#5044: Röda Kvarn

Entré 35 öre.

Barn, skolungdom och manskap 25 öre.

 

 

 

 

 

W

 

Program5 öre.

 

 

PROE

 

 

i

 

 

 

R..

 

 

(Tl

 

 

 

 

 

 

 

 

När, kärleken dör.

Musik av snliglufkgglgml llllillllllllll: lllllltll lllllllllll Illll lltll l. llllll-llilllllil. "
i lliIl llllllillll: llll llllllll llllll-llilllllil.

(DEN 1SKÖNA KR-OWMIRA)

En försmåda kvinnas kärlek Och hämnd.

Ett realistiskt och spännande kärleksdrama i 2 akter och 50 avdelningar.

Cirkusen genljuder av de lstormande
applådåskor, som hälsa den firade
och beundrade skönheten, .skolrytta-
rinnan Kromira, efter hennes elegan-
ta uppvisning. I ryttargängen äro
sta-dens "jeunesse dorée" samlad att
hylla den ätirädda ryttarinnan. Hon
spanar förgäves rundt omkring sig.

Plötsligt fästes hennes blickar
på en grupp, som dragit sig undan i
ett af ryttargängens mängla .små flirt-
krokar. Det  den unge greve Gre-
gory, hennes förut alltid troget upp-
vaktande kavaljer, som synes helt
upptagen af den nyligen till staden
anlända amerikanska b-ankirdottern
Maud Jenkins.

Kromira närmar sig dem och läg-
ger sitt ridspö lätt på grevens axel.
Dä han vänder sig om och ser hvem
han har för ögonen, rycker han till
högst oangenäm-t berörd, och följer
henne med en trött resigniera-d min.

Miss Maud Jenkins har-emellertid
 allvar undanträngt den sköna ryt-
taiinnans bild ur den flyktige gre-
vens lättantändliga hjärta och då där-
för Kromira en dag kommer upp till
Gregory, säger hlan henne rent ut,
utan hänsyn, hur landet ligger -- 4att
allt  slut diem emellan.

Vid en trädgårdsfäst, som den rikev

amerikanske bankiren Jenkins ställer
till,  även greve Gregory inbjuden.
Han sammanträffar här ånyo med
den unga förtjusande dottern, friar
och-får hennes ja.

Men föräldrarna äro av en annan
åsikt. De giva bestämt men artigt
sitt avslag.

Men. Maud skriver ett glödande
brev till greven, där hon säger att hon
älskar blott honom, som hon alltid
drömmer Äatt få tillhör-ia. Knappast
en måna-d efter -dlessa utgjutelser er-
håller greve Gregory ett nytt brev
från Maud.

Hon skriver:

7lJiag yanser mig tvungen att. v-illfara
mina föräldrars önskan, [att förlova
mig med hr de Rigor-re. lGlöm mina
dåraktiga löften och förbliv min vän."

Kromira infinner sig, ser breven ochv

läser dem.

Gireven tar ingen notis om besöket
utan rusafr ut, bort till Mau-d Jenkins
för att; försöka en. sista utväg. Famil-
jen är samlad, så han kan ej få. tala
vid henne enskilt utan skriver ett par
rader på en tid-ning och heder henne
om ett möte.

 

 

Maud läser de förolämpan-de rader-
na, river sönder dem och klastar för-
aktfullt bitarna ifrån sig. 4

Mauds bröllop är snart stundande.
Hon vill dock före detta ha tillbaka
de komprometterande brev hon skri-
vit till grevlen, och 1 underrättar ho-
nom därför om sitt besök, vilket den-
ne med spänning väntar på.

En knackniing höres på dörren.

Glfad skyndar han att öppna, men
i stället för Maud står i dörren -
Kromira. " ,

Han vill ha bort henne innan Mlaud
Jenkins anländer och skyller på illa-
mäen-de och hufvudvärk. Kromira
misstänker [att 77en hund .ligger be-
graven därunder", säger farväl och
lätsiar gå, men gömmer sig blakom ett
draperi.

Hon har ej väl hunnit Idit, förrän
Miaud Jenkins anländer. Hon fordrar
kallt och bestämt sina brev äter. Ge:
nom hennes köld uppeggas greve. Gre-
gorys passion till det yttersta och han
kastar sig blesinningslöst
fötter.

iEtt :skott smäller. liKrornira har va-
rit vittne till uppträdet. lGreven fal-
ler utan. ett ljud död till golvet. Av
sinnesrörelsfen sjunker Maud medvets-
lös ihop på en soffa, och under dessa
ögonblick passar mörderskaan pä att
o-sedd försvinna. ,

:Polisen efter-sändes och 1Mlaud som
var den enda närvarande häktlas trots
att hon envist nekar till brottet.

Efter nägra dagar måste polisen
dock släppta henne fri af brist på be-
vis.

IGnagd av samvetskvial sitter Kronli-

ra ensam med tanken på. sitt brott.
Hlon kan ej frigöra sig från. synen av
den älskades drag utan beslutar till-
stä allt. Därför skriver hon till Ma-
uds fästman ett bei-v, vari hon heder
honom och .Maud jämte rhennes för-
äldrar infinna sig på aftonen i cirkus,
då de skulle få upplysning om, vem
mördaren var. I

Glada 1begiva de sig dit.

Blek möter dem Kromira. Hon till-
stär och berättar allt. Hon ber dem

alla förlåta sig och särskilt Maud vill.

hon bedjfa om överseende. Hon tryc-
ker deras händerl och försvinner bak-
om draperiet.

Plötsligt höres Iett skott, och då
man rusar in, ligger Kromira kall
och stel. lSä har hon själv gått att
inför en högre domare ständia till

1 svars för sitt sargade hjärtas utbrott.

Fåglarne om våren.

lKinematogi-afi i färger.

Söndagar: Ingen översittning.

rm" Wiilålel för [tarm

088.! lir all bereda söndagens publik lilllällt all se lel slurtlauna
Henny Porten-sorgespelet EVA anlag [lglgamma

stulit den lt kl. 7 min l e. m. i Gamla Kvarn.

f , I 4
bx MY Entré 35 tre. lllansian ut sknlunulum 25 in. "- IEKE fllll tiil.
001

LleX

"M

till hennes Ä

m
91.3!

 

W

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain