#5001: Gamla Kvarn

lialaa, Tarslaa, lralaa ll. 7-11] am. llasllaa aalaal ll. 7 li aal. av iaravaraiaralrau kl. 8,15).
lördag kl. lie-lll am. Stalaa kl. la-a am.

5 öre. Barn och skolungdom 10V öre.4

PROE

 

i) fattiga

l I J
golv" j d.-

 

aaé 1112 timmes program. -m

Rmm

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaumonts Vecko-journal.

Nytt från alla land.

Kulturbilder från Indo-Kina.

En ytterst intressant natur= och folklivsskildring i färger, upptagen
av naturforskaren Cherry Carton.

Sn förkrossande upptäckt.

Två systrars kärlekssaga.
Romantiskt skådespel av The Witagraph Comp.

aAv en ren tillfällighet passerar gens slut omfamnar och kysser .Syl-

 

den unge Jack de båda systrarnas bo-
stad, varvid han fängslas av aMarys
underbara stämma. Efter sångens
slut visar sig lSylviaas vackra ansikte
i det öppna fönstret. Jack fattar ö-
gonblickligt stark sympati för henne
och han. beslutar att göra henne sin
kur, vilket har till resultat lSylvias
genkärlek. Men även. Mary älskar i
tysthet den ståtlige nnge mannen och
det smärtar henne obe-skrivligt, att
:Sylvia låter honom tro, att det är hon
som besitter den vackra rösten, det
som kanske måst av allt inverkar på
honom.

Mary underkastar sig med blödan-
de hjärta sin systers önskan, att sjun-
ga i stället för henne och på detta sätt
föra Jack ibakom ljuset. Detta inträf-
far i kyrkan. Sylvia intar sin plats
vid orgelläktarens braöstvärn, medan
Mary sätter sig framför orgeln. Mäk-
tiga toner -dallra under tempelvalvet.
Jack är hänförd och då han efter :sån-

 

 

via till tack, vänder den :olyckliga
Mary sig bort för att ej förråda sin
smärta.

Hemkomna beder han sin älskade
sjunga ännu en romans, men hon av-
visar hans begäran under föregivan-
de av en plötslig indisposition. iMary
går ensam ut. I parkens skumma
gömslen bryter hennes själssmärta ut
i toner, fyllda av :sorg och smärta: en
sång från en själ i nöd. Emellertid
går Jacks återväg förbi hennes un-
dangömda plats. Han överraskar hen-
ne och därmed är den förkrossande
upptäckten gjord, bedrägeriet upp-
dagat.

aDå llflary under tårar
sin syster det passerade, bryter hon
ut i obehärskad vrede. lDå inträder
Jack; nu får han lära känna. lSylvia
från en helt annan sida. Darrande av
vrede :och .svartsjuka störtar den sist-
nämnda. ut ur rummet, medan Jack
sluter Mary i sina armar.

anför-trott

SPORTLIV -I HONG-KONG.

En utmärkt bild upptagen av The Witagraph Comp.

Ett möte med öknens konung.

En sensationsfilm, däri för första gången förekommer ett verkligt
nappatag mellan en människa och ett lejon.

De vilda jägarne råka ihop därute
i skogen - skott växlas och dödligt
sårad sjunker den ene samman. Men
den andra gripes av tillskyndande
personer och vildmarkslagarna äro
hårda, inom ett par timmar skulle
han dö.

Men dessförinnan Vill. han dock ta-
ga farväl af sin gamla mor, och en
kamrat går i borgen för honom. Åter-
vänder han ej så var kamratens öde
beseglat, då skulle han i stället dö.

lOch för sin mor omtalar, jägaren
ej att han är dömd, snart tar han far-

 

 

väl av henne och i vild karriär går
färden tillbaka. Dlå snubblar hästen
plötsligt och han faller yur sadeln och
hästen löper sin väg. Till fots fortsät-
ter han färden, då hör han plötsligt
ett ilsket rytande och ögonblicket
efteråt är lejonet över honom. Det
blir en väldig brot-tningskamp, men
han kämpar för sin väns liv och lyc-
kas komma loss.

Förföljd av lejonet uppnår han i
sista stund lägret och räddar kamra-
tens liv och därmed även. sitt eget.

Dubbelstcl alla lll llllll lllllllll. y

Satirisk komedi i en akt av "Ambrosio Film".

De båda makarna äro naturligtvis
synnerligt lyckliga och göra allt .för
att bereda varandra glädje. Det fram-
går redan vid deras avskedstagande
en viss afton, då mannen skall bort
på sammanträde, hustrun på tébjud-
ning. De narrades förstås var och en i
:sin stad. Hon stannar snällt hemma.
för att ta emot den unge, ståtlige äl-
.skaren under det han struntar i sam-
manträdet och i stället för med sig
hem en liten vacker brainett. Det
passar ju så ofantligt förträffligt just
nu, då hans fru är borta.

"I limmel, min manl" viskar den
dödsskrämda makan och stuvar in äl-
skaren i ett klädskåp. - "För tusan,

 

 

I" stönar den olycklige

gumman min
.mannen i rummet bredvid. Han lyc-
kas i ett obevakat ögonblick gömma

sin sköna i det förut nämnda kläd-

g skåpet.

Den följande scenen tillhör endast
det olyckliga skåpet och dess dyrba-
ra innehåll. Makarna mötas. "Du
hemma redan., gubben mint" o. s. v.
Under tiden ha s-kåpfrämmandet be-
kantat sig och smita gemensamt ut.
Då makarna, till ömsesidig fasa, när-
ma sig gömstället, upptäcka de en li-
ten lapp.

På denna stod endast det lilla or-
det: "Godnatt". .Ridål

Tillålel för barn.

 

 

 

Program 5 öre.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Gamla Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain