

Erövrade belgiska maskingjevär,

bandstormen Iinvtzåigar .i lLiege.

Sänder-skjutna automobiller på en belgisk gata.
i 421-cm-mörlsmånjes mätningar i lLiége.

Tyska soldater i fält.

r-..

 

varigs

-     

 

f)

Förtrollande naturscenerier.

medelst I I

Roande skämtbild.

lll llllllllr lill llllllll llll-lllllllll. I 

Mest berömd Iär staden numera
för sin vackra folk Park, Vincenness
skogen, .som i dag ufgör mlålet för: vlå.
ra strövtåg, i sanning oförgätliga.

Och lejonel. j

bild lå min vill

I-V
1-7.

 

.N :lg-...mn Lt..- ...tf

av de streama amenities-img?     I  .-
.1 A1 X Å I - X q q I f i
I y I

Miunelsstod över den tyska yslollldlat, vilken som första man planterade cm tysk fana i Liége.
Batrrikacler i lLiége ochltlen förstörda bränn över; Miami f
Britsisel1 under tysk förvaltning. Tysklarnjalszintåg ilBriislsel. .

 

 

W   Den avvisade friaren.

Jaktäventyr i  w

Lustspel.

l
I -

Afrikas urskogar. 4

Vildmarksdramä i 3 akter.

lColIo-nelf Jackson är ägare till: en stor
farm i .Afrilk-a, och ägnar sig tidltals
åt sitt älsklingsnöje, =jakten.

INu företager han i stort sällskap
en liänrgre j=aktfärd till det inre av

landet. Det är en stor samling folk I

och djur sonr drager låstml och de
klumpig-a, men kloka och starka ele-
fanterna, jämte de tålmodiga lkameh
lerna1 hia dryga bördolr vatt bära.

Väl framme på den avlägsna jakt-
platsen :slår man läger odh jakten be-
gynner. yllllån-get ädelt villebråd! fal-
ler för välriktadel kulor.

.Men vildldj-uren äro ej .att lekla med
och deI enskilda personerna i jakt-säll-
skapet varnas att på egen hand före
taga mit-giva1 utflykter. lSänsåkilt gäl-
ler detta kvinnorna.

Men Jacksons -båida unga döttrar,
Alice och [Etell låta icke skrämma sig
av oprövade faror. Under det en dzel
av sällskapet är plå Ijakt efter lejon
som .dödlat en kamel, smyga sig de
bålda,Å ungdomarna ut ur lägret: och
begiva sig. till hälst ensamma ut på
äventyr.

f- Det blir för den ena, Alice, även-
tyr nog. v
- ligen -avkastlad av" hästen och skadar

Under ritten blir hon nam--V

sig därvid rätt allvarsaimt. i -Den .an-
dra 1systern skyndar tilll lägret efter
hjälp, men diå denna kommer är (Alice
försvunnen. I

Den ungal flickan har, trots stora
smärtor, krrufpilt frå-n olycksplatsen.
Färska lejonspår som hon finner på
marken påskyndar hennes krypande
och vid1 ett tillfälle .rädldar hon sig
med knapp -nöd undlan djurens ko-
nung genom .att med en trädstams

tillhjällp praktisera sig över en liten .

sjo. , 1
I Dödhtrött och förtvivlad finne11 hon
till sist Jen fallfärdig, övergiven ne-
gerk-oja .ixdljungeln och dit sitapiplar
hiOniin. f i =

Hennes far :och syskon jämte övri-
ga ressällskapet söka under tiden och
flera dagar med iver efter den förh
svunna. Man finne-r flera saker som
tillhör den saknade, vilka 1alla tyckas
bekräfta deras värsta farhågor -- att
flickan blivit offer för de villda. dju-
llerll. .

Och med tungt sinne bryter det

. nyss; så muntra jaktsällskapet upp till.

hemfiirdwv
Tiden förflyten Alice har vidy sitt
fall av hästen iclke ådragit sig värre

. r

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbotten! Nyheter.

v

skador än att hon efter några dagar
kan röra sig obehindrat. Hon för-
Stå-ir man att man talgit henne för
omkommen i djungeln, men hon kan
intet göra för att göra det skedda i
ogjort. I den lilla kojan har hon åt-
minstone ett nödtorvtigt skydld och
att lämna den för att ensam begiva
sig ut i den okända, zo-bebodda och av
tu sfonde faror lurande vildmarken vo-
re en galenskap. Hon kan .endast
hoppas på att en nådig försyrr skall
vaka över hennle och komma med
räddning ur den förtvivladebelälgen-
heten. 1
Men väntanl blir lång. Tre långa
år förflyta innan räddningen kommer
"- tre långa år ensam bland djun-
gelns vilda djur. Det är hennes far,
som drive-n av en inre maning låter
utrusta en ny expedition till den för-
ra jaktmarken och av en tillfällighet
kommer till den lilla kojan i dljun-
geln, ldär hans dotter jusrt kämpar en
förtvivlad! kamp för livet: mot tre.
lejon, som söka tränga in genom den

bräckliga bastdörren.

Åtenseendet talar för sig själv 4

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain