#4970: Röda Kvarn

Vid flygeln: Fru Ninni JIImann-Remnes.

 

 

Fr. I

Ingen översittningl Entré 50 öre. Inga arab-biljetter!

4 " Musik av solistorkestern.

 

a

Samtidens största filmsverk

 Irrelrerr Ilelm

Drama i fem akter av NILS KROOK.

Inspelat av A.-B. Svenska Biografteatern, Stockholm.

"Regi-ef.- vlcmR sJösTRöM.

PERSONERNA:

Sven Holm .................. ..

 Hr Aron Lindgren.

Ingeborg, hans hustru ....... .. - - -f)
Valborg
Erik . deras barn

En 3-årig gosse

Bodbiträdet .... . .- ......... 

 Hr Erik Lindholm.

Kommissarien vid fattighuset Hr Georg Grönrooth.

Länsmannen ............... ..

 Hr William Larsson.

f) Det mäktigt gripande titelpartiet kreeras av
i Fröken anDA BoRGsTRöM.

FÖRSTA Ami-Eee.

Lyckan ger med ena handen och tar

tillbaka med den andra.

.Första gången vi göra familjen Holms

bekantskap, är en eftermiddag efter
nyss slutat larbete ute i kolonialträd-
gården. Aldrig skulle man ha kunnat
påträffat en lyckligare -familj än denna.
iNIan arbetar på ömse håll med den
största iver.

just satt sig vid Ikvällsbordet, då den
allestäde-s närvarande treåringen, mors
och fars ögonsten, snokar reda på ett
brev, som anlänt under eftermidda-
gen. Det var det med otålighet vänta-
de meddelandet från iKolonialbolaget.

Icke utan en viss -oro öpnar Sven
brefvet. .Det lydde:
"Kolonialbolagets styrelse har för-

klarat sig gärna gå in på att bevilja
yeder en kredit intill 10,000 kronor i och
för uppsättandet .av en speceriaffär.
.Då ni på eder lilla lön kunna spara
4,000 kronor, utgör denna omständig-
het den bästa. rekommendation."

- Inge-borg, utbrister Sven triumfe-
rande, nu ska, du få se att ljusare da-
gar stunda för oss!

I kvällens tystnad sitta sålunda de
båda makarna, fördjupade i samtal om
en till synes ljus och hoppfull framtid.

Någon tid senare göra vi ett besök i
lSven l iolms nyetablerade speseriaffär.
l-lan har nästan från .första-stund till-
vunnit sig kundernas förtroende, men
han arbetar också dag och natt själv i
Vsin butik.

Då en dag inträffar det fru-ktans-
värda: i den överansträngde mannen
drabbas under arbetet av blodstörtning.
Vid sjuklägret vakar den trofasta In-
geborg. Men alla hennes ömma om-
sorger uträtta här lika litet som läka-
urens konst. rDe-n objudne gästen gör

sitt dystra intåg i hemmet en eftermid-

dag.

Endast ett :kort ögonblick måst-e In-
geborg lämna sjuklägret; då hon åter-
kommer stå mor och barn ensamma i
livet. Stilla och omärkligt har Sven
skridit över gränsen till den :ort från
vilken man aldrig återvänder. I

"fI-Ierren gav -och Herren tog. ."

[På kyrkogården har en tyst männi-
skoskara samlats för att följa mannens
stoft till den eviga vilan. Den olyckli-
ga Ingeborg och hennes faderlösa små
stirra med förgråtna ögon ned i den
öppnade griften. "Av jord är du kom-
men, till jord skall du åter varda..",
säger prästen, oclr de tre skovlarna
jord falla tungt på kistan.

emellertid har Ingeborg -srärv över- I

tagit ledningen .av affärenV ment-hennes
plikter mot sina små tvinga henne att

f W-esorrroftast Vitä-rinna-bntiliren -hfeltelirhän-der-

.na på -biträdet lDenne har långt ifrån

klart för Vislg:islitentiliktfn-S"I .fl- "
.att han försummar kunderna utan han. i

tillgripen såväl varor som kontanter.
iS-ågår det en tid framåt, då en hög-
dragen herre hedrar den lilla affären
med sitt besök. Han presenterar några
förfallna räkningar. Om dessa icke be-
talas inom senast en vecka, kommer
han att Vidtaga lagliga åtgärder.
" Visst ska, Ingeborg göra sitt bästa,
men beloppen äro icke föraktliga. Till
råga på allt dra sig hennes forna kunder
ifrån henne till följe biträdets oupphör-
liga försummelser. i

ANDRA "AlKlTlEN

.Nöd

Efter det butiken stängts samma af-
ton gör Ingeborg ett överslag av affä-
rens ställning. Till sin gränslösa sorg
finner hon, att affären är bankrutt. ll-Iur
skall hon nu göra? Oim hon skulle för-
söka rådföra sig med advokaten
Strö-m. Långsamt glider en skälvande
penna över ett litet papper:

"Advokaten G. Ström.

Jag finner, att jag tyvärr icke kan
betala -mina fordringsägare. Hur jag
kommit på obestånd är mig oförklarligt,
då jag arbetat och släpat utan rast och
ro." i

Förtvivlad kastar hon sig .ned över
sängen. i

--1- Himmelske rFa-der, du som är de
värnlösas allsmäktige .beskyddare
hjälp migoch mina kära små - -

Juristen kunde intet uträtta. lHela
hennes bohag gå nu jämte butiksinven-
tarierna under klubban. rFrån detta
smärtfyllda ögonblick står Ingeborg
med sina tre barn på bar backe. [Hon
har flyttat till en trång vindskupa i sta-
dens utkant. Nöden har redan gjort
sig hemmastadd. Den olyckliga mo-

dern har insjuknat mycket svårt. .De
båda älsta barnen få nästan dagligen
vandra över till lpantbanken. Under
ett dylikt besök, bdå Ibarnen medfört
några kläder, vägrar "pantlånaren att
belåna dem: - .

- Sådant skräp,skränar han, det är
ju bara lump alltsammans. 1

- Käre herre, mor är sjuk och..
snyftar flickan.

- Gå ut, och det genast!

 

 

Hem-komna ffåiiIträdgåidänffhéfädéiii? i i

 

 

 

ge gossen ett fast fast beslut. V

- Gå du hem till mor, så skall jag
gå och söka mig en plats, säger han.

iVi finna honom på- ett -kontor, där
han .förgäves bönfaller k-ontorsphefen
om att bli antagen. lI-Ian ville göra allt
vad man önskade, endast grosshandla-
ren ville..

-Det står med fasansfull tydlighet alltk

mer klart för den lidande kvinnan attx

sista utvägen är - att anlita fattigvår-
den.

IDet är för den lilla förnäma Inge-
borg en tung vandring, då hon stiger
upp för trapporna.1A till fattigvårdssty-
relsens sessionsrum.

Hon ryggar tillbaka av .fasa inför de

eländets och skammens typer som

vänta i förrum-met.q l

Då hon äntligen vinner företräde,
ställes hon inför ett kotteri herrar, som
nu .skola avgöra hennes vidare öde. Ef-
ter en stunds överläggning dekreterar
styrelsens verkställande direktör:

- Ni får 20 kronor i månaden; är
ni ej nöjd härmed får ni flytta in på
fattighuset och barnen. . ja, dem får vi
ackordera ut på landet.

iDet var ett förkrossande slag för
den plågade kvinnan. -

Nej, hällre än att hennes barn skola
tvingas till tiggarstaven så.. Men di-

rektören utalar hennes outtalade me-1

ning:

-Det är bäst att ni stannar här ge-
nast.b Hånleendet flyr för en gångs
skull från styrelsemedlemmarnas läppar,
då Ingeborg sjunker avsvimmad .mot
bordet Här är man tyvärr endast van
att se samhällets "drägg"; det nykonr-
na fattighjonet Ingeborg Holm gör dock
ett visst intryck på de hårda sinnena.

TREDJE AIKTEN.
Fattighuset.

.Den unga modern föredrog alltså att I

stanna kvar, fast på bekostnad av o-
hyggliga själskval.

lUnder väntan på mamma ha .Erik
och hans syster plockat några vild-
blommor, som säkert ska, glädja mor,
då hon kommer hem.

qLlVIen mor kom aldrig. I hennes stäl-

V 771ler-:inträderfetter lång-.väntan :två män, .

som helt myndigt befallde barnen att
följa med. IErik ställer sig trotsigt till

mctYäI-Ilfdå. den ene av männen vill
taga lillebror.P -f I

-r Seså, byting, låt bli det där! Bru-
talt .fortsätter han: " i

-.1K-om med: ni skay till er mor på
.fattighuset -

- Fattighusetl eOh,.Jesus i himlen!

- Så, gå med bara!

Barnen föras ut; de hjälpsamma
männenr sörja också för att det än-kla
bohaget får följa med.

Emellertid :har Ingeborg blivit anvi-
sad plats i den gemensamma sovsalen;
Hon har väntat en timme eller därom-
kring då även barnen anlända. IOch
samtidigt även fattigvårdens kommissa-
rie, som förklarar, att minsta barnet
:genast skall utackorderas till en främ-
mande i stadens grannskap.

[Hur det kännes för en redan till-
räckligt marterad mor att behöva skil-
jas från sitt sistfödda värnlösa barn,
känner blott den allsmäktige. Endast
några minuter till får h-on trycka den
lille mot sitt hjärta. [På kommissari-
ens order måste den för Ingeborg o-
kända kvinnan cfördröjligen medföra
sitt fosterbarn.

Följande dags morgon skall även
Valborg och Erik på liknande sätt från-
ryckas modern. Under det natten
tyst och stilla skrider fram, plockar
Ingeborg samman sina barns små tillhö-
righeter. Vilka minnen frammana ej
de gamla slitna persedlarna hos den
olyckliga kvinnan!

rOfch då morgonen inbryter, skiljas
mor och barn åt, om för alltid.. det
vilar i Guds hand!

:Så går en tid- bortåt. Av en händel-
se får Ingeborg läsa en skrivelse, som

kommit kommissarien tillhanda från
Valborgs foster-mor, Anna Jönsson, däri
hon beklagar, att hennes .fosterdotter är
svårt sjuk, och att hon, mada-m Jöns-
son, behöver pän-gar till läkarhjälp.

 
 
 

 

N.-

 

 

1n do er sjuk, måhända döende
- Ack, gode kommissarie, låt mig få
resa till Valborg, heder hon bevekande.
-- =Tror ni, skriker han, att vi ha råd
till sådana extra absolut onödiga ut-
gifter?
" Således förvägras den sörjande mo-
dern att en sista gång få trycka sitt
sjuka barn i sina armar. . I
- Vaktmästarin, befaller kommissa-
rien vidare den tillkallade, för kvin-
nan härifrån!

FJÄRDE AerIlBNr
Den tunga vandringen-

Det återstod alltså för Ingeborg in-

tet annat än att obemärkt söka fly från
detta eländets hemvist. liNlitt i natten
smyger hon bort och lyckas osedd
kom-ma undan. I hastigheten tappar
hon sin sjal, då hon klättrar över -det
höga staketet.v q v

I dagbräckningen finner man den
ochI därmed är llngeborgs flykt upp-
! täckt.

Kommissarien anar genast, vart
hans understödstagare ställt sina steg
-ocli anmäler telefonledes rymningen
för länsmannen (Sjögren, vil-ken över-
vakar just det distrikt, dity Valborg
förts.

Ingeborg har springande rbegivit sig
utåt landsvägen, men har icke hunnit
många kvarts mil, då hon alldeles upp-
given av trötthet slutligen söker skydd
hos en ung bondhust-ru, inför vilken hon
berättar ändamålet med sin flykt. r

Mannen, som just hemkommit till
frukost får reda på sammanhanget med
deras okända gästs besök. =I sam-ma
ögonblick :närmar sig länsmannen och
hans fjärdingsman. Utan betänkande
förhjälper den behjä-rta-de man-nen den
olyckliga Ingeborg till flykt. Länsman-
nens efterforskningar här är-o utan re-
sultat.

Men då den jagade moderns sista
krafter äro uttömda och hon vanmä-k-
tig stupar vid vägkanten, har Vnådig
:befallningsman också infångat det .för-
rymda fattighjonet. V

Ingeborg har blott en önskan att få
se sin dotter, och efter litet om och

men ger länsmannen tillåtelse härtill.
hon skall

-- Nå-väl, få träffa sitt
barn, då.
f vv1,.,erIan stise
 , i i
kan har fallit i djup sömn och modern
vågar icke störa henne :hon har ju
dock fått se sitt barn.

Med milt våld rycker man Ingeborg
efter några korta minuter bort från
barnets närhet.

  

I

 

 

41.

 

 

Violinistr Frlm I. Baresch.

 

  

iF AKTEN.
Hospitalet.

Således har Ingeborg under bevak-
ning förts tillbaka till fattigvården.

Kommissarien tar genast emot hen-
ne:

-- Fördömda slyna! Se här; menar
niI att vi ska, ha råd betala en sådan
räkning för er, ryter han, i det han vi-
sar henne länsmannens räkning på

handräckningskostn-ad, trettio "kronor
plus järnvägsbiljätter 9: 75.

Ej ett ord, ej den minsta rörelse för-
märkes i det lidande ansiktet. Återför-
passad till sitt kvarter blir hon .före-
mål för de övriga hjonens omänskliga
hån och förolämpningar.

Det är s. k. barnuppvisning inför
fattighusets styrelse och läkare. De

I genom direktionens försorg utackorde

rade barnen skola samtliga företes.

Bland de småttingar, som sålunda
skola uppvisas finnes även Ingeborgs
minsta barn. Strålande av glädje gåry
hon att trycka sin älskling mot sitt
bröst. Då inträffar det fasansfulla:
lbarnet känner ej mer igen mor, utan
sluter sig rädd intill fostermodern.

Det blev för mycket för hennes -utpi-
nade huvud: ett tonlöst hemskt skratt
skär genom rummet. Ingeborgs för-
stånd har i detta ögonblick omtöcknats.-

Nästa gång vi återfinna den så
grymt prövade kvinnan, är det på an-
staltens sinnessjukavdelning.

Dag ut och dag in går Ingeborg fram
och tillbaka; mot hennes vissnade barnr
vilar en liten brä-dlapp, den hon kär-
leksfullt vyssjar till sömns..

Fämton långa år ha .förrunnit Alla
läkarens ansträngningar att återföra
den olyckliga sinnessjuka till .iörståndet
ha totalt misslyckats.

En dag vid denna tidpunkt återkom-
mer sonen Erik från en längre siöresa.
Full av glada förväntningar besöker i
han anstalten.

--- Er mor har tyvärr varit sinnes-
sju-k i .många år, är den förkrossande
nyheten, som möter honom.

Erik får dock tillstånd att söka upp
sin mor, men hur helt olika är ej detta

f möte mot vad han gått och glattÅ sig ö-
ver. Ingeborg Holm igenkänner ej sin

  . , , , 
i. -imvntetvdrrgr f pmsranmgnet i" skall

dock få omfattande betydelse. Moderns
fotografi. som Erik troget bevarat, å-
terkallar den sjukas minne så ysmånin-
gom, och om några ögonblick ligga
mor och son gråtande i varandras ar-
mar. I

Pla. För-bjuda! för barn. "m

 

 

Fr.,o. m. onsdagen den 26 augusti.Å
- Endast kl. 6 e. m.

 

Entré 25 öre. Barn r.10 öre.

"LES MARCANTONI".

Tre manliga och en kvinnlig .akrobat utföra här en massa om kolossal
styrka vi-ttnande nummer.

Petter har -ej kunnat närvara vid
lsin bäste väns bröllop, utan inbjuder
brudparet att tillbringa ett par dagar
hos honom. Sitt .inbjudnings-telegram
avslutar han med orden: "Mitt hus är
ditt".

De nygifta anlända och .sätta [stän-
digtPetter-s tålamod pä prov, ty de
kyssas ideligen och behandla Petter,
.som om han vore luft för dem. På
natten blir .det än värre. De ha bett
Petter att avstå från sitt rum åt dem,
men .som de båda rummen ligga bred-
vid varandra, måste Petter gå- .ner i
trädgården för att få.i någon vila.

:Nästa .morgon- kommer lden unga

GRIPANDIE DRLAlMiA.

Ett fattigt par med .sitt lilla barn
bli utkastade på gatan, emedan Ihy-
Al-ldelee ut-
mattad av hunger och umbäranden,
dukar den stackars kvinnan snart1 un-
der, sedan hon satt ut sitt lilla barn

ran ej kunnatv betalas.

Intressant.

 

 

 

 

 

 

vid främmande människors dörr.

Petter tager emot två nygifta.

fruns mor för att se om sin dotter,
och Petter mottager henne mycket
kyligt. Unga frun kommer ut. för .att
hälsa pä sin mor, men känner sig
plötsligt illamående och faller i ar-
marna på Petter. Modern .skyndar
efter mågen, och denne tror, att Pet-
ter vill bedraga honom. Oaktat Pet-
ter endast är klädd i pyjamas, blir
han körd på porten, ty hans vän 1an-
ser .sig böra .göra bruk av Petters löf-
re: "Mitt hus är ditt". Med tålamod
väntar dembeskedlige Petter utanför
sin. egen port, .att .han-s gäster skola
resa, så .att han får taga sin egendom
i besittning.

 

En hund är den första, som får syn
på barnet, och han tillkallar med1 lsitt
skall sitt .husbondfolk CDessa, .som
:gråta ett nyss förlorat barn, uppta-

 
 

5:ka- en lilla stackaren i sitt hem.-

I

Prinsen-remiler av Nederländerna i llrellelm.
Äggkläckniviilggsilitrtämslttihe:n en.uppfödning
av kycklingar. i

Denna intressanta bild visar oss på
ett. roande och lärorikt sätt de olika

skedena i kycklingarnas liv frå-n äg-
get till .dess ofta sorgliga slut. ,

lLärorik.

Pelle jöns som detektiv.

x Tummelitens mamma k-ommer en
dag underfund med att hon förlorat
ysina smycken. Hennes lille gosse,
Tummeli-ten, om vilken ingen tar no-
tis, emedan han är så liten -- gör un-
dersökningar å la Sherlock (Holmes,
. medan polisen försöker komma tju-
ven på. spåren. Tummelitene under-
sökningar föra honom genom kakel-

I

ugnsröret upp. i jungfrukammaren,
där han också lyckas överraska den.
skyldiga. Mied pistolen i hand tvin-
gar han henne ner i en koffert, .i vil-
ken han sedan med stor möda släpar
med sig sin fånge till sina föräldrar.
- Vlad mlånde väl bliva av detta
barn?

n- wuålef för bam. u

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain