#5080: Röda Kvarn

V  lill li 2!! November l; 4, in, Y, u. alumn 

1Entré 35 öre. Barn,imanswkap och skolungdom 25 öre.

035.: PJa--l.:;n-c1:al.s.,1: Söndag.

 

 

 

 

 

:PRO-gm. 

 Musik av Åjuli;[ljuslqu vinlmnr: un inom .n nun J. nun-nn 

 

u

--.---

 

, anviutorfnneonnn z "

 vill; xfinn; uIX nu :nun-Runa 

x

   

i fEf-terfMARIvA (1st bekanta, msrspel. g j

.lv

Vrillalba . . .4 . . . . . . . . J. . . . Hr Ettore Berti
Gianni . . . . . . . . . . . . . . . Hr Nicola Pescatore

1 Alberto Piel-ratta . . . . .i

[Klara

Den unge Alberto -Pierratta var en
äkta vildhjärna, som på sina nöjen

för-slösade alltvad han kundle avpriis- f I
i foch därför lbytte hon dralkt med sin
kammarjunlgfru och lat denna., 

aaisinLFV fader, den gamle hederlige ba-
ronen. Men fadern tröttnade till slut
att gång på gång betala eonfens skul-

l (lerOehibeslötdärför att gifta bio-fvt ;
honom i hopp i em ahr-:han fiav trans;

I 1- stadga sig. Efter att ha råidgjort med
I Pfejan"li-u-etiwr i - f i i - i

 

i  -

1fiiHer--v "evere- Pafblo Villalba, Villan galnafvwxiae, i

Rosa., sSan Secondo!
1Käre vän! Det är Ånu snart tio år
sedan .viy träffa-demmen jag. hard-ock
ej glömtgvattfvi på dena-tiden talade
L, om, att bli släkt. Jag jsänder därför
nu minflson till digroc hoppas, att
han kommer attI behaglaw; din f dotter.
 .  :Pier-ratta" i
Därpå inkallai-des sonen och delgavsV
föräldrarnas beelut. Den unga. vildfX
hjärnan i [protesterade energiskt; han
ville på ing-va villkor ännu på länge
inda sig i äktenekapets böjer,
fadern drog" fram en" manlngväxlar411
som han-måst inlö-sa för-sonens dår-
skaper, däribland ein på 15,000 kr:11 :som 1
han betalt -eamma Idag;-1 -föifeibråendev
honom hans slöseri ochförlklarade att
om han ej åtlydde hansvilja, komme
han att iwndrag-a allt unden-stöd:l Det- q
ta sista argument tog! Viskruv;y och so- I
nen maste fogalei-g :och med tungt
hjärta antnäda :sin friarfärdf 4
Det var en sorg-lig färd för den un-v
1 .ge mannen, och han funderade intern-
sivt på hur han skulle kunnaundgåv
de bojor1 man ville påläg-ga honom.
Plötsligt fick han en: i eitt "tycke ly- 1
f sandle idé. Han stannade under våt-
gen på, ett värdshus ochdär byttey han
dräkt med einbbetjänt. Hanhade näm-

ligen beslutat Vlåta sin betjänt W-syipella 1A

1ein roll och själv (uppträda, -sorrni be:-
tjänt; Ybrlljäiiaren var, en ovanligt in;
:si-kränkt och enfaldig yngling,v och :AL
blelrjto hoppades, att betjäntens Vklumr-
pigheter pch tafatthet skulle ingiva
den grevliga familjen och natunligtfvish
framför .allt den blivande fastmönl
sådan motvilja att det tilltänkta gif-
termålet (skulle om intet. . I 1
. Under tiden hade ett ungefär lik-1
! nande upptiade1 ägt rum på slott-et
Vill-alba. Den unga Elisa, den bli-
vande Vfäietnoön", hade, Jehuru .av en an-

ynan anledning, haft damma 5idé som Å

. N "S .. i . .
sin ökande fastinan. Hon (var vis-st

xxxJävlth

Efter ett glatt .samkväm i"v"annere1 v

lag tar" Anton platslpå kuekbocken
till en droskaQHan får snart körning.
och till sin vredeoch förvåning upp"- X
täcker han sin hustru vid en fram--
i mande herres arm-h fHan behärskar

. . . , - v I u . . . . . . 1 - - . i . - -

.hon

MenV .

I de sin

a upptäcktes.

.gammal vana.

ej emot att bli; gift, tvärtom; men" hon
ville, utan .att synas vara den hon var
pröva och studera lsin blivande iman,

föraldrarnae samtycke, 1upptr"
den unga 1grevin.nan-

ll.

   

våning tiiiiföijafav .den formella fn-
arenfs tafatthet, [Hans bemödanden

att1 spelai en förnam herre Vore till
den grad-löjliga, att den grevliga ffaQ i
medlemmar 11voro , 1

miljensv samtliga v 1
nära att explodera- av Wundertryekt

lskratt och den till l-grevinna upphöjd-a
uppträdande , var

kammarjungfruns
likekomiskt;y ,, - 1
Frieriet framfördes emellertid och

blev ehuru med en lätt förklarlig tve-i-
1kan gillat.

Men det grevliga herr-

själv 1speladevikamff air-:rungfruns1

  
  
 
 
   
 

I tywjäven den verkli L:kärnantai-tjänaren
och Wild-en1 verkliga i kamiinarjungfrun. i

sikapetls förvåning förbyttes vid" mid- ,

dagen1 till hamn och. vred-e, ty friar-ens
kliuimpigheter förut voro ett intet mot

i dem som vpresteradee vid middagstor!-1
d-et, och greven blev till oöh med .för-4 15.

argad över sin gamle vänwsomvskic-
kat honom på. halsen en Ksådantölp

till iso-n. I Efter middagen satte han

sig också ned ochiskrev till den gain-

Åfl-e baren Pi-eratta- ett "bi-lev, vari-han
Iförblommerat uttryckte sin hjärtas

mening. Aven den unge Alberto, som

V .site vara [den .vv.erjlftligeK

HT Gruidol Brignone
I k Fru Lola Brignone.
Elina1 Villalba i . . ; . . -Fru Paola iMonti

i;

sanningen. Den, som hon tagit för
kammartjänaren, med -sitt otvungna,
världsmannamässiga sätt, som .hon of;
ta med förvåning lagt märke till, må-
vifriaren, som avy

Iutomfvsig avsvarftejuka och en dag i
hennes närvaro genompr! i i

kastade honom på dörren.r "f , N
erkände hanP för denlungia grey yan
svin! Åförfkllåidmld, i förklarade sin kän-
lek och bad om hennes hand, eomfhon
med glädje beviljade honom. Och -se-A
den syntes ofta de lbåda- paren prof.

UInenera i par-ken under ömma samtal,y

hade tillstått sin kärlek för varandra.
En dag fick den gamle baron Pie-

ratta tvåt brev med högeligen över-

raskande innehåll.l Det ena var från

greve Vill-alba och lydvde:

f .iiKäre vänlii i

f Ilan tycker nog om skämt, men det Å.

H sprattldn spelade mig genom .att hit,-

.icke haft minst roligt våt alla löjlig- 1

heterna, skrevltill :sin- far oehuttala-x-
uppriktiga. mening omlv din
fästmö man ville påtvinga honom.
Under tiden vint-rivssera-de han sig liv-
lilgt den föregivna kammarjung-
frun, vilken å sin sida lika livligt in-
träsiserade -s-ig för den förmente kam-
mamjiinareni . , i

Så. stodoieakerna, då maskeraden
Den kföregivnra 1ghrevin-
Ånan kom en Imorgon ut i gästrumsvålLv

[ningens korridor ooh fick se s-in farit.-1

man sysselsatt. medW att borsta skor och
det med en färdighet rsom för-rådde
Hlon blev även vittne

tillihur han blev misshandlad med

slag och sparkar av sinkammartjäna- i

re. Förvånad. gickhon in till sin
matmor och berättade för. henne vad

honfsett. i y. b
Då gick ett ljus upp förwd-eny unga

fröken Villalba, och hon insåg genast

V

Ä

 i

doekgsina känslor-[och skjuta-ar paret

till den uppgivna restauranten. Där-

ikläder hiaifwsig Ien vhovintistarlenl skep-

nad för atttagav sin fru på bar gän-

,ning, men han lyckas ej lägga band 1
Apå Sig, utan utfar iförebråelser och i

Umeå 1914. Ass, väsiertqaeis Nämn:

f

sända AdinIpod-u!ppfostra-de lson går över

alla gränser; Jag hoppa-s, att du for.,

tastmöjligt-"befriar mig Åi-"rån honom.
" v Villalba."

Man kan svårligen - föreställa sigV

 
 

Iden gamle baronens vrede vid genom-

läsandet1 av detta hans tycke oför-
skämda brev. Men hane., förvåning
blev ännu större, då han läste brevet
nzr 2. Det var! från sonen och var
av följande lydelse; I I
fÄlskade fader! i i
Äfillalbas dotter, iso-m du utsett till
min hustru, är den dummaste, mest
löjliga l.0, ouppfoetrade- människa, jag

1:set-t. Detfkan säkertiejvara din 1me- i

ning att jag skall .gifta mig media-him-
ne; " I ; Albertoä" I i

Den gamle ybaronen och hann-rhms--1 i
tru reste genast till slottet Villalba; X
Det blev ett häftigt upptrade mellan ir
1 de båda gamlavännlerna och deras

fruar, och de båda paren voro nära
att skilja-ey som yovanner5 då missför-
ståndet förklaradesgfo-ch alth blev
fröjd.. och VgammamÖ!v i I

 

 

:If Amerikanskflhistspelsnyhet. ; .I

11hot. 126m. "om hans överraskning
i och glädje, närwdet befinnes, att. den

"främmande" Lherr-n är ban-s egen

f sv-åger, som."han ej kände igen, le-me-v i
.dan .denne  på resor. i i

 

 

 

 
 
  
 
 

kk u

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain