#4954: Röda Kvarn

ENDAST 8 DAG-AR.

Tisdagen den ll-Torsdagen den 13 Augusti.

Vardagar kl. o, 7, 8 och 9 till 10 em.

Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.

 Itré 35 öre. Skolungdom Och beväringsmän 25 öre. KUpOllger 2.10 bilj. kr. 2: 50.

PROlERiim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik ev enen nnkesler. lenellnäslere Jllllllt lllllll från Wien.

l eld och lågor.

Drama i 3 avdelningar av ALFRED MACHIN.

I gäst.

 

f

 

Lv..
X I!!

FÖRSTA AiVDEeLlNINIGlEN.

Familjen -Modzel satt vid middags-
bordet, då ett brev inbars. XDet lydde:

"Bäste hr Modzel! lDå min son
Aldolf någon tid skall uppehålla sig
vid Ert lands flygskola för att utbilda
sig, hoppas jag, att ni vill upptaga ho-
nom i ert hem liksom vi ha gjort förra
året för eder son.

Eder J. Hardeff."

Ett jakande svar avsändes, och på
bestämd dag ankom den unge iHardeff,
hjärtligt mottagen av familjen Modzel.
Han var redan förut god vän med so-
nen i huset och snart var han installe-
rad i den gästfria familjen, som dess-
utom bestod av husets unga och för-
tjusande dotter Marthe.

Följande dag presenterade Sigis-
.muan Modzel, som själv var elev vid
flygskolan, Adolf Hardeff, för hans nya
kamrater. Snart uppstod en varm
kärlek mellan Marthe och familjens

framförÄV allt Sigismund sågo denna för-
ening med nöje.

Adolf Hardeff var lycklig och gjorde
stora framsteg i sitt yrke. På detta
sätt förflöto tre angenäma månader då
en dag en jobspost inträffade, som med
ett slag förändrade allt. Ett budskap
anlände från skolans chef, vilket slog
ned som en bomb bland de unga män-
nefn i flygskola-n. Det lydde i all sin
korthet: i

"Till chefen för flygstationenl Krig
har förklarats. Sänd ofördröjligen alla
flygare till gränsen.

Stabschefen."

Adolf och Sigisrnund sågo sorgset på
varandra; de båda vännerna skulle Inu
komma att stå som fiender mot var-
andra.

Efter ett hjärtslitande avsked från
Marthe, måste Adolf Hardeff lämna det
land, till vilket han kände sig bunden
av väinskapens och kärlekens band.

ANDRA AVDEiLlNlIlNIGlEÄN.

Kriget rasade fruktansvärt, och en
blodig drabbning pågick. lEn ordon-
nans anlände med en order från befäl-
havande generalen att Adolf iI-lardeff
med sitt aeroplan skulle rekognocera
den fientliga ställningen och söka för-
störa fiendens luftballongavdelning.

Hardeff steg genast upp i sitt flyg-

Såväl hr och fru Modzel samt - de fram

och lyckades uppnå en på en kulle be-
lägen väderkvarn. (Hack i häl följd
av fienden, lyckades han oskadd klätt-
ra upp för stegen och komma in i kvar-
nen. . Snart var stegen full av fient-
liga soldater. Men Hard-ett hade haft
sinnesnärvaro nog att när han lämna-
de sitt aeroplan taga med sig några av
dessa fruktansvärda explosiva bomber.
Med säker hand slungade han dem ned
i den uppåtstormande massan. Snart
var stegen ren från fiender, som lågo
på marken -döda eller döende.

Då kom Sigismund 1Modzel i spetsen
för en ny avdelning och en ny storm-
ning av kvarnen företogs. Sigismund
rusade i spetsen uppför stegen och
träffades av en kula i bröstet av den
djärve fiende-n inne i kvarnrummet.
De stormande måste ännu en gång vi-
ka och draga sig1 tillbaka. Sigismund
Modzel utandades
suck. Under skydd av en stor vagn
fylld med hö, smögo sig de överlevan-

krutladdning under stenfotcnoch tän-
de på. Snart låg kvarnen i rykande
spillror. Bland ruinerna hittades den
döda kroppen av den unge Adolf Har-
deif. Sida vid sida lågo de två vän-
nerna, som genom krigets obeve-k-
liga grymhet vänt sina vapen mot var-
andra.

TREDJE AVDELNINGEN.

Familjen Modzel var försänkt i djup
sorg över den ende sonens död, då en
dag en ung löjtnant lät anmäla sig. Han
hade varit vittne till Sigismunds död
och av denne erhållit några papper,
som han nu överbrakte till de sörjande
föräldrarna jämte en skildring av so-
nens sista stunder.

yDen sympatiske officeren gjorde ett
gott intryck på den i sorg försänkta
familjen, och på honom själv hade den
unga vackra Marthe gjort ett djupt in-
tryck. Han kunde icke glömma den
vackra Marthe. Efter ett års förlopp
besökte han ånyo familjen .Modzel och
anhöll om .Marthes hand. IDe båda
gamla önskade gärna se sitt barn för-
sörjt och Marthe beslöt uppfylla deras
önskan.

Men då han en dag under en pro-
menad berättade om sina minnen från
kriget och om stormningen av kvar-
nen och den tappre, unge fientlige of-

skepp. Kretsande över fiendens ställ- ficerens hemska död samt visade hen-
ning, kastade han ned. eXploderande ne en medaljong, som han tagit från
bomber och sprängämnen, och snart den döda kroppen och vilken hon igen-

stod fiendens hela luftballongpark i lå-
gor. Sigismund Modzel fick order att
med sitt luftskepp angripa och tillintet-
göra det fientliga aeroplane-t, som, utan
att han anade det, fördes av hans vän
Hardeff.

4Han steg genast upp. Det var en
hemsk strid däruppe i den klara luften.
Plötsligt säg man yHardeffs luftskepp
börja vackla och syntes nära att kant-
ra; det var synbarligen träffat. Men
dess skicklige förare lyckades styra
det i en vacker glidflykt till marken.
Han hoppade ur aeroplanet, men då
han såg en fientlig avdelning komma
rusande mot sig, tog han till flykten

 

 

kände som hennes sista gåva till den
älskade, vaknade hennes kärlek till
den döde. Hon skyndade full av för-
tvivlan bort från sin bestörte fästman.
Vid stranden av en sjö stannade hon
och tänkte på att i de svala böljorna
söka en tillflykt. Då hörde hon på
avstånd klockorna från ett närbeläget
nunnekloster. Snart fann hon där en
tillflykt, men även inom klostrets lugna
murar kunde hon ej glömma sin älska-
de. Ensam inom klostervalven drog
hon upp hans porträtt, som hon kysste
och med tårfyllda ögon betraktade, och
hon fick erfara att en djup kärlekssorg
varar hela livet.

ut Förbjudel för barn. .än

Nyll nrnnren: sinnena, Iinlener nell lrenennr.

därefter sin sista-

till kvarnen, lade en stark 

.vd I
ere

 

Lions

Program 5 öre.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

fru..

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain