#5051: Röda Kvarn

lilasl Torsdagen len lll-lördagen len ll llll. kl. li, 7,3" och ll em.

Entré 35 öre. (Kuponger gälla.) Manskap och skolungdom 25 öre. .H- Undvik om möjligt översittningl

Icke för barn,

: .Musik av solislorkeslern.
E G E

 

Icke för " barn.

.PROSHM.

o

Vattenfall vid Pagsanjau.

En intressant natur-bild.

 

Ng serie från

 

Bryssel under tysk bevakning.
Belgiska guvernören, genleralmarskalk v. d. Gloltz, med stab. i
Parad av tyska trupper för g-uvelrnölren.

Den av ryssarna förstörda .bron vid Angerburg iOlstpreussen.

Av österrikarne erövrade artille-ripjäser.
Ett höglandsregrnente rycker ut.

. Von Hindienburgs armés krigsbyte efter slaget vid Tannenberg.

Lastning av bröd på bangården i Allenstein.

är e 

l huvudrollen:

A VilmlNlIlNlGWR :

Greve von Teylen på sitt rum.

Han har ridit vilse.

Hästen .sliter sig lös.

fGodsägaren Rumin och
dotter.

Det första mötet.

Lät denna ros påminna eder om
edert löfte .att komma på herti-
.gens bal.

7. En månad senare.

.8. aFästen.

"9. Tvenne älskande.

10. I tankar.

11. 11I officersklubben.

112. Pä giljarfärd.

13. Frieriet.

14. Är det nu också, alla edra skul-

der.

16. En grevetitel är då inte precis

sä billig..

.PF-P39?

hans

6351

Slumpen förde deras vägar sam-
man, godlsägaren Rumins dotter An-
ny och den unge greven von Teylen.
En dag då grevens regemente är ute
på en övning, råkar grleven komma in
pä godsägarens ägor. .Därunder var
det Isom han sammanträffade med
godsägarcdottern. H Några dagar
senare friar .han till Anny och får
1iennes jacrd samt föräldrarnas sam-
tycke. (nl-.i iziigar Ituniin betalar 
na Wii-Sonens skuld. Dottern skulle
ju bliva grevinna. l

Dä greve v. Teyen någon tid efter
.giftermälet besöker officer-.sklubbem
finner han kamraterna i ett livligt
samtal om en viss dam. Det är om
skolrytterskan X1M:lle Plhaléne, som vid
en cirkusbrand förlorat alla sina 1:2
hästar. Hennes vänner bland office-
rar-ne samtala nu om hur de bäst skola
kunna hjälpa henne, och slutligen bli-
va de eniga om att sätta i gäng en in-
samling. - Du skall väl giva ett bi-
drag till din gamla väninna? frågade
man greve v. Tleyen. Han inser ej de
skyldigheter han har med avseende på
hemgiften utan tecknar raskt sitt bi-
drag.
17-Flå-dagar-Y därefter får han .frän blbzllo
Plhaléne ett Åbrevilazort vari vhon beder
fä personligenframföra sitt tack för
hans visade vänlighet. 77Möt mig i
morgon pä Eremithagen. Jag är till
häst", skriver lhon.

Anny finner genom en. tillfällighet
kortet och -be-slutar undersöka om

älgte :Kap

Mary och Lily äro trots sina 15 är
ännu ej förlovade och ha långtråkigt.
lDä finna de pä att sätta in len äkten-
skapsannons i en tidning av följande
lydelse: "En 1ung dam av fin familj,

mycket vacker, önskar stifta bekant-n

skap med en gentil herre, med red-
bara avsikter. Diskretion hederssak.
lSvar märkt "Troliet 9019". Det in-
kommer en massa svar på. denna an-
nons, det finns fler gentila herrar

Lantrådet och Röda korset sörja för invånjarne i Olrtelisburg.
Ostpreussen efte1l den ryslka invasionen.

u

llG. Smekmiånaden.

17. I längtansfull väntan.

1.8. lI officersklubben.

1.9. lSkolrytterskan Mlzlle Phalene
har lidit len. stolm förlust.

20. "Skall du ej giva ett bidrag till
din gamla väninna?7

241. Fresterskan kastar lut sitt nät. i

212. Följande dag.

23. Anny upptäcker brevet.

24. Hon iakttager mötet.

2-5. En uppgörelse.

12-6. 7Jag gifte mig alltså med en us-
ling."

27. Hemma hos föräldrar-ne.

28. 7lÄr det ett. sätt att återvinna din
hustru päl"

2l9. I det övergivna hemmet.

i 30. lG-reven kapitulerar.

.31. Utkörd.
3221. Försoning.

hennes man verkligen skulle "efter-
komma uppmaningen.

Dold bakom ett lummigt träd ser
hon följande dag paret rida bort. Hle-
la hennes lycka var krossad; Den för-
sta sorgen och förtvivlan efterträddes
snart av vrede. .För hennes pängar
hjälpte han sina forna älskarinnor.
Forna - ja kanske nuvarandel Vem
visste det i H Jag. gifte mig .alltså
med. en usling, utbrister hon häftigt
samma eftermiddag, dä hon fordrade
räkenskap av sin man.

Han försvarade sig ej, han kände
att orätten låg på, hansl sida. Och
skilsmässan var oundviklig.

leen des-sa båda människor, som i
själva verket intet ont hade velat till-
foga varandra, lida lika mycket av
skilsmässan. .

lSom en hemlös vandrar von Teyen
genom de tomma rum, ät vilka förr
Alnny med sitt väsen gav liv. Målle
Plhaléne kommer för att trösta honom
men jagas obarmhärtigt på) porten .

Han kan längre häl-da ut. Hlan
avsänder ett telegram till Anny. Nä-
gra timmar senare knäböjci- han vid
1hennes fötter och fär hennes tillgift.

Livsglädjen har äter-vänt. Greve v.
Teyen är en ivrig ryttare och i år an-
mäler han" sig till loppet om .konun-
gens hederspris. 1Anny sätter på den
stora dagen en ros vid hästens huvud.
"Give den dig seger", säger hon sak-
ta förI själv. WOlch oss; båda lyc-
kaw, tillfogar hon.

med redbara avsikter än man .kunde
tro. b

Bland dem är även de. båda vännerna
grosshandlare Franzen och kontors-
chefen Raaby. Båda ha utan att om-
tala det för varandra insänt svar. De
båda flickorna få vid äsynen .av de
många svaren. den galna idén att sam-
mankalla alla de gentila herrarne pä
ett ställe. På den utsatta tiden k-ör
en massa .antomohiler fram till plat-

Fru BE TTY NANSEN.Å

3l3. Försoningsmiddag i de unga-s
hem.

34. -Greven skall deltaga i Derby--
loppet. v

 Hennes- ros.

36. Ett föregående lopp.

37. lStar-ten.

88. På äskädarplatslerna.

39. Hästen störtar.

40. Greven föres
tet. l

41. .Af-nny kommer till.

42. Ett par specialister tillkallas.

43. Er man skall bliva lam för livs-
tiden.

44. 7,Vis-a mig din revolver.77

4l5. Ein stum bön.

46. En stund senare.

47. Greve von Teyen är död.

48. Anklagad förgriord.

49. Medan domarne överlägga.

50A." Frikänd.

till sjukvärdstäl-

LLivet synes- ofta oba-rmhärtigtl och
meningslöst. Den lilla rosen .gav i

.stället för lycka och seger blott sorg

och död. I

Under ritten lossnar rosen och gli-
der-:sned framför hästens ögon. Den
bländas och störtar vid ett hinder.
Medvetslös bärles von Teyen. bort, me-
dan Anny, som bevittnat hela händel-
sen, sjunker sammall i grät vid bären.

Greven förenv hem och Anny överta-
ger sjuksköterskans roll vid sfjukbäd-
den. Några berömda specialister till-
kallas. -

lDeras utlåtande ärlllenstämmigt.

- Elder man skall bliva lam för all-
tid.

lGreve von Teyen, som nu vid
fullt medvetande, 1ultmälar för sig de
smärtor och .sorger som vänta honom
under hans återstående livsdagar.
Han skådar ned i ett oändligt djup
.av smärtor oc-h saknad.

Ovillkorligen smyger sig en be-
stämd tanke över honom. Ju mer han
tänker därpå - desto .mer lockande

.synes den honom. .En av löjtnantens

vänner7 som är .på besök, kvarlämnar l

enx revolver, och sedan fann man. von
Teyen skjuten, i sin säng.
1Tjänare, som sett frun syssla med
en revolver i ett annat rum, anklaga
henne och hon. ställles1 inför rätta.
Juryn frikände den olyckliga.

  
 
 
 
 
 
  
 

 

dess följder.

isen med herrar som ha pipor i mun-
nen - det hemliga igenkänningsmär-
ket. Mitt i vimlet upptäcka även de
båda vännerna Fransen och Raaby
varandra. lStor igenkänningsscen.
Det går upp för dem att någon drivit
med dem.. Av en tillfällighet upp-
täcka de mis-sdädarna. och fasttaga
dem. Med en kyss var måste nu Mla-
ry och Lily betala det lilla skämtet.

x
y

Ett av de roligaste lustspel som någonsin utkommit från lN ord. Films Comp.

llelli pilgrim visas å Skärgården lllnural liiing l. l llnvimher kl. til li, la ill em.

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain