#4963: Röda Kvarn

Endast Lördag kl. 6, 7 och 8 em. samt
Söndag kl. 4, 5, 6, 7, 8 och 9 tilll lill em.

 

Entré 35 öre.

 

 

 

 

t Konungen inspekterar landstormen. (En bild för dagen.)

. Maj

Exlranwummer:

 

XP

ska.

 

IPRoo

 

 

R..

 

 

(Tl

Beväring, landstorm och skolungdom 25 öre.

 

 

 

 

 

 

lill lllgtlni lill NlllNl llllllllN-Mlh lllllllitl: lllll ll. lllllllll.

BIL

D.

 

Wärnöerg med omnejd. NATUR

FÖRSONADE.

DRAMA 1 TVÅ AKTER.

l det stora Bertramska ctablissemen-
tet  det idag mera liv och rörelse än
vanligt; de talrika arbeterskorna av-
bryta allt emellanåt sitt arbete vid sy-
maskinerna för att rådslä med varan-

dra. Man ser, att något viktigt är på f

färde och att något särskilt är i gör-nin-
Zell.

Och så är det också. lnnehavarin-
nan, fru Bertram, fyller i dag 50 är, och
man har beslutat att värdigt fira detta
tillfälle och giva uttryck åt den aktning
och tillgiven-het, som alla hysa .för sin
omtyckta arbetsgiverska.

Då fru B. gjorde sin sedvanliga mor-
gonrund i de stora lokalerna, reste sig
alla flickorna och framförde sina lyck-

önskningar samt överlämnade blom-
mor.

IFru Bertram tackade dem alla på Sitt
vänliga, hjärtliga sätt och gav dem alla
en lovdag.

[Från en mycket ringa början hade
det Bertramska etablissementet ut-
vecklat sig till ett av de mäst .betydan-
de i sitt slag, tack vare innehavarin-
nans enärgi och duglighet. iHon levde
endast för sitt arbete och för sin son
Robert, en väluppfostrad ung man, som
helt nyligen blivit av modern upptagen
som kompanjon.

lDlå mor och son denna dag sutto och
granskade firmans böcker, funno de, att
deras förmögenhet nu uppgick till en
halv miljon.

IMedan de gladde sig ät detta lyck-
liga resultat, anmäldes ett besök. Det
var fru Hyttner, maka till grosshandla-
ren R. Hyttner, och hennes dotter Pa-
ula. De båda damerna kommo för att
av den rika fru Bertrani anhålla om bi-
drag till en välgörenhetsförening, av
vilken de voro medlemmar. Efter sam-
råd med sin son lämnade också. frn Ber-
tram en större summa-varefter de bä-
da damerna avlägsnade sig.

Besöket efterlämnade ett djupt in-
tryck hos både mor och son. Robert
kände sig livligt tilltalad av den unga
Paulas skönhet och tänkte efter denna
stund knappast pä något annat än den
unga flickan. I

iModern däremot föreföll efter besö-

ket i .påfallande grad sorgsen. Hon
öppnade ysitt skrivbord och drog
ur en bunt gulnade papper fram ett

brev, som lhon med tårade ögon läste.
Det lydde:
"Kära Maria!

Jag förlovade mig i gär. För affä-
rens skull mäste jag gifta mig rikt, och
mina föräldrar skulle aldrig gått in pa
att jag gifte mig med en fattig arbeter-
Lev väl och förlåt mig!

R. Hyttner."

lMed en suck lade hon in brevet och
försjönk på nytt i sina minnen. Hon
crinraide sig den sorg och förtvivlan
detta grymma och härdhjärtade brev
skänkte odh hur hon var nära att duka
under. Men så kom tankenpä hennes
lilla son, för vilken hon mäste leva och
arbeta. Hade fadern övergivth honom,
så skulle han aldrig sakna en mors öm-
ma omsorger.

yMen hennes sorg skulle snart bli än-
nu djupare. En dag antförtrodde Ro-
bert sin mor sin kärlek till Paula och
sin avsikt att gifta sig med henne. JFör-
vånad över att se sin mors plötsliga

Hennes älskling.

 

 

 

häpnad och förskräckelse vid detta
meddelande, .bad han henne om en för-
klaring.

Men den stackars fru lBertra-rn hade
ej mod att säga sin son sanningen. eller
att Paula var hans halvsyster och for
att vinna tid och Lindslippa hans fragor,
lovade hon honom att framföra hans
frieri till Paulas föräldrar. lHon mäste
nu ljuga för sin son, odh en dag medde-
lade hon honom att horn framfört hans
frieri, men. att det blivit avvisat.

Sorg, harm och förtvivlan omväxla-
dc vid denna underrättelse i Roberts
själ.

Dagen därpå satt Robert på sitt kon-
tor och studerade tidningarna. .Då fal-
ler hans ögon på följande notis:

"Det påstås att firman .Hyttner år
Son befinner sig i betalningssvårighe-
ter. Den största fordringsägaren. lär
vara köpman N. Krantz, Hamngatan 27
härstädes som innehar växlar för 30,000
kronort" f i -V f: -f "  

lNotisen var riktig. lHyttner hade län-
ge kämpat med svårigheter odh nu stod
han inför ein krasch.

lDä Robert lBertram läste denna no-
tis, föll honom genast den tanken in, att
här var ett tillfälle att hämnas på den
man, vilken, som han trodde, förakt-
fullt .avvisat hans frieri. i

Robert satte genast sitt beslut i vär-
1kct; han inlöste samma dag hos köp-
man Krantz växlarna, och på förfalloda-
gen infann han sig hos iHyttner och
fordrade betalning. Då denne förklara-
de sig ur stånd att betala summan. av-
lägsnade sig Robert och hotade, trots
Hyttners böner om anställd, att vidta-
ga lagliga åtgärder.

Hemkommen omtalade han för mo-
dern vad han gjort och att han skull-e
hämnas för det avvisade frieriet. Tlet
var ytterligare ett slag för frn lBei-trarn,
Hur skulle hon kunna förhindra sonen
att hämnas på fadern?

l sin förtvivlan skrev hon

till Hyttner
följande brev: ,

"Her-r H-yttner! Min son ä som ock-
så är .Eder utan att likväl veta det -
har förälskat sig i Eder dotter. Jag
har sagt honom, att Ni avvisat hans
frieri, och nu har han hämnats genom
att inlösa Edra växlar. Vad skall jag
göra? Hjälp mig!

Maria Bertram."

lHyttner skyndade genast efter mot-
tagandet av detta brev till lfru Bertram
och erkände förtvivlad omöjligheten
att anskaffa pänfningar till växlarnas
inlösen. Fri-u Bertram gick då till kassa-
skåpet och tog därur 40,000 kr., som
hon lämnade till sin forne ungdomsvän.
Stum av blygsel tog han pängarna och
aflägsinade sig.

Då Robert kom hem och skulle lägga
in pängarna i kassaskåpet, märkte han
att det fattades en summa av 40,000
kr. Dä han meddelade sin upptäckt
ät modern, blev han slagen av häpnad
över hennes blekhet och förvirring,

och hans misstankar vakna-de.

Under strömmande tårar berättade
hon sitt livs historia och sin ungdoms
felsteg saint att iHyttner var hans far.

Rörd tryckte .han hennel i sina ar-
mar, och länge höllo mor och son var-
andra omfammade. De kände, att de
nu blott hade varandra att leva för.

KOMEDl..

 

 

 

I
.1.1 Ir Förbjudel för barn. "m

i",
ja
1l.

pua sejeds 1.119.13on 121190 j-ggg

Vi

-we o -0 s z 69 ts fr- lpi 312111193 inS 8 "0 L 69 "P1 32111in JS

1 V ...Je .145m

 

 

 

Program 5

.tex

öre.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

I,

in

ba

 

L

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain