#5002: Abelli

Särskilt utvalt l-timmesprogram I  
 spelas vanligtvis  Goodternplarlokalen 
 från kl. 7-8, 8-9 och 9-10.   

 

 

Den vackra indianfliekan Kiss,
"iSvarta hökens77 dotter, har kommit
in i en bar, där en flock cowboys för-
driva tiden vid Whiskyglaset. Gow-
boyen Niklas vill tvinga Kiss att för-
tära whisky, men Blur, en präktig
yngling, tager henne i försvar. Gräl
uppstår, och tvisten mellan de båda
unga männen slites på vanligt ameri-
kanskt vis, varefter de skaka hand
och skiljas som goda vänner.

 

 

:Så mötas Kiss och Bur ute i vild-
marken, där de bikta sin kärlek för
varandra. Biur hänger en dyrbar duk
med spänne om sin älskades hals och
de skiljas. lBiur beger sig till indian-
lägret ooh anhåller hos "ISvarta hö-
ken" om dotterns hand, men denne
vägrar, enär voWboyen är för fattig.
Biur meddelar Kiss detta. För att
skaffa sin älskare den summa fadern
fondrar tillägnar sig nn lKiss bar-ens

 

 

I Indianflichan från Hrizona.

SPÄJNINAlNUE ÄVlEvNTYRiSDRiAMJA.

kassa, men stölden upptäckes och1
samtidigt det spänne Kiss fått af Bur.
Då man. sett Bur bära detta spänne
misstänkes han för tillgneppet, man
söker infånga honlom, han hjälpes påI
flykten av Kfiss men gripes och stäl-
les inför cowboys7 domstol. Här stäl-
ler det sig så., att (Niklas röst blir ut-
slagsgivande för dödsstraff eller fri-
kännande. :Han röstar för det sist-
nämnda, varefter det fhela ordnar sig
till ömsesidig belåtenhet.

 KVINNoLrsT. :

En ofantligt roande, och på många lustiga poänger rik pjäs.

- LUISTSPIEL. -

Ett allt-

ifrån början roande och skrattretande nummer.

LEHNUAIN ! f

UEHMAN !

LEIHlMAiN l

Kanske en av de sista iLehmans-bilder som komma att förevisas.

Lehman som q frivillig.

.Alla känna jd Lehman, den glade
skämtar-en, som så många gånger roat
oss med sina barocka upptåg.

:De senaste parisertidningarne så-
väl som de svenska tidningarne för-
tälja att Lehman har råkat nt för-en

olyckshändelse vid inspelandet av ett I

skämtnnmmer, och1 dog ögonbliokli-
gen. (Således ha vi ej mera att vänta
av honom, men kanske att fabriken
ännu har någon bild, som de ej ut-
släppt i marknaden.

Vi för-evisu i dag en utmärkt bild
av Lehman, då :han spelar frivillig i
Röda korsets tjänst.

Ingen, som vill se Lehman, bör för-
snmma att se denna bild, ty det är
absolut en av de bästa, som på länge
visats. i

å =-- ä

    

STIWLIGT!

Entré 35 öre.

 

 

SEVÄRT!

 

  

INTRESSANT!

Barn 25 Öre-

 

 

 

lla -j O
nmADELT DAD. 

Ett kinematografiskt skådespel om en aviatikers självuppoffring.

På flygplatsen.

Träningar till iden förestående
höjdflygningen.

Två konkurrenter.

4. Vidart, aviatikern, presenterar

sin konkurrent .Anbert för sy-

ref-1

stern.

5. Love at first sight.

(i. Rosen.

7. Fyndet.

8. Denna  nog ditsatt för min
skull.

9. Ett ovälkommet besök.

10. .En något för hetsig flygare.

11. Lugn min vän. Växeln skall
betalas i morgon.

 Ut, ockrarel

13. lOokraren Parson går, men lo-
var hämnd.

14. 1Vi-dart hos sin förmyndare.

15 Edert konto  överteeknat. Ni
har fått mer, än jag har rätt
att giva.

16. Max Aubert vid sitt arbete.

17-. På flygplatsen.

 

18. Lydia, Mlax gamla fästmö, före-
brår honom för trolöshet.

19. Lydia beklagar sig för Vidart.

20. Ett hemligt möte.

21. Max Anbert erhåller Elsa iVi-
darts 7lja".

i)

 :Vidart hos procentare. V

3 Icke en dag, med mindre, än att
Ni ökar på växeln med 1,000
kr. i

24. Ett våldsamt uppträde.

255. Ett obehagligt vittne.

26. Vill Ni, eller vill Ni ej?

27. Nej, och återigen nej!

28. iG-ott, då ringer jag upp polisen.

29. Usling! Hit med pennan.

30. (Se  Det kallar man för en
för-ständig ung man.

31. I dåligt humör.

 lVidart jagar Aubert på porten.

3.3. [liliar .Ni inte nog av EDydia.
Skall Ni hava en till?

34. lSyster och broder.

315 :Du får icke falla offer för hans

 

smi ek er.

 

 

36. Brodern dikterar och systern
skriver med tårar i ögonen.
37. Vidar-ts ende ande, Pai-son, upp-

träder återigen på skådeplat-
sen.

38. Elsa talar med Pai-son.

39. Konknrrensflygningsdagen är
inne. .

40. Aubert och JVildart konkurrera
om höjdflygningspriset.

41. Elsa förstår att endast en seger
kan rädda Vidart.

42. Elsa vill själv tala med Aubert.

43. Låt min broder vinna.

44. 1Min fröken! Äran måste gå
framför affärerna.

45. Och kärleken går framför äran

. och affärerna..

46.- Edert brev var således.

47. Min broders verk!

48. l så fall, Elsa, skall han vinna
äran, och remien och  vin-
na . . . .

49. Mig!

 Den högsta belöningen.

ETT EXTRA N UMMER!

Entré 85 Öre.

 

 

Barn 25 öre.

 

Eldfara vgenom filmens antändning är absolut omöjligt uti detta moderna elektriska maskineri.

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter:l

Högakmmgsfum BRoR I ABELLI.

Information

Title:
Abelli
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain