#4953: Röda Kvarn

ENDAST 2 DAG-AR.

Fredagen den lll-Lördagen den 15 Augusti.

vardagar kl- Ö, 7, 8 och 9 till 10 em. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.

  

999999999QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Program 5 öre, Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter. I

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

 

 

 

GQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Musik av egen rrkrslrr. . Kagallmasiara Jtllllt lllllll från Wlan. .

PATHE-JOU RNAL Nzr 280.

TUrNIrS. Med anledning av ärke-
biskop Combes jubileum hava stora
fester avhållits. i MADRID. I :Konung
Alfons Xllil besöker boy-scouterna.
- SAUMUR, Frankrike. rGeorges
Legagneux, som förolyckades vid ett
flygförsök. - ODElStSA, Ryssland.
Tsarparet på besök. - TRilEtSfT. Är-
kehärtigparets lik fördes ombord på
en pansarkryssare. En likvagn, för-
spänd med 16 hästar, förde silvertkis-
torna till Hofburgs-kapellet i Wien. -
PARIS. Många diplomater voro när-
varande Vid sorgegudstjänsten för är-
kehärtigparet. - PARrIlSErRMrOrDER.
Sommarklänningar. ngyiheter från
Mar-gaine Lacroix. - - GiErNrEiVE,

   

i

 

 

Schweiz. Genom stora fästligheter
har staden firat IOWO-årsdagen till min-
ne av sitt inträde i förlbundsstaterna.
H MEXICO. En- tjurfäktare blev un-
der en tjurfäktning nedslagen och dö-
dad. - GUEIRNESEY, England. Den
franske marinministern och kulturmi-
nistern, som voro närvarande vid in-
vigningen av Victor Hugo-monumentet,
mottagas av myndigheterna. Engel-
ska soldater, iförda kostymer från det
XV=LIIzde århundradet, paradera. Ä
- SALEM,- Massachusetts. En fruk-
tansvärd eldsvärda har lagt staden i
aska, varvid 222.000 människor blivit
husvilla. I.

   

Vad H.tid och uthållighet

fHenry Ford är mycket förälskad i
den förtjusande Dorothea Ellis. Men
en dag bli de ovänner och skiljas i
vredesmod. Henry ångrar snart det
skedda och försöker träffa Dorothea
men förgäves. Då skriver han ett
brev, men fär brevet oönpnat tillbaka.

En drag möter han henne i ett mode-
magasin, och för att möjligtvis få
träffas byter 4han kläder med ett af
affärens bud och avlämnar i hennes
bostad en hatt, som hon köpt. Han
blir igenkäan och avvisad med en
dricksslant. Han kläder då ut sig till

 

 

 

 

"rån-södra

Dessa täcka scenerier visa huru
förtjusande naturen är i södra Öster-
rike. Först frå vi se några bilder :från
Bistriok med dess marknadsplats och
det gamla turkiska kvarteret samt
Weiland, en a-v arvprins Rudolphs

kan. uträtta.

BrRlLJANT LUSTSPEL lIlSCENSATT AV THE VITAGRAPH Czo
Huvudrollen jnnehaves av den populäre skådespelaren I
MAURICE COSTErLLO.

 

 

dam och köper en biljett till teatern
och träffar då Dorothea i en loge. Men
när hon" märker honom lämnar hon

teatern.

Senare träffar han henne på en bal,
men hon vill ej se åt honom. Då göm-
mer han sig i hennes automobil, och
när hon ämnar fara hem bestorrmar
han henne -med böner om förlåtelse.
Dorothea är i början lika obeveklig
som förut, men kan ej i längden emot- I

 

 

 

stå ett sådant tålamod och slutet blir
att de äter bli goda vänner.

a

Österrike.

mest omtyckta vistelseorter. Vidare
Bosna-flodens källa, Lacroma i Dal-
matten, Cigale, Brioni, Spalato, de ro-
merska ruinerna i Salona och slutli-
gen Euschlum.

Den oskyldiga maskiusljritersltan.

BRILJAINT LUSTSPEL MED FRU LEHMAN I HUVUDROLLEN.

W Tillålel för barn. "m

Nyll program: sirrlagar, Iisiagar arh Nfredagar.

Skolungdom Och beväringsmän 25 öre. Kuponger : 10 bilj. kr. 2: 5D.

eeeeå e Rote R. .m åeeeee

 

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
få
Q
(o

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain