#5067: Gamla Kvarn

QQgg999QQQQQQQQQQQQWQQQQQQQQQQQQQWQQQQQQQQ

Program 5 Pöre-

99999

99999) P R Ol

m

.om motsatsen oCli tvekar ej att pröva

 

 

Vytiv, miss (Wiraham.
försäkrat sig om den hytt som gränsar

eeeeeeeeeeeoeeeeee

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

eeeeeeeeeeeeeeeeee

 

EbRil

 

 

 

 

V mmäämwwämm

 

:viLLA.

KOLORERAD.

Andalusiens gaitila huvudstad är vi-
da känd för sitt milda klimat, sina stat-
liga. monument och -omgivningarnas
skönhet.

Vi besöka det omtalade Alkazar-m-

Tveune lmedbrottsliinzar som till följd
av ett vad lhfa inträsse av att hindra
Tony Strong. världsmästaren i fotboll.
från att deltaga i en tävling". skatta ho-
nom nr vägen en timme före matchens
ybflirjau,.ocli säkra om sin seger, höja de
betydligt vadsumman. I

En idrotts
l

 

latset och dess trädgràdar, varifrån
man hur en vidsträckt utsikt Övejl nei-
den, och genomströva staden-s gammal-
dags gator med dess ininareter och lä-
 oansenliga boningshus.

mans ära.

Men en kärleksroinan, som är inilätad
i bildens växlande scener. :för hela lii-
storien till en oväntad utgång. -De bä-
da brottslingar-na fä sitt stl-att, och Tony
Strong och hans unga räddarinna bli ett
lyckligt äkta par.

KOMEDI.

lC-onstauce Barlow vill inte gitta sig
emedan hon ej har något itörtroende för
männen. Hennes unga gifta väninna.
Elsa Willing, försöker övertyga henne

sin mans trohet för att iä väninnan pä
bättre tankar. Till följd av missför-

j
l

Pathés aktualiteter.

stånd lirade deras lilla komedi ett si-
mnlerat möte med en vit ros som kän-
nemärke -- kunnat få svåra följder, men
allt förklaras och slutar med att Con-
stancc över-vinner sin gamla misstro
mot männen een skänker sin :kärlek till
en ung kapten.

 

Seriell l. , "

Kortdistansryttiamas mästerskaps-
tävlingar.
Lerduveskjutuing.

 

 

Skjutning på löpande hjort.
Pistolskjutning.
Den nya isbrytaremsY stapellöpni-ng.

sKÄMTBiLD.

Snoken är en fullständigt ofarligt" ort-n.
ty den har inga giittänder. Den lägger
sina ägg, vilka äro av en duvas stor-x
lek, i någon gödsel-stack.

I huvudrollen

En iörbrytelse .har begåtts. varom al-
la människor tala om oeh alla tidningar
skriva.I En mängd dyrbara diamanter
ha blivit stulna. Tjuven har trots alla
ansträngningar icke kunnat gripas men
man har dock bestämda misstankar mot
den lika sköna som beryktade äventy-
.rerskan Nellie Crow-n. För att skatta
ljus i den mystiska saken vänder man
.sig till den berömde detektiveu Larm-
bert Ohiaee. Han gär strax till verket.
Han får snart upplysning ont att den
-tnisstä-nkta damen änniar l:röra en sjö-
resa. Den berömde detektiv-en följer
henne ombord jämte en kvinnlig detek-
Detektiven har till-

intill Nellie Crowns. l-lan [borrar ett
hål genom väggen  att han kan iaktta-

 

SNOKEN.

 

 

Suoken simmar myoktc bra och sling-
rar sig .med lätthet upp i träd och bu-
skar. där den tager de tägelägg. som
finnas inom räckhåll.

Mr Costello.

.2:a den misstänkta demens töreliavau-
den. En dag medan Miss (irahamt häl-
ler vakt vid hålet, later detektiven gi-
va allarmsignaler. l samma ögonblick
ser den kvinnliga detektiven hur även-
tyrerskan griper sin lutktilaskn och ru-
sar tipp pä däcket. Här lugnar detelk-
tiven henne emellertid 6 faran är över-
ständen. Ängar-en har nätt sin destina-
tionsort. Passagerarna  i land och
skola passera tullen. Därvid liitsar sig:

den kvinnliga d-etektiven svimma odh
hennes följeslagare Larm-bett Chace

vänder sig till Nellie Crown och heder
att få låna hennes lukttlastka. Chace
tår flaskan ---men ack. han tappar den
i stengolvet sä att den krossas i tusen
bitar.
terna i dagen. ATvå minuter senare sit-
ter Nellie Cromn bakom lås och bom".

 

W

Yeeeeoeeeoeeeeeoeeeee

.Därvid träda de stulna diaman-H.

Entré 35 öre. Manskap och skolungdom 25 öre. Barn 20 öre.

Lehman som rökare.

 

 

 

tnåeeeee

 

i

Q
Q .
Q
Q
Q
Q
Q

Q.
Q
Q
å
Q
Q
å
Q
Q
Q.

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain