#5031: Röda Kvarn

Barn äga. tillträde.

 

Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

Entré 35 öre. Manskap 25 öre, bam 15 öre. Kuponger :: 10 biljetter kr. 2: 50.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

eeeeeå e R o e R. .m åeeeee

Qäääääöäääääääääääåå

 

 

 

 

 

än" Musik av egen orkester. 

Monte Carlo.

MYCKET VACKER NATiUlRBIfLiD.

Vem känner ej till staden med det- De lika natursköna som intressanta
ta naan Denna stnad, som nästan. bilder, vilka här upprullas Jrör vär
uteslutande är känd för sin spelbank. I syn, äro synnerligen tilltalande.

Bilderna äro dessutom vackert kolorerade.

På ärans fält.

Drama i 2 avdelningar med motiv från kriget i Tripolis.

italiensk konsffilm.

9999999999999QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Program 5 öreI

Fonsr-A Aivmilniineinm.

Kapten Paul Ermani vid 10320. in-
fanteriregementet är en duglig och
ansedd officer och en angenäm säll-
skapsmänniska, som  väl sedd inom
Roms fina värld. Men han hade ett
svårt fel: han var en passionerad spe-
lare och hans finanser voro därför
i bedrövligt skick.

En dag under ett spelparti pä klub-
ben hade lyckan varit honom ogun-

stig, han hade förlorat sin sista lire. k

Gripen av spelets demon, ville han
ännu en gäng fresta lyckan. 1Av
klubbens sekreterare fick han låna
4,000 lire mot förbindelse att återbe-
tala summan till klubbens kassa inom
94 timmar.

Med detta belopp slog han  ånyo
ned vid spelbordet. Men oturen. för-
följde honom. Efter nägra timmar
var han äter pank och i dyster sinnes-
stämning lämnade han klubben,

iDä kapten Ehmanis kom till rege-
mentets expedition mötes han av en
skrivelse frän regementets överste,
som förklarade att han mäste resa
bort på1 nägra dagar och att han un-
der sin bortovaro anför-trodde rege-
mentskassan i kapten :Erinanis för-
var.

Medan han genomräknade sedlar-
na, för att sedan inläsa dem i kassa-
skäpet, föll honom plötsligt den tan-
ken in: Om jag skulle begagna mig
av dessa penningar för att återvinna
vad  förlorat.

Kaptenen lånade kassan och gick
pä kvällen in i spelklubben och slog
sig ned vid spelbordet. Ett intensivt
spel. börjar nu, och efter nägra tim-
mar hade kaptenen förlorat allt! För-
tvivlad vacklade han ut på gatan. Rn-
ineradl vanärad! Endast ett åter-
stod honom, en kula för pannanl

ilffan skrev emellertid till sin sy-
ster, som var gift med en tjänsteman
i ministärerna, och bad henne om
hjälp samt önskade träffa henne på,
en restaurant.

Syster-n gick även för att träffa sin
broder. En vänninna till kaptenen
hade sett den eleganta damen och
trodde sig i henne  en, rival, varför
hon tog reda. på dainens namn och
ringde upp kaptenens sväger och
meddelade att hans hustru superade
med en herre i ett enskilt rum i re-
staurantcn.

Denne begav sig till restauranteu
och  genom glasdörrarna Paul om-
famna sin syster och taga ett hjärt-
ligt farväl av henne.

:Dä han. inte igenkände svägern
störtade han in i rummet, utom sig
av svartsjuka. Han frågade efter
hennes förmente älskare men lrene
ville ej förråda. sin bror och yppa
hans felsteg. Uppträdet slutade med
att han försköt sin hustru och för-
bjöd henne komma inom hans dörrar.

ANDA AVUldllNliNlGlEN

[Dagen därpå lyckades kaptenen
skaffa pänningar på syster-ns smyc-
ken och gick därefter till regemente-
expeditionen för att i kassan äter-

 

 

lägga de pänningar han tagit däri-
frän.

Men här drabbades han av en ny
Olycka. Översten hade hemkommit
förr änman väntat, och då kaptenen
inträdde på expeditionen, hade över-
sten just undersökt kassaskåpet och
funnit det tomt. "Då han av kapte-
nen begärde förklaring, mäste denne
tillstä sitt brott, men drog samtidigt
fram summan och lämnade sin vred-
gade förman.

Över-sten, en i hederssaker sträng

man, befallde genast Paul att sätta
sig ned vid skrivbordet och skriva sin
avskedsansökan. Denne mäste lyda,
lämnade handlingen till sin chef och
lämnade rummet.

iUtan att  farväl till sin syster
och sväger, dä han blyg-des att läta
dem se i vilken förnedrad ställning
han blivit för-satt, reste han, sedan
han realiserat alla sina tillgångar.
till krigsskädeplatsen i Tripolis.

åk i
:k

Det var i Tripolis sandöknar,
och pä en liten kulle hade befälhava-
ren för den italienska ockupations-
kåren. rest sitt tält. fHär inträddc en
dag env kraftig, medelålders man med
rak och militärisk hållning och an-
höll hos generalen att få, inträde :i
armen som soldat. Det var den for-
ne kapten Ermani. Hans begäran be-
viljades, och han infördes i rullorna
under ett annat namn. ,

.En dag var han kommenderad på
vakt pä en viktig framskjuten post.
:Plötsligt hörde han kulorna vina om-
kring sig. Äterväekt från sina tan.-
kar till verkligheten, säg han en hop
arabiska krigare, som smugit sig
fram och nu i snabba språng iladc
mot honom. JrHan lade genast geväret
mot axeln; den ena efter den andra
av fienderna stupade för hans säkra
skott, men. just i själva segerns stund
träffades han av en kula, som sträck-
te honom till marken.

Men hans tappra. försvar hade räd-
dat den viktiga positionen, förstärk-
ning anlände, varskodd av gevärsel-
den och de överlevande av den fient-
liga styrkan flydde.

Officern öppnade den döendes klä-
der för att undersöka hans sår och
päträffar dä ett papper, på vilket det
stod: "Jag  kapten Paul Ermani.
Jag hoppas få dö på slag-fältet samt
med mitt blod gottgöra mitt felsteg.77

I hans ficka anträffades även ett
föl-seglat brev, adresser-at till svä-
gern. Det lydde:

77Bäste sväger, kära lrenel

Dä. Ni erhåller detta brev, är jag
död. Tyvärr, kära syster, har det
offer du gjorde pä Pai-krestauranten
icke tjänat till något. Dock, den har
förhindrat en skamlig och ärelös död.
Farväl l Paul.77

iSvåg-ern insåg nu hur grundlöst
och djupt han förorättat sin oskyldi-
ga maka. Han lyckades upptäcka
hennes vistelseort, bad om och erhöll
hennes förlåtelse och. vände lycklig
med henne åter till hemmet.

öäääöäääääöäääöäää.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

EQQQQQQEQQQQäääääöääaääääääääö

åääöääääåäaäåääöää

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain