#5009: Röda Kvarn

.9999

PATH]

Onsdag (Marie beh-dag) kl. 4-10 e. m.

Entré 25 öre.

Barn och skolungdom 10 öre.

99999999999999999999

 

 

 

 

 

Gåäääääåääöäåöäääääå

Kaschimir.

Naturbild.

NORDISK FILMISV SEINAISTKE SKlÄMTBILD. ,.

GUMMIGALOSCHÄ

 

En rolig historia om en professor och ett par galoscher.

 

S l a W s k o, Tyskland. En. religiös
ceremoni med anledning av heliga
Tre Konungars Dag.

Lyon. En stark orkan har för-
stört utställningsbyggnaden. -e På,

aerodromen i Bron ha flyghallarna
samt ett flertal flygmaskiner för-
störts.

l

1D a k a r. FHästtävlingssäsongen ta-
ger åter sin början.

L i v e r p o o l. Greyhonndstävlin-
garna om Waterloo-pokalen.

IS u k u m, Ryssland. :En häftig
storm har under de senaste dagarn-e
rasat vid Svarta .havets kust.

kB a r c el o na. lVid Miolins de

Key ha över 1,000 brevduvor ut-

ä-JOURNAL N10I 261.

.S t. E t i e n n e, Frankrike. Efter
att ha bevistat ett möte, gå. de strejk-
förklarande arbetarne att utfä den si-
sta. veckolönen före strejken.

:MÅ a d r i d. Konung Alfons lägger
grundstenen till järnvägstjänsteniän-
nens föreningsbyggnad.

T l e m c e 1n7 Algeriet. General Ani-
quandon överlämnar hederslegionens
kors åt kapten Leygnal, varefter
trupperna defilera.

J u vis y, Frankrike. Hr Bourhis
företager "från ett m-onoplan en ned-
stigning med en af hr Bonnet kon-
struerad fallskärm.

ERNA.

9
9
9
9)
9
6))
Q)
9)
9)
Q
9
9
9
9
9
9
9
Q.

släppts.

 

 

 

 

 

9
Q)
9
9
i)
6))
9
Q
9
ä)
9
9
Q)
6))
Q)
6)

Program. 5 öre.

 

 

 

 

Fru. Gibson ärränka. och har två
döttrar och en istyvdotter Betty, vil-
ken behandlas mycket orättvist och
hårt av sin foster-mor och sina foster-
systrar. Betty är en god och ädel
människa och bryr sig ej om de elak-
heter hon är utsatt för; hon :finner en
tröst i att hjälpa sjuka och fattiga
och utanför sitt .hem är hon avhållen
av alla. En dag får fru Gibson av sin
bror underrättelse om, att lord Brow-
ning .skall komma på besök och att
det är hans avsikt att bland ortens
damer sökagsig en maka. Strax de två
systrarna få höra detta smycka de sig
och göra sig så. intagande .som .möj-
ligt, medan. Betty förvisas till sitt
ruin. En bit från fru Gibsons hus
skadas lord Brovviningis automobil o.
han tager på. grund därav in hos en
gammal man vid namn Martin. Un-
der ett samtal med denne kommer ta,-
let även över pä familjen Gibson Och
Martin omtalar att Betty är den bä-
sta bland döttrar-na.. För att själv ö-
vertyga. sig om förhållandet stannar
lorden nägra dagar hos Marton och
gär därunder omkring klädd till fi-
skare. En dag gör familjen Gibson
en åktur och medan chauffören skic-
kas att hämta en, sak som de glömt,
börjar det regna. Familjen söker
skydd hos den gamle Martin. Lord
Birowning får här det bästa tillfälle
att se dem sådana de verkligen äro.
 de icke ana vem han verkligen är,
behandla de honom med en överläg-
senhet som om han vore deras tjänare.
y:Slutligen en dag presenterar .han sig,
sedan han avlagt sin fiskardräkt, hos
familjen yGibson, då han mottages
med största artig-het. rl-Ian förvånas
över att icke se Betty och beder att
även bli föreställd för henne. Fru
Gibson måste .hämta henne och lor-
den väljer Betty till maka, till .stor
förargelse för den övriga familjen.

iwanna! för. bam.

699996999999699

Itlmezàu1 1914.  r Västerbottens Nyheter.

 

 

 

 = e  f-

 

 

 

 

 

å PReR. .m åseeee

IQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

QQQQQQQQQQQQQQäQ-l i

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain