#5056: Röda Kvarn

au l. ill-[Inslag l. lll lies. ll. i, 7, ll u. l lllll lll em. "

ntré 40 öre. (Kuponger 3 kr.) Manskap och skolungdom 30 öre. (Kuponger kr. 2: 50)

eeeeeå morsa-.m råleeeele

 

 

 

 

 

 

 

Musik av smigmrkgglgm liulinislir: lriliin lllllllllll till herr l. littll-lltlllltl.
i, "lill llllllilll: lill llllllll llflll-lltlllllfl.

llärllgl   

m-
..--

 

 

 

 

Lustspel i 3 avdelningar av GEORGES FEYDAU.

PERSONER:
Hertig Pit-chinieff . . . . . . . . . . . . . . .. R. Saidreau vid Theater Palais Royal.
Suzette, hertigens gemål . . . . . . .. Alice de Tender.
Stanislaus Silovitschin, legations-
sekreterare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lC-uielle vid Theater Athenee.
.Hans fru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Renée Sylvaine- v. Theater Renaissance

Arnold, betjänt hos Slovitschin  Marcel Simon vid Theater Réjane.

Handlingen ftillldrager sig i Paris.

eeeeeeeeeeeeeeee

Ett av de muntraste lustspel som finnes på film.

På det glada Maxim i Paris tillbrin- hjälp lyckas gemlälen lämna lokalen

"U
.1
O
in
6
3
01
O
-r
(D

9)999QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

gar den gamle Pitchinieff en sto-r del
av sin tid. S-tatszanlge-lägenheterrna hem-
ma i det .lilla Orcanien lägga nämligen
föga beslag på hans. .kr-ätter: I

:Den förnämsta dragningskraften är
Maxim-s stjärna, den glada och Vackra
Suzette, som är hertigens ständiga
.sällskap och som till :sist så b-edårar
honom, att han erbjuder henne att lfii
sin hustru. i

(Och givetvis vill Suzette bli hertig-
inna och vi fin-na henne snart .som så-
dan -- ett mönster för en äkta hustru.

Så inträffar 1tronskilfte i det lilla ko-

nungariket och hertig Pitchinieff avre- I

ser till Paris för .att underrätta arv-
prinsen Sigisbert om dennes blivande
tlronbestignilng.

Prinsen, som studerar vid. ett funi-
versitet, mot-tager budskapet om sin
konungautnämning ute på ett tak, dit
han kirupit för att nå sin kärestas fön-
ster. Väl där lagar han, att han kom-
.mer utom räckhåll för hertig-en och
denne löper Paris runt för att söka ä-
terfinna rymlingen.

Hertiginnan, som medföljt till Paris,
får under tiden sköta sig själv och be-

gagnar tillfället att göra ett besök på1

sitt gamla kära Maxim.

lDlär råkar hon in i äventyrens rad.

Stanislaus1 Slovitschin, isekreterare
vid Orcanska .lega-tionen i Paris, är på
bröllopsresa och har lämnat sitt hus i
sin betiänt Arnolds vård.

Sin ledighet begagnalr betiänte-nI latt
själv spella herre och han uppenbara!-
sig i all sin glans på Maxim även han.

Hertiginnan lägger här märke till
hans ,fdistingerade" uppträdande och
Arnold å sin sida frapperals av hertigin-
nans skönhet.

IEfter många glada upplevelser li
Montmlairtres nöiesvirvel, som båda valr
:för sig passera, träffas de åter i Maxim,
där de lbliva presenterade för varan-
dra. .I

llVlitt under glädjen kommer till her-
tiginnans förskräckelse den prinssö-
kande hertigen in, .men med Arnolds

 

 

oupptäckt.

I en öppen droska och under häll-
regn kör Arnold, som är stolt över sin
erövring, Suzett-e till sin Vhe-rres hosta-d.
Hon tror :naturligtvis .att det lär ksin ka-
valjers egen.

.Här avlösa muntra scener varandra i
snabb följd, men plötslig-t stå de inne-
varande som .förlamad-e.

Arnloids husbonde har med anledning
av trolnskiftet måst avbryta sin bröl-
llopsresa och vill nu in i sin våning.

Goda råd äro dyra Y- - -

Suzette försvinner :i badrummet och
Arnold insläpper med skuldmedvetet
utseende sitt huisbondef-olk.

Trots en påfallande oreda i rummle-t
tycke-s allt avlöpa väl, men då den un-
ga frun förklara-r att hon vill ha ett
bald, håll-er Arnold på att svimma.

En framstammad osaning om- en
söndrig gaskran gör ingen verkan, och

dä frun vid-häller sitt beslut, blir lSu-W

zette givetvis upp-täckt.

Det blir för Arnold ingenting annat
än att göra ihop en historia igen, och
han berättar en hårresande sådan.

---- Jo, ser frlun, hon dlärinne är en
stackars Isömnlgångerska. Jag hörde
plötsligt tunga. steg på taket och fick-
se en vit skepnad ski-ida fram ytterst
på plätkanten. Förfär-ad skyndade
jag fram, fattade kvinnan om ena be-
net och drog hen-ne in i badrum-
met.

- Hu, så hemskt!

Suze-tte sökte under tiden lämna hu-
set, men blir Wbl. a. förhindra-d. därav
att hennes man, hertigen, infinner sig
hos sekreteraren för att lämna e-n del
order.

- Jo. det fattades bara det, lmlumlar
hon, i det hon söker skydd under ett
badkar.

Efter siu sorger och åtta bedröve-lser
llyckas den äventyrslystna. hertiginnan
.slutligen befria sig ur d-e inkrånglade
situationerna och komma ut.

Men .stackars Arnold såg sin härliga
dröm helt hastigt krossad.

m- rörbjuaef för bam. -m

QQQQQQQQMQQQQQQQQ

" Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

seeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeoeeaeeeeeeeeeeeeeeee

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain