#5034: Röda Kvarn

Vardagar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 e, m,

Entré 35 öre.

eeeeeäeaol

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ99999999999

Program 5 öre.

Manskap 25 öre, bam 15 öre.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

 

 

 

GQQQQQQQQEGQQQQEEQQQ

Musik av egen orkester.

 

 

 

 

   

 

PATHE joURNAL Ne 25 .

 

 

 

 

Spännande detektivdrama i två akter och 30 avdelningar.

l huvudrollen Mr Etiévant, som med den mest glänsande bravur utförde Javerts
krävande roll i "Samhällets olycksbarn".

FÖRSTA AdGTllÖlN.

lDen rike sir LHenry, en av södra
Englands största jorddrotter, är en
passionerad blomster-odlare. iHan har
emellertid från sin leverantör erhållit
en mindre god sändning frön av den
bekanta liljan Lili-um tigrinum.

lHerr Gwreeg, förvaltaren, som av
trädgårdsmästaren blivit uppmärk-
samgjord på detta meddelar saken
för sin husbonde. Denne bliver upp-
bragt över saken och låter genast
sin maskinskriverska, Lilian Nelson,
skriva ett brev till leverantören med
förebråelser för den dåliga leveran-
sen. Då. han  färdig härmed åter-
vänder han till sitt privatkontor och
erhåller därvid av sin hustrus kam-
marjungfru ett brev så lydande:
7lGrlöm inte, att balen på-ambassad-
hotellet äger rum. i afton.V Lämna
kammarjungfrun mitt pärlhal-sband
och mitt rubinarmband."

kSir Hlenry tager fram det begärda
ur kassaskåpet och överlämnar det
till kammarjungfrun.

På kvällen samma dag beger sig
sir Henry med sin gemål till den be-
ramade balen.

Förvaltaren Greeg begagnar sig av
denv sålunda erhållna extra ledigheten
och avlägger besök på sin klubb. Han
träffar där samman med en hel del
vänner och snart är han inbegripen
i ett kortspel, där insatserna äro
svindlande. Banken är plötsligt up-
pe i 5,000 kronor. Greeg vågar den-
na summa mot sitt hedersord. Kor-
ten läggas upp. Han har förlorat.
Som en vansinnig rusar han därifrån.

i Vad skall han nu  sig till? Den- y

na fråga korsar oupphörligt hans
hjärna. Han tyckes vara förlorad.
Blek och dai-rande sätter han sig på
en soffa för att söka samla sina tan-
kar.

Emellertid har sir Henry återvänt
från balen och infinner sig som van-
ligt följande morgon på sitt kontor.
Han mötes då av en oangenäm syn.
Kassaskåpet har blivit uppbrutet och
alla juvelerna stulna. Vem  den
skyldige? :Snabb som tanken ilar
han till telefonen, ringer upp detek-
tiven Keith och meddelar honom som.
hastigast sammanhanget. Detektiven
beger sig genast till sir Henrys kon-
tor för att göra en förberedande un-
dersökning.

:Lilian Nelson, sir Henrys maskin-
skriverska, har samma morgon från
sin broder William emottagit ett brev
vari denne berättar att han .försking-
rat honom anförtrodda 5,000 kronor
och anropar Lilian om hjälp. 1Den
unga flickan är utom sig av förtviv-
lan vid denna förfärliga underrätelse.

1Detektiven har emellertid under-

sökt sir Henrys kontor och där fun-

  

 

 

nit en avriven papperslapp med or-
det Lili. Detta papper härrörde sig
möjligen, enligt detektivens åsikt,
från ett papper, somflindats kring .de
stulna smyckena. Han begär genast
en namnförtcckning över tjänarna
och finner på denna namnet Lilian
Nelson. Den unga maskinskrivferskan
kallas in. :Hon håller ännu i handen
broderns brev, och detta bekräftar de-
toktivens misstankar. Den unga flic-
kan och hennes broder förklaras ge-
nast häktade.

iMNlDlRJA NADFTDET.

På eftermiddagen samma. idag er-
höll sir Hlenry ett brev från detekti-
ven med följande innehåll :

"Jag har förhör-t de båda Irafktal
de. Både brodern och systern påstå
att de äro oskyldiga. Mten... l varje
fall skall jag besöka .Eder om ett par
timmar. Eder Keith."

llletektiven anlände vid utsatt tid
och medan han väntade sir Henry på
dennes kontor, föll hans blick på en
tom fröpåse, på vilken var skrivet:
77.Lilium tigrinum". Bestört  Keith
på påsen: Lili... Lilium...

iDet var en gåta, men den berömde
detektiven är just rätte mannen att
lösa den.

7jHar ni räkningen på denna leve-
ranSY" frågade Keith sir Henry, som
nyss kommit in. 7:Det är min förval-
tare som har den", svarade han. För-
valtaren skickas efter, och intet ont
anande räcker han den efterfrågade
räkningen till sin husbonde. Detek-
tiven bemäktigar sig emellertid räk-
ningen oclh jämför den med en pap-
persbit, på vilken står ordet 7lLili".
Den passar alldeles in på ett stycke,
som är bor-tryckt av fakturan. Keith
ärvnu säker på sin man och genom-
söker som hastigast förvaltarens fic-
kor. Men ingenting misstänkt fin-
nes. Detektiven tar då sir Henry
avsides och ber honom uppehålla för-
valtaren till slaget tio på kvällen.

Då klockan slagit tio får förvalta-
ren gå, men just som han stigit ut ge-
nom dörren, inkommer Keith. Följ-
da av två civilklädda poliser smyga
sig de båda herrarna fram till förval-
tarens bostad. En titt genom nyc-

lkelihålet uppdagar för dem, vem

tjuven  Där sitter förvaltaren och
plockar utav  ringar och smycken,
som han dolt på fötterna. Inom ett
ögonblick är han gripen och förkla-
rad häktad. ISir Henry låter genast,
då han återkommit hem, kalla till sig
Lilian Nelson och hennes broder. T
det han ber den unga flickan omnr-
säkt för de misstankar, han hyst mot
henne, överäcker han en check på
5,000 kronor, vilken summa Lilian
använder till. att återupprätta sin. vil-
seledda broder.

 

 

 

 
 

m Förbjudel för barn. W

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

I
k-)

äääää

Q
Q
G
Q
Q
Q
Q
Q
Q
&
Q
Q
G
Q
"CE

seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee1

rsdagen d. i2-Fredagen  13 Felvruari.

 

Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

Kuponger : 10 biljetter kr. 2: 50.

5R. Ärn åeeeeå

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain