#5045: Röda Kvarn

ENDASII" 3 DAG-AR."

mhtwk"

M- Entre 35

f i. i..

öre.

   

v

      

 

(Kupsmg

nunltmmwlt

er gälla.) Man

, ...i

skap och

  

 

 

 

  

llnnmuu

Vår huvudstad har under senaste
tidenl öve-rsvämmats av tusenden och
åter tusenden ryska undersåtar, som
lSåvälX

kriget drivit ut ur Tyskland.

 

Sorgespel i

W i "Inn-

,mhldnu

  

skolungdom 25 öre.I

din

 

.M

-w . . .4,1.....-i. .

 

PRUiRFlWl.

lllullllllllli lllllltll llllllll [lill llllll l. llllll-llilllltl.
 lll lllttlli: lill llllllll lill!-

llllllllil.

 

:så

 

 

 

 

srockHoiMsniLnnR.

den. kommunala som den enskilda
hjälpen har i stor utsträckning" måst
anlitas för .att bringa stund-ens hjälp
åt de oftast utblottadc resenärerna.

 

 

    

 

.dnmldn

Gripande har ock deras tacksamhet
varit mot det gästfria svenska folket.

Gripande "krigsbilder" på svensk jord.l

 

4 akter av RICHARD voss.

I Regie: KURT A. STARK. Eva: HENNY PORTEN.

m" Årets andra stora. filmsevenemang! .m

Sällan oni ens någonsin tillförne,
har1 ett dramatiskt filmverk slagit så
helt igenom som Richard Voss, mäk-
tiga, djupt gripande sorgespel, Eva.

HENNY POIRTE-N, den världsbe-
römda filmdivan vilkeln fått på sin
lott att återge den olyckliga Evas ge-
stalt, firar också här en konstnärlig
triumf som torde sakna tidigare mot-
stycke inom den1 kinosdeniska kom-
-sten... Hennes lysande apvparation och
utomordentliga gestlaltninglsförmåga
skapar här en typ, som vi aldrig gllöm-
mia. Som ett litet exempel behöva vi
endast nämna sista aktens stilla, gri-
pande dödsscen.

Om vi tillägga,
uppbäras av Berlins
spelare samt att ensemble och
stå över allt beröm, ha vi därmed en-
dast velat antyda orsakerna till sorw
gespelets glänsande framgång!

att övriga roller
främsta skåde-
regie

i FÖRSTA AlKTlHN.

På gungande grund.

.Greve Diirien för ett högt liv, men

hans inkomster tyvärr icke i pro-k

portion till hans van-or. Då. vågar han
kuppen, det må bära eller brista.
7lEva"-minans aktier, som en längre
tid ansetts värdelösa, bringas nu ge-
nom oszanna uppgifter i hög kurs.
Diinen låter bland annat införa i tid-
ningarna. följande notis. som1 väcker
det största uppseende bland börs-spe-
kulanterna. Den lyder:

"Eva-minan
Det nya Westphaliska .aktiebolaget

Det gångna året har visat ett yt-
terst tillfredsställande resultat. Bo-
laget är i stånd att redan nu utdela
1.!3 procent."

Diire-n går än längre. Han anför-
tror sig åt sin gamle vän, fabrikönen
Hartvvig, vilken inom parentes åtnju-
ter det hög-sta anseende och gör ho-
nom till bulvan för sina ruttna mani-
pulationer.

Alla äro förvånade, icke minst Hlart-
Wig själv.

- Mon är ni alldeles säker på att
Eva-minans aktier äro fullkomligt
säkra? upprepar fabrikören.

- Naturligtvis, kära bro-r, bedyrar
Diiren. -

Strax efter detta möte mellan de
båda. männen låter yHlartvvig uppspi-
ka följande kungörelse:

7lDå d-.ct nya bolaget Elva-minans
:affärer visat ett glänsande resultat,
tror sig direktionen kunna fullt re-
kommendera aktierna till inköp.

Direktionen för Hartwig-verken:

HlAIRTIWIG . 7 7

lOch på don anseddo Imannenslrc-
kommendation köpte alla, fattiga och
rika, aktier i bolaget. l ett slag här
Diiren. riktat sin-a affärer. Vad in-
verkar det på honom om ett större cl-
iex mindre antal. människor i morgon
stå. ruinerade genom detta fula schack
drog, blott han nu kunnat täcka sina.
egna förluster." I

i glädjen över sin stora framgång

" in bjuder han staden-s hon-oratiores
till en lysande fäst. Blott en av gä-
sterna., iättrådet Wolff, tror icke fullt
på bolagets stora framgångar; med
ett :märkligt leende läser han ige-
:lom :LH korta tidningsmeddr-elaudot.

-- l.ch är som ett ljus, som de stac-
kurs. :malen fladdria omkring, tills dc
förbund .fis och dödas.

Det finnes änan Ien person., som hy-
ser vissa tvifvel på grleve lDiirens upp-
gifter. det är hans dotter Elva.

, Under aftonens lopp utverkar Eva
ett litet samtal med .llartwigz

W Tror ni på bolagets fram-gång,
herr fabrikör, och känner ni fullkom-
ligt till ställningen? framkastarhon
under samtalets gång.

- Men nådig fröken, .Ni glöm-imer
att Er far noga underrättad.

Alltså. intet tvifvel mera. lflilad
trycker hon Hartvvigs hand:

Jag tackar för de stora tjän-

 Ni visat min fur.

Nu först lyckan fullständig för

Eva!

 

 

 

ANDRA AKTlElN.

Kraschen.

En magnifik ysoupé är serverad.

Bletjänsten inträder med ett tel-e-
gram. Eva, öppnar det. Vad är det-
tal Olrörlig står hon kvar, i hennes
hand gömmes "ett litet papper, som i
nästa minut skall skaka. hlelax denna
hopkonstruerade framgång i dess
grundvalar.

Diiren har oroligt lagt märke till
sin dotter-s beteende och läser tele-
grammet.. Alltså ruinerad! Ofch
därtill ett stort. antal av stadens köp-
män i samma belägenhet.

Han bekänner nu inför dottern
att de voro hvid ruinens rand, men Eva
skulle till varje pri-suej lära känna fat-
tigdomen.

- Varje dag, varje timma, råka
tusendeu i nöd, varför skulle vi ha det
bättre? frågar flickan.-1 sin far, men
hennes fråga lämnas oblesvarad.

Gästerna ha lagt märke till det pin-
samma .avbrottet i fästen. .IP-å golvet
bredvid Haartwig ligger tellegramm-et.
Han tar upp det och läser:

1"Banken kan ej utsträckta krediten.

Bolag-et två miljoner passiva.

lHJo-rn".

Åh, Gud! .Alltså total ruin!

Slaget var förkrossande hårt! De
bledragnle köpmännen göra ll-llartwtig
yansvarig för ruinen. Allas mening är
.att han ensam bär ansvaret. .

Greve Diiircn vecklar mödosamt ut
ur rummet in i sitt arbetsrum. Kla-
tastr-ofenf har alldeles krossat honom.

Elim-ar, Evas trolovade, 1däremot
söker ur situationen dra de största
möjliga fördelar. Han, .säger till ET-
vfa: -
Jag fordrar, att du -skiljer dig
från din far och från ditt förflutna
och för fram-tiden endast tillhör mig!

Den olyckliga flickan. är ej i stånd
att svara honom; den. ende, till vilken
hon. hyser tillit i detta ögonblick, 
den hederlige fabrikören -Hiärtwig

l ett ögonblick tystnar det hög-
ljudda samtalet i salongen.
Förskräckelse står att i Pallas .an-
sikten. lnifrån grevlens .arbetsrum
höres ett skott. Då man rusar till,
sitter Diircn med .geniomskjuten pan-
na hopsjunkcn. i sin arbetsstol. "Nu
står den olyckliga Eva .alldeles ensam
i världen och utbl-ottad på lallt!

Ryktet om kraschen och greve Dii-
rensI självnilord har spridt som en
löpeld i den lilla staden. Arbetar-ne,
som. insatt sina små besparingar i
gruvf-öretagct, Se dessa för alltid för-
lorade. i De avhålla ett ljungfande pro-
testmöte och resultatet blir, att de i
samlad trupp marschera n.er till Dii-
renska huset för .att utkräva räken-
skap.

lllartwig ensam möter stormen.
Från villans altan talar han till den

 

1 1upp1,393iiååifdidtäl .  :i

modigo mannen slutar sitt tal med
orden:

H Varen lugna, min egen förmö-
genhet stå. till ÅEder disposition; den
skall täcka förlust-erna!

s

TREDJE AtKlTlElN.
Hämnden.

Fyra år ha förflutit sedan den hem-
ska aftonen under Diirenska. fästen.
Eva är nu Hartvvigs hustru och lever
tillsammans med sitt barn, sin make
och Hlartwigs gamla mor i små för-
hållandcn.

En vid frukostbordet .anför-tror
Hlartvvig sin unga hustru, att de slam-
ma kväll .skola se sina gamla vänner
h-os- sig för första. gången på alla des-
sa år. Anledningen är den, att -Hlärt-
Wig. som gjort sin sista avbetalning
på Diirenska .skuld-.en nu befinner vsig
fri. Det är en lyckodag för honom.

Emellertid har Elimar, vilken vi-
stats utrikes dessa år, hemkommit.
Han får nu veta, att hans trolo-
vade1 gift sig. Detta loggar honom
att .söka upp Eva. i

Deras möte blir tyvärr avgörande
för Evas framtid.

Hon vecklar inför hans 1eldiga bö-
ner och övertalningsförsök .att följa

1 honom. t

Det är en bitter kamp. den olyckli-

 

ga har att utkämpa. Hluru soliga vo-

ro icke de förflutna dagarna vid Eli-
mars sida. Men- har hon rätt att över-
ge den man, som så ole-gennyttigt strä-
vat och .arbetat på att gottgöra Yhennlos
fars felsteg. Kärlekens bud äro dock
mången gång starkare än pliktens och
i nästa ögonblick ligga de Ebåda män-
niskorna i varandras armar.
På .avftonen har Hlartvvig
enkla fäst för sina vänner.

sin; lilla
Den förr

så upmärksamma husmodern är nu
förströdd och inbunden;
---- Eva, utbrister Hartwig över-

lycklig, en skål för vår framtidlä lyc-
ka.l Då han vill trycka sin lilla hu-
stru till .sitt hjärta, glider hon undan
hans famntag.

- Du får inte kyssa mig! utr-opar
hon. -

Mannen står stum. 1Vad skall detta
betyda?

- En annan har kysst mig i dag,
fortfor hon som sval-spå., hans undran-
de blick. l 4 Det var Eli-mar!

Det var ett hårt slag för den upp-
offrande, hårt prövade mannen. Här-
med hans livs lycka flyktad. Utom
sig av sorg driver han den. pliktför-
gätna, otacks-amma hustrun bort för
alltid. -Hon :erhåller dock tillåtelse
att iedsagad af den gamla modern, ta."
ga avsked av sitt barn.

Skilsmässans ögonblick är djupt
gripande.. An en kyss på sin gosscs

panna, den sista, Och :Eva lämnar för
alltid .Hartvvags hus.

FJÄRDE AKTEN.
Försoningen.

Den olyckliga Elva styrde sina steg
till Elimars hus i. förtröstan på den-
nes kärlek. Hos honom vill hon .av-
vakta Iden officiella skilsmässan.

Summa dag, som Elimar besökte
Eva, jagade han bort rsiny hittillsvaran-
dc älsknrinna Toinette. Eva skall. nu
inta den förskjutnas plats. Elimär
är hänryckt över att ha Eva hos .sig
och han invaggar henne i sorglös
trygghet.

En. dag, Elimar besöker en tre-d-
je älskarinna, får Eva en mystisk vi-
sit av en dam, som kallar sig Toi-
nctte och somy berättar Elimars hand--
lingssätt mot henne: ,

-H Härifrån fördrev han mig för
len annan.V Denna .andra är Ni!

.Eva är djupt förkrossad över den
smärtsamma nyheten. i

lHo-n hinner med knapp nöd att
gömma den besökande, innan .Elimar
inträder. , i

Eva berättar honom allt.

Den tarvligc mannen begagnar sig
av tillfället latt befria sig från 
Fast besluten att driva sin vilja ige-
nom säger Eva:

- lSvär på, .att du vill göra mig till
din hustru! i i I
.Addlimar vägrar l ljjuder .ettjskiotlt 
ochW i nästa Istiö-rilår Elima i I
dödligt .sårad till. golvet.

Toinette rusar fram.

- Ni har tagit hans liv.

- Jag har straffet. honom, säger
hon tonlöst.

blå

-

Den jordiska rättvisan måste ha sin
gång. Eva sonade sitt brott med fyra
års fängelse. . Y

.Under hennes sjukdom i fängelset
hade hon en trofast vårdarinna. Det .
var Toinette. . I

Dessa långa fyra år inom fängel-
semurarna ha äntligen; utlupit. Den
varmhjärtade vårdariisnan. skickar en
biljett .hem till Hurtvvig. Den lyder
i all sin kol-het:

"l dag 1ärr-Eva åter fri. Hou är
svårt .sjuk och hon behöver tröst och

hjälp. Toinettefi
Det lilla papperet förfelar ej sin
verkan. llartvviig och hans .gamla

:mor .anlända omedelbart till fängelset.
- Eva, förlåter dig allt!
Ingenting iÅ världen skulle kunna

uträtta så mycket .som dessa enkla ord.
men heller ingenting bring-ar så bit-
ter smärta. De båda makarna, ligga
åter i varandras armar, leende och
lyckliga.

Glädjen bler dock Eva över-mäktig.
Strålande av lycka går hon omärkligt
in i den evig-a. vilan, lämnande sina
vänner i gränslös sorg.

Livet  underligt!

 

 

 

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

ler Färm-War för Mm)- m

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain