#4969: Röda Kvarn

lt; i i Vt i.) i . P

U
l

   

 

YHistoriskt dramat .15.6 :avdelningen I

Lslitet-id..1Afnisooiisiom; ipuiviAST Lvähtisbetömaa tomat
i i j--ffiife:,.citevaiier:cae.Maison Rtugej., - if

V i ibeifinna 1oss i .Paris det blodiga året

.1793. Skräckvätldet rasade .fruktansvärdh

 Hennes, hevak-n-ing var mycketh årig

 
 

svage konung :Lud-

d eng vålm eiiande, 1me
, dödzeiif; och hans

vik, lova .kant dit-.kits

liuifvud fal-lit under lgullloti-ii-eii,fioöh;l den i
olyckliga drottning Maria .Antionette satt W,
inspärrad V.i Tetmpeltornet, välittanide-- Akvarier

" halvdag-att?in förrdyf-ttill .sina domare och där-
 fflelat sin .sientål-stvede-rtr

 

vi, 

.ty man hade flera .gången upptäckt .för-

l"sö-k att befria henne, och .man visste, att

rojalisteriui1 voro Iiwverksainhlet för detta
ändamål. i f. f . , i kr 

I rv.chn dag vår 1lberätttelseflo-örihr, var en
stor skara revolutionärer samlad utanför

detttke -fabrikat-tet pikmett kust. för att i

hylla honom, för det han verksamt .slutit
sig till -deras parti; de anadeb ej, ått den
man.er hälsade .medf sådan entusiasm
slutit .sig till diem. endast .för att-.rädda sitt

 

liv loch sin frihet och att 1 hans- politiska .
åsikter voro :helt .andra än deras. "

i RfEin dag,..dåY han Då. ...sitt 74kontor sattvlför- i

"djupad .i sina räkenskaper, erhöll han lett. i

bref, som :blott innehöll följande 1orrl: -
= Medborgareii Dinner!

i , Jag sänderldig ett iiiytt .garviiingsme-del.

" namn. .Medan han funderade. öfver ve-m- i

, k 1 I Marand.
Förvånad låste, lia.ii"detta meddelande.

denne hem-lighetsfulle man, som tyhkteis.

. Ikänna honom så vål, :kunde vara., finlb-ars

till; honom en11 stor, .i en videkorg omslu-
teii gilasflafska. i lDet var tydligen det4 om:-
nåmnda garvtninigsmedlet... Å :Då han kastade

i lögonen på den skrivna adressen, studsa-

de..- han häftigt, Itydligftv"isy igenkännande
stilen, Ä(och sedan han blivitvy ensam, under-
sökt-e han inoggrannt flaskan;- M Hårt .gran-

skade 1.sår-skilt? .korkem 1som,lföreföll honom f
., misstänkt,- och snart. varseblev han", "att 
det innehöll något, som, då han försiktigt I1 V

iittagit det, 1-befanns vara ett .hoDv-ilkfet pop-.if

per..1 Hariy uppvecklalle det1 och läste tilll-l.

i fsinhåp-n-adr 

   

1- dock ei uppgivit .hoppetflioö ,
i i. visst-e, att pdet,V var den vissa; döden för1

I. . .1 h
 -tiotnfetteken.ridderlig dyrkan och som, sed-an
olyckan .Iörutitf :iinföver henne, flere .gångs 

.- Båste-svåger! i k 1, k ,
Jag har en ofelbar plan till drottnin-

vter fGene-v-ieve, till mig med en .förklådnad
st att jag titemätkft .kanaktmmtt in. i Paris.
Jag vän-tar henne Lipå i i
, hästen". i

  

f Denne linan, y.chevalier de iMaisoniRouge,

  
 

förgäves sökt lbefria henne .ii-rvifäin P
-Trots alla misslyckade försök

 

i ge-iis befrielse. [Hjälp mig, och din lycka 
är gjord! din hustru., min ikåra sys- 

4fdshusfety "Vita 

Riddaren av röda-huset.,v f i!

 
 
 

  

honom, om;1 yliaiifiippti-licktes, hade han ön-

nuwenilgång smutgit sig till (Paris för att
gör-a .ännu ett djärvt försök till den. .få-iigila

I , f. ffdrottningens befrielse;

(Dixmer .meddelade .genast I .sin .hustru
brevets innehåll, och .snart var hon, .för-

klädd till anbeterska g och1 med lett knyte-

under armen, innehållande förklådnalen,

.på iväg ygenom gatorna, Utan- .hiiider lyc- 1
kades .h-onf 1kömina ut igenomöstad-sporten,

fsom bevakade-slav en 1triippsoldateroch

klitevolutionårer, uppnådde värdshuset; och.
träff-ade denl älskade brodern.4 iSnart ivar

föirzklädnadeni våir-kställd, .och en .stund dår- i

I efterltgingoohon "och riddaren, den senare

klädd i .ii-a-tiiona-lgardets -uni-form,-Idjårft in

genom -stadsporteiil utan -atthindraa trots1

att på. -portent var uppszpikat ett -stotr art-t
slag, ---innehål=land.et ett1 .fullständigt f signa-

lemeint tråden! fruktade riddarenäavvr-ödja i

 hus-"et -och lbeifalliiing att gripa, honom. 

5
l l.
l.
l l 1i
.
i
i
I
i
, i,
t
jr l
x
i
h
l.
f.
i
i
l
f
l
l
t .
i
vl
4

.lDie hade redan hunnit förbi vakten, Idå.
enav .soldatternal erinrade sig.1 att .signale-
mentet passade iii på den. hationalgardist,
som gått. inl genom .ip orten. -Htaiii slog hastig-t
.faller-in, man skyndade efter mar-et; .men

F. genes t. sina" -f

I .gatorna .kring illempellltorne-t, ldlår drott-

1., upptäckt. iytksie". efter .k y
radda .sig genom gången1 oc-h :undtkomma

i .nämndes hus
bränna sina :papper och undanrö-dja ialla

 

 

tid-daren lyckades rädda sig in i .en gränd
i. och undikomma. M i

y:Gleiievleve .däremot utpphann-s" och skul-

le fblivit förd. iv fängelse, om ej vaktens (be-1
, fälh avare, den unge Maurice Lind-ey,,koiin-
. .mit till plaltsein. o.. hänför-d av hennes skön-I

het :befri-at henne och ledsagat hen-ne till

 
  

  

 

nast hos de båda, som

. .i
skulle glömma.. l-
. I! I .. i, x
I 1 1,, i Xp" W
(Den djärve riddaren af röda huset1 var
Ånu lyckligtiinikonimeni Paris och började
i "Srib

   

 

till hagare och kallade "sig lMorand samt
utgaf sig till :kompanjon till lDixmer. CDi-är-
efter studerade han nloiggranntl trakten och

ning-enh sfattwffåiigien, .samt .köpte sedan ett
hus i. de? närmaste kvarteren. l

Nu. var :hans 41plany uppgjord, och .han
skred 4-snaibib-t .till dess, utförande. iblan-
lyckadesv få reda :på ett dussin Wlrojalister,
vilka liksom han, .fönk-lådda; vistades i Pa-

l VIris-ooh :invigde dem i plan-ein. Det gällde I
att gräva. en unde-ri ordisk1 .gång ifrån det av .

Priddaren. inköpta .huset fram.P till ÅTempel-

f . . . i, :Å " tornet,därmenhade skaffat sig. en liiinds- .
i I y i I :I i .Vi I. 4 v i lf of" - I. .i .. . i . . i
Malmni" b Han kande" Ingen med detta v forvantien ung flicka, lleloiselTison, dot-

ter-till .mark-etentaren iTemle. i - 11 . V.
1 -tAirlbletet skred raskt fraiinåt, och de sam.-

- ina-nsvarna-V voro-Övid .gott mod; .tun-l

 

neln var nåra rdig, lieslöt riddaren att
sända drottningen .ett meddela-nde. att hål-

 

la .sig berecliyzliivid 1.en viss signal, dåhehueså -

vänner sikiilleilikommaiatt lbtefria henne.

Brevet infneslöfs iiq en nejliika, som skulle 
överlämnas till drottning-enl, då hon .före- f

log sin .promenad påy fångelsets gård, .åt-

. följd. af ektneviéve., Dolks, .kant titt tiii-

.tft-.tue l.ii-ty .genom xvaktttetikkivtttti. itjt-
iiiant Lindey, :vil-ken, trots Lll)i"1finers svart-

-i sjuka, förnyat bekantskapen. .med den un- H

gal vackra frun. .

Men planen misslyckades,inejliikankniedfy

lbrevet råkade i orätta, 1hån-der"myilililglref

terna va-rskoddes, och bevakningen iör- 
I stärktes.- Ej nog härmed; drottiiingenwför- -1

flyttades till. iC onciergériefåiigels et, s om an-

Ö i sågs wsåkrifare. lDen. underjordiska .gången i

 
  
  
 

 
 

  

ministerns .kontakt att-dith

artig .stridX

Dixmer och ri-cldarenlheslöto .nu .att för

 

 

.-n, . I
. ro1 syssesa -a .med ta.

lbevis, öv-eirraskadies de av en trupp sol-

d, l:later under löjtnant lLiindeys befäl.

Löjtnanten som. känd-e till huset, lbegav
sig före sin-a. mån in, och träffade där IGe-i

neviéve tillsammans .me-di Elen ung man, I
A som hon.- ömt omzfaminade. Den v:unge löjt- ii
iiairten, som trodde-sig- ha en "rival framför

(sig, .rusade ursinnig .av svårt-sjuka fram

i för Iatt anhålla honom, men då kastade-
sig Geneviéve -em-ellan och upplyste, att I

det var henneswlbror och had honom rädda
dem ibåda. i

 uppfylldejhentnes bönvoch hjälpte i)
i . riddareii att fly .gen-omL en hemlig utgång .
samt gavGeneviàve sin adress för1 att hon- ,

.ihändelse1 .av fara, skulle .taga-sin till-
flykt dit. Därefter lolev hus-et av de 1unn-

r retade soldaterna, :som funnit att derasgof-V

fer undgått dem, .stuckitfi- brand.
iDiXmer och riddarren :nödgades :nu en
.tid hålla sig väl dolda för att lun.dgå.,,efter--Å

spaningair, men. Geneviéve tog. sin .till- - , .,
flykt hos Maurice; .åDe lbiåda åls-kandes I i "

lycka var f-störtmaiide, men den skulle ej
räcka länge. .En dag, då Maurice låter-

kom hem, fann han Ibostaden tom och 14lie--

n-eviéve försvunnen. lDyixmer hade under
hans bortovafro kommit, ursinnig av svart-

sjuka och vrede, och1 bortfö-rt sin hustru". "

 öre, f

ngendera av dem

I .jefeilelser- Iilocli tf-ör drott- t
. ningens lbefrielvset därvid .ifrigt understödd
af sin-svåger Dixni-er.. lHaiti,föl-klädde sigI

I.

ä " W r  i I 

Y :fängelset-f .Visserligen " t

. som VXkonventet;officer, tiiifsiiot att. ik-

i Maj-es åt. .att1 ikonlmiai u -fång lset, titta-inför

i r iSedan iGreiieviévev :lyckligt aflämtiiat sin I"

iWlllaiiri.ce-is1 förtvivlan var stor, men-KhanX
skulle snart drabbas av ännu ett hårt slag.
Han hade filånit-ehinf vån iLoriii (blivit miss-
tänkt att. ha hjälpt :listid-tim;iiitittI .iwktiimittX
" undan. .Att vara y.in-isstånkt denna tid
var detsamma som att vara fii,ö.in:li1 ,
den, och Maurice, som yav tehf-.s-lumhizil 1

 

efterforskningar efter den (försvunna Gel-

! [neviéva . i i " 1

 Under tiden utppgjoirzle riddarrent vars
1häl-1gjiveinhet trots allt .icke sviktade, .saintq

Dikmter entsista plan fatt rädda. drottningen. I i

Det-var. en förtvivlad, vild plan, men de

lniodigaptmännen, tvekade ej. De. lyckades i "

Igendni,endjårv kupp undanskaffaff fäiiigel- ..

1 setsX1 pfrokiirator, jva-rtpå Dixmer, ikltiddyk

deniles yåmbefthlir-liiiktr; 1beslutsamt intog hans1
plats. Enligt iden uppgjorda Vplanen skul-
le Gfenieiiiéve,lrviilrke.n skulle utgivas som
hans dotter, yiiitfölia sin .far till hans iåtm-
1 heltsrum i fängelset, därifrån. smyga. in i
1i,drottningleinsvw rum" ocliflbylta .kläder medy

henne, varefter!drottning-eni,1 lGeneviàves .1 .
j kläder och .gälla-nde .som pro.kuratonn.s,.1;lioif-q

 
  
 

ter .skulle vi-dennefs Vsållskiapfiliigiiit b i
V..od-efliesejs.f.1lå1.t och hennes; -d
b varken 1makt-enN 1ell-lera?lorlodefrri1 i , 1
. uppoffra .liénhtelsöllim , då: :det " gällde . .att yröd-i

-sla drottningen-sfp. vj j I I

I.Och så;11 en?1 ydag .sattes-iden förtvivlad-e
4Dlaiieini ner-ket. Den Iföregiina -prokura-

V Jto-rini",wåtföljd .avi sin dotter, inträdde i Psitt
, , mm i fänkeiset. där kan. ktiibitoigt ting

sig ned vid sin-av fån-mullor."dltanförA li
väntrummet avvaktade :riddarem iklädd

Vskr-iilakf1:" .N .5. .tft .i A
Allt tycktes gå 1flora. IG-enieviéve lerhöll I
tillstånd av vakten utanför drottningens
cell .att sticka in till henne enfkorg med

-- Må drottningen hålla sig redo :att fly.

f En dam :kommer-attlbe-sö-ka; :lEde-r och iförd i i

:hennes kläder .skall det lyckas Eders

annie-rf avltikaà i

 

korg, som. mottogs av drottningen, .åter-
kom hon till prokuratolrsruininet, där Dix-

" iii 1tio- i
. n . N L  ibegav sig Gieneviéve
 .fått vetskap omli.angijfvelsefniäkmåste för 11.-,- i
" v H att Irädda sittbrliv hålla sig dold, ochlkuntlle i
 såled s till sin. stora song ejngöra några

.matfett-its tiii konst, 

 

 

 

 

 
 

      
 

 
 

fsiick.1  i

 

 

 

1 .  ur, XJrörojmttkti.i:ik-srÄ-tui "

 

k tàhdäwdöd..
skitsamma?

 

i

raste1 delen.l 1leen1 fångvaktare, som hefainn
sig i rummet, bjö-:lst påliett I
ket hållts ett sömnpulverfth-an föll snart

 

l

 

stoff tiii 1vikt-
smög hon .Sig 

minet", men; denna .igång i
v ak ts oldaterna"

psii-lctig-jtl Main: .De båda.

i" .suttofi ett höirfn k.aviruinirie-t ivrigt syssel-

satta qmed kortspel, loch vände ryggen åt
henne. Ljudlöst 1smög V.hon sig -över-tgo-l- vi
vet, uppnådde dörrentilldrottningeins cell,
lycka-:les :utan lhuller ötpipfiiia den .och lsteg

y försik-tigtfiii till dleiif ångestfullt väntandel
i-ldrottningen. Men vid försök-et .att stängay

döritenfefterff sig; .Unisslade det tunga" lå.-

. f;s-elt,".olc.h, yvidlvl-detta.1 ljud .sfpruintgo de båda: I
vaktsold-aterxnafiinp, rusade-Ninaw. till cell- .

dörren,1 och sågo-figte.nom luckan efnvffrttm-x
mande perl-son. hos drottningen. i i

:rusa in, då

ot - tttdt "just i testets "att

q plötsligt Dixmer .och riddaren, vilkayån- ,
gestfullt avbidade resultatetöch hört hull-x i

ret, då soldat-erna sprungo upp, störtade -

i in i rummet. .Ein häftig- strid uppstod., men

snart lågo .soldaterna döda på. golvet, och

l-Slelbåda vlloeffrwiarna berodde just latt ta-

rbttniiigen med sig.. då tpiötsiifgtfl-eni x
oldaterä:ditkallail av bullret, fru--

 

1- 1fsadeiii bi-lrummet; , iDiXmer lyckade-s, tack-1,1 I
vare sin åmfbletsdråkt, försvinna i förvir- i i.

ringen men :riddarern träffadesldöd-llgt .av
ein1 .kula och föll -vid drottningens fötter.
Han ikii-nde endast tryclkafseii .kysst-på siir

I .tillbedda httrskariifinaslhand och .med .sv-ag
W-rösftHbiedyra isin. troll-et och!y häfngivenhet.
och med en sista lblick på det vtåndråiikta

ansikte. som. lutade sig över honom, drog

, den. .tappra .ridd-eirlige ådlingen. sin sista ,

frack vare. .Lttrins edit. .Sjäivusptiiring
hlevo1 Maurice. och .Geineviév-e, vilka sutto

fängslade ioch lollivlt diörinldtav- till-döden,

i

sit ettoösoomnijksäkeftersom..: 
Någon tid dåreftei-.låstede under-"djup
rörelse i..tidfningen Gazette de iFra-nce:

"ddade och lyckades .komma-över Å.gråti-

(- iDet senaste dådet. iRevo-lutionstrii-1

I ögonlblic-k des-sa..
rader skrives, hard-en olyckliga drottning- k
en upphört att leva.. i i i

 

gillas vin; .ilvil-l " L

 

 

 

 

 

 

Ö
...0,
4I

yliiilllllllllinllqgog;

i

i

i ll. lllll. lll"  " null-kk" -

i x, I Entrél öre. " -ÅÅBevIärlintg-t:klàiiidstorm och .skrot-11 " ,  i 

.  ung-dom 215 , vyBarn, 15 äre-1

 

. w , I
1ill-I Å , :i

 
  

y.

vi... .Hetnrfbiilöf -- i!

I; flf

i

.In-lnuuuuluuli.

 

 

 

I Når vi pa de eleganta damerna-lbeundpa
en vacker pälsfkappå, tänka vi sål-lain- på.
vilket oerhört arbete det har lkosftat, att
förför-:liga ett dylikt mästerverk. iSom :nu
t. ex. -mullvladspålsvertkl

4-Deit år just till Vdenna eftertanke- vår

, FRIA,ng

 
  
  
 

 

. I O
u . .aning-9..

ht.

 

film villlbringa oss, och vi .få se först

jakten på .mullvafh Iberedinifng-e-n av skinfy
nen, tillskårniingeii1loohv .slutligen .hopsy-I
ningen. Efter fatt ha. sett jallt .detta föl--
våna oss .mindre de högalipriseriiå; på pälsi-

4 verk. v 1 - . i

Briljant instspéi .imo cert ovrclipiigekskämidktn.PRiHcEl-l 5. i

i huvudrollen. 1

Petter , har .gått och" .förälskat sig i "en
img lantlig skönhet, som dock ej. lbesva-
rar hains lböjelse L.I sin- rnöd; :begår då Pet-

.ter tråd .av .en zigenerska .och får av lien-y

iie ett kärlekspulver jämte anvisning .hur lf
hanskall yanvända det .Titan skal-l lägga det i

i i en karaffin vatten, och lden kvinna, som

x

 ,"I--=f-wf-t för. bm-

f

 

. Umeå 1914.

1.Åh-B. Västerliottthisy Nyheter.

i
t

dricker .av vattnet. skall för-hela livet
förälskad i .honoanI En .mass-a .oväntade
kär-leksiörklarinigar bli följden lM-en slu-

1tet-tgott, 1 allting gott!! . Även den" ungaI
i sköna .kommer hem och dricker .av vatt-
. U net, vilket ej underlåteratt göra inverkan

på henne Och det tdiiöjerei länge, förrän

f Petter :vunnitsiii .utvald-as hjärta

n

 

I 

., L lv. vi i
. A 1. - .

i mer med oro 1v-.åntade henne. lHittillsfha-j 1 1. -. 
de allt gått lyckligtwmeii nu lkom den 1sviå- i H

 

-i

ii iii liitto. .iitttti litt W  -

  

i

KVMMER 4

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain