#4968: Röda Kvarn

Vardagar kl. o, 7, 8 och  till 1.0 ein. Sön- Noch helgdagar dessutom  4 och 5 em.

M-

. Måndagen den.7-0nsdagen den September.

Entré 35 öre.. Beväring och skolungdom 25 öre,

 

 

 

 

 

 

LL

Program 5 öre.

inte" 

Den unge John Glover har nyligen 1

 

 

 

1 P R o e R .i .

 

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

. i lll lllyjelnf Fru Nlllll llllllNN-Hlltlll.  liulinisl: till lllllllll.

Vyer, från Jontedalleinv i1 Frankrike.

avlagt sin ingeniörsexamen med vackra
betyg och är nu i begrepp att träda ut

i livet och göra sina kunskaper gällande.

Han har också lyckan att genast erhålla
anställning vid det stora elektrisitets-
verket Rocksea som andre ingeniör.

Han trivs gott på sin nya plats och har . 1

förstått att från första stund göra sig
omtyckt från och med högsta chefen,
direktören, ned till yngsta arbetaren
för sin raslkhet, duglighet och vänliga
okonstlade sätt. .

Vad somytterligare bidrar till hans
trevnad är direktörens dotter Dora
En förtjusande ung flicka, för vilken

snart hans unga hjärta häftigt klappar I.
och som också -rnedv-ttröjel-rnottar-fliftelrlib--.,14

ståtlige unge mannens hyllning.

.lD-ora, vilken förut aldrig brytt sig om
att besöka de stora verkstäderna, av-
lägger- nu ofta "besök där .för att låta den
unge ingeniören 1förwsig :förklara det in-
vecklade maskineriet, och John gav

henne med nöje alla erforderliga upp-

lysningar. , .
En dag stod hon vid hans sida i stark-

strömsavdelningen och betraktademed i
nyfikenhet en mängd fack, vart ochlett i

försett med ett batteri.  ,

:Den unga :flickan börjadeK obetänk-
samt fingra, på batterierna, vilket gav
John anledning att fatta den unga flic-
kans händer för att hindra henne från
det farliga tidsfördrifvet. Men, han ha-
de sed-an svårt att släppa de små för-
tjusande händerna, som fortfarande vi-
lade i hans. 1 i! 1 i

Utan att märka något .omkring sig,
hördes plötsligt en skarp röst, som stör-
de dem i deras ljuva drömmar, och en

ilång, kraftig gestalt framträdde med .

hotande :uppsyn och med ögon, som
glänste
geniören 1Culver,.Johns närmaste chef,

som länge älskat Dora och somt på sista i

tiden sett, att han var nära 1att över-
flyglas av en yngre riva-l. lDe båda
unga foro förvirrade åtskiljs, John yäter-
tog hastigt sitt arbete och den unga
flickan skynda-de med rodnande .kin-
der bort. l i .1

En lycklig tid började nquör de bå-
da unga; varje stund av Johns fritid
strövade de omkring i den vackra trak-

ten.Å Samtidigt som deras kärlek lväxte, x

växte även överingeniörens Psvartsjuka.
Han bevakade varje deras steg.

En dag, då hanmöttefdeim, föreslog
han -Dora en promenad upp till utsikts-

berget, medan. John lbad henne göra
1 sällsikapftill vattenfallet. .Av ennka 1

eller av 1klo-tteri vmtotto-g hon Culvers
arm och promenerade .bort med honom,
medan John med en trotsig hälsning
avlågsnade Sig .åt motsatta hål-let.

Dora ångrade snart sitt uppförande 1

och skildes snar-t från sin ledsagare.
lflon satte siginer vid sitt skrifborcl

och skrev fföljandeibrev till John:
- Käre John! Ställ om så, att du
blir fri i morgon afton och tbesök oss i
villan kl. 10. Jag hoppas, att du glömt
min barnslighet, när Vi sist träffades.
Du vet ju ändå, att jag avskyr Culver.

i Dora.
lDå överiiigeniijren följande morgon
mottog den anlända posten, lfann han

även ett brev till John. lHan kände igen .
1 stilen, det var Deras.1 Med en mörk

straffa sin själ

Drama i 2 avdelningar.

 - Betänkande -

av vrede. tDet var överin- v

 

 

t-

min räckte han brevet till John, som
bröt det och läste det med ett lyckligt
leende samt därefter stoppade det i sin
rockficka. 1
ken på en krok och tptåtog sina arbets-
kläder för att gå ned ilverkstäderna.
Culver tog nu, sedanJohn gått, .fram
lbrevet och läste det. "tCulveh som
jag avskyrli; dessa ord brände sig med i
eldskrift in i hans minne.

iI-llämnd skulle han taiga. Underl en.
promenad i trakten sköt .han med sin
bössa sönder porslinsisolatorn på en
ledningsstolpe.

Därefter .skrev han följande order till
John: i

   
 

f   
ligen i afton kl. ll reparera den på

Vstolpen öl vid Rockseavägen förstörda
1 isolatorn.

k IOliwer, överingenjör.

lDet var ej med vidarei glada känslor
John. mottog ordern, men han måste
lyda och skrev till .iDroraatthan ej .kun- f
de efterkomma hennes iinb-judning, eme-
dan han vid den tiden sktulletutljf-öraett
reparationsarbete å ledningsstolpen nr
61. i . . r ,

tMen tDora grepsJ av onda an-ingar; 
hon hade .obemärkt aåvaulver sett den- I "
ne Iupptalga. en nyckel ur fickan och I

.frammumla vilda hotelser, Io. hon tyck-
. te sig höra honom nämna yJohns namn.
lämnade villan iv

Då han vid lll-tiden I
smög hon sig efter honom ned till verk- 1
staden.4 Genom ett fönster kunde hon
iakttaga hur han gick fram till ett av
facken, som var tillstängt med den van-

liga järnskavan och låst med hängflåset 1 1

samt försett med plakatet: "lDet arbe- 1
tas på linjen!" Vidare såg hon .honom
taga-upp en nyckel ur fickan, öppna lå-

11set, borttaga järnskivan- samt vidröra

batteriet.v Dåförstod IDora allt.l lBat-
teriet tillhördesäkerligen ledningen till

1 den stolpe, där hennes John arbetade,

och C-ulver stodtydligen i begrepp att-
på något förfärligt sätt hämnas på sin 1.
gynnade rival. I ., -
[Hon försökte öppna dörren för att
förhindra, nidingsdådet, .men dörren var

" låst inifrån. Då hon ånyo blickade in"

genom fönstret fick hon se enfruktans-
värd syn: i .den starke mannen därinne
blev- plötsligt stelzfsom en bildstod ooh
föll därefter till golvet utan att1 röra en"
lem. t

iUtoml sig av fasa :började hon springa
vägen framåt och 1kom flämtande och
utmattad fram till stolpen och säg John

v uppe på en stege l:undersöka trådarna

och hattar-nalW på stolpens spets. Då
hörde han ett fruktansvärt skrik, och
då han blickade ned såg han lDoras för-
tvivlade och likbleka ansikte blicka

4 upp mot, honom. leå ögonblicket kasta-

derhan sig ned från stegen, i lagom tid

.att bli räddad från det honom tilläm-

nade nidin-gsdädet- 1 . l
1tDoravllbei-ättade vad hon sett; för-

skräckta skyndade de hem till verksta- i i

den, där de funno överingeniören stel
och död på golvet medysvartblàtt an-
sikte. (ienom någon oförsiktighet hade

i han råkat vidröra tråden från batteriet

och en elektrisk ström på 2,0001 volt ha-

de gått igenom hans kropp och, ögon-

bli-ckligen dödat honom.. Den hämnd
han hade tillårnnat sin rival hade drab-

bat honom själv...

Itella [Ingram visas i Skärgården linjralsinlau [1.13 sept. ll. ti-tll em.
M.- i "hi i i

[-1  .1 För-bjuda! för barn. i 

"I
o,X

 

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

John hängde därefterroc- i 1

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain