#5010: Röda Kvarn

Måndagen den 23-0nsdeagen den .25 Mars

Vardagar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 e. m. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e.wm.

Entré 35 öre.

Manskap 25 öre.

Kuponger : 10 biljetter, kr. 2: 50.

 

 

 

 

 

Ö

VU

 

 

PROÖRU

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

Musik av egen orkester.

 

 

F flmbass

åääååääääåäåä

 

.

 

 

[Komedi i 3 akter.

INSPELAT rAV HRlAMSTÄElNDIE FlLerSlSrKÄfDlBSIPIELARlE.

Tiden den nuvarande.

Detta är en historia om .huru ett
utländskt hovs sändebud höll på att
misslyckas i ett viktigt uppdrag i en
främmande stat, men dock till sist
lyckades med tillhjälp af sin vackra
och intelligenta maka.

lSän-debudet får plötsligt en dag
kallelse till sin fhöge hel-res, fursten
av Vampolien, förste minister, som

- giver honom ett mycket delikat upp- .

drag. (Saken är nämligen den, att den.
unge fursten av Malvonien i mångt
och mycket ännu är så gott som ett
barn. Förgäves har den Vampo-
liska regeringen upprepade gånger
gjort framställningar hos den unge
fursten om undertecknandet av en
för båda rikena viktig skrivelse, men
svaret har alltid rblivit avböjande. Nu
får sändebudet i uppdrag att resa -dit
och med lock eller pock försöka få
den unge regenten att taga reson.
Ambassadören avr-eser omedelbart i
sin vackra g-emåls sällskap. åRyktena
om. den Vampoliske prinsens ringa
intresse (för regeringsärendena äro
ingalunda överdrivna. Förgäves väd-
ja hans ministrar att han skall 1skän-
ka dem sitt öra, om ock blott .för ett
ögonblick. - Glada officerares och
hovets kvinnors sällskap ligger ho-
nom vida mera i hågen. Hans unga,
sköna Igemål iförsum-mar han även
och hennes böner om litet omväxling
i hovlivet, bortresoneras med att det
är så 7lont om tidll.  anländer 1fur-
stens av Vampolien ambassadör och
han måste givetvis mottagas, trots
all otålighet. lSänderbudets Ivackra
hustru gör dock genast ett mäktigt
intryck, på prinsen-furstens lättan-
tändliga hjärta och han fbjuder henne
artigt sin 1arm.

Några dagar senare framlägger
sändebudet -sitt ärende för prinsen,
som "skulle fundera på saken", men
som i verklighet-en ointresserad slän-
ger Ibort skrivelsen så fort dörren
stängts .bakom den besökande. Nej,
leve nöjet! är prinsens valspråk och
han och hans glada kamrater leva
därefter. Vad skola vi roa oss med i
afton? blir frågan och den löses has-
tigt genom en tidning-snotis, som om-
talar att en större societetsbasar skall
gå av stapeln. ISändebudets g-emål
.medverkar vid fästen, utkläldd till en
förtjusande spåkvinna, och prinsen
blir eld och lågor för hennes skull.
Bortskämd som han är av kvinnorna,

 

 

retas han dock av sin följeslagerskas
ringa mledgörlighet och lämnar hen-
ne i vredesmod. Följden av detta vi-
sar sig följande dag. Då sfändevbudet
erhåller ett kort men bestämt nej på
sin anhållan om prinsens underskrift.
ISkulle uppdraget alltså vara misslyc-
kat? lSändebudet själv tror det, men
hans gemål är av annan åsikt. .Tag
skall förmå prinsen att skriva under,
förklarar hon leende och hoppfnll.
I denna avsikt kläder hon med
stor omsorg till den stundande ge-
santlbalen, men anhåller innan balens
början om ett enskilt samtal med
den unga prinsessan, prinsens gemål.
:Detta beviljas tämligen onrå-diigt, ty
denna tror sig ha allvarlig orsak till
.svartsjuka gentemot henne. IDen be-
sökande lyckas dock fort nog överty-
ga prinsessan att hon icke har .orsak
till någon svartsjuka och lovar hen-
ne tvärt om, att söka återvinna prin-
sens kärlek åt henne, om hon å sin
sida ville förmå prinsen] att skriva
under den ofta omtalade skrivelsen.
De unga kvinnorna ha snart sin kom-
plott färdig. Under balen låter sän-
debudets gemål en rbiljett glida ned i
prins-ens hand, med uppmaning att
möta henne senare på kvällen. Prin-
sen småler segerstolt, men han ler
för tidigt. Kallad till mötet, skyn-
dar prinsen till den bestämda mötes-
platsen, där han tror sig möta brev-
skriverskan, men i verkligheten
träffar sin egen lbeslöjade tgemål.
Han vill stormande kyssa sin förmen-
ta erövring, men möter ett oväntat
motstånd:

-q Skriv lförst under det här - ---

Prinsen skrattar förstående, men
undertecknar dokumenten.

.Ambassatrisen har segratl

Det blir givetvis stor uppståndel-
se när prinsen plötsligt upptäcker att
han varit medelpunkten i en komedi,
men då han erfar att det hela gjorts
för hans .stackars gemåls skull, lug-
nar han sig och sluter henne ömt i
sina armar, inseende att han försurn-
mat henne. Dokumentet var uuln-"f-
skrivet och då ambassadör-en anlän-
der står prinsen för sin handling.

Prinsens tacksamhet följde sedan
ständigr sändcbndet och hans hustru
och den förre har nog rätt när han
kallar sin gem-ål för sin lilla dal-:tiga
hustru.

Roande och intressant, med en enastående dyrbar uppsättning.

 

 

I äKäsaasmäemw

 

GX

Tillålel för barn.

 

 

L

Program 5 öre.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

 

.L
Us

 

.i

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain