#5041: Thalia

flitil

.i

minimal
W

c

 

ses-esän

kommer aa giva
iEvdHannuurs-
lnörestälhmhqy
å Ordenshuset i Vindeln
Lördagen den l7 Oktober kl. 8,15 e. m.

n- Enlré 50 öre. Barn 25 öre. m

 

 

 

 

 

 

RH

 

Frang- m.

Sommarblommor.

- En populärvetenskaplig bild. --

Två månaders blomning förevisas här på 5
minuter med kinematografiens tillhjälp! Vi få
följa blommornas utveckling från det de äro
små svällande knoppar tills de stå i sin gran-

i.

naste skrud för att sedan för alltid vissna. Det
är en tjusande bild av sommarens blomster-
prakt. "

 

.74
1.1.1
I.

.I

 

 

eanne diArc.

"Orléanska jungfruir6 .
I-IistOrIsKt. skådespel 1 2 avdelningar.

Skådespelet är iscensatt av Pathé Frérés och inspelat på de platser de historiska händelserna tilldragit sig.

i
O

--.V-
I

 

 

 

FÖRSTA AVDELNINGEN.

Engelska hären belägrar Orleans.
Stormningen. -
De belägrade göra ett förtvifladt motstånd.
Stor nöd är rådande.

Jeaenne dlArc.

Jeanne får upp-enbarelsen.

Hon begiver sig till sin Ionkel.

Inför kapten de Beaudricourt.

Jeanne föres till Karl Vll.

Konungens list.

"Du är konungenl"

Karl blir hänförd av Jeannes tro.

Hon får överbefälet över hären.
Engelska kavalleriet är i antågande.
Guvernören sammankallar stadens främste.
Engelsmännen. uppmanar de belägrade
att giva sig.

17. Man beslutar hålla stånd.

18. Den 29 april 1429.

19. Jeanne driver fienden tillbaka.

20. Hennessegr.truppergörasittintågistaden.

lll-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi
III-

 

i...

-lb-Å-ÅP-Ål-I-l
OOTIPOJNv-l

I
f. I
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll-IIIIIIIIIIII

 

ANDRA AVDELNINGEN.

1. Jeanne sänder uppmaning till engelska
hären att draga sig tillbaka.
Engelsmännen neka.

Jeanne hänför soldaterna med sitt mod.
Stormningen av bastiljen Saiet Loup.
Fransmännen slås tillbaka.

Jeanne störtar sig i striden.

Hon såras av en pil.

Bastiljen faller.

Trupperna hälsas med jubel. -
Stora och lysande fester anordnas.

11. Engelsmännen begära burgundernas hjälp.
12. Jeanne utpekas som trollkvinna.

13. Jeanne för sin konung till Rems.

14. Den högtidliga .kröningen -

15. Jeanne faller i-bakhåll och tages till fånga.
16. lfängelset.

17. Hon dömes som kätterska till döden.
18. På Rouens stora torg.

19. Bålet antändes.

 

 

 

 

 

 

20. Martyrdöden.

1
O

 

II
O

 

"PRle"

Brandkårens polishund.

Charmant fotografering.

Enastående nyhet från .kvàridsfiniiànthéivitaàraph Cm."

 

 

 

Gripande drama 1ur livet.

Dick Ramsey är inbrottstjuv, men hans
hustru är en präktig kvinna, som söker få sin
man att inse det oriktiga i att stjäla. De hava
ett barn på 2 år, Bobby. En afton ger Dick
sin lille son en lyckoslant att bäras om halsen
och bjuder därefter sin familj farväl. Förgäves
ber Jane honom stanna hemma. Ett par dagar
senare erhåller hon ett brev från Dick, i vil-
ket han meddelar, att han fängslats och skall
sitta inne flera år. Jane kan ej längre stanna
i London, utan tar sitt barn med sig ut till
landet. Uttröttad av vandringen, sjunker hon
ned på trappan hos Herbert Ware, som har
sin unga syster boende hos sig. Jane dör
och anförtror Bobby i deras vård. Sex år

 

förgå, och Bobby har vuxit upp till en rask
och hurtig gosse. En kväll måste Herbert
resa till staden, och han anförtror huset i
Bobbys vård. På natten vaknar Bobby vid
ett buller och han skyndar ner för att se,
vem som stört nattens stillhet. Det är Dick,
hans fader. Beundrande barnets mod, lyfter
han upp honom på sitt knä och får därvid
syn på hans lyckopänning. Medvetande om
att han varit nära att göra inbrott hos den,
som tagit hand om hans son, kommer änt-
ligen Dick att inse det orättrådiga i sitt hand-
lingssätt, och sedan han lämnat barnet ett
brev, avsett för Herbert Ware, går han ut i
världen att för barnets skull bättra sitt leverne. .

 

I-Iuvudrollen utföres av den populäre skådespelaren
" MAUBICE COSTELLO.

FLUGFÅNGAREN.

Skön Sonjas tillbedjare fångar flugor.
" Amerikanskt lustspel. I

Obs. ! Musik till bilderna utföres af Hr Hdoli Bäckström.

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Thalia
Printed year:
1914
Place:
Vindeln
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain