#5048: Röda Kvarn

oss!

 

lnlasl i lillen lll lll-nallen li ll lll. ll. li, ll ul ll ll.

Entré 35 öre. (Kuponger gälla.) Manskap och skolungdom 25 öre. M- Undvik om "möjligt översittning!

z Musik av solislorlkeslern.

Icke för barn.

 

 

:EQ

Icke för barn.

.PRoH-G-nrlm 

ISäsongens mäst berömda JIsla Nielsen-film.- .

S i  W J; F

i. Komedi i 5, akter av URBAN GAD.
officin: .iNTERNATloNALE FlLM-vERTRiEBs oEsELLsanFT, Berlin.

m- Det intressanta titelpartiet kreeras av den berömda konstnärinna-n ASTA yNIELSEN. m

Säga vad man säga vill, men Asta.
Nielsens konst som mimiker står dock
ännu så länge ouppnådd i världen. Vil-
ket album av människotyper har hon ej
skänkt oss i en lång rad fullödiga, alltid
uttrycksfullt och trovärdigt återgivna
gestalter ur det vimlande livet omkring
oss. -

Hennes förnäma framställning av ti-
telpartiet i "Urban Gads" senaste skå-

FlÖlRSlTlA AlKlTlElN.

Som det! ägnar och .ans-tår en ung
miss ur engelska aristokratien, har
Nelly Panburne sedan ett par år vistats
på kontinenten låt oss I.säga en-
flransk-tyslk stad - .för att tillgodogöra
sig den P förfining i umgängessätt, som
numera anses erforderlig för .att intro-
duceras hos "the uppe-r ten".

Nu har mr Panbnrne hämtat hem sitt
älsklingsbarn och här börjar det drama.-
tiska .förlopp-et i Gads skådespel. Hem.-
met i London visar sig nu ej motsvara
den längtande dotter-ns önskningar.

-f Känner du igen dig?

lKanske frågan lät sökt, men den var.

förklarlig. v

- Jo då, kära lilla far, jublar Nelly,
. och du har ett par nya porträtt där på
väggen w det såg jag nu pappa...

lVlr Panburn-e ser litet bort-kommen
ut, då han svarar: v

e- Det är mammas, liten Nelly.

- Kors i all sin dalr, hvad dom ser
stränga ut... lMen du, hvar är .mam-
ma?

En liten fråga som Nellys, framkal-
lade helt naturligtl hos .mr Panburne
litet .brydelrl då han nödgades m-edgif-
va, att mor numera ägnar hela sitt liv
åt kvinnorösträtten och hon därigenom
är så gott som död för hemmet.

Då den unga flickan rusar in i ett an-
gränsande rum för att kasta sig i mo-
derns armar, möttes hon av en allt an-
nat än nppbygglig syn: ett kotteri
kvinnor, inbegripna i en politisk debatt.
Mjederlpu-nkten i sällskapet är .nns Pan-
bur-ne; hon mottagen sin dött-er visserli-
gen vänligt, men strängt och kyligt:

- Välkommen hem, Nelly... Du
får inte störa oss här, mitt barn, vi ha
viktiga saker att förhandla, som. du ser.

Det var moderns sätt att ta emot sitt
älsklingsbarn efter årslång bortovaro.

lHär har Nelly icke något hem längre,

varför hon beslutet att tillbringa en tid I

hos si-n syster. Och nu börjar gladare
dagar för det lilla fordrande, bortskäm-
da barnet.  :ute hos systern kan lion
rasa ut odli det roar henne ofantligt att
gäckas med alla de unga gntlemännen,
som svärma kring henne.

En strålande vacker söndag, då Nel-
ly begivit sig ut på en r-oddtur på Them-
sen, upplever hon ett litet äventyr, vars
följder skola komma att högst betyd-
ligt ingripa i hennes liv. Hon har näml-
ligen tappat en sittkudd-e i vattnet; med
några kraftiga årslag har en man 1rott
fran och Yåterbringar den i Nellys far-
kost. Mannen syntes vara i trett-iofemt
 .fyntioårsåldern och ägde ett ovanligt
distinguerat ansikte. Nelly blir alldeles
lfrapperad av hans manligt ståtliga och
energiska .ansikte ooh hon fattar från

första ögonblicket ett mycket livligt in-

tr-esse för främlingen ifråga. f
Den ensamme roddaren är ingen an-

nan än .lord William Ascue, den högt

an-sedde statsmann-en och politikern. ,

AlNlD RlA AKTEN.

Mr Panburne .har fått en hel del be-
kymmer med att utse en :lämplig aspi-
rant på sin dotters hand; till sist ha
hans ansträngningar krönts med :fram-
gång. lBland den stora skara Ebeund-
rare som alla önska erövra den sköna
miss Nelly, har en ung köpmän! vid
namn Levy vunnit faderns samtycke
till dottennsI hand. I

lllevyl lär av god familj och därtill
myoket förmögen, och säkerligen skall
Nelly med förtjusning gå med på sin-
fars val. I

er :Oauburne ställer till ett lysande
Garden-party och bland de högtids-
klädda gästerna finner man även nyss-
nämnda lL-evy; han går där pösig och
segerviss... At-t miss Nelly Panburne
skulle avslå hans .frieri skulle ej ett
ögonblick fallit honom in. -

Men: det är just vad hon gör i det hög-
tidliga ögonbliok-et, till gränslös förtry-
tels-e för den avsnoppade friaren. Nelly
överraskar sig själv med att hysa ett
alltför stort intresse förfrärnlingen från
Themsen, för att bevilja någons, vems
det nu än vara må, anhållan om hennes
hand och hjärta.

Levy .uppsöker redan följande dag
mr Panburne ooh be lagar gårdagens
stora missräkning. I

- Jag skall tala med min dotter, kä-
re herr Levy, tröstar fadern, jag skall
i väl få henne att tänka litet förnuftigare.

Men alla .Pan-burnes försök i den vä-
gen stranda ohjälpli-.gt på dotterns be-
slut att icke gifta sig med köpmän Le-
vy. Då fadern söker med malktspråk
tvinga henne, blir Nelly ond och-[läm-
nar detnöjesfyllda livet för att uppsöka
sin mor.

despel SUFHRAGETTEN är helt än-
kelt oförliknelig. lfion skänker oss en
alldeles charmant bild av en hypermo-
dern engelsk miss; hennes mask och
apparition äro här så helt olika, mot
vad vi tidigare sett, att vi knappast i-l
genkänna henne. Konstnärlinnan har
till utomordentlig fördel för skådespe-
let avlagt sitt gamla specifika "Asta-
Nielsen-manér". Asta Nielsen är icke

Mrs Panburne utnyttjar rätt försåtli-
ligt sin mans tvångspolitig mot dottern
för att vinna henne för kvinnorösträt-
tens heliga sak.

Någon dag härefter finna vi Nelly
Panburne i .suszragetter-nas huvudklvar-
ter. lMed alla talkonstens knep och
bländverk lyckas det de ledande röst-
.rät-tskvin-nornaatt-så helt fascinera den
unga damen att hon beslutar sig motta-
ga elddopet.

De kamplystna suffragetterna ha så- i

lu-nda lyckats värva ännu en adept för
sina strävanden.

Man ställer till en större demonstra-
tion. Nelly befinner sig i spetsen för
de larmande kvinnorna; med en spik-
hammare i högsta hugg går hon löst på
de stora butiksfönstren, hopen passerar.

Polisen inskrider och Nelly arreste-
ras. I avskedsögonblicket hinner mo-
dern tillropa henne :l

- Var omutligt ståndalktig, min dot-
ter! Korn. ihåg det heliga löftet mot vår
rörelse!

I sin komfortabla våning vid Oxford
Street sitter emellertid lord William

Alscue, den af alla rättrogna suffraget- i

ter så bittert hatade kämpen :mot kvin-
norösträtt-en, ensam förs-junken i läng-
Itande drömmar efter en Viss ung kvin-
na, som han tyvär-r ej fick lära känna.

Måhända skall det nyckfulla ödet
åter föra den iörtjutande kvinnan i hans
vag . . . -

rlllflEDlJlE AlKTlEN.

Nelly har dömts til fängelse, men
som fullbiodig snffragett begagnar- hon
sig ej av dessas nya kampmetod mot
lagens konsekvenser. Hon vägrar näm-
ligen bestämt att intaga föda. I

så (liv mig fri eller jag går till fri-
villig död af svält! är Nellys upprepade
argument. Men ve 1eder i "ett sådant
ögonblick.

Man försöker visserligen med våld
att tillföra, henne föda men alla au-
strängningar i detta afseende går om
intet. Till sist måste man lösgiva hen-
ne. Nelly Panhurne afgick .mdd se-
gern!

Redan samma dag .avhåller .sulffra-
gettern-a ett jättemöte med den fun-ga
Nelly Panburne som hufvudteilare. Den
nya martyren är ändamål för suffraget-
ternas frenetiska hyllning.

Huvudkvarteret utarbetar nya fält-
tågs-planer.
lyckats komma över en del starkt kom-
prometterande bref mot lord Ascue.
Med dessa skola de säkert för-må störta
den mäktige politikern, slå-franit han erj
kan vinnas för deras sak.

Ungefär samtidigt härmed har lorden
beslutat :utarbeta en undantagslag för
att stävja suffragettern-as
brottslighet ;1 q äfvenså har" han Ai parla-
mentet framlagt förslag till massarreste-
ring av de hänsynslösa rösträttskvin-

i 1101-1118..

Nelly, som efter sin arrestering bli-
vit dagens hjältinna i lst-uffragetternas
huvndkvarter, får i uppdrag .att besöka
den mäktige fiende-n

Strax därefter :mlottager :lord Ascue
en skrivelse av följande lydelse:

- I en högst angelägen sak torde ni
godhetsfullt mottaga ett besök av en.
av våra representanter, varjämte vi ut-
tala den förhoppningen, att ni i eldert
eget intresse behagade .lyssna till över-
bringarens föreställningar. .Lösenordet
1är "Gengåld".

I F. IK. lP. R-:s lHuvudkvar-ter.

Detta var alltså ingressen- till ett fult
attentat mot den aktade politikern. Det
fullföljes på så sätt, att Nelly skall med-

.taga en (bomb, den ho-n skall gömma

någonstädes i lordens arbetsrum.
Till sist instruerar modern henne:
é Install bomben så, att den explo-
derar, låt oss säga, .klockan 12 i natt.
En stund senare är Nelly Panburne
på väg till lordhotellet vid Oxford
Street.

FJlÄRDE AKTEN.

Betjänten anmäler en ung dam, som
väntar på företräde nere iP hallen, och
framlämnar en biljett med ordet "(len-
gälle

Lord Ascues ansikte är lugnt och be-
härskat; ej ett spår av fruktan står att
läsa i hans markerade ansikte.

- Bed henne stiga hit upp.

Några sekunder senare står Nelly
öga mot öga med samme man, som hon
för en tid sedan mötte ute på Themsen.

Llorden tar mycket vänligt emot den
unga damen. Även han igenkänner den
sköna okända från samma tillfälle. Det
smärtar honom dock, att denna kvin-

na, som så plötsligt inträngde i hans

Onsdag sista dagen!

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter,

:Bland allt annat har man .

tilltagande kr

endast skådespelerskan utan lika myc-
ket och måhända i ännu högre grad
miss Nelly Pannburne i livs levande
gestalt. Vid sidan av titelrollen fram-
står Lord William Ascues, ypperligt
tolkadl av "Max Landa" från Lessing-
Teatern i Berlin. 

Allt som allt: "Suffragetteu" är ett
av filmvärldens största konstnärliga
framgångar.

känslovärld, skulle tillhöra hans största
politiska motståndare.

- Lord Ascue, vill ni återta ert lag-
förslag mot oss eller föredrar ni, att
dessa bref - Nelly håller några pap-

.per framför honom - skola :bringas in-

för offentligheten? Dessa kunna kan-
ske rubba er ställning åtskilligt, eller
vad tro-r ni?

Lorden försjunker i tankar.
säger han med fasthet:

- Om jag ej redan vore motstånda-
re till leder sak, så skulle jag bli det 
nom de medel, ni begagnaiI 1eder av!

Därpå

I Jag. vidbliver min. en gång intagna ställ-

ning i denna sak.. Gör .sedan som ni

I behaga.

Denna lordens oräddhet imponerade
starkt på Nelly, hon börjar redan ångra
att hon undanst-uckit det ohyggliga
mordvapnet, som om några timmar
skall spränga övervåningen i luften.
lVlen hon ser ingen möjlighet att åter-ta
den.

" Modfällt går hon sin väg. Nej, hon
måste till varje pris söka rädda Ascue.
Måtte det snart öppna sig en väg
härtill . . . i

.Hemkommen berättar Nelly om; Isitt
sammanträffande med lorden, men hon
vägrar, till moderns överraskning, att
utlämna breven för offentliggörande.

- Du får aldrig dessa bref, mor!

FIElVllTlE AKTEN.

Nelly Panburne är fast besluten att
rycka lorden ur; den överhängande fa-
ran.

Ej så litet överraskad mottar Ascue
en biljett: r

- Ni svävar i fara! - En som vill
rädda ert liv, besöker eder i afton kl.
lhlallf 12.

Skrivelsen saknade underskrift, men
han besvarade den så att Nelly bibri-n-
-gad-es den uppfattningen, :att lorden ej
vore hemma den aftonen; hans svar
slöt med orden: i afton söker ni mig
iörgåfves imitt hem, enär, jag då är
borta på ett politiskt möte.

Nelly drar en suck .av lättnad, då är
åtminstone hans liv utan fara.

Samma afton är Nelly jämte sin mor
inbjuden till en lysande supé. Kvälls-
tidninga-rna innehålla en helt kort notis
av innehåll, att framstående medlem-

-mar lur samtliga partier just samma af-

ton1 sammanträda i lord Ascues hem.

Nelly blir alldeles vit av sinnesro-
.r-else. Hon ser på klockan; den visar
på 11,36.

w Mor, utbrister hon i sin förtviv-
lan, hjälp mig att rädda honom! Olm:
tjugufem minuter är det för sent. i

I sin vilda fanatism, Soni ej skyr nå-
got medel att nå målet, bli-.r mrs Pan-
lburne i hög grad uppbragt över dot-

- ternsyaflfall. .I Nellys Iförsvar .för .sitt

handlingssiitt uttrycker hon med orden;

- Vi kvinnor .skola segra, ej med

brott, utan med; vårt hjärta. ,

Därefter störtar hon ut.y Klockan
är 11,48. .De sammanträdande ha ta-
git plats i det rum, där det ohyggliga
mordverktyget ligger gömt. Själ-v har
Ascue tagit plats på den stol, där blom-
ben instuokits. "

l lockan är nu 11,58, alltså återstå
blott två minuter, då Nelly instörtar i
lordens hotell.

- Jag måste genast tala med lord
Ascuel

- Omöjligt, min nådiga, lorden
ej emot.

Den högsta ångest står att läsa i den
unga kvinnans ansikte. Kanske det än-
dock återstår en utväg. Beslutsamt
går hon rakt mot lord Albbotshau:

- Jag .måste till varje pris tala med
lord Ascue, annars .står såväl han som
hela hans parti starkt komprometterat!

Om några sekunder anmäler betjän-
ten att den nyssnärmnda lorden och en
dam genast önska ett samtal nere Ii hal-
len. i

Man, har nätt och jämt lämnat rum-
met, då en förfärlig knall .skakar hela
byggnaden i dess grundvalar. Klockan
slår i samma ögonblick 12 i den gamla
studsaren nere i ha-llen.

Då man rusat upp företer det elegan-
ta arbetsrummet den största förödelse.
lBlan-d spillrorna finner man ett ark pap-
per, på vilket läses:

VlOiTlElS ÅFIOR WlOMAN!!

I detta ögonblick förstår lord Ascue,
vem han hade at tacka för sitt liv. Då
:man vill anhålla Nelly, säger .kscue
med lugn röst, under det ett litet löje
krusar hans läppar: ,

- Ni misstar er, mina henràrar; denna
dam är ingen suffragett . .. får iag kan-
ske föreställa min trolov-ade. ..

"tar

  

Regie: URBAN GAD.

k

OBS. !

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain