#5072: Gamla Kvarn

W liirlall... ull lllilll

l I

12:11:16 l m; j - f

   
 

I
.O

Illi:..0.

ill-.Illa uni-lilli-
u u u ul

 

f 8illllllilnnnnl
- :III-nunnan

.O

1 flv OIår se Åeretoltltill .Suhinina -föri 
v. P? l .

I I..

  

 ;. OBS-1 Stuff Ålll.;--.fimmes program- 

f :1.

v

Sabina, "och Stella yäroy tvillingeybsl-
 .,Feriernn Iäro tillända, och Stel-
la, som är 1flitlgnre Sabina. låter-1
vrinder till Skolan; Ulnfder hennee
lwrtovuro leamrn-ahtrålffàr Sabina. joåf

  

"varandra oPl; hesluta gifta sig. Fr f 1

.rar för att bedja. om deras elam;tyelre1.,

Å men. fadernfvisar honom obarmhär-
 tigt pådörren. .Men Fred-dv giver .sig

icke så; lätt ooh beslutar attlfhortföra

;

Fågeln

 Lördag [j " -f f

 

. elr-hal med lflredidy. De .för-.älska Big i y]

1ein.Ms-lindo, .men :Sahinu vill icke en"

...19. m. lll ann, ...nullltl lm.

t

0- muskeln "

m- lmräde oavbrutet-f 

 

 

 

 

P...-.-

 f EN1 -PJÖRTJUSANSDE 1 or-.NREBIILQ . 

- i DRAMATISK KoMeDl.

råidåla för fadern, .iom aldriår ekulle
.förlåta ett sådant. steg. Freddy iir

emellertid 1fal-:t besluten att genomföra 11

Lsin plan ooh heder 1Sina kamrater en-
ylevern; Sabina. Detta går; lsahiml i1

. etärnrlresr- Emellertid kommer Stell-
la hellre-väntat hem från skolan. Fre-d-
dy och Ihans vänner möta henne, Aoch
kom hon liknar-"ein Syster påfallande.

liernligvhetfrned på.. ty fadernkan ju ej i
n-törebrå l henne förrätt. honI med väl-d w
blivit bortförd. MiKIaim"aternrfl under!1
rättm-Y och1 tiden för enleverifngeu lhe- b

.l g (Vi.

 f wvårfvbm- år .

u
w
;

loortföra de henne trots: ihénliel-j "vilde b

motstånd. 3 Polisen sätterffeftjer bilen;

och förskräektalämnal de IStella-f åt 

Sitt öde, hialvdövl av skräck. Hon blir
för-.djltill .sitt hem, där hon the-rättar,1
vad .som hänt.1 v Då. lSaloina7 som för"
gäves väntat på att hli bortförd, .hörI
detta..Å brister .hon ut i gapekratt och
förklarar inisstanetx Mau hegiver 
till. polisvaktkontoret, där saken för-
. klaras; och " historien. .slutar-

V Freddy får .den .han älska-r.1

X .

 

iNTRESsANT. - moment).-

 

 

 

l l.) .Framåt glångistigen springa de 1ll.

små,
1 hän mot frlrömmarnes. 1sjö.y
 :lär
q . ken.-
v-l. .l Barnjungfrun letar

1.små skyddslingnr. j.

.N

efter sina

 .llon .finner-when] ej il barken, var-
i för. hon-söker lovar-nen vidÄann-

8. Åren girig-o och allt mer och mer
innerlig- blev .kärleken "mellan
b de ung-a. f i. I il 1
 yHon drömmer om gin.li-.i-olduro.

llhlnfrid Skiljas i från sin
Eljoise. " l f 1 f . f 1

 

vakna-de den i första kärle- 1

i -- dammen.
(i. En idyll. I l . , i q
7 7Vill dir-bli :mil-lien lllloiscftU j.

I 10. Ehuru f ekolzrn fordrar det Ikan M

 

.li

Fyra kraftiga. och .smidignJ ung-a män förvåna oss i denna :film med sinn skickligt. oc-lrigffrciöst utför-dn. v.ak-ro

 H-M-v v , vi

 

1

vill l..

 
 
 

p ,. P.. géne-r 7,1 g ., I .
DET Fo RL-ÄTANÅDE FFKleNoHijwifällwrrAr. .

SÄLLSYNT vncleenr oon GRIPANDE KÄ.Rhen.skDRAizvnsr.vv

l

I .l l

Om attonen smyga de Sig utV till
sin kära håJt-i dammen "-

för .att uppliva 4barndolmerninnen.

CO lx)

y-x

l l

11ken e-W

114.1 och på den lilla17 hron Svåra de

. heligt att bliva. sin-.1 ung-dome-
. , I drömmar trogna. x N - l i
 En: månad före ekarna-n. 

.16. v Kamraterna på. besök hos Mlau-
i frid. I il i ." I l I
.17. De locka honom ine-d sig ut pil
nojen. P 1

I irl. .På na,t.tka-filet. i V i l f

I Elvem-liir hon W den .älskligasle
och sötaste lilla fliokmi fi värl-

I denll7 .

2.0, . (flhampagneruset. f. , i

121.." Han. vaknar" 

f.

f

" l"

  

  

Arm-i arm tåg-a de .genom par-Å

r

 

I x

2:2.x Medaljongeporträttet.

3. ngdomsminnenn dyliarirpl).

4.16 Semvetskvall I f

5. Brevet till fadern: 1 1

I l AllKära. pappa! "Dux-konturer-

 attfå höra av mig flpffr. någon

i. tid. .l ämnar lsöka mig

Nämn l
fnllgot Påt Eloise..1 Sänd ej nterzr
Dänningar. f Din son Manirid.

2.0. I 1dåligt. sällskap., l

27 lkPlå1 utlörshlteken.

2181. Miu-nen. i V v. ,

29. "Längtan drag-er honom åter till

" drömmarnes sjö. I "

Lollo Lo

train på. egen hand;

i 30. Krossa-d lycka.1 ,.,

31. i Återseendet.

 Det filirlåtande kviunohjåirtnt. -.

IH".-

Q

  
 

 

med Å att I

...q
i o

v

1 .-
I

...IVIIWIIWIIQIIIIIIIYIIIIIII-IIIIII:
IIIII III-I I

O

n
i :lll::l: lll-III,

 

i:
AO

f .

Hlälllllfl iivern i. läst ut lanl. "
 KLARENOSJRUPPEN. , X

llatnummer.

 

 

 

 

 

 

...11. lll

 

x

g KoNsTFlYLM 

I .

f . yKaiden .för -elrarabstarn 1hängslen "av

1 fransmännen, ochL sämtidigt råkar.v en.v

" ung läkare, 11lI-Ienry. -fCllemient genom y
ybannàn i .ämnen-.na vara. en Senore-
hu-d .skickas till. franska lägret .för att,1

" åstadkomma. en1 förmedling: ffKaide-ns
utlämnande mot lä.ka.re11.lf-. Men

I " NYTT sToRsLAGET "oCIH :VSPÄNNÅv-f-.DEseNsATIoNsoRAMA;

, l

I  ara ver" as f; på

doktorns Wtjänare, den trogne I Ben-
IlilirnedlI dödar araber-nns elindehud.
troende Sig därmed häinnas sinherro.
V:Nar-armarna 8 dagm- Lsenarefljnnu ej
.hört något från Knullen. :besluta de att!

Unästa dag döda .sin fånge. I" w.- Emeli-

lertid har den4 ung-.o äkaren Aunder

- I! Bilden inspelad i sAffikà. .1

i 1KoiNsTiFlfLrvi ry

 

sin. :fångenskap rår-flile dottern till. en
.inföding
vvranflhet" genom .att ll:jåiljni doktorn att
Fly.v Genom 5alravltlenk l givenhet för:-
sàtt på fri tot, utvf; ker läkaren nåd

(-4.
H

 

for Kaiden och befriar-l ror-inom ur hö-

delns handi samma ögonblick Yhan
stodiihegrepp ett nii-siin VSitt liv.

och derme via-nr taec- i

 

 

 

 

 

 

 

q
l
vBill kill-Wi Rnndolls- dotter Lena,
men har föga hopp om .n.ttl"r1.nna. hen-
ne- 1 fars samtycke i godo; (För att
kunna enlevera llenäl yklär. han vad1
.med gubben Randall, attde-"une 
skällikunnay följa. klorl Wendelns slag"-
. och samtidigt säga tlr I-f- mel; under1
v i! l 1 en halvtimmes tid.y Brf. droger natur- .

.i i a " 2 f
- gyn =

 
  
 

 

 

lighfi-V föroel afv halvtimmenth lye- I

k r. sl. isf-levern Lena.
.Emellertid Lloega gfna. .Sig två Vinbrotts-

tjuvar :lv den" tid Ralndnillej har tirn- V

ke for annat nn rutt vad, och hortfora
allt de. kommaöver. j 1
Under. tidenhar Lena." hunnit Whli

ff.
x

i . .

yUmeå. 1914; ARBT Västerbottens Nyheter.W

 

I LUSTsPeL. l ,

l l
vigd av en präst. hemvägen 4lupp,-
.täcka de tjuvarna, och just som gub-
ben Randall iii- .som mestförtvivlzrd
över sina11 olyckor återföra de till hoi-
noro .all den stulna egendomen., Hans

i förtvivlan bytesX1 ut i glädje, och hans

i välsignàr de ungas förbund.

l

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain