#4962: Röda Kvarn

z-.Äa  "

 

Endast Söndag en 13 sept. kl., 5, , 7, 8h (tillll) em.

Entré 35 öre. Beväring, landstorm, skolungdom och barn 25 öre.

 

 

085.!

Söndag kl. 3.

Barn 15 öre.

Barn- och familjeföreställning med samma program.
= Entré 25 öre.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

d
LLQ1X

Program 5 öre.

v-
kåt

 

 

PROERU

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

lill lljulllr: Frll NlNNl llllllllll-lllllllll. llallllisl: lrkll l. llllllllll.N

Lilleputtarnas
krig mot jättarna.

---- Komedi spelad av världens talrikaste dvärgtrupp. :-

Två avdelningar.

iF RSTA AVWDELN l-NrGErN .

Lyckliga och nöjda levde dvärgar-
nas folk i sitt stilla och fredliga konun-
garike under sin milde konungs spira.
Det enda, som störde deras lugn var,
att de hade till grannar de brutala och
föga siviliserade jättarna, från vilkas
sida de ofta ha-de trakasserier att utstå.

-Dvärgarnas konung hade en enda
dotter, den tunga, fagra Piccolina, om
vilkens hand många friare tävlade. Den
gynnade blev prins rColi-bri, rikets för-
nämste ädling, och bröllopet skulle fi-
ras under stora högtidligheter.

erlen olyckligtvis hyste jättarnas fur-
ste, Gigas den länge, i tysthet en häftig
lbföjelse för den fagra Piccolina. En

dag läste han följande notis i en tid-

ning:
"Konung rMicros gifver i dag en stor-

slagen fäst i kungliga cirkusen .med an-

ledning av hans dotter Piccolinas för-
mälning med prins Colibri."

Furst Gigas skumma-de av raseri och
svartsjuka och beslöt, efter en stunds
funderande, att hindra bröllopet till vad
pris som lhälst. ISnart hade han sin
plan klar; han tillkallade två av sina
pålitligaste män, med vilka han hade
ett viskande samtal, varefter de av-
lägsnade sig för att sätta planen i vär-
ket.

Medan dessa onda planer smiddes,
pågingo fästligheterna som bäst med
anledning av Picolinas förmälning.

IUnder fästens lopp uppträdde även
prins Colibri, som pä sin favorithäst vi-
sade prov på sin skicklighet i ridkon-
sten.

Efter fästens slut körde de kungliga
ekipagenl fram. Konung rMicros och
hans gemål hade redan avlägsn-at sig,
prinsessan Piccolina hade just stigit
upp i sin vagn och satt väntande på
sin brudgum, som sade farväl åt sin
uppvaktning, då plötsligt de två jättar-
na, som: furst Gigas utsänt för att bort-
föra prinsessan, rusade fram, skruro av
draglinorna, lyfte upp vagnen :med den
förskräc-kta prinsessan uti samt av-
lägsnade sig skyndsamt innan de kring-
stäende, som stått som förlamade över
det djärva och fräcka dådet, hunno tän-
ka på att förhindra det.

rSnart hade de -med sitt dyrbara byte
hunnit, rutan att bli förföljda, till furst
Gigas borg och nedsatte .den unga prin-
sessan inför furstens tron.

Gigas föll nu på k-nä och 4bad om för-
låtelse för sitt tilltag som hans stora
passion förorsakat och bad om hennes
genkärlek. Men den förolämpade skö-
na gav den knöböjande fursten en run-
gande örfil och uttalade i kraftiga or-
dalag sitt förakt för honom för den
fräcka våldsgärningen. I

Ännu en gång sökte han .med smick-
rande och passionerade ord avväpna
hennes vrede, rmen en ny örfil blev

Extranummer:

 

 

svaret. Nu upptändes rGigasl hjärta av
vrede och han befallde, att prinsessan
skulle föras i fängelset, där hon skulle
stanna tills hon blev medgörligare.

ANDRA AerDlELlerNläEN.

lDet blev en allmän sorg i dvärgar-
nas land, då underrättelsen om den äl-
skade prinsessans bortrövande blev
bekant. För att befria prinsessan xbe-
slöt konungariket Lilleputt att förklara
jättarna krig, och snart redo härolder
omkring i hela riket och uppläste föl-
jande proklamationer:

"Invånarel

Våra fiender jättarna ha bortrövat
vår "älskade konrungs dotter. Lätom oss
visa, att vårt mod är vida större än
deras kroppsstyrka. Krig mot jättar-
nal"

1Detta upprop väckte allmän gen-
klang inom hela landet, och snart var
mobiliseringen i full gäng och inom
kort var en stark armé samla-d, som
under general Toms ledning defilerade
förbi konung Micros.

Under tiden satt furst Gigas helt
lugn i sin borg utan att ana, att hans
små, föraktade fiender skulle våga ho-
ta honom. D-å inkom en kammarher-
re och meddelade, att en offiser från
lilleputtarnas armé höll rutanför borgen
och anhöll om företräde, vilket bevil-
jades.

Vindbryggan nedfälldes och lille-
puttoffisern infördes med förbundna
ögon. Inkommen i salen, förklarade

han i konung Mircros namn krig för det
skändliga våldsdåd-et och meddelade
samtidigt, att furstens borg vore om-
ringad av lilleputtarnas armé och att
stormning omedelbart skulle ske, om
ej prinsessan ögonbliokligen frigavs.

rFursten och hans hov betraktade nu
under skämt och hån hur lilleputtarmén
fullständigt inneslöt borgen. Där fanns
Ibåde infanteri, kavalleri och artilleri,
som skickligt leddes och förla-des på
olika punkter.

Ännu en gång sån-des en parlamentär
för att fordra prinsessan Piccolinas
frigivande, och då han återvände med
oförättat ärende, började lilleputtarnas
väl betjänade kanoner att spela.

Snart började glödande kulor att fal-
la, som satte borgen i brand. Samtidigt
klättrade stormkolonnerna uppför mu-
rarna på medhavda stegar, och snart
var borgen intagen.

lFursten och- hans premiärminister
flydde genom röken, men blevo upp-
hrunna och fursten tvingades, hotad av
hundratals klingor att sätta prinsessan
i frihet. Prins Colibri själv begav sig
till fängelset och slöt strålande av säll-
:het sin återfunna brqu i sina armar.

lEfter väl förrättat lvärv tågade den
segerdruckna armén tillbaka till sitt
land, medförande som byte ät sin ko-
nung hans befriade dotter.

Lehmans tragiska frieri.

sKÄrviT.

m" Tillålel för barn. "M

llle program: llrlajar, Måndagar arlr lrrrlalar

X

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

v
:by

 

.q
få.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain