#5007: Röda Kvarn

.Måndagen den 23-0nsdergen .den 25 .Mars

Vardagar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 e. m. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 OCh 5 e. m-

tré 35 öre.

Manskap 25 öre.

 

 

 

 

 

 

i
se!

ri
f..

.U

 

 

eRoeR..

 

Kuponger : 10 biljetter, kr. 2: 50. i

 

 

 

 

 

(Tl

 

 

 

 

 

Musik av egen orkester.

 

 

äeåwgäääe

 

flm

bassatrisen.

 

 

Komedi i 3 akter.

INSPIEYLAWT iAV Xl-"tRlAMSTÄElNDfE FILerSrSAKÄUESIPYELARE.

Tiden den nuvarande.

Detta är en historia om huru ett
utländskt hovs sändebud höll på att
misslyckas i ett viktigt uppdrag i en
främmande stat, men dock till sist
lyckades med tillhjälp af sin vackra
och intelligenta maka.

lSändebudet får plötsligt en dag
kallelse till sin Ihöge herres, fursten
av Vampolien, förste minister, som
giver honom ett mycket delikat upp-
drag. Saken är nämligen den, att den
unge fursten av Malvonien i mångt
och mycket ännu är så gott som ett
barn. Förgäves har den Vampo-
liska regeringen upprepade gånger
gjort framställningar hos den unge
fursten om undertecknandet av en
.för båda rikena viktig skrivelse, men

- svaret har alltid lblivit avböjande. .Nu

" förtjusande spåkvinna,

får sändebudet i uppdrag att resa dit
och med lock eller pock försöka få
den unge regenten att taga reson.
Ambassadörer! avr-eser omedelbart i
sin vackra gernåls sällskap. fRyktena
om den Vampoliske prinsens ringa
intresse [för regeringsiärendena äro
ingalunda överdrivna. Förgäves väd-
 hans ministrar att han skall 1skän-
ka dem sitt öra, om ock blott för ett
ögonblick. - Glada officerares och
hov-ets kvinnors sällskap ligger ho-
nom vida mera i hågen. Hans unga,
sköna gemål försummar han även
och hennes böner om litet omväxling
i hfovlivet, bortreson-eras med att det
är så "ont om tid". Så anländer fur-
stens av Vampolien ambassadör och
han måste givetvis mottagas, trots
all otåflighet. ISändeibudets vackra
hustru gör dock genast ett mäktigt
intryck på prinsen-fnrstens lättan-
tändliga hjärta och hanX fbjuder henne
artigt sin arm.

Några dagar senare framlägger
sändebiu-det .sitt ärende för prinsen,
som 7iskulle fundera på saken", men
som i verkligheten ointresserad slän-
ger 1bort skrivelsen så fort dörren
stängts bakom den besökande. Nej,
leve nöjet! är prinsens valspråk och
han och hans glada kamrater leva
därefter. Vad skola vi roa oss med i
afton? blir frågan och den löses has-
tigt genom. en. tidningsnotis, som om-
talar att en större societetsbasar skall
gå av stapeln. Sändebudets g-emål
ymedverkar vid fästen, utklädd till en
.och prinsen
blir eld och lågor för hennes skull.
Bortskänrd som han är av kvinnorna,

 

 

retas han dockl av sin följeslagerskas
ringa medgörlighet och lämnar hen-
ne i vredesmod. Följden av detta vi-
sar sig följande dag. Då sändeibudet
erhåller ett kort men bestämt nej på
sin anhållan om prinsens underskrift.
Skulle uppdraget alltså vara misslyc-
kat? lSändebudet själv tror det, men
hans gemål är av annan åsikt. .Tag
skall förmå prinsen att skriva under,
förklarar hon leende och hoppfull.
I denna avsikt kläder hon sig med
stor omsorg till Iden stundande ge-
santibal-en, men anhåller innan balens
början om ett enskilt samtal med
den unga prinsessan, prinsens gemål.
:Detta beviljas tämligen oniå-diigt, ty
denna tror sig ha allvarlig orsak till
svartsjuka gentemot henne. iDen be-
sökande lyckas dock fort nog överty-
ga prinsessan att hon icke har orsak
till någon svartsjuka och lovar hen-
ne tvärt om, att söka återvinna prin-
sens kärlek åt henne, om hon. å sin
sida ville förmå. prinsen" att skriva
under den ofta omtalade skrivelsen.
De unga kvinnorna ha snart sin kom-
plott färdig. Under balen låter sän-
debudets gemål en ibiljett glida ned i

prinsens hand, med uppmaning att
möta henne senare på kvällen. Prin-
sen småler segerstolt, men han ler

för tidigt. Kallad till mötet, skyn-
dar prinsen till den bestämda mötes-
platsen, där han tror sig möta brev-
skriverskan, men i verkligheten.
träffar sin egen lbeslöjade gemål.
.Han vill stormande kyssa sin förmen-
ta erövring, men möter ett oväntat
motstånd:

- Skriv lförst under det här - ---

Prinsen skrattar förstående, men
undertecknar dokumenten.

Ambassatrisen har .segratl

Det blir givetvis stor uppståndel-
se när prinsen plötsligt upptäckerI att
han varit medelpunkten i en komedi,
men då han erfar att det hela gjorts
för hans .stackars gemåls skull, lug-
nar han sig och sluter henne ömt i
sina armar, inseende att han försum-
mat henneI Dokumentet var uidcr-
skrlvet och då arnbassadören anlän-
der står prinsen för sin handling.

Prinsens tacksamhet följde sedan
ständigr sändcbudet och hans hustru
och don förre har nog rätt när I-an
kallar sin gainäl Iför sin lilla dal-:tiga
hustru.

Roande och intressant, med en enastående dyrbar uppsättning.

 

 

äKääee-emä&

 

rogram 5 öre.

7

Tillåwl för barn.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyhet-er.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain