#4959: Röda Kvarn

.ENDAST :3 DAGAR.

Tisdagen den 4-Torsdagen den 6 Aug. kl. 6-10 em.

Vardagar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 em. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.

 

 

 

 

 

LL

Program v5 öre.

mv,

"In
o. e

 

 

 

PROE

 

 

 

Plfl.Xxåäi öre. Skolungdom Och beväringsmän 25 öre. Kuponger : 10 bilj. kr. 2: 50.

 

Rrim "

 

 

 

 

 

 

Musik ar eger erkeeler. Kagellmdslare ddlldt llllill lrar Wien.

del dlrrda villrd.

(Ingerskt skådespel i 3 akter.

FÖRSTA AKTEN.

Vi äro förflyttade till Ungern. Nere
på slätten ligger en liten bondstuga.
Den bebos av den unge arbetaren
Csorba. Han tar ett varm avsked av
de sina och beger sig glad i hågen
till det väntade slitet för brödbiten,
Han lägger ej märke till en individ,
som styr kosan mot hemmet där han
utan att anmäla sig kliver rakt ini
matrummet. Denne har länge närt
en glödande passion för den unga
hustrun. Med sydlänningens hela
vilda brutalitet kastar hansig över
den utvalda. Då slås dörren upp och
på tröskeln visar sigl Csorba. Var-
skodd av sin lille son har han med
vindens hastighet skyndat sin maka
till undsättning och hinner lagom att
förhindra inkräktarens nesliga avsikter.
Csorba griper ett gevär och avlossar
ett skott mot uslingen, som har kas-
tat sig ut genom ett fönster och nu
flyr för livet. Skottet träffar ej men
återskallar i hela samhället. Polisen
allarmeras och sätter efter den för-
mente mördaren Csorba. lnkräktaren
finner en häst, bunden vid ett träd.
Han kastar sig upp på denne för att
försvinna, då ägaren kommer tillstädes
och med ett skott sträcker honom död
till marken. Förskräckt över sitt dåd
kastar sig nu denne upp på sin sprin-
gare och ilar därifrån.

Men en gammal blind man och
dennes ledsagare ha åsett dådet och
skynda nu fram till den döde. lhans
fickor ha de funnit en späckad börs,
som de taga och bege sig skyndsam-
mast därifrån.

Csorba har emellertid hunnit dit
och står nu bredvid liket med sin
nyss avskjutna bössa .i handen, då
polisen anländer. Han måste med-
följa till häktet anklagad för mord.

Förgäves bedyrar han in i det sista
sin oskuld. Men trots sitt nekande
dömdes han för uppsåtligt mord till
15 års straffarbete.

ANDRA AKTEN.

Femton år ha runnit bort. Bakay,
mördaren, har lyckats få en aktad
ställning i samhället. För att döva
sitt samvetes röst har Bakay tagit sig
an Csorbas son och denne har nu
vuxit upp till en grann yngling, som
lovar det bästa för framtiden. Bakays
unga dotter och Csorbas son ha fun-
nit varandras hjärtan. Bakay ställer
sig till en början avvisande för en
sådan förbindelse, men kärleken över-
vinner alla hinder och han ger slut-
ligen sitt tillstånd till de ungas för-
ening.

Erzebet, Bakays dotter, har just lagt
sista handen vid sin klädnad. Utan.-
för på floden ligger en farkost, som
skall föra henne till den väntande.
Hon stiger i och roddarna spänna

 

 

sina muskler. Plötsligt mista de herra-
väldet över farkosten. Med svindlan-
de fart föres den allt närmare det
hemska vattenfallet. En sekund till
och som ett nötskal slungas båt och
passagerare i en enda klunga nedi
djupet.

Dä Erzebet äter slår upp ögonen
vilar hon i armarna på en gammal
vithårig man, som slutligen lyckats
återkalla henne till livet. Denne man
är hennes älskades fader.

Efter avtjlänt straff har Csorba bli-
vitY lössläppt ur fängelset. Han har
kommit fram till floden och blivit
vittne till den fruktansvärda olyckan.
Utan betänkande störtar han sig i
vattnet och lyckas rädda Erzebet.
Csorba sprängde därefter hem till sitt
forna hem. Med tusen olika tankar
stiger han över tröskeln och sjunker
ned i drömmar.

Men ej häller nu får den gamle va-
ra i fred. Ett vittne till häststölden
har angivit honom för polisen. Sonen
har dock ltagit brottet på sig och då
polisen skall hugga tag i den unge
mannen slingrar han sig undan och
flyr upp bland bärgen, där han är
utom räckhåll för lagens arm.

TREDJE AKTEN.

Av den glada förlovningsfästen har
blivit en sorgehögtid. Den förtvivlade
Erzebet föres halvt vanmäktig bort.
Ett band av de vilda och fruktade
Bukyar-rövarna, som ha sitt tillhåll
uppe bland de oåtkomliga klipporna
ha fått syn på den unge Csorba. De
tvingade honom, därest han ej ville
dö, att bliva medlem av bandet. Han
svär den förestavade eden.

Under tiden har hans fader ej varit
ovärksam. Genom noggranna efter-
spaningar har han lyckats få reda på
den gamle blinde och dennes följe-
slagare och de tala om namnet på
den värklige mördaren.

En gammal krog, som är ett till-
håll förx de fruktade Bukyarmännen,
har just fått besök av dessa. Erzebet,
som var Csorba följaktig dit, gömmer
sig vid rövarnas ankomst. Snart får
hon syn på sin fästman, vacklar ut
och mottages av sin älskades kraftiga
armar. Csorba förklarar för hövdin-
gen deras hemlighet och denne låter
de unga tu i fred avlägsna sig. Knappt
hunna utom dörren fylles lokalen med
soldater osh polismän. Bärgsmännen
måste sträcka vapen och ge sig på
nåd och onåd.

Lyckliga skynda Csorba och Erze-
bet till hennes fader och finna här
den gamle Csorba häftigt anklagande

"Bakay för det gamla brottet. Han er-

känner och är villig att sona sitt
brott, -men då de unga anlända och
Csorba ser deras glädjestrålande an-
leten glömmer han det gamla och
sluter Bakay i sin famn.

m- Förbjudel för barn. "M

I - dgli gregrarr: söndagar, tisdagar add fredagar.

X

Q

 

:i
9

I
Å

Lu

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain