#4955: Röda Kvarn

ENDAST 2 DAGAR.
Söndagen den 1Q-llllånclagen den lö Ann.

Vardagar kl. e, 7, 8 och ll till lll ern. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 ein.

    

w

ore. Skolungdom och beväringsmän 25 öre. Kilponger : lll lllilj. kl".2:5ll.

 PRO 5 R i i (Tl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Skådespei i 2-avdelningar.

FÖRSFA AVilliiLiNlNGliN. huset. Ureven öppnade det och läste
vid en gatlyktas sken följande:

"Herr greve! Under det Ni avlägs-
nar lider hemifrån, srnyae- sis: van-
hetern in under Edert tak.

Det var föreställning pa Scala-tea-
tern, Milanos förnämsta teater. Tea-
tern var fylld av en elegant publik, ty
i huvudrollen skulle uppträda lola Re- H i M
gina, den för sin skönhet och talane" En Vnnlnna.

framstående skådespelerskan. U ANDRA AvlrliLNllNlGEfN.
Många män av framstående stall-

ning suckade förgäves efter ett yn- Den Ungd- fll-BVGn, SOln  kunde
nestbevis av den Sköna 1013- tänka annat an att det var fraga om
-WÅVe-n den [mg-c grva av Annmo hans hustru. uppgav vafro-Knast all tanke
befann sig bland skaran av hennes he- Då åflll FCSH QCll körde fiennSl hem.

undrare, och hans vördnadsfulla och Samma .kW-lll hade hälnS SyStBl" ett
rldderliaa uppmärksamhet hade ej läm- mÖlC med Sin älS-knlc- Den" une-Ze
nat henne oberörd. LULlelP; lämnade n lVid Sitt intrade till

Greven., som älskade henne med en glàvlllllall denna follalldc lll-avi I

ren och stark kärlek, had henne på Det lOTfI-Oendöl Villmed Eder leder
ett så varmt och rörande sätt bliva OCll .UFOÖGT hedra mig, tvingar migr att
hans hustru, att hennes hjärta veknade. blylål Väl. TÖYlllnClelSC, Vilken även

strider mot min hederskänsla. lBistà
mic- i att övervinna min svaghet.
Ludvig."

och da han för att ännu mera övertyga
henne om sina avsiktcrs renhet. satte
sig: vid hennes skrivbord och till sintar

 

 

 

SkTCV  l)TCV,   han inCddClålLlC (diifjijHQH Skrattadc endast åt hans
denne att hall älskade lola och hade för Samvclsbetänkligherer Och årertog gilt
avsikt att gifta sinr med henne samt ut- Valde över den förälskade mannen,
had SllI hnnS SillnlYCkC ; då .kundc Den unge Qreven, som återvände pä
lOlål Ej lVCkäl lfilltfl-C till löllll Sltl ll,l5;ll"- grund av dCi anonyma brgvet7 Slrjlfijg
tas lidelse. plötsligt deras tete-a-tete. Förskräckt
Den unge mannens glada, ljusa för- Smör;- gig Sekreteraren nt i stora hat-
hODDnlnllnr blGVO Cliflck SläCliln. LV llfln len där han stötte emot greven, som
llåtdC lmICll lllrrllligclllllil OCll llBl" f lU faim då; rnjggtankar det anonyma bra-
helt av fadern. som hotade lltt irl-draga ver ingivit. bekräftade, En hörn;
hans ärsund-crhäll och göra honom strid uppstod, men Sekreteraren lycka-
arvslös, om sonen gifte sigr med iola. glo-5 gilla Sig lös Och nndkomina,
Men en händelse inträffade, som Uppviiekr av bullret och rösten av
skulle förändra alltI Den uni? .QW- sin man. skyndade lona från sängkam-
"VönS SySlUF, SOln lVI"lsfnSl mOlSälll Sifs" maten nt i hallen. Greven befalldc
hallS giftermål, hade en hemligr kär- henne- ntt avlägsna Sig nr huset.
leksförbindelse med faderns privat- Den oskyldiga hustrun kastade en
sekreterare. De hlevo överraskade av kappa över sig och lämnade det hem,
familjens .Gamla tietiänariuna. och där hon varit så lycklig. iii-ande om-
f-Ievinnan. som fruktade för att hcn- kring- pti gatorna i nattens mörker, lyc-
nes hemlighet skulle avslöjas av den karlar; hon Slutligen få inträde på ett
gamla kvinnan, beslöt nu att acnem- sjukhus, där hon efter någon tid blev
driva ett samtycke till broderns gifter- anställd som sköterska. ,
mal, vilket med hennes stora inflytan- Crevinnan började emellertid lä
de pä fadren också lyckades. saluvctsförebräelser; hon tynade små-
lch unae areven presenterade sin ning-om av och föll snart i en farit-z
. vackra fästmö för sin far och syster, nervslukdom samt fördes till ett sjuk-
- I och dellr unga flickan vann lgrenast de- hus, där hennes sjukdom förvärrades.
ras bevågenhet fzenom sin blygsaln- Här fann tion i den sköterska, som
hel och sitt älskvärda sätt. vårdade henne, lola. vars lycka hon
lSuart stod det unga parets bröllop. förstört. och avlade en fullständig be-
lvlen lyckan varar ei för iheständigt kännelse i närvaro av sin bror och
och det skulle inträffa något, som på läkaren.
ett fruktansvärt sätt störde friden och Vid systerns dödsbädd äter-fann
lyckan. den unge greven sin hustru, och bad
lien unge grevens syster avskedade henne ödmjukt om förlåtelse. Han
en dal: den gamla trotjänarinnan. Hon lämnade därpå med sin ädla maka det
beslöt då att hämnas och skrev ett rum, där han förlorat en syster, men
brev till unge ereven dä hon lämnade ätervunnit sin hustru.

 

För en papegojas sku. i

Herr Fogel är en stor fågelvän och skulle gärna vilja skatta sig en papegoja,
men hans hustru vill ej alls vara med därpå. Denna meningsskiljaktighet mellan
de båda makarna giver anledning till en massa föl-vecklingar, vilka se hotande ut
lör deras husliga lycka, då slutligen det hela föl-es till en lycklig lösning.

in" Förbjudet för barn. m

 

 

lå En" tilll lllllalr tilltalar lisillal lill lreialal h-Å f
V. I i l " b.
tgålX .40,1

Program 5 Öre. Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain