#4949: Röda Kvarn

Söndagen den 23-Måndagen den 24 Augusti.,

Vardagar kl. o, 7, 8 och 9 till 10 em. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.

   
    

 ..

99999999QQQQQQQQQQQQQWQQQQQQQ

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ 

Program 5 öre.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

 

 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQDQQ .

ilnsik in enen nikeelen

 

llnnserlnäslere i. lillilfllll från linnen.

llil ein n i linlnn.

Utmärkt naturbild.

k Kärlek och hat.

Drama i 2 avdelningar.

Aldrig hade Kate tyckt solen stråla
klarare, himlen vara blåare eller blom-
morna dofta ljuvligare än denna vackra
sommarmorgon, då hon stod iett av
villans fönster och betraktade vägen
som slingrade sig Ifram genom dalen.
Den unga flickan var lycklig. Hon
älskade och var älskad tillbaka av
den unge, ståtlige William Harrison.
De hade för länge sedan utbytt sina
trohetslöften och väntade blott på att
den unge mannens utsikter skulle
tillåta dem att gifta sig. just denna
morgon väntade hon ett besök av
William och det var därför hon iv-
rigt spejade utåt vägen. Snart hörde
hennes lyssnande öron ljudet av häst-
hovar och en ryttare i galopp när-
made--sig-villan. Kate kände på av-
stånd igen William och skyndade glad
ner i sitt rum. Williamband sin häst
vid trädgårdsmuren, och snart lågo
de älskande i varandras armar. Wil-
liam hade som gåva medfört ett litet
enkelt halsband, som han lade om
hennes hals. minuterna flögo snabbt
och William måste bege sig till sin
tjänst. Efter ett ömt farväl från Kate
steg han till häst och red bort.

Men, stackars Kate! Det var hen--

nes sista lyckliga dag. Medan Wil-
liam red hemåt såg han framåt vägen
en häst i ursinnig fart närma sig med
en ryttarinna som hängde vanmäk-
tigt i sadeln. Hästen hade blivit
skrämd. Vid ett häftigt språng av
hästen föll ryttarinnan ur sadeln och
blev liggande orörlig på vägen. Wil-
liam sporrade sin häst, ilade fram till
olycksplatsen och reste upp den sans-
lösa ryttarinnan, och ägnade henne
sina omsorger. Snart återkom hon
till sans utan att ha blivit nämnvärt
skadad.

Damen, som William blivit satti
tillfälle att göra denna tjänst, var fru
jenkins, för vars dotter hans Kate var
guvernant, och han fick nu ledsaga
henne hem till villan. Fru jenkins
betraktade William som sin räddare
och visade honom på alla sätt sin
tacksamhet samt inbjöd honom .till
middag följande dag.

Kate hade varit vittne till Williams
ankomst till villan med fru jenkins
och såg nu hur han avlägsnade sig
utan att ens kasta en blick upp till
henne.

William, som snart blev en daglig
gäst hos fru jenkins, glömde snart
Kate. Han älskade fru jenkins 18-åriga
dotter Mary, och fick snart visshet om
att den vackra flickan älskade honom
tillbaka. Glömd var nu Kate och de
trohetseder han svurit henne.

En kväll anförtrodde Mary sin moder,
att hon älskade William och att han
bett om hennes hand. Vid åhörandet
af detta förtroende blev moderns an-
sikte blekt och hon bad dottern av-
lägsna sig under förebärande av ett

 

 

plötsligt illamående. Även hon älska-
de William, men erfor nu till sin sorg
att denne fäst sig vid en annan och
att rivalen var hennes egen dotter.
Hon gick fram till sin sekretär, tog
fram sin dagbok och läste med ett
svårmodigt leende följande anteck-
ningar: "Den 4 aug. Han äger mitt
hjärta alltsedan första gång jag såg
honom. Älskar han mig?K "Den 10
aug. jag älskar honom av hela min
själ. Om någon annan lyckades till-
vinna sig hans hjärta, vilken handling
skulle jag då icke begål" aDen 13
aug. Han tyckes icke märka min
kärlek. Ve den som rövar honom
ifrån miglfi "Den 16 aug. Kämpa
och åter kämpa mot denna fatala
kärlek. Mina krafter äro snart slut.u

Medan hon läste dessa antecknin-
gar, bespejades hon genom gardinen
av Kates mor, som iakttog henne.
Kate hade sjuknat av sorg över sin
fästmans trolöshet, och modern fun-
derade nu blott på hämnd.

Följande natt, då fru jenkins var
ute, smög hon sig in i hennes rum,
öppnade sekretären, tog fram dag-
boken och läste de ovan anförda ut-
gjutelserna. Plötsligt tycktes hon få
en idé; hon rev ut de kompromette-
rande bladen ur dagboken samt av-
lägsnade sig därpå hastigt.

Den stackars Kates tillstånd blev
allt sämre, och snart förklarade dok-
torn att allt hopp var ute. Samtidigt
började en oförklarlig sjukdom an-
gripa den unga friska Mary Jenkins,
som snart måste intaga sängen. Fru
jenkins skrev i sin oro till sin far
och bad honom komma till Marys
sjukbädd.

Denne anlände och fann vid inträ-
det i salongen några pappersblad på
golvet, vilka han tog upp och läste.
Det var de utrivna dagboksbladen.
Han begav sig förvånad in till sin
dotterdotter. Läkaren skakade be-
tänksamt på huvudet och vände sig
plötsligt om med ett förskräckt ut-
tryck i ansiktet och förklarade, att
citronvattnet, varav den sjuka druckit
var förgiftat. Fru jenkins far erinra-
de sig nu brevet. Skulle hans dotter
i svartsjuka ha brakt sin egen dotter
om livet? i

Plötsligt hördes i nattens tystnad
ett buller i sjukrummet, och då man
skyndade dit, fann man Kates mor
stående vid sjukbädden med en flaska
i handen, ur vilken hon hällde några
droppar i den sjukas medicin. Hon
greps på bar gärning och erkände
sitt brott. Hon hade beslutit hämnas
på dem, som kommit William att glöm-
ma sina plikter mot hennes dotter.
Den oskyldiga Mary räddades åt livet
och lyckan, sedan hennes mor insett
sin dårskap och offrat sin egen kärlek
för dotterns sällhet.

Den tillfångatagne Petter.

Skämtbild.

W Förbjudel För barn.

QQQQQGQQQEQQQQQQQQ

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

.ml

0

åäätämäömääöääääääääwää

Qaaäaäg 1

för beväring Och Iandstorm 25 öre. Kuponger : 10 bilj. kr. 2: 50. Entré 35 öre.

:eeeeå P R 015 R. .rn åeeeee

ä: V  Qiääääääöäåäääåäää

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain