#5011: Röda Kvarn

I åfàerTS-Bigzloå X, I "
22.:11916. 5 " I Vf
j. bl V . ,

  
 

x .

H Lördags" den .180011 Söndagar läsa 19 april 1"- i 7 01- 9m"- 

 obsi Endast två föreställningar varje dag. Q

I:

Musik av . egen orkester. i

r Brf-.2: ,. . " :4:1- H

Entré S50 H     "1ng ö.we-f-isf-affer-X

   - kupongbujauer.   I i  

 

 f I. , ...Historiskt skådespel: i 7 akter efter ALEXANDg-R"DUM-AS9 världsberömda roman.

g :IntiV Jättefiim i 2,300 meter lång. 

l , - I

 

 

. VX v i I V l NN
P r - . . (i . B nuvUoPERsoNER: I f.
, ALEXANDERDAVY dela PAlL-LETERIE nik. Dessa utmärka sig .ickfgc-riom sitt .I lästs av näs-tanvv-arjetvgxen inom den ci- Konung Ludvig Xm i M; Marquet Aramis l I I I . C I i I i I , I I I I I I I A I I H Mk. Stemo
DUMAWS, Dumas pärm-föddes den 24 juli idéinnehåll eller sip karaktärsteckning, men viliserade variden,yaro - Greven avIl Monte .i v vid Théåtre de Podéon vid Théàtre Apollo
1803 i Villers-Cotterets, dep. Aisne i Frank- - .de äro så livligt .och spännande berättadey YCristot, somI skrevs 1844-45 och .De tre i ,. . .Å q .v U X o I. é R I l I
rike.. i i att läsaren ovillkorligen ryckes med. Icke musketörerna :1844, fortsatta av "Myladys Drottning ÅTma av Österrike MJle Aimée d ayna l Vd, Artagnan . I . i I I I u . I I . I I I I H M. Deheny

Han var en av Frankrikes mestwproduk- för intet1 hade han börjat som dramaturg. son", 1845 .och "Vicomte de Bragelonne", vid Domédio Royale

videorriédie Francaise

 

 

 

tive författare och otaliga äro de alster, som I Det vilar något rent av dramatiskt över det 1848. I q I I. v O ri, "Kändinal Richelieu I M. Philippe MGN-mer i i . , M .I u
flutit yur hans tantasirika-penna. r sätt, varpå. han framställer händelserna. .IAlexander Dumas pereiavledji Puys vid V v q 1 " V i vid Comédie Frama-se Å V Hertigen av Buckingham.. 1. .v eyrierg v i
Han. debuterade först som dramatisk iör-1 Åmnena äro oftast historiska, ochklokaliär- . Dieppe 5 dec. 1870. Hans stalwy Tv Gustave I . I i: Winter-HH: I p I . v . D H Mile Neny Cormon I. i vid Théätre Samtl-Bemhamt

tattare (1827)1 och rönte stor framgång med gen ar alltid kraftigt pålagd, men nagon4 Doré, restes 1883 på Place a esherb-es i . I 4 , vid Théàtre du G mnase Ka ten, de Tréviue j .M vaslin

flera av sina dramatiska arbeten, men efter djupare uppfattning av de skildrade tids- .1 IParis, och 1885 avtacktes ett monument " 1 -i " v i z I I. YI p g .... 1 u. , I I , i

några år följdes dessa av den oändligaira- åldrarna söker man förgäves och något över honom" av Carrier-Belleuse i hans iö- All-305 i , , , , , I I , I , , I , , , , I M.v Vlbeft i Å V vld Theàtre de lAmblgu

 f . .. .i .. .. . . .. , . . I . 1 I . . , 1,
den av hans romanensom äro skrkivlna mid hölgire littera:tl;1ar.de:aga de sallans; äl :fältestad Villers-Cotterets, dar hans stolt X ,. :Porthos P i . V Hd Antoine . 1 I Constance Bolnacieux I u . I H Mzue Guizene
" " " - . r aner om v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . V 1 1- X i

den "OdlgaS-te fantasi och e" ma ans te ans- mes- mm. Om l - - i - . vid Theatre de vaudevnie i vid Theatre de rAthénée

y J fx- - i . i .

 

 

1. Mylady hade redan infunnit sig där
flör att avvakta ett lämpligt tillfälle
till hämnd. :Hon satt just och talade
med. den vackra frun, då hov-slag ii-
tanflör förkunnade att musketörerna
"hade anlänt. Mylady drog sig ögon-
blickligen tilllbäka, men då Ihon om
en stund försiktigt öppna-deb dörren
i och såg fru. Bonacieux sitta i dlArtag-y

drottningen . en kunglig belöning,
som gjorde att de fyra vännerna än-
nu en lång! tidP fräniåtfkunde ha en4
rv älförsedd :mat-[och- vinkällare. 1 i 
:Mein äve-ntyrerskan, MyladyV Win-
te1=,;fick sig af den 7lllöde häl-tigern",N
en skrapa över att ha låtit dlArtag-
nan överlista sig och. hon svor hämnd
över den unge mannen, som vågat

Äventyrerskan, föryars skull han x lRicheli-eus spioner få snart vent- -fdensnsedymästewen dylik .Skymf avaås
dragit sig från lifvet och iklätt sigäcn skap härom-ochr då fru Bonacieux ar Imed blod. Innan. var unge galgfagel
mugketörs enkla men ärm-Hm1 dräkt, utgången blirhela hennes våning ge- f egentligenzhunnit fa .klart for sigv si-
har icke, som greven väntat., omkbm; nomsökt av dessa, men utan resultat. tuationen, hade han .blifvit utmanad
mit; då1 han Iämnade henne åtÅ Sitt lö. t Fru Bonacielux .anländer 1 .samma o--n-avk dem Ialla tre till följande dag...
de. Hon-jyckad-eg, komma undan Och i gonblick.l vlSpionerna kasta sig .overin ff iDe mottes pa utsatt tid och ställe.
befinnerV sig nu i London; där hon hen-ne och skulle inom-kort hava .er-VVV l.f-litllos, som var den forsta han Åskulle
under namn Myjady Winterjortsät- W hållit den dyrbara skrivelsen, om ej korsaI sin klinga med, hade knappast
X jer .Sitt äventyrliga liv. .Och hon" är en ungtma-n,som .hyrde ett litet rum I (hunnit draga varjan ur slidan forrän

I PRoiLoG.

rVi befinna oss i en mörk4 fängelse- f
cell. På den hialvtorra halmen liggerv
en fbedårande vacker kvinna i ut-
sträckt. Hennes händer äro fängslade

.i med handbojor; Knappt en enda liten.
ljusstråle .lyckas tränga Isig in ge-
ylamm det högt uppe vid taket befint-
liga gallret.

- . x u.. -V . av. q.ömt utseddfaf; Elpejaf en Viktig 1.011 i samma hus, just i grevens rtid" trätt kardinalens folk, som hela tiden spio- kOrSa hennes planer. Vi .. finans knä, kärleksfullt omsluten . av
i X i Hennes namn ar Charlotte Back- svi .händelserna-s vidare utveckling. emellan och räddat hene.1 Denne-fun: jIlQI-at på sina.y fiender, . kOmmO jan" P-fMed kanneldflm Om, att .den tldens hans- armar, lbåda talande Om 5111.
son. " - r

ädlingar voro .likajbcgivna på kär-
leksäventyr som slagsmål, sände hon

figvrkåilde.h Men knu blef situationen

lge ädling var dlArtagnan, en av hjäl;Y I k
[föl-ändrad; dlArtagnan .slöt sig .utan

framtida lycka, blinda och döva för
tai-ne .i de följande händelserna..

1.. allt omkring dem, dåkände hon

1:KBM-pan undeT ett inbrott i en Vid ldenna tid har kärleken mellan1

 
   

 
  
    

   
  

 

.. 1 Idftt" A. Ldvis . .. .. . . . . .. .. . .
v i "käwhalàäf" . tillse for att ääfnådacldöä dlelii rnfldi-ghämrämaädllilngåi i Men låtom oss gå ett parfdagar. till- år elit ogonhllcks tvekan till de tre, Som filma-gnäll 6111113611 Parfymerad. 1011- -hlamndells flmmä Vara Slagen F 011-811?
harI-avbilcll-a dome -1 l-ie-r  .VM W i t .baka Och följa Vår nye-.vän på-åhang N min Hunden innanvstöd i begrepp att , jett och anhöll om ett besök. dVår tigtsom en andeskepnad-smög hon f
ftyriga- järna umgås re an me .iii l I .V , . -- " - . . " "t l i I " i

 
    
  

 

ministern 1 London-1,,i1I tuäiiiPAAAVH

. is,
i punkt. Drottningen lhar vid hans av-

sig bakom dem. I handen. höll hon en
ars innehåll hon"

 

ilsam .la .. .1.011 :det .dröj GJ . .sållas-i
Ögon, Vi .liV (Wik. "i". n J u  

flunge- vän blev ögonblickligen djupt
hur goda islag-skämpar de yän voro, ha-

planer på rymning och medl en ibelå- w.. .aiknsäliäolfda skönhet ,...

tern känsla låterV hon fingrarna löpa

   
 

 a Vi I

e Vid

 

där .han medlen? I - I

.tj
a

skrivelse till kapten de yTrevill

 

i

liten"V flaska, v o- ,

   

f r - i w i, I V 1. I" " 5 i 1"
- -e -- - o -. .. resa .från hovet i Paris som ett litet . I A I , n , , d MP dl" f " I 1 M I 1- f -- - .BOK-10191114 lba-
- utefter kladlnmgswdeni dar hon kan- .mmm1 av Sin Stora, kärlek till häl-ti- konungens 1musketörer söktevinna en de bitrt i gräset. Efter detta bevis  bade att Vld mor Pets Inbrott Inflllna gare- Tyst1 drOg" 1011" "vllbälffflälänåeny

" ner åtskilliga blanka gulddukater in-

- sydda. i
i iDå nalkas fångvaktaren. iMled en
bevekande blick heder hon honom l-ö-
sa lbanden kring händerna. Hon sli-
ter upp gömstället, där pänningarna
äro förvarade och låter föl-"vaktens
förvånade och snikna blickar guldet
, glimra i skymningen. Han låten-.sig

tapperhet,..,som dlArtagfnan här läm-
. nad-c, blcvo de fyra oskiljäktiga vän-
" ner och höilo sedan.ihop i alla stri- k
der och fäjder, som deniästan dagli-
gen deltogo ioch levererade.

-Men låtoiu oss åter komma till fru
Bonacieux, som vi lämnade,,a.v -dlAr-
tagnan befriad från kardinalen-s red-

plåtts i ledetv bland de andra tappra-
slagskämparna och lädlifntgarna. "k
IDet varen .helt ungarna-n, nästan
.enda-st. ett. ibarn, som xen dag tog av-
sked från de sina. förP att -slunga sig
in påide äventyr och faror som Paris
vid denna tidpunkt var så rik på.
lSitt förstawfäventyr upplevde han i1

" sig, kunde han "knappast lägga band4
på sin kärlekslängtan. -, i g

-c Med förskräckelse målad i sitt an-
lete kom han tillbakafrån sitt .nattli-
ga möte-.och lberättadé fiörfsina tre
I vänner., att han påHMyladys arm upp-
täckt bödelsrnärketyinbr-änt. Athos
anade ögonlblickligen vem som dolde

gen givit Å1.2 dyrbara diamantnålar,
som hon själv erhållit av konungen.
Buckinghams förtrognek i London sö- v
ka .en lämplig person, som vore vil-
lig åtaga -sigatt bliva de två1 höga
älskandes postillion dlainour. Aven
händelse träffar han -Mylady Win-
ter och mot ett belopp av 3,000 pund i

koch en dialbolisk glimt alyste urhen- f
nes ögon. Ett par stegP och hon hade i
uppnått det öppna fönstret. Ett hoppP v
utv och i vil-d fart satte fhon sedan iV
väg bort PAmot- den omgivande skogen.
En, som honl trodde, övergiven koja
skymtade "fram .mellan trädsta-.minar-
VVna och hit tog hon sin tillflykt tills

b d. I Ibl. k, d t I k .hon Villig utföra uppdraget. Men enlliten lbyst-.rån utanför staden. På skrapa-Av en slump hade vår . unga gsigv undeälMyladJlWintefS namn 0011q .Skymllingen Skulle. Vara henne bei
åälddfsodl: liläIL :ii lglöttemäny? ln: hennes förslagna hjärna har redan f] 911 gammal Smorglll hast nalkadesl LVildllläma1 ThOS famillen BODaCiGUX man Abeslot att bevaka henne-- hlalphg 1 hennes Vldare flykt- "
I n f . nnis i. ,, i - f

han iklädd en något löjeväckande .ko--
fstyrn, de på torget församlade. Värds-v
husvärden och stadens borgare hade
omringat en hög herre, som i ett hem-
ligt ärende färdades därigenom. Menq
vår vän dlArtagnan hade ej välhun-1

1 räknat ut att hon genom att. över-
lämna brevet till den nästan allsmäk-
tige "Röde hårt-igen", som Riche-lien
kallas, kunde för egen del Idraga stör.-
re nyt-ta av denna förtroendepost.,1
Väl framkommen till Frankrike

Em tid härefter fick dlAI-tagnans
regemente order att tåga till la Ro-
chelle, som fransmännen belägrade.
- Med" sorg i sinnet tog. han farväl av
fru Bonacielux, som nupå allvar-.fått

funnit ett lämpligt rum, där han och
hans betjänt Planchet Ibodde, vilket.
förklarar hans ingripande i händel-
sen, Han jagade alltsåA spionerna på.
flykten och befriade -d-en unga vackra i-

, Under tiden hade ett "hemskt-.dra-
ma utspeläts i det lugna hemmet. Fru .
Bonacieux hade med av kärlek småk- .
tande ögon höjt sin bägare och tömt-
-dcn i bot-ten för sin och dlArtagnas

kanske även avhennes skönhet, allt-
nog; Om en stund finna vi henne med
hastiga, försiktiga steg lämna1 plat-
sen för de senastehändel-serna och
styra kosan mot ett litet avlägset

värdshus, där -hon tager in och underl

antaget naimn tänker avvakta,
idelsernas 4vidare utveckling. 4
. en sak-glömmerhop. På den vänstra

h åtn-

armen sitter outplånligt det synliga

beviset1 för hennes brott, Len fransk
lilja inbränd av bödelns järn i den
vita huden.

Hon har tillbringat några1 dagar

på värdsluls-et,r då ödet för ihenne-s

-väg en ungadelsman, greve de la1

Fére. Hon ser genast i honom ett red-

skap att kommasig upp. igen. 1Säker

på sin bedårande tjuskraft. skriver
hon ett par rader till greven,
hon under sken av att ha blivit. berö-
vad sina pänningar, nu råkat .i

som en man -af ära hjälpa sig ur. Gre-
nast vädrande en liten kärlek-saffär,
skyndar sig de la -Fére att infinna sig
hos äventyrerskaii.-Han hjälper hen-

neV och lblir lså betagein yi hennes skön-
het att han, gifter sig utan att- ha en
aning om den vackra-sircnenis mörka
förflutna. -Men på enyridtur, som deÅ
sedan som man och hustru företaget,x

jGre-

Iskall han få ögonen öppnade.
vvinnans .häst skenar.. Hon kastas av

och ligger avsvi-mmad och blödande

. Men e

vari.

.en
Isvår situation., som hon beder- graven u

tillskriver hon, Richelieu och fblir ä-
ven avhans utsända anmodad att in-

gentlige styresman; v
Hon blir .förd inför honom. Riche-
].ieu ser genast i äventyrerskan ett ut-
märkt red-skap att hans ärenden
och genom lämpliga I medel lyckas
även kardiiialen vinna henne . för
sina planer. Snart se vi-denjföre detta
kytrktjuven och grevinnan de la Fére
röra sigl bland drottningens hovda-
mer, bland vilka hon genom den yall-s-
- mäktige Bichelieus inverkankr :blivit
upptagen. :Hon överlämnar brevet
från l Buckingham till drottningen,
[men i samma ögonblick denna läst
hans av Wöver-svalkande kärlek eoch"
tacksamhet fyllda rader, anländer
konungen med följe. -Drottningen

en som är på sin vakt är den fnyaP
hovdamen. Drottningen har ej väl
hunnit. lämna rummet förrän . Fdenna
lyckas bemäktiga sig brevet och snart.
har hon väl. förvarad vid sin barm en
trogen kopia av innehållet, vvilket
hon ej länge dröjer att lämna Riche-
lien. Denne, som nu äntligen. har
svart på vitt på hemligheten, som han

ställa sig .för denne, Frankrikes e- .

I vit Jyså illa tilltygadhatt .han för en

l den mystiske i nmannen I

skyndar att stoppa undan brevet men i

nit "inom synhåll llörrän uppmärksam-
heten helt :och odelat riktades mot "
honom. Han yblev mottagen av en då-

ma: en mindre. hetlevradper-sons blod V
än en gasgognares, somhan var, att
koka över. Med ett språng var han
ur sadeln och i nästa sekund blixtra-

dé hans långa värja framför ögonen p .

påldlen mystiske höge Ifrämlingen.
Men han hade ej väl hunnit göra ett
uafall förrän han av samtliga åskå-
dare med käppar och kvastskaft bli- i

stund tappade "all-.lust1 till . vidare
slagsmål han svimmadcnämligen.Jr
.lDå han åter slog uppv ögonen 1var
I försvunnen, 1
men dlArtagnän svor att vid tillfälle
låta honom dyrt få: umgälla denna hi-
storia. Så anlände-han utanvidarc ä-
ventyr till Paris, där han-.ögonblick- -
ligennppsöktc kapten de Tréville o.,
.lämnade honom sittl brev från faderni-
Men den hetlcvrade kaptenen var- i-
dag ej vid sitt solrkenslynn-e. Tre"1
av hans tappra-sto musketörer. Atkins, q
PIorthos-och Aramis hadefsamma dajgp
levererat en något häftig lbatalj med 5 "
kar-dinalens folk, av vilka ett par 1 

 

4 1 4 uppträdande i nödens
i nande skrattsalva, qsom kunnat koni-

frun. vilkcns skönhet genast gjorde
ett djupt intryck på den varmlblodigeV
unge Xgasgogi,iai-en. ÄHans ridde-rliga
I q stund i före- 1
ning med hans visade tapperhet voro 1
ej heller ägnade att sänka hans aktier
i den vackra fruns ögon, varför det
gick nu som -alltid då kvinnlig fäg-
ring träffar manligt mod och styrka.
"4 diArtag-nan fick av henne reda på
orsaken till besöket av kardinalens:
legodrängar och lerbjöd sig genast
att till XBiickingliam överföra drott-
ningens brev. Obh samma kviäll finna
vi honom och hans trogne Planchet
på väg till l-Ingland. :Men i hastighe-
ten hade de glömt att få sina pass på-
tecknade, och vid framkomsten till
Caiais y:blevo de därför skoningslöst
nekade över-fart. Men ännu en gång
var slumpen bgvägen vår tappre vän.
Rochefort, kardinalens högra-hand o.
allt vi allo var även på väg tilligrann-
landet i ett" hemligt ärende och kom
just ut från guvernören i Dalai-s med.
sitt påtecknadcx pass, då dlAl-tagnan
fick sikte på honom. Han anade ju
genast.Ilochefortslärende och tänkte .
med .väll bemäktiga sig passet, då
han till "sinfstora fröjd upptäckte-att
mannen y.var identiskmed den mysti-

1 par läjda ,häjdukar, som. skulle brin-

Ii källarvåningen rakt under det rum,

upp inruminet, kunde déthöra

Vkade attvsjkriva -dö-dsdoinenrime-n läm-

cn plats i hansrlättantändliga hjärta."
Men "hon tröstade honom med, att hon
skulle. vara i hans närhet, ty hon hade
beslutat att draga sig till-baka till ettI
vilohem i Bethune, som låg alldeles Vi
i närheten avla Rochelle, dlArtag-
nan lovade .att såfort staden var in-
tagen komma och .hämta sin älskade.
Men även Mylady vakade. Genom ett

gu dlfArtagnan om livet Imen misslyc-
kades, I-hadejhon fått reda på fru Bo-
nacieuX7 vistelseort och hennes "elaka
hjärna hade redan häri sett en utväg-
att hämnas på dlArtagnan.

Hon begav-sig" till la Rochelle- och
tog in på värdshuset "Röda Dufvgsla-
get". Richelieu hade nämligen här
stämt. möte med henne, :men-hon tänk-y
te även passa på att av den allsmäkti-
ge kardinallen utverkalen underskrift
påJ dl-Artagnans dödsdom, vilken hon
själv hade skrivit 1ut. De fyra :vän-
nerna h-ade fått kännedom om deras
sammankomst o. lyckades gömma sig

Vari Mylady y(och Richelieu befunno
ajg. Genom kaminr-öret, g-som förde
i hela
samtalet där ovanför; Bichelieu ric-

.kommandc lycka. M-en hon hade ej

väl. sväljt innehållet förrän hon sågs
häftigt rycka till. En dödlig blekhet
spred sig över hennes vackra anlete,
några korta rosslingar bröto sig fram
ur hennes bröst och med en sista blick
vari .jlästesall hennes oändliga kär-
lek, föll hon ned i sin iälskades ar-
mar. l"lllEu-sketlörerna kommo inrusan-
de, men där låg hon kall och vit, "ett
ting yvar-över korpen breddeiut sin

svarta vinge".1 M-yladyw saknades ge-1

nast och så fort våra vänner hört be-
skrivningen på den mystiska främlin-
gen, stod ögonblickl-igen hela situa-
tionen klar för dem. V f " i

lDe svuro att ej vila förrän den djä- "

vulska kvinnan var död; Ej ett ögon--

1 blick var att försumrna. Upp på hä-

starna och iväg. Snart funno de hen-

. nes .sp-år ingräset och ledda av dessa
.. kömmo de fram till hyddan, där även
i mörderskan blevl gripen. IDeFlfiades-jäl

va tänkt att skipa rättvisa, då i samma
stund dörren öppnades och en maske-
rad man inträdde. "Det vare-bödeln;
Han hade sin "bostad i denna gamla
koj.a,ioch det såg1 ut .som om VGruds
finger" lett Myladys lsteg hit tilll den-

, na plats, där rättvisa och straffet .för I"
yli-hennes många brott skulle verkstäl-

ypåmarken, då hennes förtvivlade ma-
ke hinnerfriamQHian sliter upp kläd-
" i " ...he-Hest .

länge anat, är ej sen att till kungen
försöker ä- X

Vske herre han "förgäves sökt säinman-

stycken blivit på valplatsen.y -1 .ap f I Å i
0 Y träffa. med ilParis för .statt iutrkI-"äva

nade i i 1ställethylady, ett papper av
där "de iskulle st -v i. - r

vv.följande" lydelse; j.   .I .
1 "Det P.äIVpå minbefalflning och-1 för?L

las.Å l . .g A. .
iAthos lämnade skarprättaren "det

 
 
 

    

  

    

    
 

     

   
 
   

 

  . ...ii , Å, häde på. Med värjån i handen .tvin-lV - I papper han1 fråntagitf. Mylady, som

. .Apnuffn Uf as iåcl, 0 , et v Pà faj: I", i f" Å f , i . , i . .de 1dkllrtagnan Rochefort att ut- i statens väl somV innehavaren .härav Vi stället för dltAi-tägnansldödsdom nu V
mållllll-ep .havåec lfslgb .inåt-b "61.14" TEn -storibal skall. inom den närina-v Athos hade under striden svårtP sa.- , .. l e f I " - f .I  Å i 3 i... l l, -n nes e en Voclilwuppmä-i 
mlal luta" du en! det am rap 21111,..Il1are- h Stefidfenägaf rum pårfrå-dhusetf . och rate i axeln, men han anlände. ändock Ö-..,def dyfbäim Palmer-ct? 1 handen Var f i  " lake lll-1 9.114, 11 . eniroflom, att å illa:1 rättfärdiga- i . A
kepör sent. inse-1.) hängin 1dållékap att 4 f Richelieulfförmåf:nu-r"vägrfafla--kgnuà-.w4.611.9th-ffån- sjgklägsetdläe fingo sig;d3Artagnan,-ej sengijaltt taga ut sin Efter att ha lämnat äventyrerskan - Tysta1 och slutna, färdades från

 

gen-att Wvannuold-a sing-.gainållatt- pål .den-
na bal uppträda ifde. juvelnålarfhon.
av konungen erhållit, för X1att magi-V

ensnäng tilliränavsnisg,vilken se - :hämnd 1i fullaste;P fmå-u: sålunda lyc-
Åktigande.men med-skam i sinnctgmöltà .Wj-kadcs. han utan vidare äventyr fram-
-togm-fdå en för-"dem främmandeper- wii-komma till London till Buckingham-

.I en del andra uppdrag, -avll-ägsnäde sig
kardinalen.. N-u var det vännernas
tur h att ingripa; dertagnan. ville ö-

platsen Len samling dystra människor-Ä
I tetcn med lden Vhalvt kvaninäktigak g
fången släpandeymed sig., gick bö-

n hat-:bundit sitt liv med en fullkomligt
okänd kvinna;"Men enligt tidens sed
beslutar han att själv skipa rättvisa.

 

.Stan t d.. . d b. f. 1 . 1. I ..d - Y .sn-.aren Skulle. få.tillfälleattubeundm :I .Son vark .näryamiidg lEid 1chefens ut-f y, och erhöll även de för: hans Vdrott- gonblickligen rusa. uppL o. sklipay rätt- dan-Sedan följde med-hårt samman- - i
11. :se h et ellfmatsufg .lggällr Obs; dem. "I i i I I - , brott. :De hade,1 emellertid knappt av- V nings väl -så dyrbara juvelerna. " visa, men Athos ställde sig hindrande I prässadcläpparde fyra vännerna.och-i.r
dåd: Hglgbiläeargsån inn; Drottningen erhåiier skrivelsen. lägen-n sig ur rummet-och kaptenen Den Stora balen hade redan börjat- i-hans väs= "Denna kvinna tillhör en- deras betiänter- Ei ett Ord yttrade-

Hon anar genast .vid genomläsandet
att Richelieu haft .sitt4 finger med i
spelet. Buckingham är i-London. lHan
har nålar-na, som hon en gång lämnaty
honom. Men till varje pris .måste de
skaffas tillbaka till :den olycksaliga-
balen. " 1- V . , v,
Bland henne-s hofdamer-är även en
fru. Bonacieux, en ung förtjusande
kvinna, som är sin drottning blint-
tillgiven, DrottningAnna, som ringa
hemligheter har för henne, alnförtror4
I henne sin svåra .belägenhet och bed-elr
henne ofördröjligen till iBuckinghaiiiX
övrbringa ett brev, vari .drottningen
i bönfallér honom att återlämna.,nå-
lar-na. " kr V - -

"Ingen hade ännu hörts av och den o-
lyckliga Anna. kunde för konungen.
te till sig sin ply.rnagera-dey hatt och ej förklara .annat än att hon lhade
utan att yttra ett ord till förklaring glömt nålar-na mengenast skulle låta
rusade ut ur rummet; HanVEhade näm- i hämta dem. " , I
ligen på gatan .utan-för fått Syn  när ej längre något hopp Syn"
den mystiske fråmlingen, äsom .vidN i tes, vacklade in i salen en dammig,
hans ankomst hade .uppväcktV hans av trötthet halvdöd man, iklädd .inu-
vrede. lMlen för-blindad iav sitt raseri, I ske-törernas uniform. Det .var dl-Ar-
märkte ej dlAi-tagnan detre muske- tagnan, somÅ just i grevensI tid anlän-
törerna, vilka ännu "med blodet il- de. med dev Olycksaliga smyckena.
svallning efter tillrättavisningen iii-tv Drottningens ära var räddad, Riche-P
förchefen, stcdo diskuterande den ., l-ieu dragen vid, näsan av enung -spo-W 1
sista olycklig-a striden..Den ungehet- i lingl till musketör .och den gOdYB- kO- i
lefrade dlA-rtagnan rusade blint fram- fl nung Ludwig hade ej längre någon
stötande till dem alla tre, endast.tän-l 1orsak att misstro sin vackra gemål.

kande rwpå sinhämnd. Men enligt,W .ti-I..y dlArtagnan erhöll av den tacksamma;

genomläst. ibrevet från .dåArtagrra-ins

dast mig) Hon är - min hustru".
fader förrän den unge .mannen ryck!-

. Med pistolen .för :bröstet hot-adeV
Athos) den sköna "demonenV-att lämna-
från sig det av Bichelieu yutskriviiai
papperet, men föga. kundeväl Mylady
ana, att det var hennes egen .dödsdom
hon, därmed .utlämnadefw till sin be-
dragne make. q V

Hon fick oantastad avlägsna sig
frånV värdshuset., men du svor -hon en
dyr cd -att ej vila förrät- hennes hämd
var full-bordad. i "

Några dagar efter dessa händelser
föll vla I-Roclielle ochkvåra, tappra vän-
ner beslöto att genast öra ett ybe-
sök Vi vilo-heimnet i Bet une för- att
hälsa på d,Artagnans älskade. i

. :fw - , u y P. i . Pi I :v v I 1 y q I,

Det var en tryckande känsla som ,be--,
khärskade 4alla. Slutligen kommo de
fram till cnxöppenplats i skogen. En
trädstubbe avtecknade .sig i skymnin-
gen.. Månen gick strax därpå och
sände en stråle ned på en kvinna på
knä, som låg med-sitt vackrahuvud
vilat kmot stubbe-n. Bödeln vek vun-
dan håret i nacken. Därefter sågs han
.långsamt upplyfta sina båda armar, Ä v
en glimttav månen återkastades i av
klingan på hans breda svärd, de båda
.armarna sänktes åter, man hörd-e
" svärdetsvinande, bffrets skrik, sedan
sågs en stympad massa sänka sig för 7
hugget..v , i - 
Rättvisa var.I skipadl

.vid ett träd, och, överl-ämnande hen-V
ne åt lsitt öde, rider han från platsen,
som varit vittne till hans livsvtrage-
di, ut i världen för att söka glömska
för -sin- krossade levnadslycka.

 

:DlE TRE fMUSKl-WÖIRBRINA.

lTio årl hava förflutit sedan hän-y
delserna iprol-ogen inträffade. IGrre-
veÅ de la-WFéi-e harÅ under namn;- . avl
Athos erhållit anställning vid kapten
"de41 Trevilles lmusketörer i Paris. Des-
so äro konung Ludvig XII-I lblint till- .
givna och dagligen förekomma stri-
(ler och sammanfstötningar mellan 1
dem och kardinal Richelieus folk, -

 

 

 

 

 

4

x..

 

.035.1 ovanstående :Stora skådespai visas endast- lördag. och söndag kr. V,7 och 9 Xe. m. LOch med förhöjda bliijerrpi-iser.

 

f
l .

Västerbottens" Nyheter.

 

t Umeå 1914. ykr..

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain