#4947: Röda Kvarn

PRoeR..m

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik av egen orkester.

PATHE-JOURNAL N10 259.

 

RYlsiKT DRAMA l TNÅ AVDELNINGAR.

XEOLRASTAX AVDELNINGEN: na skulle han vilja ila hem för att -ut-
forska orsaken men affärerna hin-
dra honom.

Under tiden har -den unge advoka-
ten .som med avsikt :drager ut på ti-
den med granskningen af handlin-
garna, blifvit en nästa daglig gäst i

leus och strålande ligger framti-
den för iN ina, den unga sångerskan,
vars härliga röst och stora skönhet
väckt allmän beundran. .Hennes ryk-
te är utan fläck och sin kärlek har

hon gifvit en barndomsvän, den unge
affärsmannen Ratikin.
iEn dag erhåller hon ett bref från

advokaten" Gorsky av följande inn-e- .
håll: 77Vill ni vara vänlig besöka Initåfs .i

på min byrå för bestyr-kande af eder
arvsrätt i eder morbrors iNitckoffs ef-
terlämnade förmögenhet".

lG-lad skyndar iNina att -efterkomma
uppmaningen. 11Mien vid äsynen1 af de
digra- luntorna dokument, som måste
genomgås, bad hon den unge advoka-
ten att besöka henne i hennes hem och
medtaga papper-en. lDenne, på hvilken
den unga flickans skönhet gjort ett
djupt intryck, efterkom med nöje
denna begäran.

Vid hemkomsten från advokaten
träffade Nina sin fästman vid porten.
Denne skulle nästa dag anträda en
resa, ysom skulle taga läng tid, och
hade därför inbjudit henne på en
slädtur utåt landet. lUnder denna färd
njöto de unga af sin kärlek och lova-
de att aldrig glömma varandra. Det

var dock den sista lyckliga dag de "

hade i varandras sällskap, ty snart
skulle onda makter börja :driva sitt
.spel och störa deras unga kärlek.

lFöljande dag reste Ratikin efter ett
ömt afsked från .sin älskade och strax
därpå infann sig lGorsky i Ninas bo-
stad. lDenne hade föresatt sig att vin-
na Ninas kärlek och förmögenhet.
iDlå Nina satt försjunken i tankar pä
sin älskade, .som nu var långt borta,
kände hon plötsligt en brännande kyss
på. sin bara arm, och då hon vände
sig om, säg hon advokaten med djär-
va, beundrande blickar betrakta hen-
ne. .Förolämpad av hans kyss och
hans brännande blickar, reste hon sig
hastigt och bad honom framtaga s-ina
papper. Snart sutto :de fördjupade i
siffror och kalkyler.

 

ANDRA AIWDELNIINGEN.

iMånga dagar .ha gått sedan Rati-
kin rest. Med smärta ser han breven
från fästmön bli allt sparsammare
för att till sist alldeles upphöra. Gär-

 

 

Ninas hem. lSkild från den älskade
.och under inflytandet af .den erfarne

världsmannens tjusningskraft, kän-P   I
ner  sig nära attl duka under. I.

NuFör:gif-.ifves kämpar hon emot. Mätto
hennes älskade komma innan det blir
för sent!

Dagen för Ninas stora konsert är
inne och hon vinner en lysande fram-
gång. Efter konserten inträder Gor-
sky i Ninas klädloge och lyckas ö-
vertala .henne att följa med sig.

iStrax efter det de avlägsnat sig, in
träder Ratikin i klädlogen. :Dä han ej
finner Nina där, begiver .han sig till
hennesI bosmrl. men ej heller där fin-
nes hon. y.lfimme efter timme vandra:I
han utanför på gatan. Var är Nina?
--- Morgonen gryr, han hör bjällror
klinga och snart stannar en släde u-
tanför porten. Ur denna stego Nina
och en man, som han ej kände. Han
får nu bli vittne till ett ömt avsked.

Nu har han fått bevis på Ninas o-
trohet och med krossat hjärta beger
han sig hem. Följande dag erhåller
han ett brev från Nina, vari hon om-
talar, att hon misstog sig, då hon
trodde sig älska honom. Dagen därpå
begav sig Ratikin till Ninas boostad
och inbjöd henne på en sista slädtur.
Hon antog inbjudningen. Midt ute i
djupa skogen stananide Ratikin slä-
den och l-a JNina följa sig in i sko-
gen. Först vägrade hon men gav slut-
ligen efter för hans enträgna böner.
Långt inne i skogen stannade Rati-
kin och förebrådde Nina hennes o-
trohet. Dragande upp en revolver ur
fickan bad han henne läsa en bön, ty
nu var hennes sista stund kommen.
Förskräckt faller Nina medvetslös
ned på snön. Efter en sista blick av
hat på sitt offer återvänder .Ratikin
till släden och kör i galöpp därifrån.

Först efter en lång stund vaknar
Nina ur sin dvala. Förfärad stapplar-
yhon framåt i den mörka skogen, men
hennes krafter avtogo allt mer. Nat-
ten inbröt och hon sjönk ned i den
djupa snön för att aldrig mer resa sig
och då morgongryninigenl bröt in, be-
lyste den en stel, död kvinnokropp.

t. i... Fa 

WN:

 

 

 

le

låg!!- M- Förbjudel för barn.  Liv:
no X Idu

Program 5 Öre. Umeå 1Q14. A.-B. Västerbottens Nyheter.

k.

 

 

J

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain