#4992: Röda Kvarn

ar kl. o, 7, 8 och 9 till 10 e. m.

 

Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

MEntré 35 öre. Manskap 2.5 öre, barn 15 öre. Kuponger I 10 biljetter kr. 2: 50.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ .

aeeeeåPRoi

QQQQQQQQQQQQQ9999999gg999QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Program 5 öreI

HW

 

 

 

 

 

QQQQQåQQQQQQQQQBQQQQ

IW Musik av egen orkester. "ml

T rofast kärlek.

Dnmnai.2akmn

liuvudroherna:

ANNA
PETER

POUL VANG, jur. stud.

INNEHÅLL :

I den lilla byn bor Anna tillsam-
mans med sina föräldrar, som är ett
fattigt men hederligt bondfolk. Nu
är Anna 18 år och hon skall till hu-
vudstaden. för att söka plats. Hennes
fosterbror Peter är nämligen till-
räcklig hjälp för föräldrarne och den
lilla lantägendomen förslår icke att
mätta så många mannar. 7lAnna har
för öfrigt gott utav att komma ut i
världen, som vi själva gjort", förkla-
rar de gamla. Peter är emellertid
mycket ledsen över att mista sin kär-
ra fostersyster, som han håller av
hela sitt hjärta. Efter att hava lovat
honom att snart skriva, reser fAnna
efter ett ömt farväl av de sina.

Hon ankommer snart nog till hu-
vudstaden och skall hänvända sig till
den plats-anskaffningsbyrå, som lovat

ilienne platsen. Det.  emellertid af-

ton7 när .hon kommer till staden, och
obekant som hon är med allt, står
hon råd-vill ur stånd att veta, varthän
hon skall vända sig.

Då får en bondfångare se henne och
han tror sig genast hava fått ett offer
samt erbjuder henne sin hjälp. Och
Anna, glad över att hava träffat en
hjälpsam människa, följer godtroget
med honom. Han för henne ned i ett
litet värdshus, varest hon stiftar be-
kantskap med några bondfångarens
vänner, och bliver nu trakterad av
dessa.

Några studenter, bland vilka befin-
ner sig en ung jurist, Poul Vang, äro
emellertid ute och roa sig och hava
händelsevis hamn-at nere i det lilla
värdshuset. Anna som kommit un-
derfund med Vilka hon har göra, vill
nu lämna sitt sällskap, men bondfån-
garne tvinga henne att stanna kvar.
Poul lägger märke till detta och er-
bjuder henne sitt beskydd. Bondfån-
garne börja bråka, men polisen kom-
mer till och Anna blir snart befri-
ad från sina påträngande bekantska-
per.

Och nu föres hon av Poul Vang
till ett litet, men trevligt hotell, där
han lämnar henne, sedan han givit
henne sitt visitkort, för den händel-
se hon skulle mera behöva hans
hjälp.

t Nästa dag begiver sig emellertid
Annar till platsanskaffningsbyrån,
och får där uppgivet adressen på den
familj, i vilken hon skulle kunna få
plats. Till sin förvåning läser hon
på kortet samma namn och adress,

 

Charlie Norris är miljonär. Hans
vän Dick inbjuder honom att till-
bringa några dagar på landet hos sig,
dit hans syster, Betty, också har in-
bjudit ett par väninnor. :Elan träffar
Hilda, som är intrigant och fåfäng,
och som .strax ger sig till att flirta
med honom, för att hon hört om hans
miljoner. Betty däremot, vill gärna

 

 

BETTYS

som hennes beskyddare från dagen
förut.

Anna mottages af frun i huset
mycket vänligt och blir genast an-
stäld. Då hon kort därefter möter
Poul, blir denne glatt överraskad ö-
ver att igenkänna henne, och 1Anna å
sin sida har heller ingenting emot att
förnya bekantskapen från föregåen-
de dag. De unga se varandra nu dag-
ligen och bliva allt mer och mer fä-
stade vid varandra.

:Anna och Poul sammanträffa vid
ett studentgille och efter denna kväll
av glam och skämt betrakta de sig
såsom hemligt förlofvade. Efter nå-
gon tid upptäcker Anna att hon skall
blifva mor. Då Poul får kännedom
om detta erkänner han allt för sin

fader och förklarar att han skall gif- "

ta sig med Anna. Fadern föreställer

då honom vartill. ett sådant steg skul-

le leda för hans framtid, och sedan
han lofvat att sörja för Anna och det
väntade barnet, går Poul, fast med
sorg "i hjärtat, med på faderns ön-
skan.

Pouls fader besöker därpå Anna
och övertalar henne, för Pouls skull,
att avstå från sin kärlek samt över--
lämnar till henne en större pänning-
summa.

iÅren gå och 1Anna får slita härdt
för det dagliga brödet. Nöden kom-
mer allt närmare in på henne. En
dag hittar hon en portmonnä på ga-
tan. Under vägen till poliskontoret,
där hon tänkte inlämna densamma,
blir frestelsen för stark vid tanken
på hennes lilla gosse, och hon behål-
ler pängarna för att därmed köpa
mat-till sitt barn. Hlon har emeller-
tid blivit iakttagen och blir nu häk-
tad. Den polisassistent som skall för-
höra henne, är ingen annan än Poul.
Vid åsynen av Anna väcktes gamla
minnen till liv. Han räddar henne ge-
onm att ersätta ägaren det förlorade
beloppet.

Poul beslutar sig för latt söka räd-
da Anna och hereda henne en lyck-
ligare tillvaro, och skriver därför ett
brev till 1Annas föräldrar.I Dessa,
som ej på många år hört något af
sin dotter och trott henne vara död,
sända Peter till staden för att häm-
ta henne hem. rSedan Peter af Poul
fått Annas adress uppsöker han hen-
ne, tar henne med hem och förlåter
hennes felsteg. Anna tar med glädje
emot hans gift-ermålsanbud och allt
slutar gott och väl.

 

att han skall gifta sig med den sti-
liga Dorothea, och ordnar det så, att
Charlie blir vittne till hur Hilda gör
sin kur till en annan tillbedjare. Hil-
da som således blir gripen på bar
gärning, får gå miste om de miljoner,
som hon. trodde allaredan vara hen-
nes, och Dorothea blir miljonär-ens
hustru.

m- Förbjudel för barn. "m

ämmääääääääääåääää.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

HW

QQQQQQQQQQEQQQQQäääöääääääääàQQEEQQQQQQQQEQQQQQ

DLAN.-

BR. .m geeeee

å

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain