#4950: Röda Kvarn

Vardagar kl. o, 7,- 8 och 9 till 10 em. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.

 

Fredagen den 21-Lördagen den 22 Augusti.

Och Iandstorm 25 öre. KupOngerI10 bilj. kr. 2: 50. Entré 35 öre.

 

 

 

 

 

 

LL

Program 5 öre.

k vi:

VI.
o. g

" att slå sig i ro.

 

 

PROER..

 

 

 

 

(Ti

 

 

 

 

 

 

 

Musik av turn urkesltr.

Kniserlmäslare l. lllllltllll lrån lingen.

Kvinnotjusaren.

Komedi i 2 avdelningar.

Den kvinnliga huvudrollen spelas av den-sköna signora Paola Monti.

Den unge Andrea Rutili hade emigrerat
till Amerika för att där skapa sig en fram-
tid. Lyckan hade varit honom beviågen;
genom strängt arbete och lyckade speku-
lationer i grufvor hade han efter åtskilliga
år lyckats samla en stor förmögenhet.

Då han en dag med sin förvaltare ge-
nomgick räkens-kaperna och dessa. visade
en vinst pä .1.527,133 dollars, beslöt .Rutili
iSkötseln av de stora. gru-
vorna hade så kräft hans tid och omsorger,
att han ej haft tid med något annat men
nu kunde han unna sig någon vila.

Men vad skulle han taga sig till, van
vid strängt arbete som ihan var? iG-rubb-
land-e härpä tog han en bok för att läsa en
stund efter middagen.

- Rikedom bringar ej alltid lycka, läs-
te han. Förmögenhet utan kärlek och fa-
milj! Han genomgick sitt .förflutna liv
och tänkte .på sin ungdom i fosterlandet,
det soliga Italien. I

Han mindes sin tan-ts vackra villa vid
Neapel och sina tre kusiner, då föga mer
än barn, men som lovade att som vuxna
bli intag-ande unga flickor. INu hade åren
gått och nu stodo :le i si-n full-a ungdom-
liga blomstring. Vem vet om ej lyckan för
honom skulle finnas i deras krets!

:Men dess förinnan hade han till sin tant
sänt följande brev:

4 Kära tant!

Jag har beslutat att återvända till italien

Jag kommer hem lik-a fattig som vid min
avresa, men hoppas dock vara välkommen.
lnnerliga hälsningar till dig och mina ku-
Andrea Rutili.

P. S. Jag tar in på. Hotel Flora, lNeapel.

siner.

För att pröva sina. släktingars hjärte-
lag hade han kommit på :len tanken att
uppträda som fattig. .

Snart hade han lyckats få en köpare till
sina grufvor, och då. allt var ordnat läm-
nade han YAmerika och steg efter en lyck-
lig resa i lan-d i Neapel.

Andreas lbrev hade väckt föga intresse
hos tanten och hennes lbåda äldsta flöttrar;
de måste dock för släktskanens skull mot-
taga honom och efter en längre rådpläg-
ning avsändes följande brev:

.- Andrea Rutili, :Hotel Flora. Neapel!
Kom, dina kusiner och jag vänta dig.

Virginia Ortala.

.Den enda som med glädje motsåg kn-
sinens ankomst, var den yngsta dottern i
huset, den 18-åriga Margarita.

Den iunga Margarita, motsåg :sålunda
med uppriktigt nöje sin kusins besök, 
mycket mer som hon som barn hållit myc-
ket av honom.

lOch så var dagen inne för den fattige
kusinens besök. lillan mottogs med ned-

 

 

låtande vänlighet .av sin tant och med en
kylig välkomsthälsning av de två äldre
systrarna. Endast Margarita mottog ho-
nom med e-n hjärtligt-het och vänlighet, som
angenämt berörde honom.

fllrogen sin roll av fattig hade han tagit
med sig några lenkla och billiga gåvor,
som han utdelade under 1heklagande att
hans inskränkta tillgångar ej tillåtit honom
att köpa några dyrbarare. .De Lbåda äldsta
systrarna rynkade föraktfullt på. näsan åt
gåvorna, men Margarita tackade hjärtligt
och ledsagade honom därefter till det för
honom bestämda rummet, där hon hjärt-
ligt hälsade honom välkommen och nt-
tryckte sin glädjel över hans ankomst.

Han smälog vid tank-en på den min de
skulle visat om han .vaat sin verkliga
ställning, och prisade sin .förtänksamhct
att utgiva sig för fattig, då. han därige-
nom kommit i tillfälle att lära känna sina
kusiners verkliga känslor.

lHan kände under de dagar som nu följ-
de, lallt större glädje och nöje Vi den 
Margaritas sällskap och bar med stort
jämnmod de ö-vrigas rin-gaktning och lik-
giltighet.

En .dag iblef han ombedil att flytt-a in i
en vindskammare och ej deltaga i de öf-
rigas måltider, emedan det väntades the-
sök av ett par .förnäma gäster.

l stället för att reta honom. ibereddo
denna förvisning honom ett stort nöje.
Han kände nu att han uppriktigt älskade
den unga Margarita, vilken var upprörd
av-de andras hjärtlöshet, och han såg även
att hans kärlek var besvarad.

Och nu ansåg han att tiden var inne att
avkasta masken. En .lag .gick han ned i
trädgården, där sällskapet roade sig. Han
gick .fram till Margarita, som satt ensam
ett stycke från de andra, slog sig ned hosV
henne och inlät sig i ett förtroligt samtal.

Margaritas mor och de övriga iakttogo
hans uppträdande, modern med oro och
de övriga med förvåning.

Andrea :drog upp ett papper ur fickan..
som han lämnade modern. Denna läste
med häpnad:

- Jag undertecknad, ägare till en an-
senlig förmögenhet, skänker härmed min
älskvärda kusin Margarita 500.000 lire i
hemgift och skulle vara den lyckligaste
på. jorden, om hon beviljade mig sin hand.

[Andrea Rutili.

iDe båda systrarnas miner. då de i sin
ordning genomläste papperet, kan -ej lbe-
skrivas. 1Den fattige kusinen var således
en mycket rik man, men de hade genom
sitt uppförande förspillt sina utsikter. Ty
Andrea slöt i nästa ögonblick :len lyckliga.
glä-djestrålande Margarite som sin fästmö
i sina arm-ar.

ExTRANuMMER:

Micke! räv sådan han är.

En listig och blodtörstig krabat, framförallt hönsgårdens fiende.

Vi se de båda micklarne husera bland hönsgårdens arma invånare.
Men hämnden vakar, och natten därpå sitta de i rävsaxen.

It- Förbjudel för barn.

m

058.! I händelse filmen icke är försenad visas detta program redan torsdag

 

kl. 7, 8 och 9 e. m., vilket signaleras med den stora 3000-ljus-lampan.

 

Nyll pnunm: Söndagar, Tisdagar rt Fredagar

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

 

:M
915.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain