#5053: Thalia

kommer

n ålimm ars-P6 resa-mn ing

att giva

å Vännäs Teater

Söndagen den l November kl. 8,15 e. m.

i

lt i Enlré 50 öre. Barn 25 öre. -Iu

 

 

 

 

 

 

 

PROERlEim.

I .u

lllkaslai i världen. =

Drama i fem akter med prolog.

Efter HECTOR MALOTS af Franska-Akademien prisbelöntaf-aaman..  ,  

PROLOG.

Herr James Milligan satt en dag i
sin bostad i London. fördjupad i en

tidning, då. hans betjänt lämnade
honom ett brev,.5,(.zin tycktes inne-

hålla högst. oangeniima och överra-
skande nyheter, att döma av han-s

sinnesrörelse vid genomläisandet där-

av. Det lydde:
"ilrliistc hr Miilligan! Då Er bro-
der för "fem månader sedan avled

i Paris. kunde Ni hoppas komma I
besittniin;I av hans ofantliga förmö-
genhet. ity att har. lämnade efter sig
som ende maniigc arvinge ett sjuk-
ligt, av alla .ii-:kare dödsdömt lindo-
barn. .

Nu -har emellertid :Er svägerska
givit livet åt en andre son, denne av
utmärkt kroppskonistitution. och den-

na oförutsedda. händelse synes oss
.innebära tillintetgörelse för .Edt-a
förhoppningar.

Med tillgivenhet :Greth &. Galley."

.Denna underrättelse var Ådödsstö-
ten åt. .han-s förhoppningar på. det
rika arvet. Men Milliganbeslöt att
icke uppge hoppet utan strid.

Efterl en stunds fundering hade
han sin plan Aklar. iHian behövde en
djärv och samvet-slös medhjälpare.
och en sådan fann han i en viss Dris-
coli,x .
(Samma dag -afreste de båda män-
nen till Paris. :Medan Milligan gick
upp till sin svägerska, stannade lDrin-
coll utanför på gatan. avvaktande en
signal av Mil-ligan för att handla.

Denne hade under någon före-vänd-
ning stannat .kvar i det rum, där de
båda barnen befunno sig, och medan
modern begav sig ut i salongen och
sköterskan avlägsnade sig i något
ärende, öppnade Milligan fönstret
och gav signalen åt don utanför vän-
tande Driscoll, varefter han lugnt
gick in i salongen till sin svägerska.

Driscoll klättrade under tiden upp
till det öppnade fönstret. steg in i
rummet, grep bar-net och lyckades o-
eedd komma ned på gatan med sitt
rov.

[Då sköterskan efter ett ögonblick
återkom, var vaggan tom och barnet
ingenstädes att finna. Det blev en
oerhörd uppståndelse, den stackars
modern svimmade, "polisen alarmera-
des. och de noggrannaste efterforsk-
fningar anställdes, men utan resul-
tat. w

Driscoll .hade lagt barnet på gräs-
mattan till en plantering, sedan .han i
dess klä-der fastsatt .en lapp, varpå
han skref: "De som åtaga sig att
uppfostra. detta barn skola senare
kom-ma i åtnjutande av en belöning."

Gömd. bakom ett träd i närheten,
eåg han en man närma sig platsen.
samt taga upp barnet och därmed be-
giva sig utåt landet. Mannen var en
murare vid 1namn Barborin som efter
sitt arbete i Paris begav sig till sitt
hem i den närbelägna byn Charvanon.
Lockad av belöningen -samt därtill
barnlös beslöt han taga. sig an barnet.

Drisc-oll följde honom, tog reda på

O B S. .I Oaktat de stora kostnaderna
priserna de vanliga. "

 

 

- far Barber-in

mannens namn och huset där han
bodde, samt lämnade i Mill-igans hand
en brevlapp, på vilken stod: Barnet
har blivit upptaget av en viss Barbie-
rin, som bor i byn Gharvanon.

Kiomplotten hade lyckats, och de
båda, medbrottslingarna återvände
utan att misstänkas till England.

Första akten.

Åtta år ha. gått. och den lille Remi.
som tror att fru Barber-in  hang. mor
har fäst sig vid henne med .stor till-
;1 ivenhet.

Hans barndom för-flöt lyckligt, och
han viixte och frodade-s i det friska
lantlivet. Men hans sorgfria dagar
skulle .snart taga slut. Hane, foster-
hade 4råkat ut för ett
svårt. olycl-:sfall Linder sitt arbete, 
att han blev ur ståndsatt att arbeta.

f l. ett. brev från lasarettet, befallde

han sin hustru att lämna Remi; på
hittebarusnu-wl. för att han 1ej skulle
ligga dem till last

Di. han efter en tid hemkom som
invalid och fann gor-isen fortfarande
hemma.. blev kan ursinnig och beslöt
att själv avlämna honom till hitte-
barnshuset.

På vägen flit träffade han en gam-
mal taskspelare Vitalis. som behöv-
de ett barn för att  sin trupp lfull-
tnlig. De uppgjord-e en överenskom-
melse yatt till Vitalis bor-thyra, sin son
Rémi mot en summa av 40 franc om
året.

Den lilla truppen bestående av
gubben och barnet samt några dresse-
rade .hundar och apor.q drog under
växlande öden omkring på landsbygg-
den.

Men .så inträffade en dag att Vita-
lis i en-v stad graf föreställning utan
tillstånd, råkade i delo med polisen
och blev satt i fängelse. N-u blev Rö-
mi truppens ledare, men det var då-
ligt med för-tjänsterna. i

Andra akten.

En dag. då han hungrig. missmo-
dig och uttröttad med sina fyrbenta
följeslagare slagit sig ned vid flod-
stranden, Vgled lett fartyg förbi. på
vars "däck låg en blek. svag gosse i. en
korgstol och bredvid honom satt en.
dyrbart klädd dam.

Det var fru 11Milli-gan som hyrt far-
tyget för att för-skaffa sin lille klene
son yArthur sjöluft och. nöje. Den
sjuke gossen obsärverade det lilla.
sällskapet på flodstranden och såg
hundarna göra sina dressyrnummer.
På .hans begäran stanna-de fartyget,
Rémi och hans sällskap fingo komma.
ombord för att föl-strö den sjuke.

Rémis ålder uppväckte hos fru Mil-
ligan minnet af .hennes förlora-de
barn, hon kände sig dragen till gos-
sen, som hon utfrågade om. hans lev-
nadsomständi-gheter. skrev till Vitalis
och bad honom efter utståndet straff
komma till Galen, där hon väntade
honom sam-t inneslöt i brevet en. pan-
ningsumma.

Efter en tid ankom den frigivna
Vi-talis tilll staden och på fru Milli-

, foli, som hade en mängd gossar i sin

Remi beslöt att hälsa på. sin goda
fostermoder. iP-åÅ en marknad köpte
han en ko som. gåva åt henne. Fru
Barberin grät av glädje då hon, åter-
såg sin käre fosterson.

:Hon berättade för Remi, att hans
föräldrar nu antriiffats och att han
kunde få underrättelser om dem å. .hrr
Groth dc Galleys kontor i London,

gans fråga vem Rémi var, .visade
taskspelaren det mellan .honom och
Barber-in uppsatta dokumentet, enligt
vilket Remi var son. till herr och fru
Barberin.

Utan att ana det, hade den heder-
lige Vitalis skilt Remi från sin mor.

Efter ett hjärtligt avsked från den
vänliga frun. åter-togo Vitalis och Bä-
mi sitt yrke. I början hade de god
förtjänst men vid. vinterns inbrotlfi
började motgångarna.. En kall vin-
ter-natt blevo de anfallna av vargar.
som uppåto alla hundarna med un-
dantag av en. och några dagar där-
efter dog den lilla apan.

Femte akten.

En dag såg-os på Londons gator två
små gossar. Det var Ilémi och hans
oskiljaktige vän. på. ett papper hade
de. skrivit namnet Groth & Galley.
och genom .att visa detta för den ene
efter den andre lyckades de till slpt
komma till bestämmelseorton. Herr
G-ret-h sände. genast bud efter James
Milligan. Han skickade de båda gos-
sarna till Driscoll, som han förut un-
der-rattat och givit instruktioner.
Remi underrättadeg nu. att Driscoll
var hans far. och de båda. gossarna
mottogos med låtsad vänlighet av
denne och hans hustru.

Remi märkte snart till sin sorg,
att hans föräldrar voro tjuvgömmare
och ohederliga människor.

"En dag kom James Milligan på be-
sök hos Driscoll. Av en .slump hade
Mattia blivit instängd i ett rum. in-
till det, där de båda männen samtala-
de.. Gosscn .hörde bl.. a. följande av
James Milligan uttalade ord. som han
ned-skrev på en papperslap-p:

yiHiåll honom framför allt väl dold.
ty hann mor, frn Milligan, får Iej åter-
se honom. Jag beger mig nu till
Frankrike. för att på slottet Dusy
tillkännagiva hans död".

Tredje akten.

Då. beslöt Vitalis- skilja sig från
sin lille trogne kamrat .för-att åtmin-
stone .skudda honom för hungersnöd
och överlämnade honom åt en Garc-

tjänst. .vilka han utsände på. vägarna
för att tigga. i

Taskspelaren kunde dock ej lä.ch

uthärda. skilsmässan från sin lilln
elev 1utan vände tillbaka till Gai-ofoli.
Upprörd vid åsynen av de misshand-
lingar de. stackars barnen :fingo un-
dergå, tog Vitalis Remi därifrån.

En morgon, fann man den gamle
Vitalis ihjälfrusen och Remi svårt
medtagen. Nu stod han åter ensam
utan .huldpoch skydd. i

Fjärde akten.

Vi återvända. nu till Janiesili-lilli-
gan i London. :En dag erhöll han från
sin1 svägerska ett brev, i vilket. han
bad honom taga. reda. på en liten gos-
se vid; namn Remi. vars föräldrar
bodde i Chavanon och hette Barber-in
och vilken hon träffat på en resa.
samt taga .honom med sig till hennes
slott Dusy.

James Miligan insåg genast attjhär
uppstått ett hindell för hans planer.
och han. beslöt .att genast undanrödja
detta. hinder. Han reste genast till
Chavanon och träffade fru Barber-in,
men fick endast den nedslående un-
derräittelsien-V a-tt gemen-.var- :förarna

[Stor blev RemisI glädje. då han nu
fick visshet om, att den skurkaktige
Driscoll ej var .hans far.

Nu. gällde det att. fly, och vid nat-
tens inbrott lyckades det för de båda
gossarna osedda smyga sig därifrån-

lScenen iir nu på slottet Dusy. -I
parken sitter i sin sjukvagn den lille
Arthur och bredvid sitter hans mor.

1Då anmäles hr .James Milligan.
Han. meddelar nu, att han erhållit
underrättelser om Remi, men de voro

 

nen. ingen visste vart. i.ivägàgmgllgffbläfgftaken:hnäiigöäöenfvåf .i

Under tiden hade Rémi funnit ett
nytt hem hos en trädgårdsmästare.
vilken jämte hela sin familj omfatta-
de honom med ömhet och välvilja.
Men även nu skulle den stackars gos-
sens lycka, ej räcka länge.

Trädgårdlsrnästaren blev rutiner-ad
och såg sig 1.nödsakad att skilja sig
från Remi. .Med sorg tog gossen av- ne-
sked av den vänlige mannen och det Strålande av glädje Slät 11011 dan
hem, där han funnit skydd. Av en återfllnne 8053911 i Sina mmm", 0011
slump träffade han på vägen. en litlon- .annual-Större blev hennes fröjd då Rå-
gosse vid :namn Mattia, som rymt från mi lämnade .henne den av Matti skriv-
den elaka Garofoli, då han ej kun-nat Anal lappen, VamV hon GIfOT att" Rémi
uthärda dennes misshandlingar. Val" Vadl "honl anal, 119111105 6011- svå-

De båda gossarna beslöto   gern blev med föra-kt- bortvlsady.
tillsammans, och de vandrade nu om- För Remi voro nu alla vedervärdig-
kring på1 landsbygden, den ena blå- heter slut; han .hade funnit sin mor
sande trumpet och den andra -spelan- och sin broder.
de harpa. I sin lycka glömde han aldrig sin

Under sina vandringar hade de lille trofaste kamrat Matti eller den
kommit i närheten av Chavanon, och hederliga och goda fru lBarbe-rin.

Hon reste sig i djup smarta och
vandrade i svägerns sällskap djupare
in i parken.

Men då hon återkom, vilken över-
yraskningväntade henne icke! Slu-
ten i den lille Arthurs armar låg Re-
mi, den vars död nyss meddelats hen-

å detta storslagna program äro biljett-

nr MUSIK TILL BILDERNA. 1:

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Thalia
Printed year:
1914
Place:
Vännäs
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain