#4981: Röda Kvarn

Torsdagen den ll-Söndagen den 14 Juni.

 

Vardagar kl. o, 7, 8 och 9 till 10 e. m. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

 

 

Skolungdom Och beväringsmän 25 öre.

 

 

 

 

 

 

Program 5 öre.

Denx-wii!-

 

PROE

 

Kuponger I 10 bilj. kr. 2: 50.

 

 

 

Rrim

 

 

 

 

 

 

 

Musik av egen nrkesler. Kapellmäslare JIJLIIIS TIIHK4 från Wien.

PARTS: Parisermoderna.

vSEMDIS, Frankrike: Aeroplanet
"Abbessardse" första uppstigning.

EllllOlNiACO: Från den stora motor-
båts- och hydroaeroplantävlingen.

yAYUGHIER: Blomsterfäst.

SMYJRNA: En väldig
hindrar kusttrafiken.

SIAIN rBERÅNLABDIILNÄO: Den årliga
utställningen af oranger.

ISArNTA MONIOA: Vid automobil-
tävlingen inträffade ett par svåra o-
lyokor.

stormflod

 

le

"HV Märk-mms i,

 

Gaumont-journal Nzo 16.

.ErDlKiAMPR lenad för general
von der Goltz.
KRISTIANIA: VFrån den stora

branden, varvid trävaror förstördes
till ett värde av 100,000 kronor.
SEHE, Frankrike: En fruktans-
värd järnvägsolycka.
AMSTERDAM: IFrån fotbolls-
matchen Holland-Tyskland.
LONDON: Demonstrationer mot
Häome-rule i Hyde åPark.
WEOIGNNS - lSiKlÄiMlTlBIlLD.

EN fEPISOD UIR .DET ÄVENTYiRLI-GA COKWBl-OYILÅIVEYT.

Överste Grefelys, cowiboy, som ej
erhållit begärd löneförhöjning, börja
strejka en dag, då en stor thop1 kreatur
skall forslas till stationen. i- ISYärad
af de strejkande skickar ranchrnan-
nien sina båda barn till domaren
Brawley för att begära hjälp. Efter
att till denne ha öfverlämnat fa-
derns brev, göra sig barnen redo att
forsla i väg kreaturen. (När de strej-
kande se deras plan, taga de barnen

till1 fånga. Bud, som endast är 6 när,

 

 

ärremellertid en skicklig skytt. Han i

lyckas fräntaga en cowboy hans re-
volvler och sårar honom dödligt. Hål-
lande de öfriga på avstånd med re-
volver-n, tager han till flykten med sin
syster. De strejkande följa efter, men
barnen försvara sig modigt. Deras
ställning är dock synnerligen vansk-
lig, och trots sitt mod Åhade de ej län-
ge kunnat försvara sig, och sin rädd-
ning had-e de i sista instansen doma-
ren :Brewley att tacka för. i

Bilder från södra Sverige.

EN OHARMANYI" BILD FRÅN EN AV SVERIGES MÄST
IMPOSAsNTLA TRAKTER. a

iKängururåttan hör hemma i iSyd-
amerika, där den lever i vilt tillstånd.
Genom sitt egendomliga sätt att fort-
skaffa sig liknar den mycket kängu-
nen och under vila kan man tro den
vara en stor råtta. Den är ett ofar-
ligt och fredligt djur. Halva sitt liv

=Q Kängururåttan. :

tillbringar kängururättan sovande i
en av henne själv i marken grävd
fördjupning, vilken hon försett med
torra blad. Endast vid solens nled-
gång lämnar hon denna tillflyktsort
för att skaffa sig föda och återvän-
der dit, så snart dagen gryr.

Den gåtfulla telegraftråden

ANDER I KANSKVI" DUSTrSPBL.

xx i!
krämig-J

m fillålel för barn. m 

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Has-res :i i

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain