#5043: Gamla Kvarn

kn?

fe:

  

 

nuuww

JLQQQQQQ&

Q

 

 fl
Q
Q
Q
Q
Q
6

Program 5

 

 
 
 
 

   

 

null. li lll 1- (nu m e. l snllllll. s ll l lm.

.IW w vElmfnä 25 öre. I Barn 10 öre. "m
QQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 P O lö R l l

 

 

 

 

åööäääååääääåäääååä

Till världens nnrlliuasle sia-ll.

En intressant resa längs norska kusten upp till Hammer-fest.

Ny cha-rmant serie.

I Trondhjem. - Länge fjällliga kn-

et-er norrut. - Vid Polcirkeln. --
.lfllidnattseolen i Tromsö. -- I Ham-

inev-fest, världens nordligaste stad.

Ö rnk l o .

hämnd.

h a n .Gin vä 

IHIHÖHIIIIIIIIIIIIIII Ill!
Niin-l-

kvar påken.

 

 

 

förklaras krig.

given.

 

Passalvmal vil linaslusl. Q

mättade med fuktighet,I som konden-
.sleras till moln.

Den sydvästlig-a passat-[vinden har-

Pekar på Kinas kuster från april till

oktober månad. Dess-a vindar äro

lLUgSTlSPlElL.

Inte alla ljrevblirare. ha det så bra
som våra svenska. Att döma efter
vad vi här få. ee, tyckas särskilt de
amerikanska ha1 det svårt.

Brevbäraren Jones erhåller sem lön
för 15 års tregen tjänst en hiefettning
Vid paketposten. Hans glädje är ister,
men den förloytee1 .i ett .stilla vemod,
när han ser, vad som på hans nya

 

 

(f.lr;il(.io Svar de

 

STORSL-AGET IND IANDl-RAMÅ.

stjärnan, har två friare, lfl-ijortörga och

dem;- men .den för-felar sitt mål. Hjert-
Ög-u. 1följer efter nidingon ooh ger ho-
nom en skarp tillrättavisniinlg.

indienhövdingene (lf-Her, -lfllorgon- :Pm-uu"

Hon ValJ-er den tomte, och g:
älskande en evig f.

.Han .avsikjnt-er en pil efter 

:I

I.

I.

ä:

Uf. V:1
, 1.delee .ureinlnig på .sin gmail.,L-iorteätster-:f 
lillan möter en flrnekrm E

I

enldat, och med den pilk, som llijort-
 pryglat upp honom
elàr Örnkle ihjäl-soldaten. och lämnar
:Därefter går-
soldallägret loch omtalar, .att Hjort-
iiiga dödat en av -deraev män.
terna fordra Hj-ortögas utlämnande,
men indianhöydingen vill ej1 eätta trio
till påståendet att han är den skyldige
och nekar att utlämna honom. Då
För
radda sitt folk Vill Hjortöga uppoffra

 ochigfivler sig till fånga. Men Örn-

klo, som [svårt eårats, erkänner i sista

stund sin skuld, och Hjlortöga blir fri-

M- Torskfieke vid Nordkap. - Bland
lappar vid Lyingiseidet. - -Till Trold-
fjol-d cell. Stolvär vid Lofoten,

   
 
 
 

 

själv medj
.klan till

bSolda-

.att emellertid

 

 

  

platey fordras av honom. Ty det är ej
endast Vanliga paket han får bara om-
kring, utan postförsandeleer av de
mest varierande islag: hun-dar7 getter,7
katter, fåglar, ja, t. 0. rn. en baby.
Och efter tusen besvär-ligheter blir
den stackars Jones offer för lsin 
fordran, sprang-d i luften af ett dyna-
mitpaket. I i

mf Tillålel För bam. "m
i W

[Hill lir all bereda söndagens publik lilliälle all se del slnrslagna
Henny Porten-sorgespelet EVA spglas [Iglgamma

Silllllall llHll lll ll. l [Itll l e. m., tai-Gamla Kvarn.
4Entré 35 äre. manskau mh islmlunmlum 25 Viiru.

eeeeeeeeeeeeeeeeee=

" - Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter. .

öre-

(T) Y QQQQQQ
Q

llllE lllll lllllll.

 

  
  
  
 

  
    
  

Q
Q .
Q
Q
Q
Q
Q X
Q
Q
Q .,
,
få

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain