#5075: Röda Kvarn

Torsdag-Lördag kl. 6,! 7,30 och 9 (till 10,30) em.

Entré 4:0 Öre. (Kuponger 3 kr.) Skolungdom o. manskap 30 Öre.

Icke för barn.

-.---
----J 3 1 i )

 

l

:5-

Icke för barn.

 

PROE-Bfllvl.

 

 

Musik av snlislnrkeslern.

 

 

Flory presenteras Yen dag för en
ung löjtnant iKaj Orone, som hennes
föräldrar utsett tilll svärson. De ha
ju velat bespara. Ihenne från svårig-
hleternal .att själf välja och ha därför
valt i hennes ställe. Om vale-t till-
fredsställde Flory frågade de ej ef-
ter. Men Flory finner föräldrarnas
val dåligt. äHon hgållerl fmera; av

-Fabrikör Nortons dotter Alice skall
tillbringa sommaren vid, en modärn
badort under uppsikt av sin tant, än-
kefru Norton. Vid samma badort vi-
stas även de båda vännerna. ryttmä-
staren Gold och Egil Brude. -Rytt-
mästaren Cold är Igift men vill gär-
na uppträda som ungkarl, medan Egil
Bryde, som är ungkarl, helst vill va-
ra. fri från kvinnornas eftersträvan-
de. -De

ryttmästaren överlämnar sin vigsel-

. Gul

överen skommann där-föl., attk

   

X

LUSTSPBL FRÅN NORDISK lFl-LMS COMP.

(konstlmålaren (Jörgen. :Krius-e, med
vilken hon är hemligt förl-ovad. Ty-
värr äro ej utsikterna att hon skall
slippa ifrån löjtnantien så lysande.
Bröllopsdagen är redan bestämd
Jörgen tröstar henne. Han skall nog
finna på råd. IOch han håller sitt
löfte. Då brudtåget Ymed löjtnanten
och den vitklädda Flory i spetsen tå-

gar in IVi matsalen möter 1Florys föras-ta
blick - Jörgen. Hans presenterar sig
i betjäntkläder och förklarar för Flo-
ry-s moder att han var den nye träd-
gårdsmästaren, som skulle ihjälpa till
med serveringen. Flory förstår vin-
ken och låtsar sig svimma. .Jörgen
som då befinner sig bakom hennes
stol, griper henne och bär henne in i

DELSTElN-BAN

iDenna gång för oss INordisk Films
Comp. till Bayern, där Wedelstein-
toppen reser- sig 1,800 meter högt

iöver havet mellan Inn- och iSchliei---

sjöarna.

ring åt vännen. Det samtal som. där-
under äger rum mellan de båda ivän-
nerna höres emellertid genom en
Islump a-v (Alice Norton, som beslutar
spela dem ett spratt. Hon lånar sin
tants vigselring; och uplpmanar den
åtskilligt till åren komna fröken 1Suhr
att Ikurtisera imed ryttmästaren. Un-
der tiden tager .sig Alice an Egil Bry-
de, som snart är besegrad. Det straff,
som PVhon utspeku-llerat iär därför

fruktansvärt -f-öin hon-om:V Det bestod

Banan, som för oss upfp till denna
topp, hör till de Åmäst intressanta
bergsbanor som finnas, ovdh filmen
upprullar för oss härliga; .alpämotivt
upptagna med teknisk fullländning.

i. ett brev, som hon visade honom:
"Mlin skatt. Jag längta-r efter dig.
Avreser genast. Jules Norton". Det
bllir klart för Egil Bryde att Alice
alltså är gift och. allt) hopp är ute.
Men då han ser 1Alices man uppröres
han och ser ingen syndI yi att möta
Alilce utan att mannen vet det. vEn
afton inbjuder hon ho-nonr att kom-
una till sig. Han kommer odkså. .Men
lplötsligt tändes det elektriska ljuset

linlllllilili [lillen llllllll [ll hill J. lllll-lllllllll.
lll fllllll! lill llllllll llllll-lllllllll.

 

ett sidorurn. I ett obevakat4 ögonblick

51yokas de båda älskande undkomma
Ftill en väntande auto-mobil, som för
dem till Aem i närheten boende präst.
Därefter återvändaI de som äkta ma-
kar till brudens hem oclh då föräld-
rarna höra att förföraren ej var en
trädigårdis-nrästare utan en konstmåla
re giva de de unga sin välsignelse.

för hennes man presenterar sig som
hennes fader. Han fordrar upprät-
telse, att han skall gifta sig med Ali-
ce. Sålunda blev ryttmlästarens ring
orsak till att Egil Bryde nu äger den
skönaste kvinnan pä jorden. vVMen
ryttmästar-en har det mycket svårt

för .att bli kvitt; fröken ISuhr, som
hänger efter honom som en kard-
borre.

"öcli den man, som EgilöBrTydéii-tagiti"

Lustspell från Nordisk Films Comp.

 

 

 

 

 

 

iàrt

t och và

 

 

 

 

Skådespel i 3 akter utgivet av NORDISK FILMS COMP.
x1 HUVUDROLLEN:

v. PSILA NDER.

HlUlVUDHERlSlCXNER :

Det är ett par drag ur en storsinnad mans liv denna film skildrar.

Grant, bankir . . . . . . . . . . ..
Liflly, hans dotter . . . . . . . .
Werner, fabrikör ä. . . . . .33.
Paul Hok-uk, konstanålare ..

Herr Th. Boose.
Fröken .Alina Hindling.
Herr Carl Alstrup.
Herr V. Psilander. -

"X

Hur han på dotterns bön forlät hennes faders

försnillningar och slutligen avstod från sin egen lycka, då han därmed kunde vinna tvenne ungas lycka.
Det är en film som utan grella effekter dock griper starkt och lämnar ett minne efter sig.

A VDELNIN G AB ;

. Födelsedagsfäst pä målarskollan.
"Professorn kommer." i

Professorn finner vinglasen.

Tvänne goda kamrater.

Lilly i sitt hem.

iBanlkiren ruinferad.

Lilly söker tröst-a.

En fruktansvärd aning, som be-
sannas.

sr

1
12
3.
4.
5
6
7
8

Bankir Grant sitter i sitt arbets-
rum. Hans panna är fårad. Tung-a,
förtvivlade tankar ldàväljas i]h.ans
hjärna. Förfelade spekulationer hade
ruinerat honom1 -- och än mer. En
barndomsvän, fabrikör Werner hade
för många år :sedan deponerat 1510,-0010
kr. hos honom. Nu hade även dessa
pengar offrats på det vilda börsspe-
let. Grant ser blott en utväg; Men
han dröjer att följa den - för
sin dotter Lilly-sl skull. Ellen kom;
:mer just hem från målarssk-olan och
ser de mörka skuggor som äro läg-
rad-e pä hennes älskade faders ansik-
te. "Han omtalar med få ord den
fruktansvärda olycka, som drabbat
hemmet. Han är ruiner-ad. Hon
söker trösta honom, men han låter ej
trösta sig, ty ännu har han ej omta-
lat det värsta. Han har ej nämnt
att han är en försnillare, som när som
hälst kunde kastas i fängelse. Hans
beslut är fattat. Han vill tillstå. sitt
brott för henne, men hon skall aldrig
behöva uppleva att få se. sin far slä-

9. Självmordstankar.

10. I sistaminuten.

11. Fa-brikör" Werners kontor.

12. Paul på Ibesölk. r

1,3. Ett sammanträffande.

14. Ett allvarligt samtal.

15. "Vill det säga, att Er far för-
snillat även mina pen-gar."

16. En ädelmodig man.

1.7. Gl ädjlebudskapet.

18. En inbjudning.

19. Fästen hos. yfabrikör Werner.

pan inför domstolen. - Senare på
samma afton smyger sig: Lilly ut ifrån
sitt rum. vEn fruktansvärd aning har
uppstigit hos henne. Hon stannar
framför dörren till sin faders rum
och ser in genom nfyckelhälet. .Hon
ser honom försegla ett brev, varefter
han går in i sin sängkammare. Hon
störtar in, bryter brevet och .läser till
sin förfäran att hennes far även var
en bedragare. I sista .sekunden hin-
ner hon in till fadern, som redan hål-
ler revolvern vid tinningen. Hon
lyckas förmå fadern .att för hennes
skull avstå från sin föresats. I stäl-
let lovar hon att nästa dag gå och1
tala med fabrikör Werner.

Fabrikör Werner åtnjuter i konst-
närskretsar. .rykte som en llfriikostig1
välgörare. Då Lilly nästa. dag kom-
mer till hans kontor, träffar hon sin
gode vän ocih .kamrat Paul.

iDet -blir ett allvarligt samtal lmel-
lan fabrikör WWerner och Lilly. Wer-
.ner upprör-es över att hans pengar
spelats lbort på börsspekulationer,

20.

i 21.

"Vad skulle du säga omratt få
f imig-.till svär-son?771Å4  - - "

"Varför gav du honomrrozsenfl"

22. Frieriet.

23. Hon begär en dags betänketid.
24. Lilly besöker Paul .Holck

 "Vi måste skiljas."

26. Ett samtal.

"27. Paul hör inbrott-et avtalas.

28. Lilly i fabrikörens hem.

223. Paul besöker för att varna.

80. I vrede.

men småningom veknar hans hjärta
inför Lillys skönhet och blida. väsen.

Och slutligen giver han Lilly ett
brev, vari than bl. a. skriver till
Grant . för vår gamla vänskapis

skull och -för din förtjusande (lotter-
skallf allt vara .glömt . . .

En ny tid uppgår för den ruinerade
bankir Grant. Han vill pä nytt börja
sin affär men på en ny grund och
han finner därvid ett kraftigt stöd i
Lilly.

ZSlumpen hade fört Paul och Lilly
närmare samman. De äro nu ej blott
goda kamrater. 1

Samtidigt har emellertid fabrikör
Werner upptagit sina gamla förbin-
delser med fabrikör Grant. Och or-

saken därtill är lätt att gissa. Lilly.
En dag friar han till henne. Hon
lbeder om en dags- betäuketid. Då

betänketiden lär utlupen har hon fat-
tat sittfbeslut: hon inser att hon står
Ki en så stor tacksamhetsskuld till den-
ne man att hon ej kan .avslå frieriet.
Hon giver honom .sitt jaord. Sam-

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter..

31. Det .går upp ett ljus för fabri-
V -lsören-b V   .  

32. "Man har planlagt ett inbrott
här kl. 12."

6fl. På post.

34. iSkurrkarna komma.

35. En strid.

36. -Vådaskottet

37. Paul skall resa till utlandet.

38. En uppgörelse.

39. Försoning.

ma dag avlägger hon ett. besök i Pa-
uls hem för att taga avsked. Hon
förklarar att de måste skiljas, men
vägrar att uppgiva någon orsak.

Paul är otriöstlig. Ensam. strövar
han omkring i stadens. omnejd. Där-
vid kommer han tillfälligtvi-z att åhö-
ra. ett samtal mellan tre skurkar, :som
avtala att samma natt klockan 12 för-
öva ett inbrott i fabrikör Werners
villa. Paul är först tveksam om han
skall varna. Werner är" ju hans. sc-
gerrike rival. Hans bättre känslor
vak-na dock och. han besöker därför
fabrikören och o-mtalar det han hört.

De båda männen bereda sig att gi-
va skurkarna ett varmt mottagande.
Paul störtar emot dem, fabrikör W er..
ner avfyrar ett skott -det träffar
Paul. Men detta skott betyder lyc-
kan för Lilly och Paul, ty fabrikör "
Werner erfar nu att Lilly skänkt ho-
nom sin hand, ej .av kärlek utan av
tacksamhet. Och han beslutar att be-
löna den uppoffring Paul har gjort
med en ännuV större: han löser Lilly
från hennes löfte.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain