#5004: Röda Kvarn

ROERTSFORS l0GRalf-"l"EA"l""iiiER.I
Lördagen (1.18 o. Söndagen (1.19 April kl. 7,30 och 9 em.

 i

 

Entré 35 öre. Kuponghäften : 10 biljetter kr. 2: 50.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROB

 

 

 

RU

 

 

 

m

 

 

 

 

 

lStackars vännen Duval! Han har
dlå en förfärlig otur mitt .i turen. Tu-
ren består däri att han fått en den
mäst förtjusande lilla flicka man kan
tänka sig till hustru. Men, alltid skall
det vara ett men, oturen består i att
han fått den osympatiska svär-
mor, man kan tro.

Nåja, det hela hade väl ordnat sig
bra, om ej svärmodern 

de fått en så. .förfärlig motvilja till
i sin snälle svärson. Ingenting han

gjorde var henne tillv lags och Duval

var ibland alldeles förtvivlad.

lHan är emellertid mycket musika-
lisk och då svärmodern en gång i sin
gröna. ungdom varit dansös. tänkte
han förstås beveka hennes hjärta med
litet musik. Men inte ens det hjälper.
77:Sluta då, förskräckliga människa",
var hela hennes tack. Duval teg och
suckade.
ilrln dag kom det dock till explosion.
Svår-modern hade fått besök af en
vän, en amatörfotograf, och denne
ber henne taga på sig sin gamla dans-
kostym och figurera för hon-om. Hon
är ej sen därtill.7 men bäst .hon håller
på att sprattla. kommer svärsonen.
Först blir han alldeles perplex, men
ltill slut fattar han humör. Det blir
ett fruktansvärt slagsmål. Duval vii-
.sar att han har kraft i. fingrarne och
örfilar tappert upp sin lbålda .svär-
mor. .

Då mitt i bråket kommer den lilla
frun och i hettan får även hon sin
del af konfekten. Unga frun blir
alldeles- utom sig och lägger ögon-
blickligen in, om skilsmässa. Alla Du-
vals försök att blidka henne äro för-
gäves.

lHlan annonserar med svidande
hjärta sin villa till salu. Ja, stackars
Duval. Då midt i sorgen kommer en

och han har med sig sin dotter, en
liten förtjusande sötwflic-ka.
Den stackars frånskilde mannen

känner ögonblickligen sitt lhjärtesår
fullt. läkt. och länge dröjer det ej
förrän de båda unga finna att livet
måste .förflyta gemensamt för båda.

lOlch så då lDuval för andra gån-
 .en välbestäld äkta man och den-
na gång slipper han ha någon arg-
sint svärmor. Nniär allting så frid-
fullt och lugnt. Men svärfar finner
rtydligen sig överflödig och ger sig i

Förberedelser . ti

Vår bild giver oss en god inblick
i vilken prakt och glans en indisk fäst
går av stapeln. Guld och diamanter
1gnistrar och solens sista dalande
strålar vid horisonten giva tavlan

 

 

Program 5 öre.

sin sida ha- i

ämbetsman för att bcse ägendomen"

WN

acne-JOURNAL:

Nytt fràny alla land med senaste världshändelser.

 

 

ll
ll

Äkta män

Charmant lustspel.

Öl?

För-bjuda! för bam.

1 ined

 

EN.

 

eller

Vàdan att ha en argeintsvärmor.

Den världsberömdal komikern PRINCE i huvudrollen.

 på resor. En dag kommer han till
en mycket fin badort och där träffar
han. en ung, treflig flicka, som han
genast blir kär i. i

Olch nu börjar trasslet igen. Svär-
fadern gifter sig med den unga flic-
kan ocih skriver ett brev hem, däri
han underrättar sin dotter och Duval
att han snart skulle vara på hemväg

 
 

   

 k1-1-l siiin
f die-ff 1
Sfärfa ern kommer med sin hu-
stru och, o ve, det visar vara Du-
vals f. d. fru. Det börjar runt :i
den stackars Duvals huvud, nu börjar
det bliva trevligt. Hfans f. d. fru 
således hans nuvarande svärmor oclh
hans f. d. svärmor således .hans
svär-fars svärmor. Duval är allldeles
förtvivlad och funderar starkt göra
slut på Förargligt att svär-fadern
skulle och gifta De som hade
det bra förut.

Men svär-modern, d. v. s. Duvals
f. d.. sig lik. Äfven åt sin nuva-
rande svärson förstår hon att göra
livet synnerligen surt och obehagligt.

Men Duval funderar ut en plan. Än
en gång måste tydligen .skilsmässa
ske. Han intalar sin svärfar att läxa
upp gumman7 denna blir alldeles ur-
sinnig. följden blir ett nytt slagsmål.
och gumman får .bra på huden.

Duvals f. d. fru. d. v. s. hans nu-

varande svärmor. inträder och .blan-
dar sig i leken och får sig en släng
av sleven. Up-ptråden, svimningar,

- skilsmässa!!! Duval jublar.

Men sakerna äro intrasslade, nu är
det svärfar som har ett krossat hjär-
ta. Men vid utsikten att slippa en så
7,föi:itjusandem svärmor läker sig
snart såret.

Emellertid har Duval en gammal.
vän, en hr (llhampeaux, och denne har
länge suckat för vännens f. d. fru.
Nu är tiden framme att gripa in och
fånga. lyckan. Och Duval är natur-
ligt-vis behjälplig att få vännen in på
rätter lbog. Snart seglar den lycklige
Champeaux in i den äktenskapliga
hamnen men tyvärr följer honom som
en skugga den förskräckliga svärmo-
dei-n.

Och lhon komemr nog att låta ho-
nom veta att lhan lever. Ja, den sa-
ken känner nog vår vån Duval bäst

till...

" .gnbhan-Å-gäffflflnmmsrar

Palm-läsare. .vw vi effin

en indisk läst.

detta trollska skimmer, som man all-
tid återfinner i allt vad som kommer
från Osterlandet. dess sagor och 
ner.

på. vi.

sååå:

X

l-q
i

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

ft.

 

.1

3,

 

L

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Robertsfors
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain