#5070: Gamla Kvarn

lnlasl lillan lll l lnlemler ll. 5, l, 7, l url l (lill lll) lm.

M JEntré 25 öre. Barn 10 öre. "m

 

 

 

r.-

 

 

 

 

 

(Xäi
.X

Program 5 öre.

 

 

P-Rol

 

Rm

 

 

D

 

 

 

 

 

 

Nya krigsbilder

från franska firman ECLAIR.

 

 

 

 

 

 gaiafsrallii

:Kvinnan i lgorlenansättetstapet.

Äktenskaplig komedi i en akt av AMERICAN BlOGRAF C:o.

direktören i ett .annat oljebolag -
vi kunna ju (kalla honom John.

:Den lstora oljemagnaten är död;
hans maka innehar en ansenlig- för-
mögenhet och Astrid. hennes- enda

I I i Q Alla hans ansträngningarNatt 
dotter, -har i hast blivlt medelpunkt-en "

föl-- 611 1191 Sväml giftaSlYlSi-lla Unga da. på egoism. lSom ett sista försök att
man. göra henne till viljes, uppfköper han

Men en dag inträder den oväntade alla de värdelösa papper-len på bekost-

1katastrof-en. Oljealktierna ha efter nad av egen ruin7 varpå han för alltid
dödsfallet bllivit totalt Värdelösa; de lämnar henne. Då vaknar hennes
båda kvinnorna Stå i ett ögonblick in- samvete. Beslutsamt tager hon sitt

parti och uppsöker sin ensamme ma-
ke. l överströmman-de stillhet trycker
han en älskande hustru till sitt bröst.

för ruin. Vad var natur-ligare, att hen-
nes beundrare vände henne ryggen.
Det fanns dock en man, som av hjärtat.
önskade göra henne lycklig; det var

 

 

 

Ur serien: RESOR I FRANKRIKE.

Vid Petit IVlorins stränder.

Kinematografi i naturliga färger, upptagna av GAUMONT.

En alldeles hänförande idyll i närheten av Paris.

Baron, jagV älskar dig!

Lustspel.
Den engelske bal-onen Algernon har i supera. John upptäcker det och svär
kommit till Amerika för att tjäna sig att hämnas. En dag får baronen

ett brev från sin fästmö, som omtalar,
att .hon fått ett Vstort arv, så att de 41nu
kunna gifta sig.q Hlon skulle nu .kom-
ma till Amerika och hämta ihonom.
Just vid denna tidpunkt beslutar fru
Potter sig för - att fria. Då baro-
en förklarar, att han  förlovad, är
fru PottelI nära att svimma. .Då stör-
tar tjoe-ke John in, och en boxnings-
kalmp utkåimp-as mellan de båda mäns"
nen, vari Algernon avgår med segern.
John finnerl tröst hos fru Potter ich
Algern-ons fästmö kommer tids nog
för att öfvervara. den rörande scenen.

en förmögenhet. Hans ansträngning-
ar ha. emellertid hittills varit förgä-
ves, han har tvärtom förstört allt, vad
han hade. Då. han  alldeles utan pen-
ningar får han plats som kypare i en
restaurant, som ages .av den tjoeke Ja-
ne Potter, och som skötes av den icke
mindre tjocke John lBlingters. Baro-
nen utför sitt arbete ej  vidare fack-
må-issigt, men fru Potter har upptäokt
att han är Iav adlig börd oich förälskat
 i honom. John blir rysligt :svart-
sjuk. Ein dag tager frun baronen med
sig ut på Ien annan restaurant för att

 

 

fe Ön Iberica. fe

Härliga naturscenerier.

En kninnohaiare

Humoresk av den rolige Bunny. "

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

lig-göra det bortskämfdalbarnet V-sitranl-tl  ir

4:21
kr

n

 

Q

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain