#4997: Röda Kvarn

M Endast 2 dagar. m

.ak

irdagar kl. 6, 7, 8 och k9 till 10 e. m. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

Entré 35 öre. Manskap 25 öre, barn 15 öre.

PROER

Kuponger : 10 biljetter kr. 2: 50.

lTl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llllllll

:IW Musik av egen orkester. "ml

På lyckans tröskel.

VITAGRAPH--FILM.

Överste Armistead reser med sin
tjänare, negern Amber, till Washing-
ton för att söka ett ämbete då han är
mycket fattig och icke har något att
leva av. Han hyr ett billigt-rum och
varje dag går han till departementet
i hopp om att han till slut skall få
det efterlängtade ämbetet, som han
måste hava för att kunna leva.

Dagarna gå, men någon utnäm-

nast till departementet.

På vägen möter han en skenande
häst, lyckas fasttaga den och räddar
således en ung flickas liv. Till tack
giver hon honom sin blomsterbukett.

Då översten fått tala med mini-
stern, får han veta, vilket skämt, han
varit utsatt för. F örtvivlad går han
därifrån, men kvarglömmerr buket-
ten. Då han gått, kommer ministerns

ning hörs icke av. Pengarna taga dotter in och finner då denna. Det
slut för överste-n och för att han icke är hon, som översten räddat. JHlon
skall dö av svält, spelar tjänaren, u- bönfaller nu sin fader att giva sin

tan sin herres vetskap, violin på ga-
torna. De unga funktionärerna i de-
partementet, som så ofta varit vittne
till, att den gamle översten måst gå
därifrån med oförrättat ärende, fin-
na på det tilltaget, att sända honom
en falsk utnämning.

Den gamle översten mottager den,
och tackar ödet. som äntligen varit
honom nådigt och han begiver sig ge-

räddare det ämbete, som han söker
och slutligen måste fadern gå in här-
på. Hon går själv, för att vara den,
som bringar den gamle mannen den-
na glädjande nyhet, men då hon
kommer till hans hem, finner hon att
hon kommit för sent, den gamle är
död, sorg och fattigdom hava ändat
hans liv. I

 

 

Grand National steeple chase.

ÅRETS STORA QLIOlU .PiÄ eKJAfPrPLÖPlNIlNGAlRlNAS OMRÅDE.
Ärets näst Derby- och Calcuttaracern största i världen.

tande 3 helskinnade passera de svind-
lande höga hindren, häckar, koppel-
räck och gravar. Segraren, Covert-
coat, mottager, som bekant, ett stor-
artat penningpris.

iDen mest spännande och äventyr-
liga, avriden under de svåraste för-
utsättningar över de mest halsbrytan-
de hinder. lUnder det för l2 år sedan
av 318 startande endast1 1 nådde må-
let, lyckades denna gång av 26 star-

En mängd svårare olycksfall förekomma, vilka upptagits på filmen.

Målarens mästerverk.

Drama från Vitagraph.

fadern sin son, men han har ej hört
det minsta från honom. En dag får
han en beställning på en tavla från

Den talangfulle målaren söker en
modell till sitt blivande mästerverk
en tavla föreställande 1st. Jean. Men

han försöker förgäves finna ett pas- ett alkoholisthem. Tavlan måste
sande ansikte och han är nära att framställa en drinkare som är hopp-
uppgiva hoppet. (Då hemkommer löst dömd till undergång. lHan sö-
hans son från universitetet och till ker länge en modell, men en dag fin-

ner han en, vars utseende skvallrar
om fullständig ruin. Den arme blir
hans modell, och utan att igenkänna
sin egen son målar fadern honom.
En dag lämnar han den arme ett ö-
gonblick ensam och i fullt raseri sön-
derskär drinkaren tavlan men får
i detsamma ett slaganfall som ändar

hans stora förvåning finner han att
just sonens ansikte är det passande.
Glad går sonen in på att hjälpa sin
far. Tavlan fullbordas, framgången
är given, men den unge modellen rå-
kar i frestelse och i sus och dns för-
spiller han sina dagar. Allt mer och
mer drages han in i nöjenas virvel,

 

tills slutligen en dag fadern förlorar hans liv. I ateljén ligger den arme
tålamodet och kör bort honom. med en duk över ansiktet. Mlålaren
Nutär undergången given för den vill än en gång se sin modell - då

ser han att det är hans egen son. Dö-
den har förmildrat anletsdragen
och mitt i faderns sorg faller en ljus-
strimma över den tavla som en gång
gjort honom så berömd - lSt. Jean.

en gång så förhoppningsfulle - allt
djupare i dyn sjunker han och snart
kan man ej mera igenkänna model-
len till det fullkomnade ansiktet.
Under tiden sörjer den stackars

 

 

 

. .I
Lapolres drum.
Charmant VITVAGRAHPaLustspel.

drömmar av betjänten, som lämnar
ett telegram från vännerna, däri
står, att turnén fullkomligt misslyc-
kats och bedja nu Lapoire om 100
dollars till respengar, så att de kun-
na återvända hem. Hr Lapoire bli-
ver således klok på att drömmen och
verkligheten överensstämma bra litet
med Varandra.

lHr Lapoire får ett arv och hans
vänner, som startat ett operasällskap,
locka Lapoire att finansiera detta fö-
Iretag. Han gör detta icke minst av
det skälet, att han hoppas vinna pri-
madonnans kärlek. Han drömmer
också, att turnén har stor framgång
och att han själv vinner lden skönas
gunst, men väckes ur sina glada

:z

 

 

fillålel- för V[n-zfrn.

n
s.

se;
:22

Program 5 öre.

.1

 

 

 

.i
.i

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain