#5061: Röda Kvarn

tilltal ll l November kl. 4,,1 7,.. l (lill l) i m. I

Entré 35 öre. (Kuponger gälla.) Barn, skolungdom ochI manskapl 25 öre.

OBSJ, Även för mycket små barn måste1 entré betalas!

 

 

 

PRO-clan.

 

 

 

f " Musik av gnliglnrkjglgm. liulinlsler: hälen llllllslll till hill l. BEEIl-llllllltl.

 

 

 

 

 

. lill lllutlll: llll llllllll lllll-llllllllll.

.. i,

I 1 f..

L - -.
1- i l. I. I. 5
.". . f . r. å -"
- .,

. ., 1 :I .I
. i . -
1 .
s I 1 - ..

"I - . " " .
.;, v .1 .
r . .w

. I I I

. Detektivrotmanii 4 avdelningar av HANS HYAN. 

i lscensatt och. fotograferad-.fav Eugen llles.

"Black jack" ....... .............. .., ............... .. von Antally

IHUVUDPERSONER:

Madame Helnise, hans väninna ................ .. ERNA MORENA
aMaussia .................................... ...... .. Lotte Neumann

Mutter Méericke ................................ ., .... ..,.Fru Lehmann

FÖRSTA. AVDWEHANINGlEN.

Det Väcktte stor uppståndelse i Ber-
lin, då tidningarna en dag meddela-
de, att en rysk storfur-ste hos den auf
.sedde juvelerarfirman LSilegele och son
beställt ett plärlhalsband för 1 million,
vilket skulleileveireliasl en " -
 Paris. Såväl-diet Pölerliö a prl-
set som själva de pikanta detaljerna
satte de goda berlinarnas fantasi i rö-
lrelse, och man talade mycket därom
.i alla kretsar, icke minst bland den
stora stadens förbrytarvärld.

Bland denna värld intog en äventy-
rare, endast känd under nam-net
"Black Jacå 77, ett bemärkt rum, och, i
hans för-slagna .hjärna uppstod tanken
på att genom en djärv kupp sätta sig
i .besittning av det dyrbara. halsban-
det. V I

Hans energi skulle- också snart krö-

i nas med framgång. En dag, då han
i sällskap med sin väninna, Hleloise,
vilken han invigt il sina planer, befann
sig i juvelerarebutiken under före-
vändning .att få se på några smycken,
hörde han plötsligt från det intill lig-
gande kontoret några röster. Medan
butiksbiträdena voro sysselsatt-a med
att visa. Heloise en mas-sa smycken,
stod Black Jack .orörlig utanför dra-

  
 

-.periet och kunde dåooch då :genom "en Å

smal öppning kasta en :ha-stig blick
ditint I i

Därinne funnos firmans chef, hans
Ison samt en detektiv, vilka överlade
om säkraste sättet för halsbandeth sän-
dande till Paris, och resultatet av
överläggningen bl-ev, .att .sonen och de-
- tektiven samma afton med I(åäö-tåget
skulle avresa till bestämmelseorten
och överlämna det dyrbara. .smycket
till sin ägare.. Sedan detta Var be-
stäm, tog juvelerar-en ur sitt kassa-
skåp fram det yetui, solm inneslöt :hals-
bandet, och lade in det in en liten
handväska, som ställdes på bordet.

Nu fick .lyssnar-en därutanför en
god idé. Han grick fram till Helo-ise
och viskade något -obemärkt i hennes
öra. Hlon förstod honom, och efter
några minuter låtsades hon bli sjuk
:samt svinrmade. Hon bars genast in
på kontoret, där de -tre herrarna iv-
rigt ägnadt henne sih vård. Hlärun-
der fick Black Jack tillfälle att nog-
grannt betrakta handväskan med -sitt
dyrbara innehåll, ysom sto-d på bor-
. det. .Då han inpräntat allt i sitt min-
;ne, gav han oförmärkt lHeloise en
knuff, med den. påföljd att hon låt-
sades vakna ur sin. -svilmning, varef-
ter de båda 1främlingarna under mån-
ga tacksäg-elser avlägsnad-e sig.

Black .Jack hade sin plan :färdig
1och satte den genast i verket. Sedan
han. köpt en. handväska alldeles lik-a
med den han nysssett på juvelerarens
kontor, begav han sig till en.y bekant
förbrytaref-amilj. Med denna avtala-
de han nu den kupp han uppgjort och
erhöll der-as :medverkan därtill. -

ANDRA .AJWDEIJNIINGfElN

.Samma .afton stego på öns-tåget ju,
Velerafe Siegeles son samt detektiven,

medför-ande i en handväska. etuiet med
det dyrbara halsbandet. Strax där-
på .komme in i samma kupé lBlack
Jack och Heloise och slogo sig" ner
bredvid de förstnämnda. I nästa ku-
pé stego samtidigt in de Övriga med-
lemmarna .av 1byar-ridet. v, H b I
 rss: .  . s-denv - -
planen iscen. .Då tåget satt sig i gång,
instörtade plötsligt i den 1kupé, där
juvelerarens son- och detektiven be-
funno sig, Maussi gråtande och bad
olm hjälp. Hon och hennes .rie-skam-
rater i nästa kupé1 hade blivit över-
fallna av några okända karlar. Den
.ridderlige detektiven- reste sig gen-ast
och följde den gråtande flickan, och
medan juvelerarens son, uppmuntrad
.av Heloises varma blickar, ägnade
henne :sin uppmärksamhet, lyckades
Black Jack oförmärkt tillägna -sig den
dyrbara handväskan, samt i .stället
på samma plats placera sinb egen vä-
ska, som var förvillande lik den för-
Isvunn-a, och då detektiven återkom,
var ombytet skett.

Följande morgon var tåget i Paris,
de resande 1åtskildles och juvlelerarens
son och detektiven togo .in på ett h-o-
tell vför att kläda om sig) för besöket
hos den förnäma damen. Döm om de-
ras förskräckelse, då de vid öppnandet

av handväskan f-unno etuiet tomt!
Det .dyrbara halsbandet var borta!

  

TRElDlJE AVWDlElLlNlllNG-EELN.

Samma dag satt juveleraren och ar-
betade med .sina räkenskaper, då han
fick följande telegram: .-

7Hilalsbandet lstulet under järnvägs-
.resanl Vi hemresa omedelbartl"

.Man kan föreställa. sig den arme ju-
velferarens förtvivlan. lHan var helt
enkelt ruinerad, om ej smycket kunde
1tillrättaskaffasl 1 Följande dag kom-
1mo .sonen och detektivengdystra l-och
modstulna tillbaka. I den :sistnämn-
des sällskap begav sig juvel-eraren ge-
nast till chefen för detektiva polisen
och anmälde stölden. Ingen ledtråd
fanns. Detleåktivclhefen framtog nu
polisens förbrytaralbum och bland de
många porträtten däri igenkände nu
detektivlensåväl den unga flickan som

på tåget 1anroplat hans -hj-älp som lhen- .
Ånes resk-amrater. Hlär fanns dock lett

spår att följa.

Följande dag avreste polischefen,
och detektiven .till Paris för att .sök-a
efter bandet. Förklädda, den senare
tillven :hederlig lantmanxoch den förre
tjill hans hustru, började de sina. ef-
terspaningar, åkande i en gammal
trilla efter en. dålig häst. Efter en
hel dag-.s forskningar, komme de .slutli-
gen till den villa, där bandet bodde.
De bådo om ln-atthärbärge efter sin.
långa färd, och banditern.a, som i det
välmående lantfolket sägo offer, som

de lätt kunde plundra, beviljade deras i

anhållan, samt visad-e dem upp i ett
Örum i övre våningen, där de avlade si-
na förklädnader och råldslogo om vad
de nu borde företaga. , .

Plötsligt hörde de ett buller utan-
för fönstret; det var Jacob, som klätt-

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

lismän en

  
  

fängslade Miericke och

rat .upp på en stege för att .speja in i. i

rummet. Han .hade känt igen detekti-
ven och Berlins fruktade polischef
samt- förskräckt hoppat ned för ste-
gen. Vid bullret anade de blå-da po-

oråd,t I N

   
 

  

la, j 1 1 u 
ä de snart övermannade och
Jacob. Den
ungaP Maussi lyckades däremot -flly och
ila-de framV på landsvägen, där hon1
hejdade Black J ack och Hlefl-ois-e, soni-
i.en. automobif voro på väg hem till
villan. De underrättades genast om
situationen, varpå de vände och i stark
fart körde tillbaka till Paris, där de
togo in på ett hotell. Polismännen
erforownu att de blott lyckats få tag
i verktygen men .att själva anstiftaren
ännu befann. sig fri och hade i sitt
förvar det dyrbara smycket.

 

FJÄBDE AFVDlElLlNITiN

Det var en svår uppgift att .i det sto-
ra Paris upptäcka Black Jack och-de
två övriga.-medlemmarna av bandet.
Men det lyckades, tack var-e en kvin-
nas svartsjuka. De båda polismä-nnen

fingo en dag syn på. en kvinna, som i

de efter det signallement de ler-hållit
Iav de övriga medbrottslingarna trod-
de sig igenkänna Black Jacks älskar-
inna och som de därför "skuggade".
Det var verkligen lHeloise som i och
qför underhåndlingar om halsband-etta
försäljning besökt en juveler-are. Hlon
had-e på .sista tiden varit mycket upp-
brakt på Vsin älskare, emedan hon
misstänkt-e att han föredrog Mlaussi
framför henne. iDå hon kom hem till
hotellet, där de alla tre bodde, fann
hon sina misstankar bekräftade. Bo-
staden var tom, hen-nes älskare och

aussi voro lborta. På bordet fann
hon lett br-ev från Bläck Jack, i vil-
ket han meddelade .att han r-est sin
väg, emedan han ej stod ut med hen-
nes svartsjuka samt-att hon, om hon
had-e något att meddela honom, som
kunde vara till nytta för det gemen-
satta företaget kunde meddela honom.
detta i ett posterestantebrev till -ett .av
stadens postkontor.

Plötsligt inträdde i rummet de båda
polismänne-n och frågade efter Black
Jack. I början1 vägrade hon att läm-
na dem några underrättelser, men se-
dan de tagit i besittning det brev hon
nyss läst omtalade hon allt och lät

4förmå sig .att bidraga till den otrogne

älskarens gripande. Hlon skrev till
honom under uppgiven adress och bad
honom möta sig på en bestämd plats
för att meddela honom en viktig un-
derrättelse. "

Den eljest så förslagne boven gick i
fällan; han var på bestämd lti-d på
platsen, där han greps av polisen. Vid
undersökningbefanns han inneha det
.stulna halsbandet, som överlämnades
till den lycklige ägare-n. Men då He-
loise såg sin älskare i rättvisans hän-

der, greps hon av samvetsagg och ån-

ger. Dä Black Jack vfördes bort, in-
tog hon ett dödande gift och sjönk död
ner på en soffa i parken.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain