#4994: Röda Kvarn

j ndagen d. 19- Onsdagen d. 21 januari.

  

m Endast 3 dagar. m
Vardagar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 e. m. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

Entré 35 öre. Manskap 25 öre, barn 15 öre. Kuponger : 10 biljetter kr. 2: 50.

PROERUFD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illlllll

:ha Musik av egen orkester. ml

 

 

 

- I. y
i u i w 5
1 . u s
.- m u. - I I. - 4 u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drama i 3 akter.

Med motiv efter den berömda operan med samma namn.

l huvudrollen: Miss SAHIAlRlEåT.

[Där borta i 7lkörsbärsblommornas
land,7 drömmer den unge löjtnanten
en liten kärlekssaga tillsammans med
den lilla förtjusande geishan Mime-
sa-lSan.

eren den unge sjöofficeren ser i
det hela blott en liten förtjusande
idyll, som snart är glömd för att åt-
följas av en annan, men Mimosa-Sans
lilla hjärtahänger fast vid den ståt-
lige européen. lSnart vigas de på ja-
pansk sed samman och bland dem,
som skänka Miimosa-iSan bröllopsgå-
vor är även hennes moder, som till
henne överräcker faderns harakiri-
kniv.

JOch tiden flyr för de båda unga
i idel lycka. lSå småningom lär sig
den unge officeren ej blott iidyllen se
en flyktig stundens glädje, han lär
sig älska sin lilla geisha och i hans
glädje blandar sig ofta tanken på den
stundande skilsmässans märta.

lOch den dag han länge väntat på
kommer. lOrdern att resa hem träf-
far honom, och gråtande vilar lilla
Mimosa-isan en sista gång i hans ar-
mar. Han trycker henne till sig och
viskar tröstens ord i hennes öra:
77Grråt ej, lilla VMimosa, när fåglarna
kvittra och resorna åter blomstra
kommer jag tillbaka".

Och snart är han på väg hem, den
idyll han drömt därborta i uppgåen-
de solens land var blott ett minne,
som .aldrig skulleg glömmas. aSnart
är löjtnanten hemma och i sin famn

glömt för idyllen där borta.

.Tiden flyr, tre gånger hava rosor-
na redan blommat men ändock har
han ej vänt tillbaka. Förgäves väntar
lilla Mlimosa, ej ett-meddelande har
hon haft ifrån honom.

Men hon har dock uppväckt en
rik japansk furstes kärlek och denne
söker vinna henne, fastän förgäves.
=Mimosaf kan ej glömma Evans, få-
fängt söker fursten henne förstå att
hennes kärlek är utan hopp.

lMen därhemma sitter löjtnant
Evans och låter tankarne ofta fly
hän till Mlimosa. Atv sin lilla kär-
lekssaga i Japan har han minnet
kvar, ofta står hans lilla geisha fram-
för honom och stundom gripes han av
längtan att få återse henne.

Han är nu gift och tre år har för-
flutit. Då når honom en dag ordern
att gå till sjöss. :Skeppet skulle avgå
till Japan och glad griper han detta

sluter han sin fästmö, som han så närV

 

 

PERSONER:
Evans, marinlötnant . . . . . . . . . . . . .. - - -
Mimosa-éSan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mliss :Saharet
Vännen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - - -

tillfälle att få återse henne. Men
hans hustru lyckas övertala honom
att taga henne med. i

lOch för att ej göra slaget alltför
hårt för Mimosa, skriver han till vän-
nen där borta och beder honom un-
derrätta Mimosa, att allt emellan dem
måste vara slut.

.Det är ett svårt uppdrag vännen
får, men han åtager sig detsamma.
Förgäves söker han övertyga Mimosa
att varje hopp för henne är ute, hon
har endast en tanke, när hon hör att
Evans skall komma tillbaka, den att
återse honom, och barnet skulle nog
bliva föreningslänken, som skulle fö-
ra dem samman.

(Och så endag får hon se slagskep-
pet där det kommer allt närmare och
närmare. . . . i

För Mlimosa blir det föga sömn den
natten, utan ett ögonblicks vila vän-
tar hon att han skall komma, men än-
nu när morgonsolen inbrutit är hon
ensam och trött och sorgsen går hon
att söka några timmar vila.

EDå kommer Evans, gripen av sam-
vetskval vill han uppsöka sin lilla
geisha, än en gång höra hennes lilla
vackra stämma. Men hans mod svi-
ker honom, utan att återse 1Mimosa
vänder han tyst och dyster tillbaka
till skeppet. p

.För sin hustru har han omtolot allt
och knappast har han gått, förrän
hon kommer och beder om barnet.
Men Mimosa, som nu först Ivill för-
stå sanningen, vill endast utlämna
barnet till Evans själv.

77Säg honom, att jag väntar honom",
är den lilla geishans svar och den
andra går. .

Mimosa är ensam. Hennes dröm-
mar äro krossade, alll hennes lycka
är borta. Fiörtvivlad griper hon den
harakirikniv hon en gång fått av sin
mor för att göra slut på sina kval.

lMen utanför står Evans gripen av

samvetskval och i sitt hjärta läng-I
tande efter att få trycka Mimosa till-

sitt hjärta. Han ser hur hon höjer
kniven, dock låter hon den sjunka vid
åsynen av barnet. Men den andra
bär bort det och nu fullföljer hon sitt
verk. .

Eörtvivlad störtar löjtnanten in,
men han kommer för sent, där ligger
den lilla geishan redan döende. Ännu
en blick kastar hon dock på honom,
så sjunker hon tillbaka, den lilla gei-
shan kunde ej leva, när hennes dröm-
mar svunno.

 

 

 

 

 

n . .- n
n
i
4

 

 

 

"In
Le. X

Program 5 öre.

  m" Förbjudel för barn. m

 

    

    

 b 
. unna.2!Å91--.Oi.!l (i Au

 

 

 

   

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain