#4967: Röda Kvarn

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 

Måndagen den vrf-Onsdagen den lo Sept.

 

Vardagar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 em. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.

i. X Nät? 41
X F i! M

-fov

99999

Program 5 öre-

eeeeeg

i, tat avlägsnade han sig.

" i rummet.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee1

 

PROERH

 

 

 

(Tl

 

-öeeoaeoeaeooaaoooaoe

lill lljjjrlrll Frll Nllllll lLlMlNN-REMNES. lilllllisli lrllll l. Illllllfllll. .

g Dubbelgångerslzan.

skådespel i .agavdemmgar av GEORGES vALDAGNE;

I ParisA sällskapsvärld intager den
unga vackra amerikanskan Gladys
Smythson ett framstå-ende rum; i egen-
skap av en rik änka med blott en 11-
arig dotter yär hon naturligtvis mycket
firad och omsvärmas av n mängd
friare. Ännu tycktes dock ingen av de
många beundrarna ha vunnit den vack-
ra amerik-anskans hjärta.

rMedan den vackra Gladys livligt del-
tog i det .praktiska sälls-kapsliver samt

. i sin eleganta villa vid Paris förde ett

gästfritt hus och dessemellan överva-
kade sin lilla dotters uppfostran, upp-
trädde pa skadeplatsen en man, som
skulle störande lingripa i hennes öde.

VMax Doriant Var en ännu ung lman,

en vivör, som på ett stormande nöjes-

liv förstört en stor förmögenhet och
nu, försänkt i skulder, pä alla sätt sökte
förbättra sin ställning. "

P1Alla försök hade hittills varit för-gä-
ves. .En dag såg han på teatern i en
loge en blond vacker kvinna, vars 11t-

seende genast slog an pä-honom. Han ,

frågade enr av sina bekanta, vem den
sköna -obekanta var och fick till svar,
att det var Gladys Smythson, en ame-
rikansk änka, ooh ägare av millioner.
rSom - en- ...Y-hl-ixt ,.genomf.ojr.-,:hon
den tanken att vinna den snickra,
amerikanskans hand och mi-llione-r. Un-
der en mellanakt avla-de han i .sällskap
.med en bekant till dem båda ett besök
i lGladys loge ochP blev .present-eradför
henne. i

  

Medan han en. dagP funderade över.i
nagot sätt att nå1 sitt mål, inbars till

honom dagens post. Han fick bl. a.

fatt i en liten biljett av följande lydelse:L

"Mrs Smytrhson har härmed färan
inbjuda hr -Max Doriant till en spar-é
den 4 dennes, som gives med anledning
av att hennes dotter då fyller 11 år."

Hans önskan var således utan några
ansträngningar ä hans sida uppnådd,
och han jublade inom sig,

Dagen för fästen var inne. Max fann
under fästens lopp ett tillfälle att få
träffa lGladys ensam och han fram-
ställde då sitt Wfrieri, men fick ett be-
stämt avslag, och med raseri i hjär-

härtill kom snart i dagen; någon tid

efter fästen spreds underrättelsen att
Maurice-

den vackra amerikanskan och
del Perhe voro förlovade.

rEn natt där rMax .fDoriant korn hem
till sin bostad, hörde han ett lbuller frän
balkongen, och då rhan tyst smög sig
dit. varseblev han en kvinnlig gestalt,
som rädd och darrande tryckte sig in-
till väggen. Max fattade ett kraft-ir
grepp i hennes arm och drog henne in
Det befanns då, vatt lhon
var en bekant kvinnlig hotelltjuv, som
gjort inbrott :hos rMax, men överra-
skats av hans för tildigaäankomstclien-

. nes ansikte var förvillande likthladys.

.Medan-han i häpnad såg lpå den dar-
rande kvinnan fick han en idé, .som
just genom sin djärvhet måhända

i skulle kunna lyckas: att låta Jeanne

Brémaut spela Gladys roll. Hastigt
satte han sitt beslut-i Yverket. Kvin-
nan, som väntadepå att bli överläm-
nad till polisen, gick genast och med
beredvillighet in på att spela sin roll
i den plan han nu uppgjort. Redan föl-
jande morgon sattes den i verkställig-
het. Maurice de- Perhe erhöll då ett
brev av följande lydelse:

 För-bjuda! för barn.. fm i
lyll jrrjrrrr: tillagar, Måndagar rrlr lrrrrlajar

-oaoooooeoeaeeooooo

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

. Ni

. Smythsons park.

1ät det försåtliga brevet.

:fl :efter ae;

, tala med. Eder.

Anledningen "

1 hon

 

 

"Hr de Perhe! Ni bedrages! Skulle
tvivla härpä, rbehöver Ni endast
vidv ll-tiden i afton infinna Eder i fru
Gå in genom den
gamla parkporten. En vän."
Maurice skrattade blott till en början
Men så små-
ningom börja-de han dock bli orolig, och
då klockan var 11 se virhonom sakta
träda in genom den på glänt stående
parkporten. Han såg i det klara män--I
skenet ett älskande par, som ömt om-
famnade varandra. Med av ängslan
klappande hjärta smög han sig fram
till "det älskande paret, och .med djup
sorg och förtvivlan igenkände han tyd-

ligt i kvinnan sin älskade, tillbedda
Gladys. Då han med förebrående röst

ropade "hennes namn, stirrade hon blott
hjärtlöst på honom och vände honom.
kallty ryggen. 4Förkrossad lämnade

. han platsen.

Det återstod nu för de båda brotts-
lingarna att fullborda verket.

Följande dag korn en dräng körande
till Gladys villa, där hon, okunnig om
allt, satt i parken och läste med sin
lilla dofter. Han medförde ett brev,
som . lydde:

"Fru Smythson!

 

 

nom i rifi r

.- Lantbrukare Dumont."
Utom sig .av ängslan skyndadey sig

:Gladys attlstiga. upp i vagnen, som
. efter en hastingärd stannade vid en

stuga i skogen. Då hon .komm-it in,-
kastadesP plötsligt .ett täcke över hen-
ne, -hon bands till händer och fötter
och sattes upp i en automobil, som där-
efter i susande fart förde henne samt
Max Doriant och hans kvinnliga med-
lbrottsling, till .ett gammalt, förfallet
torn i skogen. :Här inkastades hon
i tomrummet, den tunga järndörren
stängdes om henne, och de båda med-
brottslingarna avlägsnade sig, hjärt-
löst lämnande. henne att omkomma.
Nu gällde det att låta Jeanne intaga

hennes platsi Gladys fh-em och gällaI

för denna. Sedan mörkret inbrutit

.smögo sig de bada medbrottslingarna
" in i parken.

Jeanne dyrka-:ie upp dör-
ren till villan, hittade red-a på säng-
kammaren -och lade sig för att följan-

de morgon uppstiga som Gladys Srmyth- .i

son. -

.Max DoriantX uppträdde nu som
gynnad friare i rhuset, och några da-
gar därefter stodl i tidningarna omta-
lad förlovningen1 mellan fru Gladys
Smythson och Max fDoriant.

Gladys hade lyckats ibefria sig från
sina band, men blott för att till sin
förskräckelse finna sig instängd utan
möjlighet att komma ut. Då upptäckte
en liten glugg i tornet; hennes
förtvivlade rop hördes av en arbetare
som gick förbivochsnart var hon be-
friad. Sinnesskakningenhade tagit .så
starkt på hennes krafter, att hon blev
liggande sjuk i flera dygn i sin rädda-
res stuga.

Äntligen tillfrisknad begav hon sig
hem. Hon började nu första komplet-
tens detaljer, uppsökte sin älskade,
som hon förklarade allt och Vilken nu
förstod att de båda blivit offer för ett
infernaliskt skurkstreck.

Poliseniunderrättades och lagens arm
i hela sin stränghet drabbade de skyl-
diga. I

i

q. tHr, Åde .Perne har

 

Entré 35 öre. Beväring, landstorm, skolungdom och barn 25 öre.
 g x

åeeeee

Q

    

gå;
åL
(E
9
(Q
ä
gå
g
9
ä
9
å
få
é
å
å .
Q.
ä
e ;
ä
(é

s

  

I.

fra-mr "" L.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain