#5068: Gamla Kvarn

eeeeeåPRol

feeeeeeeeeeeeeeee

Entré 25 öre.

OBSJ

Barn 10 öre.

Salongen är väl upp"värmd.

QQWWWWQQQQQQQQ

 

 

 

 

 

äåäåömöääöäååmäåm

 

Belfort med. omgivning.

Härliga naturscenenie-r.

Nyhet från Nordisk Films Comp.

 

James och lEdith äro fönälska-de i
varandra men James, onk-el vill ej låta
dem få varandra. Han vill att James
skall gifta sig med baron v. Silber-
steins mindre sköna dotter iOllivia. Så
:en dag får James order att infinna sig
.hos baron lSilberstein då eförlovningen
skall elklateras - om han inte kolm
hotade onkeln- att göra- hoinom arvlös.

I sin dilemma vänder sig James till
sin vän assessor Holst, solm snar-t ik-om-
.mer honom till thjälp med- en god idé.
vHan lånar Jamie-s porträtt och insätter
detta i lett förbrytaralbum, varefter
han inbjuder alla i saken intresserade
på middag. All-t gär efter uträkning.
Olivia som är lika nyfiken som ful
bläddrar i förbrytaralbwmet och ser

 

 

yclladlgrigs ist.

däri sin fästman James, under vars
porträtt står: "aBob (Dirdk. beryrktad
iknivskärare. Efterlyst för mord å tre
kvinnor." lOlivia blir ytterst förskräckt
och :inviger sina föräldrar i hemlighe-
ten. Utan att ana något om vän-nens
förslag, går James gärna in pä att
ständigt figurera med en kniv. Vid
irrridda-gsbordetl handteriar .han sålunda
sin kniv som en florett till familjen Sil-
bersteins törskräckelse. I trädgården
iblir paniken fullständig, då James vill
skära av nägra ros-or och med kniven
i handen rusar :efter de bada flyende
dam-erna. James blir nu .fri och får tnu
sin Edith, dä hon under tiden fört de
diplomatiska underhandlingarna ime-d
onkel-n till ett llyokligt resultat.

BR. .m åeeeee

.I dt Sönd den 27 il? kl. 4-40 em.

 

Ett synnerligen roande skämt.

Engelsk krigsjournal.

1. .Belgiska dykningar. oktcrfis vid

 

 

 

  

  

a
i
ä
a
a
Q
Q
Q
Q

   
 

Holland. Col" "il-lölden; - ,- .
2. lEtt engelskt fältba-geri i verksam- 4. ln-d-iska soldater vid New LFo-
lhet. rest.

   
 

lnmwnmmmnumnmlmun

 

 man Wai tiil 7-

IEtt soldath-em vid lOiskar l.Fredriks-
borg. -- Malinlastningskran vid Vär-
tan. - :Redaktionen av krigskartor

 

meddelar förändringar i lkrigsläget un-
der tiden 24 n-ov.g5 dec,

 

 

 kinematograliens kulisser.

.färdiga 3. Teckningarna få liv. 4.
Lyckönsrkninga-r. I

l. Winsior Mc. Gay, New-York Hie-
ra-lds kände h-umeorist, slårvad om, att
.han skall göra 4,000 teckningar, vilka
han inom en :månad .skall hava givth

 

EXPRESSNYHET!

N iagara i. vinterskrud.

En nyupptagen ståtlig bildserie som säkerligen kommer att tilltala en och var.

Q

 

Ett utomordentligt roande lustspel från Nordisk Films Comp.

 

088.! Annandagen kl. 4,30 5,30 6,30 h(till 7,30) e. m.
Samma program som å. Röda Kvarn.

 

 

 

QQQQQQQQQ

Q
Q
å
Q
Q
Q

"aaeaaeaeaeaaaaaaae"

Program 5I Öre, i Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain