#5027: Gamla Biografen

(SKOLG-ATAN.)

Vardagar kl. 7-10 e. m.

-k

Entré 25 öre.

Hälgdagar kl. 6-10 e. m.

Barn 10 öre.

 

 

 

 

 

 

 

PROIE

 

 

I Måndag den ä-Söndag den II januari.

 

 

 

Rom

 

 

 

 

 

 

 

 

NiEWYiORK. Änglanern Piannonia ran-
kommer med passagerare, som tagits
ombord från äng. iBalmes. vilkien på
öppna havet rakade i brand.

IJOiNtDlON. Innehavaren af franska
mästerskapet i boxning, C. Carpen-

itiier. besiegrar- Bombtardiier-Wiells på 1
minut 13 sek.

iNIZZA. Ryska kyrkans nya klocka
valsignas pä sedvanligt sätt.

IPIIIQÄUS. De engelska och franska
eskadrarna, som uppehålla sig i gre-
kiska farvatten, passera revy för ko-
nungen och prinsarne.

PARISERMODIER. Fröken Irene
-Bordoni vid Theatre de la Cigale.

 

Pälisverk från .firman Max Auspitz.

 

CUEROS, TFXAS. Hundratals kal-
koner, som äro bestämda för julhögti-
den, väcka stadsbornas intresse.

LA CIOTAT, FRANKRIKE. -Y För-
sök med en ny slags räddningsflotta.
som skall kunna bära ett 50-tal perso-
ner och utrustas med proviant tillräck-
ligt för 8 dag-ar.

PARIS. - President. Poincarö tager
avsked av konungen och drottningen
av Spanien vid deras avresa till Mad-
rid.

ST. CYR, FRANKRIKE. w Det styr-
bara luftskeppet Spiess, fört av herrar
Schlecher och Spiclmann, har gjort en
lyckad förd.

NEW-JWEIRISIEY. M Med 10 ton krut
och 5 ton dynamit har man sprit-.ngt en
185 m. läng, 25 m. hög och 11 m. djup
kalkstensmassa.

i

AMERICAN KINEMA.

Amqriiklalnsk scieiniiisik koinlst.

Vid sin återkomst från Indien, där
han lagat tiger, blir Darrel Soi-ringr
bjuden till sin vän Atkinson, vars sy-
ster 1Mildred han älskar.

Bland övriga .inbjudna befinner sig
Ellen Smith, som förälskar sig i Dar-
reI och försöker uttränga Mildred ur
hansv hjärta.

För att kompromcttera den unga flic-
kan och åstadkomma en brytning
mellan henne och fästmannen, skriver
hon till de Ibåda kontrahenterna, att
de skola, infinna sig i jaktpaviljong-en,
där hon låser in dem.

Mildred tror, att Darrel lurat henne

atlan 

På den pittoreska Padasfloden fär-
das; vi med infödingarne till det inre
av Borneo, genomfarande vilda och
beundransiviirt vackra landskap. Vi
genomtränga kolossala skog-ar, rika på

 

 

 

i en snara och ropar så högt, attJack
och hans gäster skyn-da till. Jack slår
in dörren och i vreden över den situa-
tion, i vilken han tror Darrel dragit
hans sys-ter, örfil-ar han upp sin vän.

Men Ellens skuld kommer i dagen
tack vare ett halsband av tigerklor,
vilket hon vid ett tillfälle bett Dar-
rel att få. och vilket nu hittas i dör-
ren till paviljongen och bekräftas av
en liten flicka, som Ellen givit i 1upp-
drag att bära breven till Darrel och
Mildred. iEllen erkänner. Jack ber
Darrel om förlåtelse, och de båda un-
ga bli lyckliga.

0 OO

   al lll] 250.

T i  e ri: l o rn a.

ä 033 v Wim.

 

värdefulla träd: ebenholtz-, .te-ale,
kamfer-, citrontriid o.  v.

Det .inre av ön upptages av höga
bergskedjor, där Padasflodens olika
bifloder upprinna.

Anaeiriqlan Kitniemià.

Indianen Tiger-öga kommer i strid
med Svarta, Örnen, son till stammens
hövrding, och blir dödad. Faon, Tiger-
ögas son svär att hiimnas sin faders
död. och öviar sig i skjuitning. En dag
förföljer han Svarta Örnen Ioch dödar

honom med en pil. När indianen dör,
kallar han gossen till. sig och giver
honom sina insignier som erkänsla för
hans tapperhet. Barnet nedléigger på
sin faders grav sina segertroféer.

SPÄNNANDE.

Koimedi av Max Linder.

:z

M"

Tillålel för barn.

lndiangossens hämnd.

I Max i boxningskamp.

 

 

Program 5 öre.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Gamla Biografen
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain