#4960: Röda Kvarn

Musik av solistorkestern.

 

Endast lördag kl. 6, 7, 8Vo. 9 (till 10] em.

Entré 35 öre.

Manskap och skolungdom 25 öre.

M" Icke för barn.

 

OBS.! Söndag kl. 4-10 em spelas detta program
å GAMLA KVARN vid Skolgatan.

 

 

fil till! Illlllllillllllllill

Asta Nielsen-skådespel i 3 akter 0. 28 tablåer av Urban Gad.

PERSONERNA:

Professor HARLOW, målare .................................. .. Hr Seldeneck
FANNY, hans dotter .......................................... .. Frkn Stoike
MARTIN, ung målare vid akademien ...................... .. Hr Wiedemann
HANS BRAUN .................................................... .. Hr Worgitsch
Den gamla MEYER .............................................. .. Hr Albés
HANNA ............................................................. .. w - - -f)

f) Den olyckliga Hannas roll uppbäres av ASTA NIELSEN.
Handlingen passerar i en världsstad i våra dagar.

ASTA NIELSIEN är iclke endast den
frejrlade konstnärinnan, hon är lika
mycket psykolog, hittills ouppnådd i
konsten att med gripande realism ska-
pa ur levande livet hämtade gestalter.
Denna hennes sista uppgift, att tolka
den olyckliga Hannas roll -- kvinnan,
som, knappast mera än ett barn, har
att kämpa en nästan hopplös kamp
mot nedärvda laster - är av över-
väldigande styrka. Säkerligen har
Asta INielsens begåvning och glänsan-
de gestaltningsförmåga icke firat en
större triumf än i Urban Gads sista
skådespel "Fädernas missglärlningarttl

FÖRSTA AiKiTlElN.

GIFTET.

Vår tids kultursamhällen har icke i
sin makt att förhindra eller bestraffa
ett sådant brott, som .Martin gör sig
skyldig till. Dess skrivna lagar äro o-
tillräckliga! Man behöver icke  så
särdeles långt utom hemmets hank och
stör för att påträffa liknande bilder,
som Urban Gad skildrar i sitt skåde-
spel "Fädernas missgärningarii; den
gudskelov ekonomiskt och "moraliskt"
starkare rätt att draga fördel av sin
svagare utrustade medmänniskas pre-
dispositioner, bygga sig ett stort pa-
lats på spillrorna av en svagare bro-
ders undergång! Gads drama är på
samma gång en kraftig predikan som
en ljungande protest mot det mänsk-
liga livets krassa egoismen; hans hu-
vudgestalter Martin-Weidemann och
Hanna - Asta (Nielsen äro Visst inga
ytterlighetsindivider i någondera rikt-
ningen, blott helt Vanliga människor.
men ändock lhar han förmått omge
dem med en sällsynt frappant nimbus,
som är av överväldigande styrka. För
fattaren har velat säga oss Värkliga
sanningen, hemsk i sin nakenhet; Asta
Nielsen och Weidemann taga steget
fullt ut: de Våga  den! Och där-
med är ett av de mest allvarsfyllda
och märkliga skådespel skapat. De
dystra orden "Fädernas missgärning
inpå barnen, allt intill tredje -och fjär-
de lled", lyser med eldskrift framför
oss, Var-nande och hämnande!

Hanna, gamle Meyers dotter, har än-
da från tidigaste barnaåldern tvingats
att ekonomiskt bidraga till det lilla
hemmets underhåll. Dagligen har hon
fått bevittna sin fars okuvliga begär
efter alkohol och vad Värre är, han
har givit henne detta i arv.

.Hon skulle givetvis gått under, om
icke den rättframme och ridderlige
Hans Braun, professor Harlovvs träd-
gårdsmästare, stått vid hennes sida.
Med sorg ser han nog, att hans vänin-
nas karaktär är ytterst svag, att den
minsta lilla motighet kan driva .henne
att berusa sig, men han uppger dock
icke hoppet. Med alla till buds ståen-
de medel skall Hanna räddas undan
dryckenskapslastens förbannelser. I

Och en dag föreslår han henne att
uppsöka professor Harlow på konst-
akademien. Denne skulle möjligen
kunna erbjuda henne plats som modell
i hvarje fall måste hon bort från sin
fars fördärvliga närhet.

Hanna blir antagen som modell:
hennes slanka men Välformade byst
gör sig utmärkt för studier, men fram-

förallt hennes ansikte med dess ut-

088.!

4 römde

tryck av smärta och tärande lidelser.
Det är särskilt en av de unga konst-
adepterna, som fattar inträsse för pro-
letärbarnet. Hans namn är Martin.
Begåvad och spirituell och därtill bä-
rare av ett klingande syäktnamn har
han förskaffat sig professor-ns odelade
sympati. 1
Redan dagen därpå sitter Hanna som
modell i Martins egen ateljé. Den un-
ga kvinnan facslineras fullständigt av
Martins otvungna men ändå nobla upp-
trädande, hon känner snart med lsig
att hon älskar lhonom med sin själs
hela okuvade styrka. Martin, som in-
om parentes, är hemligt förlovad med
professor Harlovvs dotter Fanny, sö-
ker i sin själVViskhet draga största
möjliga fördel härav. Den nya kär-
lekskänslan hos Hanna har undan-
trängt den gamla trofasta vänskapen
med Hans.

Emellertid: har på professorns jför-
ord, Martin tilldelats stipendium och
beslutar sig omedelbart att resa till
Italien för att där fortsätta studierna.
Det är ett förkrossande slag för den
fattiga flickan; berövad sitt hjärtas
hjälte står hon även i detta ögonblick
inför den ovissa existensen. Det blir
så egendomligt mörkt och hopplöst i
hennes själ. Med tunga steg har hon i
liöstkvällen vandrat hem till den tarv-
liga. om ekonomisk missär Vittnande
Vindskupan. Den gnista av .hopp på li-
vet, som i ett liuft ögonblick tändes i
hennes själ, slocknar ohiälpligt och er-
sättes med de falska irrljus, spriten för
ett ögonblick tänder i hennes medve-
tande. Den övergivna Hanna är druc-
ken!

ANDRA AiKTElN.

VÄGEN UTFÖR.

Så har det alltjämt gått utför, steg
för steg; någon gång förmår väl Hans
påvärka henne; men snart återfaller
hon i sitt olyckliga begär. Driven till
det yttersta uppsöker hon professorn
för att bedja honom om hjälp. Dot-
tern lägger sig även ut för den olyck-
liga och så händer det en dag att Han-
na fint anställning som professor Har-
lows husjnrgfru. Ett nytt liv i åter-
upprättelsc hägrar för henne. Alla äro
goda mot henne. Hans uppbjuder he-
la sin förmåga att bereda henne glädje
och förströelse. Det gamla förtroen-
det mellan de båda ungdomarna har
åter väckts till liv.

Då hemkommer Martin från sin Ita-
lienvistelse som en berömd konstnär.
Anrin er- gang skall hon svika sin barn-
domsvän. Äter skall hon marteras av
ohyggliga själsstrider. iLidandets kalk
skall tömmas till botten.

Strålande glad och seger-viss besö-
ker lMartin först sin välgörare. profes-
sor Har-low. Samma dags afton blir
Hanna vittne till en scen, som fullstän-
digt nedbryter henne. Det är när
Martin sluter Fanny i sina armar. Allt-
så var hans vackra ord och lätta
smekningar blott bedrägeri! Han ha-
de aldrig älskat den fattiga flickan.
Ögonblicket är avgörandet för hennes
återstående liv. Det så mödosamt till-
kämpade livsmodet är nu försvunnet.
Utan att uppge någon orsak lämnar
Hanna professorns .hem för alltid.

.Ett år därefter påträffa vi den be-
konstnären på. jakt efter en
lämplig modell till sitt livs storvärk:

duken "Det hopplösa lidandet". På
sina vandringar har han kommit til ett
uselt värdshus i stadens utkanter.
Lyckliga stund som förde honom dit!
Bland de halvrusiga männen och
kvinnorna, som trängas kring de ned-
sölade borden har han funnit just det
ansikte, som han hittills förgäves sökt.
Vilket namnlöst elände och lidande står

ej att läsa i de slocknade dragen, de -

och de .bittert hop-
pressade läpparna. Martin går mot
kvinnan. Det är f Hanna.

Det är icke utan att Martin känner
sig obehagligt berörd av det sällsam-
ma mötet, men uppgiften framför allt.

Hanna går efter en stunds parla-
menterande ånyo in på att stå modell
för Martin mot några lumpna slantar.

Vid denna tidpunkt inträffar en hän-
delse, som skall få omfattande följder.
Gubben Meyer har träffats av slagan-
fall  öppen gata: den döda kroppen
föres till nåihuset. Ingen känner den
tai-viigt klädde åldringen.

Han inrangeras endast som nrr 375.
Hans och Hanna gonomse bårhuset,
tills de nåträffa nzr 375. Det är såle-
des hcnnes far, död i slaganfall, föror-
sakad av omåttlig alkoholnjutning.

Vid sin faders stort svär Hanna att
:aldrig smaka sprit mera. Det djävul-
ska giftet skall aldrig mera komma ö-
ver hennes läppar. Han är lycklig;
kanske har. nu skall återfinna sin ung-
lorns älskade.

håliga kinderna

TiRIEiDJlE AlKTlEN

MÄSTERVÄRIKIET.

Hanna har en andra gång trätt i
tjänst hos professor Harlow. Det vill
synas, som om ännu ej allt hopp Vore
ute. Långsamt gror en ny dag; de
mörka, hotfulla orosmolnen sjunka
småningom nedom horisonten. Hans
är strålande glad och hans lycka av-
speglar sig även snart i Hannas ansik-
te.

XMålningen av mästervärket skrider
långsamt framåt men i samma mån
försvinner det smärtfyllda draget nr
modellens ansikte; det återgiver ej
längre den hopplösa förtvivlan. Skall
hans storvärk gå omintet härför? In-
galunda. Till varje pris skall hans tri-
umf firas!

Då tillgriper han en sista utväg. Han
frestar henne att dricka glas efter glas
och efter en stund har den samvetslö-
se uslingen nått resultatet: framför ho-
ansikte bär prägeln av den hopplö-
nom sitter en drucken kvinna, hennes
saste kamp och förtvivlan. lOch här-
med är Hannas öde beseglat, samti-
digt som konstnären skapat sin största
framgång.

.Då Hans instörtar på ateliéren, fin-
ner han Hanna rusig. Gripen av obe-
härskad sorg lämnar han henne för all-
tid.

Tavlan är emellertid färdig. "Det
hopplösa lidandet" slår fullständigt
igenom. lKonstnärens Världsrykte är
tryggat. Professorn är överförtjust

över sin unge skyddslings lyckade de-
but. Glädjens Vågor gå s-om högst, då
Hanna inträder. blek och darrande.
Med ögonen, vilda av raseri, vilande
på Martin utbrister hon: "Se här den
man, som för att bliva berömd, kasta-
de mig åter i smutsenl" En sekund
senare och Hanna har med några skar-
pa snitt sönderskurit den ofantligt dyr-
bara målningen.

GAMLA KVARN hålles t. v. öppen lördagar och söndagar

då alltid ett mycket intressant skådespelsprogram visas.

f gifta om sig.

 

 

Violinister: fröken BARESCH och herr J.
Vid flygeln: fru NINNI BECK-REMNES.

Endast söndag kl.

M Entré 35 öre.

Barn, skolungdom och manskap 25 öre.

BECH-REMNES.

4, 5, 6, 7, 8 0. 9 em.

"M

 

Söndag kl. 3 em. Familje- och barnföreställning med

samma program.

Entré 25 öre.

Barn 15 öre.

 

 

 

a ill illllll Jilllll a

Scener ur Holländskt liv.

FÖRSTA AVDELNINGlEN.

Dries Schoonejans, en förmögen
lantbrukare, är änkeman och lever på
sin gård tillsammans med sin svärmor
och sin son Peter. Svärmodern skö-
ter Visserligen det stora hushållet på
ett utmärkt sätt, men hon är stundom
något härsklysten och hennes lynne är
ej alltid det bästa. Den enda hon i
Verkligheten håller av är dottersonen,
den .unge Peter, medan däremot hon
och Dries ej alltid stå på god fot med
Varandra. .Den hederlige Dries, en
man ännu i sina bästa år, känner för
varje dag en allt starkare längtan ef-
ter en mildare och yngre representant
för det kvinnliga släktet som härskar-
inna i sitt förmögrna och Väl ordnade
hus, och han funderar starkt på att
Den holländska flegman
P"och minnet av den döda hustrun göra
dook, att han länge tvekar.

Men då han en dag gjort bekant-
skap med Minna, en ung änka, en Vac-
ker och allvarlig kvinna, sorn äger en
liten förtjusande dotter Vid namn Dina,
mognar hans beslut.

Han söker alla tillfällen att närma
sig den unga änkan, och då han så
småningom lär känna henne som en
aktningsvärd och duglig kvinna, är
hans beslut fattat.

Vid deras nästa sammanträde fram-
ställer han på sitt .lugna allvarliga sätt
sitt frieri, och hon, som lärt sig vär-
-dera den hederlige, redbare mannen,
skänker honom sitt ja. Överlycklig
återvänder .Dries till sitt hem, där han
meddelar sin svärmor och sin son Pe-
ter det beslut han fattat. att införa
Minna som hustru i sitt hus. Detta
meddelande kom som ett åskslag över
den gamla (irietje. 1Skulle hon lämna
nyckelknippan ifrån sig, tecknet till
husm-oderns Värdighet, och överlämna
herraväldet i det stora huset åt en
rfrämling? Skulle en obekant intaga
hennes plats i huset och hon degrade-
ras till en tjänarinnas roll? Nej, hon
skulle till det yttersta kämpa mot främ
lingens inträngande i det hem hon .så
länge styrt, och hon lyckades även
uppreta den unge Peter, som hyste en
stark kärlek för sin mor-mor, mot sin
fars plan.

Hon förde honom fram till hans mors
porträtt och besvor honom att arbeta
mot att hans mor skulle få en efter-
trädare samt lyckades så uppreta yng-
lingen, att denne lovade att på det
kraftigaste motsätta sig faderns äkten
skap med "den främmande".

Den hederlige Dries såg med över-
raskning och sorg det intryck hans
meddelande gjorde på svärmor och
son, men hans beslut var dock orygg-
ligt, och han förklarade att han trots
deras motvilja skulle införa Minna
som hustru i sitt hus.

Då Grietje såg, att allt deras mot-
stånd strandade mot måg-ens bestäm-
da vilja, beslöt hon använda en annan
taktik. Hon utspred hos grannarna
allehanda illVilliga rykten om den stac
kars Minna och lyckades slutligen så
uppreta grannarna mot denna, att hon
blev utsatt för formliga lförolämpnirt-
gar. Minna insåg slutligen, att hennes
ställning skulle bli ohållbar mot den
enhälliga opinion, som rests mot henne
icke allenast av Dries närmaste, utan
även av grannarna och beslöt därför
att avstå från den lycka, hon skulle
känt i förbindelsen med den man,
som älskade henne så högt.

En dag erhöll därför Dries följande
brev: "Tack, käre Dries, för det an-
bud Ni gjort mig, men om jag bleve
lider hustru, så .skulle detta blott för-

orsaka. hat och osämja i Edert hem.
Jag och min dotter Vända åter till Vår
hemtrakt. Farväl! Minna."

Dries, fönbittrad över Grietjes och
Peters motstånd och utom sig av sorg
över detta brev, beslutar han att, trots
allt, föra Minna in i sitt hem som sin
hustru. Han lyckas övertala Minna att
uppgiva sitt motstånd, inom kort äro
de man och hustru och triumferande
för Dries sin hustru in i sitt hem.

Men här ägde då ett fruktansvärt
uppträdc rum. Da Dries föreställde
för svärrnodern och Petter sin hustru
som härskarinna i huset, förklarade
de. att detta Var ett intrång, som de
aldrig skulle finna sig uti, och Peter
utgöt sig i de hotfullaste tillmälen mot
.sin fars hustru samt fattade, då bröl-
lopsmiddagen skulle serveras, en tall-
rik och siungadc den i golvet under
förklaring, att han ej ämnade sitta till
bords med sin nya styr-fmoder.

DriesI vrede fiammade upp, det ena
ordet gav det andra och slutet blev,
att den unge Peter i Vredesmod läm-
nade hemmet och tog Värvning på sex
år Vid de holländska kolonialtrupper-
na i Guyana och att svärmodern läm-
nade sin mågs hus och begav sig till
sitt gamla hem i grannskapet.

ANDRA AVI lELiNIINGlEN.

Den hederlige Dries hade ej miss-
räknat sig; han hade funnit lyckan. I
den Vackra kloka Minna hade han fått
en hustru, som med skicklighet och
förstånd .skötte hans hus, en älskvärd
kvinna. som förliuvade hans dagar,
och deras äktenskfiip blev det lyckli-
gaste. Den lilla Dina. ett Vackert,
älskvärt barn, var solstrålen i hemmet
och Dries fäste sig allt mer Vid den
lilla flickan, som i sin ordning fäste
sig Vid honom och besvarade hans
tillgivenhet. Det Var ett i allo lyck-
ligt hem.

Den gamle Grietje tillbrrkte däremot
inga glada dagar. Ensam i sin stuga
tänkte hon med bitter avund på de
tider. då hon som hustru styrde och
ställde enväldigt i sin mågs rika hus.
Därtill kom sorgen och längtan efter
sonsonen, den unge Peter, den enda
hon älskade här i världen och som
hon genom sitt hat och sina uttalan-
den kommit att lämna hemmet och

som nu tillbrakte ett farofyllt liv i
Guyanas faberalstrande sumpmarker,
tusentals mil från hemmet. Hennes
sorg och samvetsförebråelser blevo

ännu större då hon, vars enda tröst
var att efter de sex åren få sluta den
älskade sonsonen i sina armar 4 en
dag mottog följande brev:

"Kära mormor! Mina tjänstgörings-
år äro 1nu snart slut, men, trots att jag
varit mycket sjuk i klimatfeber, stan-
nar jag dock här, ty efter det skedda
kan jag ej återvända hem. Peter."

Den gamla Greitje kände sig full-
ständigt förkrossad: ångern och själv-
förelbråelserna böjde nu helt hennes
hårda och bittra sinne. Hon insåg sin
självviskhet och hur illa hon handlat
både mot sin sonson och sin måg och
hans hustru. Hon skrev till :Minna föl-
jande brev:

"Kära Minna! Förlåt Vad jag for-
dom brutit mot er. Jag inser nu. att
ni är värdig Dries, vilken jag ber Eder
söka förmå att förlåta sin egen son. ty
dennes fel består blott i att ha följt
mitt råd. Grietje."

Dagen efter avsändandet av detta
brev anlände Grietje sorgsen och ån-
gerfull till sin mågs hus. .Den ädelmo-

diga Minna var redo att förlåta allt
det onda Grietje gjort henne, men Dri-
es kunde ej förlåta Grietje hennes e-
lakhet utan avvisade henne hårt och
kallt.

Den gamla kvinnan stapplade djupt
bedrövad ut ur huset, men dignade
snart maktlös av sorg ned på gården.
Den unga Dina, som nu växt upp till
en fager ungmö, anträffade henne där
och intogs av medlidande med den
gamlas sorg. Hennes ömma deltagan-
de tröstade den gamla något, och då
Dina följt den gamla till hennes en-
samma bostad, Var hon helt intagen i
den Vänliga, ömhjärtade och vackra
flickan. I

lEtt hopp vaknade inom henne latt
med Dinas hjälp ställa allt till rätta och
framför allt med flickans bistånd få
tillbaka Peter från lGuyanas ödemar-
ker. Hon berättade nu för den unga
flickan allt, hur genom hennes hårdhet
och fiäntlighet Peter drivits ut i främ-
mande land, där han nu befann sig sjuk
av feber, längtande tillbaka X-till sitt
hem. Den ömhjärtade flickan kände
genast deltagande för den unge man-
nen, och då hon fick se hans porträtt,
började snart underliga känslor Vakna
i hennes sjuttonåriga hjärta. Under de
samtal som hon och den gamla Grietje
dagligen förde, var Peter det förnäm-
sta samtalsämnet, och snart Var Pe-
ters bild inristad i hennes hjärta.

TIBEDJE AVlDlEkNIlNlGElN.

I Guyanas vildmarker låg den unge
Peter i sitt tält ännu lidande av sviter-
na av den feber, som hotat honom
med döden. Hans enda glädje under
konvalesenssens långa .enformiga dal- Ö
gar Var moi-moderns brev samt por-
trättet av en ung, Vacker flicka. Det
Var Dinas bil-d. .som den gamla Grietje
sänt honom jämte ett brev, i Vilket hon
meddelat, att en ung flicka livligt in-
trässerat sig för honom. Port-rättet
och de känslor detsamma ingav ho-
nom gjorde honom snart frisk och han
beslöt nu att så fort som möjligt åter-
vända till fosterlandet, till sin mormor
och till henne. som numera upptog alla
hans tankar. Han skrev till sin mormor

om dagen för hans hemkomst samt ut-

tryckt-e sin glädje att få träffa henne
och - en annan.

Dagen Var inne, fartyget löpte i

hamnen och snart Var Peter på Väg till

mormoderns bostad. Att skildra åter-
seendets glädje kan vara överflödigt;
men ännu återstod en annan glädje.
Från ett närgränsande rum, där hon
dolt sig för att ej störa den gamlas och
Peters första möte, trädde Dina efter
en stund in i rummet - en strålande
bild av ungdom, skönhet och oehag

och Peter igenkände genast originalet

till det porträtt som förljuvat hans da-
gar i det avlägsna Guyana.

De båda ungas hjärtan talade och
utan många ord förstodo de varandra.
Det Var en lycklig stund, då de två
unga funno sina drömmar uppfyllda.
Sturm av lycka betraktade den gamla
(irietje Xde två lyckliga människorna.
Men så kom Värkligheten. Hur skulle
Peter, som så djupt förolämpat sin fa-
der och styvrnoder, bli mottagen av
dem.

Peter, som ännu ej kände si-n tillbed-
das namn, lät sig Viljelöst ledas av
henne, och med förvåning såg han, att
hon fört honom in i hans gamla hem.
Nu sto-d far och son åter öga mot öga,
det gamla grollet reste sig mellan dem
och far och son sjönko i Varandras ar-
mar. Snart var allt frid och försoning
och Peter och Dina ett lyckligt par.

Lehman startar en vetenskaplig expedition.

- Ett äkta Lehman-skämt. :

Lördag kl. 6-10 em. spelas blandat program
å GAMLA KVARN vid Skolgatan.

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain