#5054: Röda Kvarn

- lllasl Måndagen len Z-lnslautn lll lllnl. ll. ll, 7,311 ull ll em.

Entré 35 öre. (Kuponger gälla.) Manskap och skolungdom 25 öre. I. Undvik om möjligt översittning!

z Musik av solislorlceslern.

Icke :förln barn. Q

 

Byn

 

.PERSONEch

Änkefru Gaspard . . . . . . . . . . . ..
Estelle, hennes dotter . . . . . . . . . . . ..
Annan-d de Met-y, artist . . . . . . . . . . ..
.Abbe Prévo-st
Jumbo. Gaspards huskaplnn . . . . . . . ..
Jean. kammartjiitnnre hos Gaspard . .
lPriorn i klostret Sat. Sebastian.

. - . - i . . . . - . . . - l . . . . ..

Klos-terbrödcrI Novieer, Präster m. fl.

Handlingen tilldruger Sig dels i en kloster-stad. i Frankrike. dels vid 1en
modern badort i samma lit-nd.

Tiden: Omedollmrt före den religiösa. brytningen i Frankrike.

FÖRSTA .AtKlTFlN .

En ulv i ett lamms gestalt.

Vi föras .genast från början i intim
kontakt med ukådespeletn huvudfigu-
rer: den unge artisten Armand de
llflery, vars konstnärliga talanger in-
ge så stora förhoppning-ar på fram-
den: den lilla älskliga Estelle Gas-
pard. Armandn trolovade. samt. till
sist abbé Prev-ost mannen, som
vigt .sitt liv åt den heligra katolsk-.t
kyrkan.

Det är nämligen en bot-ag-.tnde vac-
ker sommardag- vid ett momlilnt
franskt havsbad. Solen gjut-cr flotte-.r
av ljus och viirme. över en, sorglös.
njutningnlyston- mätn-niskohop. 
promenaden stiftar abbé Prov-ost. ior-
.stn gängen bekantskap med Estelle;
den världsförsakande kloster-brodern
går kanske för första. gången utanför
sin sträng-t. andliga. viirkcamhot då
han i den älskligal ungmön ner ide-
alet för alla sina slnn-rrande tillbaka-
rhållna passionen .Den stränge teolo-
gen svär inför sig, själv att vinn-n.
Estelle. Och därför ha; lhan nu helt
avlagt sin präster-liga dräkt och iklätt
sig- dcn borgerlige mannens habitus.

Redan samma dags afton beslutor
han sätta sin plnn i viirkstiillighet.
Estelle har efter några lyckligt till-
brakta timmar i Arm-finds närhet.,
ensam bogivit sig ut bland strandklip-
por-.na för att i ostörd ro få överläm-
-na sig åt sina lyckliga drömmar. Då
inställer sig abbén. I lglödande. pas-
sionsmät-tado ord liiggpr han sitt hjär-
ta. för flickans fötter men mötes med
ett förkrossande :tv-slag. Dåi tskall
han åtminstone med våld trycka hen-
ne till sig, men hindras i sin föresats
av den gamle trotjiinaren Jean, som
på avstånd följt sin unga härskarin-
na hit. Den genomärlige gamle
mannen intages från företa ögonblic-

ket av en stark mioiltro mot den nxör- I

ko mannen. varför han beslutar de;
för att spioner-a på främlingar. lean
lyckas oacdd. intränga i :ibbéus bo-
lutad.

Här inne fin-ner han ett. brev. :tv
följande lydelse-z

-- Kära vån.

Det hr lyckats mig- att vinna den
gamle för vår sak till förmån för
den :slitna saliggöramlr kyrkor. och
vår heliga orden; Armancl iir snart
i vårt våld och flickan är min.

Vadkan denna skrivelse betyda?
Försiktigtvis stoppar han papperet.

på sig. Vem vet., det kanske kan
:komma att. bohöveo. någon gång i
I framtiden.

.Denna förstnämnda dan- försvann
den homlighetsfulle dystrc mannen
från badsocietotcn och badorten.

En dag på. hösten besökte vi Ar-
mande ateljé midt under arbetstim-
mar-no; den livsglade unge mannen
har nyligen börjat sin stora duk, som
skall bli hans största konstverk.

Då anländer en skrivelse com vilo-
ker djup för-stämning:

- Kom genast! Er far är döende.

Abbé Pro-rost.

Utan att förlora ett ögonblick be-
giver sig Armandt till sin faders döds-
lågor. Måtte han ej komma för sent...

.ANDRA 
Underkastelscn.

Den tig-ande, obevoklige segel-her-
ren döden har redan- hemeok-t.y det Me-
ry-ska. huset. då. 1Armzmd anländer.

il dörren till dödsrummet möt-er han
den tysta skaran af noviser och nun-
nor, hvilka lcdsugnat barns .faders sista
flämtande livsgnista in över gränsen
till evigheten. Åbbév Prevost. tar emot
.Arm-and: Mod, min oon, säger han
faderligt. er herr far iir icke mer.

Tillintetgjord av förlusten af sin
älskade fader, vacklar han långsamt
in i dödarummot; här sjunker han ned

okument till v

 

W-M-
-IÅII
l---,g-.gl

PROGRFHVLi

  

ärldskriget. nl

Från slag-tältet 1l öster.

Abschwangen.

Den av ryssarna förstörda byn Udef-wangen.

Efter striderna.
Tyskt artilleri och infanteri på frammarsch.

Byn Abschwangon. Kyrkogården och massgravarna.
Byn Abschwangem. Det inte av byns kyrka.

Dir kriget dragit fram.
De masuriska sjöarna.
Berliner sängarförbund föranstalttado en pa
. . . Es braust ein Rut wio Donner-hell . . .

l

Vårt senaste svenska filmskonstverk

y..
.
a
1

 

Tavlor ur det katolska samfundslivet.
Skådespel i 5 akter av SVEN ELVESTAD och MARTIN JÖRGQNSEN.

Regie:

.Fru Tschernichen-Lairsnn.
Clara Wieth.

Carlo Wicth.

John Ekman.

Axel Wesslau.

Justus Hagman.

 

på kni-i framför den gamle-s six-ta vilo-
liiger . . .

Den .gode abbén väntar utanför. Ett
omiirkligt leende söker sig" väg över
han; eljest tkiinslolösa ansikte..

Ögonblicket för testnmontets öpp-
nande är inne. -Aibbé Prevent har
fått Sig :inför-trott den "tunga" plik-
teu att: meddela Arinand hans fara
sikta vilja.

Det iir icke svårt att förstå, varför
tt-st-.mientet kom att följande lydel-
se:

ilfiirmerl förklarar jag Som min
yttersta vilja. att min non med hela
den förmögenhet, som efter mitt från-
tlfillo o-.rfkormt tillfaller honom, i eu-
lig-het med vår r-:liiktn traditioner, vi-
;rer eitt liv åt den helig-a kyrkan.

Med detta: olycksnliga papper-s till-
komst ha alla hans ljusa framtide-
drömmar för alltid grus-ute.

- Herr abbé, utbrister han i sin
förtvivlan, finnes det ingen utväg
att. undgå denna bestämmelse?

Abbén ser hån-tv på sitt offer.

-w- Nej, ingen.

-- Jag kan oj nu helt uppg-å. i klo-
stertjiinsfen: jar.P viirclerarkyrkammcn
jag är för mig ännu Jeg har ald-
rig haft någon kallelse för klostret. . .

- Gud kräver stundom stora offer
av .sina barn; de Största. offren föra
oss kanske närmare det heliga Ikorsets
fot. Och där väntar han just dig.

Armand -ser än en g-iing- bodjimde.
frågande upp i abböfns ansikte. Som
un bruten man lämnar han abbé Pre-
vosts hus.

Hemkommen till sin .ateljé motta-
ger han ett brev från Estelle:

-- Kära .Al-manet. I

Jag deltager djupt i din sorg; vill]
du icke komma hit och låta mig trösta
dig.

Din Estelle.

Mor än gärna. resor Armand i sin
auto till den Gnepardisku villan; i,
hennes skötfe skall han finna den
tröst. mm han nu så vill behöver.

Prevost börjar förstå att han== unge
"movie" börjar glida honom ur hän-
derna. Förmögemhotcn vill han giir-
na offra ät den heliga kyrkan, men
idke sig själv. Den riinkfulle abbénr-l
planer på att vinna Estelle. genom att
undanrödjnv krmand, iiro på .nt
mt-.vllyckan F ör- den skull uppsöka:
l-:nu don gamle godhjärtado Jatho. fri--
miljon Gaspards huskaplan. och br-
svil" denne att. hjälpa sig - för kvi-
koné väl.

Efter limpa. övertalninnnr lyckat-il
nbbén i sitt. uppsåt. Den gamle. .Toti-I
förmtäller fru Gaspard nödvändig;-
heten af att Armand måoto lyda sin

faders vilja, varför det vore klokaotÅ

om Estelle ysjiilvvilligt gav sin älska-:le
fri.

--- Herr kaplan, säger modern, kan
någon ha hjärta att döda lyckan för
dos-"a unga.

Den gamle mannen ser tyst bort;
efter en paus säger han stilla:

-- Ja, min fru; kanske att herrcn
fordrar detta offer, och då måste vi
lyda hans heliga vilja.

-- Alltså, ske Guds vilja . . .

Abbé Prevost har anlänt till Gae-
pardska huset för att leda "förhand-
lingar-nas" gång.

-- Var i all världen har jag set-t.
detta ansikte förr?

Det. är .Tenn - kantmartjiinarcn -
com ej kan undgå. detta utrop. då han
sett ubbön. Ja, var? .

Så skonsamt. som möjligt söker mo-
dern meddela sin dotter hennes plikt.
att lämna Armand fri.

-- Aldrig, mor! utbrister hon i
första utbrotth af sin förtvivlan.

-- Blegagna aldrig- ordet "aldrig".
min dotter, svarar modern blott som.
för att säga någonting.

Låt oss slippa skildra. de .smärtor
som både modern och kaplanen känna
över att nödgas beröva den förtviv-
lade kvinnan hela hennes liv. Till

vIGTOR SJÖ STRÖM.

Författarepamt Sven Elvestad och
Martin Jörgensen har i sitt. skådespel
"MIRAKLET" ekiintkt- .oss en kultur-
bild från Frankrike, omedelbart före
den religiösa brytningen. ..

Ett ömtåligt ämne som förelig-
gande har i författarnas händer och
framför allt i "Victor Sjöströms" yp-
perlign regic behandlats så.. att film-
v-iirket framstår som ett a-v de ovan-
ligaste. men på. samma gång mäster-
ligastc hitintills. Det är skildringen
om den katolske prelatens. abbé Pre-
vost. upprör-ande tillvägzigåonde att

sist, efter obenkrivliga 1r-jlilar-tridcr,
underkastar hon sig dock de bildas
föreställningar.

mf min twin.I in.
Vid korset; fot.

Påföljande dag mottog-er Armand
ett brev från cin älskade:

- Var modig, älskade! Vi måste
skiljas; jag kan ej säga-varför. Dock
förblir jag alltid din i döden trogna.

Eat-elle.

-- Vad i Guds namn betyder detta?

Utan att förlora ett ögonblick recei-
hon genast ut till Gaspaderkku villan.
Dål- äro grindarna stängda.. En port.-
valkterskal, I"kan onda-st förklara; att.
hermknpot har rest bort, men varthiin,
det vet hon alls inte.

Här brant det enda band, min höll
Ihonom kvar vid livet, trots alla mins-
räkningar.

Någrn timmar därefter inträder
en medböjd gestalt i nbbé Prevth ar-
betsrum. Den nykomne yttrar oj ett
ord. Abbén förstår. lNu kan han helt
tri-umfera över Armands självuppgi-
velse. "

-- Mlin käre son, tröstar how, den
l-loxn har sem-at över sig själv, har vun-
nit korr-ir i himmelen.

Samma dag-s afton. just som kloc-
kan i Sn. Selim-rinna kloster ringer
till venpor, sluter sig klocterpor-ten
om den unge brodern. Den bullraudo
världens människovimmel når aldrig
inom dessa grå murar.

Låt oss för ett ögonblick återgå till
Gaspards. 1Redan samma dag, som
Estelle affattndc den lika kort-.i som
ödeodigrn skrivelsen till Armand.
lämnade familj-en sin villa utan att
uppge deras nya. virrtclseort. Emel-
lertid har Estelle i sorgen över den
"förkrossande skilsmäsrsan lagts på sjuk-
lägret. Läkaren emotser en krig, som
kan få betänkliga följder.

Med kännedom om -Arma-nds Vkonot-
närliga begåvning har priorn givit
honom i uppdrag att måla den heliga
madonnans porträtt. Minnet av huru;
ungdoms kärlek inspirerar honom
och efter någon1 tid .går len .notis go-
nom pressen. vilken väcker synner-
ligen .stor uppmärksamhet.

"En tafla målad av en munlc väcker
för närvarande stor uppmärksamhet
på konstutställning-on. Den romar-
kabln målningen föreställer den heli-
ga madonnan".

En tanke gefnomfar den sjuka E-
r-telles, huvud. En tavla, målad av en
munk! Det kan aldrig vara...

Hon lyckas övertala sin mor att Yfå
besöka utställningen, och man beslu-
tar också på. läkarens tillrådan att
villfarn. hennes begäran.

I sällskap, med sin mor, läkaren och
den trogne .lean vecklar hon atödd
på sina kryckor genom konsttsalarne.
Då med ens stannar hon, alldeles fas-
cinerad. Framför henne hänger den
okände munkens beröm-da målning;
madonnans ansikte är ju hennes eget.

Ingen med undanta-g av Estelle,
hen-nes, mor, lärkarcn och trotjämren
förstår orsaken, varför den unga
kvinnan avuvimmad faller i läkarens
armar.

FJÄRIDVE AKTEN.

Den heliga källan.

Det börjar mulna idet Gasparddka
hemmet. Varken läkarens konst icl-
lcr busknpianens och moderna hjärto-
godhet förmå lindra den lidande E-
Stelle-s kroppsliga försämring, vur-
för modern beslutar att nedresa till
den heliga källan.

Enligt traditionen besitter denna
källa en underbart helande kraft.

Årligen vandra hundra sinom hun-
dra lidande pilgrimor hit för att be-
gjutae av dess underbara vatten, vilr
ket .iåges skola- skänka lindring åt dc
kroppsliga. lidandcna.

 

Umeå 1914. 5.-8. Västerbotth Nyheter:

Icke

triotisk konsert på Könignplatz i Berlin.

 

 

för barn.

    
  
  
  
  
    
  
 

 

utnyttja hela makt till

religionen.-l
uppnåendet av Gina. egna låga motiv.

IDet är "John Ekman", som fått
sig anförtrodd framställningen av ab-
bénsv- hänsynslösa och ränkfulla ge-
stalt. Som de båda- offrcn Estelle o.P
Armand framträda det populära
konstnärsparot "Clara och Carlo
Wieth". och dessutom stift-a vi "Jus-
tus Hagmans" bekantskap lsom filma-

re. Hans kroatien är synnerligen
sympatisk ikammartjänaren Jeans
parti.

" h

Med frapperande tidstrogenhet har
regissören givit, oss en generell bild
av den otora process-lönen .av klostret
Sebastiano präster, noviser och mun-
kar i ful-l ornat på till den heliga
källan.

Efter denna proceesion följa (så de
hjälpsökande. pilgrimcrna. och bland
dem EQtelle, stödjande sig på tvänne
kryckor.

"Efter det biskopen välsignnt. vatt-
net framträda de sjuka, en och en i
sänder för att-bogjutas. Estelle iir
den andra, i ordningen. -Hiskopenl
stänker några droppar vigt. vatten. på
hennes huvud och nedkallar den san-
ne nudons välsignelse.

Estelle mottagor välsigneleen. då
falla henna; ögon på, en man - kan-
ske just den hon .sökt - hennes ögon
vidgas. kryckorua falla åt sidan och
med hände-rm: upplyfta-de mot höjden
går hon helbregidagjord gon-om. don
stora miinuiefkohopon. Ett rop av
hänförelse höre-s genom massan:

- Ett under-har skett! Pris eko
Gud!

Men mannen, på. vilken Estelles
ögon vilade för några korta sekunder,
sjunker viljelös ned i en bredvidstå-
ende brodern armar.

Det var Armnnd. som nu fått åter-
r-o sin ungdoms älskade! Synen blev
honom övermäktig.

Några timmar senare på, hotelltc-
russen. l ett obevakat ögonblick till-
viskar Estelle sin trotjänare:

- Jean, skaffa min;P skyndsamt en
munkkåpa, du vet. ..

Nu först iir handlingens stund in-
ne för den hederlig-c Jean. Brevet
som han "hitta-de" hos- den mystiske
främlingen från havsbodet, företes in-
för kaplan Jatho.

Och därmed är den usla abbons rän-
kor avslöjade. Kaplancn är utom sig
av hann.

Miraklet.

Estelle har obemärkt iklätt ysig den
munkdriikt, som Joan anskaffat åt
henne. Skyndtsamt beger hon sig å-
stad. till klostret. Hon insliippes; in-
för priorn lyckan hon attI dölja sitt
ansikte, då denne ger abbé Prev-ost
i uppdrag att bil-:ta den nykomno
yklomm-brodern.

Sedon bjuder att den biktande skall
fälla munkhättan och då abbé-n milt
vill göra detta, glider Estelle undan.
Med ett ryck har Prev-ost, blottut
hennes huvud.

- Entello Gaspard!

lAilla hand .tillbakahållna lidelE-er
rasa i detta ögonblick ut; med våld
vill han trycka den unga kvinnan tillI
sitt hjärta. Armand. som har :sin cell
omedelbart intill biktsalen, val-snar
larmet och störtar ut. Ögon-blicket
efter är abbén och Arms.an inbegrip-
na i häftig strid med varandra.

Bröderna rusa till från alla håll.
Vilken skandal! Ett slagsmål inom
klwtrets heliga murar! Och en kvin-
na inne i vårt kloster! En sådan
oerhörd djärvhotl

De folande ställer, inför klosterka-
pitlet. Armaud kommer att draw det:
kortaste strået inför sin förmane,
abbén, argumentering. Då kommer
hjälpen. Kaplanen Jatho och Estel-
le instörta i rådsalon, den förre före-
teondo abbéne för-komna brev.

Och detta blir också, vändpunkten
för den ränkfulle abbén Provost.

iDomen lyder kort och gott:

-- Förbannad vare den som van-
helgar Guds kyrka! För evigt varder-
du utstött ur .vår orden!

I kvällens sena-frid stå tvenno
människor tätt slutna. till varandra. I
deras unga ansikten avspeglas ett lika
rofyllt lugn, som det opegelstilla ha-
vet, på vilket deras dnömmando ögon
vila. Armand och hamn ungdomc
ljumte lilja, Estelle, ha åter före-
nuts.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain