#4990: Röda Kvarn

(itirdagar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 e. m. Sön- och helgdagar dessutom kl- 4 Och 5 e- m-

Eutré 35 öre.

eeeeeåeR01

9)9999999999QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Program 5 öre.

o

MW

 

Manskap 25 öre, barn 15 öre.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

 

 

 

Gääääåäääöåäääääääåà

IW Musik av egen orkester. må

NYTT FRÅN ALLA LAND.

SENASTE NYHETER UR DEN OMTYGKTA VECKO-JKO-URINALEN.

PARIS. Trots den starka kölden ä-
ger en nautisk fest rum i Arsenalbas-
sängen. ROM. Kardinal Rampollas
likbc-gängelse. FREJUiS, FRANKRI-
KF. Aviatör Legagneux har med sitt
Nieuport-monoplan slagit höjdrekor-
det genom att uppnå 6,160 meters
höjd. LONG BRANIOH, U. S. A. En
öde-läggande eldsvåda. FONTAINWE-
BLEAÄI. En velocipedtävling i snö-
fall. PAYIIIÅSEIRMODER. .Fru Jinn
dilrrey vid Theatre de la Renaissance.

 

 

MYNIOHELN. Konung Ludvig Ill
deltager i en vildsvinsjakt. JUVIlSY,
FRANKRIKE. Ingenjör Wei-.sblum
gör några försök med en modell till
ett nytt aeroplan. KAJNEIA, KBETA.
Konungen av Grekland ankommer,
åtföljd av Venizelos, för att prokla-
mera öns införlivande. PARIS. Pre-
sident Poincaré på visit i kamrarne.
GENEVE. En historisk fest med an-
ledning av republikens hundraårs-
dag.

hmMHWmmhmimmt

ärlelgsnarreus 

 

LUSTSPEL I 2 AVDELNINGAR.

FÖRSTA AVDELiNINGiElN.

Fritz Mayer Var änkling och levde
ett lugnt och bekymmersamt liv. (Hans
hem styrdes av en hushållerska, vil-
ken ombonade sin husbonde på bästa
sätt och nästan höll den gode hr May-
er under toffeln. Hr vMayer var be-
låten med sin tillvaro och skulle varit
det ännu mera, om ej hans enda barn,
sonen Alfred, som var en uppblåst
narr, gjort honom bekymmer.

Alfred, som visade lika stor narr-
aktighet i sin klädsel som i sitt upp-
trädande mot det täcka könet, behöv-
de därför alltid pängar för sin toa-
lett, och det var endast tack vare
hushållerskans ingripande som han
förmådde fadern att öppna på pun-
gen. Efter ett obehagligt uppträde
med fadern och efter att med ytter-
sta möda lyckats avpressa honom en
ringa pänning, begav han sig ut på en
promenad, varunder han gjorde ett
möte, som för alla parter skulle med-
föra genomgripande förändringar.

Den unge mannen gick, svängande

sin käpp i luften, då han råkade med
sin käppkrycka fånga ett snöre, vars
ena ände befann sig i en liten hunds
halsband och den andra i ett frun-
timmers hand. 11Byckt ur sin tank-
fullhet och seende en kvinna framför
sig, vaknade genast Alfreds intresse
och han bad om ursäkt för sin drum-
lighet. - - -
- lSnart återfinna vi paret på en sof-
fa, inbegripet i ett livligt samtal. Un-
der detta får Alfred veta att hon är
änka och heter 1Adéle Lieblich, samt
att hon tröttnat på sin ensamhet och
att hon ej skulle ha något emot att få
någon manlig person, som kunde för-
valta hennes ägodelar och förljuva
hennes ensamhet. lDå Alfred hörde
detta, stegrades hans beundran och i-
ver att behaga den unga änkan. ,Al-
fred erhöll löfte att följande dag få
avlägga ett besök hos fru-Lieblich.
Tiden var inne för besöket, och den
unge mannen infann sig med en väl-
dig blombukett, som med ett tjusan-
de småleende mottogs av den kärleks-
törstande frun.

.De båda älskandes hjärtan funno
snart varandra. yDå fru Lieblich för
ett ögonblick avlägsnade sig, dansa-
de han yr av glädje runt rummet, och
då dörren öppnades och tjänsteflickan

I skulle gifta sig!

 

 

kom in, kysste han henne i hastig- 1

heten.. Men-detta skulle han ej ha
gjort, ty frun hade genom den öppna
dörren sett hans snedsprång och straf-
fet därför blev en dundrande örfil.
Fru iLieblich, som genom jungfrun
erfor att Alfred genom misstag be-
gått felsteget, skrev ett ånger-fullt
brev till honom, samt
komma och trösta sig. Men Alfred
hade ingen lust att förnya bekantska-
pen och svarade genast mycket kallt
och avvisande. DjuptI förkrossad ö-
ver att se sina förhoppningar på .Al-
fred grusas, insänder fru Lieblich
till tidningarna en äktensk-apsannons.
Hundratals svar ingingo, och bland
dessa var ett undertecknat Fritz
Mlayer. Anande att det var Alfreds
far, beslöt hon att göra hans bekant-
skap. I

ANDRA ANDEILNINGEN.

Det var verkligen gamle Mayer,
som svarat på annonsen. Med stor be-
låtenhet och icke utan spår av egen-
kärlek mottog han det smickrande
svar fru Lieblich sänt honom och vari
hon bad om ett besök hemma hos sig
dagen därpå. Herr Mayer infann
sig på utsatt tid och bekantskapen
tycktes angenäm å ömse sidor. .Ett
nytt möte utsattes till följande dag,
då iMayers hem. Men det gällde
nu att avlägsna sonen och hushål-
lerskan. För detta ändamål fick Al-
fred en större sedel att röra sig med
och liknande frikostighet visades hus-
hållerskan. Denna oväntade frikostig-
het väckte deras misstankar och en
hel del omständigheter bidrog att än
ytterligare stärka dem i dessa: Pappa
Det gällde nu att
förhindra detta. Alfred hörde en bil
stanna utanför huset, och då han såg
fru Deiblich stiga ur densamma för-
stod han genast att hon var hans till-
tänkta styvmoder. Hans plan var
genast klar. I närmaste park rövade
han ett lindebarn från en med en gar-
dist upptagen sköterska och lockade
med kal-ameller tre andra större barn
med sig och instruerade noga de sist-
nämnda.

Finalen: Hr =Mlayers och fru Lieb-
lichs möte. - ismåttingarnas entré.
- Fru Lieblichs återtåg. - Gifter-
mål: Gamle (Mayer - hushållerskan,
Alfred é fru Tiieblich.

Tillålel för barn.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

bad honom "

Kuponger : 10 biljetter kr. 2: 50.

öR. .m åeeeee

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

6))

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain