#4982: Röda Kvarn

Torsdagen den 28-Söndagen den 31 Maj.

   

Program 5 öre.

999999Q999999QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

af ar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 em.- Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.

  

eeeeå mot

wWWQQQWQ

 

ERll

 

 

 

 

måmååmämämm

Mnmmmmmmmmmmmmt

TROLLHÄTT]

 

PfRA-KJTFUIIJUF IQQMORBRAD BILD.

 

 

 

 

 

 

EFALLEN.

 

 

 

 

 

 

I I... I.OI I... .QQ I... ...I I... ...I I... ...I I... ...I I... ...I I... ...I I... ...I I... ...I I... ...I I... ...I I... ...I I... ...I I... ...I I

.ll-IIIIIIIIIIIII I II

i:

i:

0 oo oo E:

I:

I

. p I

I

I

I

I

I

II

:i

i =

:

lll-ll =

I

:I - - i

:I Botanikern Mac Grill bor på en ö- några sjömän. Han möter Jeanne, =
de ö tillsammans med en gammal som matroserna kurtiserar på ett
sjöman och dennes dotter Jeanne. brutalt sätt. Robert befriar Jeanne
Hon är en vacker flicka och finner från dem, och för att hämnas resa
ensamheten på ön hård att bära. Hon sjömännen sin väg och lämnar Ro-
. anförtror sig åt botanikern och han bert kfvar på ön. De båda unga äro nu
som själv är en gammal man, beslu- hänvisade till varandras sällskap.
tar siguför att göra något för sin un- De söka gemensamt efter den dolda

.- ga väninna. i skatten, men den står icke att finna.

EE .Hfan reser .själv bort, men skriver Den gamle botanikern kommer till-
tlll Robert Wag-ne, en av sina gamla baka och då Robert frågar honom ef-
elever, att det finnes en skatt gömd ter skatten, pekar han på Jeanne och
på ön, men att han själv är för gam- säger, att hon är öns skatt. Robert
mal att tänka på den och han över- bestämmer sig nu för att taga henne
låter den till honom. Robert kommer med sig hem för att göra sig själv

E strax därpå till ön tillsammans med och Jeanne lyckliga. E

a a

: I

:::IIII::IIII::IIII::IIII::IIII::IIII::IIII::IIII::IIII::IIIII:IIII::IIII::IIII::IIII::IIII::E

: ...IQb Q...0. Q.IIOO--Q-.:I,. .OI-O. .OIIQO ...Ioo ...IQo QOI... .OI-0. .OI-o. .OI-o. ...Iob ...IQo ...lot :

III-

 

Trädgårdsblommor.

KOLORERAD.

Vi göra en promenad genom träd-
gården en vacker vårdag, då solens
strålar väckt liv i de svällande knop-
parna. Det är en praktfull tafla, som
möter vårt öga, och vi fästa oss sär-

n krona bl

De båda systrarna Morris bo på

landet.I Den älsta, Agnes, får en dag

ett brev från sin väninna, fru Trent,
som heder henne skaffa en flink och
trevlig bar-njungfru. För ro skull be-
stämmer sig Berta att söka platsen
och kalla sig Polly. Hon blir antagen
och löser till att börja med sin upp-
gift som barnjungfru mycket bra.
Hr Trent är överste och hans under-
ordnade är löjtnant Cross. lDenne lär
känna Polly och förälskar sig i henne.
En afton, då översten och överstin-
nan äro borta, besöker löjtnant Cross
Polly, sedan :han bett sin ordonans
att telefonera så snart översten kom-
mer tillbaka. Polly niottager löjtnan-
ten mycket vänligt och bjuder honom
pä överstens cigarrer och Whisky. Så

 

 

skilt vid de färgrika tulpanerna.

I fruktträdgården blomma äppel-
träden, och på ängen prunka, de
ståtliga blåklockorna.

snart över-sten kommer hem skyndar
löjtnanten bort, men Whiskyn blir stå-
ende på bordet, och rummet är fullt
av rök. Ölversten tror nu, att det är
Polly som röker och dricker, och frun
bestämmer sig för att avskeda henne
och skriver till Agnes, som svarar att
de intet skola företaga sig före hen-
lies ankomst. Löjtnant Cross gör än-
nu ett besök och anhåller om Pollys
hand, trots den förmenta ständsskill-
Pnaden. Utan att märka det har han
emellertid slagit omkull telefonappa-
raten, så att ordonansens varningssig-
nal ej går fram, utan de båda unga
överraskas af hela sällskapet. Allt
förklaras och yde båda unga gå en lyck-
lig framtid till mötes.

 

m" Tillålel för barn. m

and flickor.

åäaääåääåääääääääög

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Skolungdom Och beväringsmån 25 öre. Kuponger : 10 bilj. kr. 2: 50.

(Tl gQQQQQ
Q

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
å
Q
å
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
å

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
(e

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain