#5079: Röda Kvarn

Torsdagen lll ll-lllllaurn lll ll Nov. kl. ll, la och ll (lill Illa) em.

Entré 85 öre. (Kuponger gälla.) Manskap och skolungdom 25 öre. l" Undvik om möjligt översittningl

Icke för barn. Q Icke för barn.

PRo-innm.

 

 

 

Musik av smislmslgm. lmlimmr .rim v rlrrslll lll lir l. lill-lins.

w lllll lltlltlll: llll llllllll tilll-HENNES.

La. Rochelle.

Naturbild.

BETTY -NANSEN-skådespelet

n moder

.skådespel 1 4 akter utgivet av NORDISK FILMS com).

Annamaria von Haller .
Greta, hennes dotter.

HUVUDPERSONER:

=l=

Frieda von Haller, hennes tant.
Henrik Storm, til. d:r., ingenjör.
Gerhagd, Werizel, informator.

Annamaria von lHraller, änka till
godsägaren von Haller, och 1hennes
dotter, den 17-åriga Greta, föra på
den avsides liggande egendomen en
lugn och sorglös tillvaro. De höra
blott av den stora pulserande Världen
genom brev och lokaltidningens
knapphändiga meddelande om Världs-
händelserna.

Det mäste därför Väcka det högsta
intresse hos dem, då de få höra, :ut

1en av regeringen tillsatt järnvägs-

kf-mniission kommit till trakten. lo-
kaltidningen upplyser att kommissio-
nen lhar till uppgift att undersöka
möjligheterna för vanläggande av en
järnväg tvärs igenom den bergås,som
ligger intill det Hallerska familje-
godset Langenhof. Kommissionens
ledare är den för sin skickliglhet och
energi .ansedde ingenjören d:r Storm.

I spetsen för yen skara Väninnor
drager Greta, så snart hon -erfarit ny-
heten, upp i bergen för att 1häjlsa på
Ikomimissionsmledlemmarne. Greta
träffar d:r Storm och hennes 17-åri-
ga, lättantändliga åhljärta har snart
råkat i brand för den ståtlige ingen-
jören. .Hlon beder honom och de öv-
riga medlemmar-ne att f-ölja med till
Langenhof- lHenrik Storm presente-
ras för Annamaria von lHeller. Hen-
nes väldiga, sanna kvinnlighet inta-s
ger honom, så -han få minuter efter
sammanträffandet intet ögonblick
kan tvivla på arten av de känslor, han
hyser för henne. lOch varma talande
blickar sade honom .att hans känslor
voro besvarade. - - -

.De följande dagarne upptager d:r
"Storm kampen mot naturkrafterna.
Han vill åstadkomma denna järnväg,
men han fårsnart erfara att han har
mäktiga motståndare. IG-ång på gång
kullkastar naturen hans planer och
beräkningar. lOfita mås-te ihan börja

f Fru BETTY NANSEN.

på nytt. Varje gång knöt han händer-
na i raseri, men det skulle lyckas, det
hade han föresratt sig.

Greta lhar emellertid ej kunnat und-
 att lägga märke till förhållandet
mellan modern och Henrik Storm.
En gnista af svartsjulka vaknar hos
henne- Samtidigt uppstår Ihos modern
fruktan att Greta med sin friska ung-
dom skall kunna draga Storm till sig.
Hon beslutar .därför att de båda skola
resa till huvudstaden. Kanske skulle
det vara bäst för både henne och Gre-
ta om de kunde glömma Henrik
Storm, resonerar hon.

Men efter några dagar uppsöker
Henrik Storm Annamaria V. Haller i
huvudstad-em.. Han kanl ej undvara
henne längre, han måste få ett avgö-
rande svar.

"Varför undflydde .Ni mig?7 frågar
han. Hon försöker leda talet på
Greta, men Ihan avfböljervvarje sådan
häntydning. :Det är henne, Anna-
maria von Heller han kommit för att
fria till. Hlon överväger än en gång
allt- Han är alltså ej förälskad i
Greta. . . . men Greta 2 . . . . Måhända
är lGretas kärlek till d:r Storm en
flyktig övergående känsla. Varför
skulle hon då icke lhava lov att räcka
lyckan handen. Hon kränker ju
ingens rättigheter därmed, och hon är
ju själv en människa med hjärta och
känslor.

Annamaria von Haller svarar ja till
Ilenrik Storms frieri. lGlädjlesti-å-
lande utvecklar han sin plan för hen-
ne. Han vill .söka en veckas permis-
sion och sedan skola de resa bort och
njuta av deras starka kärlek. Och
skyndsamt ilar han. i Väg. till minis-
tern.

iMedan har Var borta kom-mer Greta
hem. På bordet finner hon d:r Storms
Visitkort. Mlinnena .om hennes kär-

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Ella Sprange

lek för den man, som plötsligt dök
upp i Ihennes ensamhet på. Langenhof,
överväldigad-e henne- I

---- Jag älskar honom ju, mor, utbri-
ster hon.

Förfärad ransakar modern sitt eget
hjärta. Hon finner att det är hennes
plikt såsom. moder att resignera. Hon
har ej lov att stjäla sitt barns lycka.

-Då Henrik Storm segerglad återvän-

der med permission, Visar .Annamaria
bort honom. I

Tillintetgjord återvänder hanl till
sitt arblete i bergen. lHär får han ett
brev från Annamaria Von lHaller. Men
hennes förklaring tillfredsställer ho-
nom ej. . - För att glömma sin sorg
hängiver han vsig odelat åt sitt arbete.
Dag voch natt brinner lj-us i hans rum.
Rastlöst arlbetar han på sitt företag.
Slutligen företager 1han i odh för nå-
gra Viktiga observationer len personlig
bestigning av en bergstopp. Ryktet
om hans djärva förehavande når även
Annamaria Von Haller. Medan hon
låter dottern resa till en badort, begi-
V.er hon sig själv till Langenhov.
Hlon kommer blott för att få lhöra det
fruktansvärda meddelandet: 7lDzr
Storm lhar förolyckats".

lOch då hon är på Väg till bergen,
möter hon tåget av ingenjörer och ar-
betare, som bära sin ledares lik- Ef-
ter att själv någorlunda återvunnit
fattningen företager hon den tunga
resan till lbadorten för att meddela
den fruktansvärda nylheten för Greta.
Då hon inträder i badhlotellets vesti-
rbul, stormar dottern emot henne i
spetsen för ett m-untert sällskap. Glad
rdrager hon en ung man Vid handen
och säger lhänryckt till modern: "Får
jag presentera för dig min fästmani"

Mod-erns offer hade, skett till ingen
nytta.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain